Prawo administracyjne

BHS Kancelarie adwokackie z siedzibą w Krakowie świadczą pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego.

Kancelaria doradza udzielając porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji, w trakcie postępowań administracyjnych, jak również inicjując postępowania (składając podania i wnioski). Reprezentujemy również w sprawach administracyjnych na etapie postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Specjalizacje w prawie administracyjnym

W zakresie prawa administracyjnego zajmujemy się w szczególności:

postępowaniami podatkowymi

– postępowaniami w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

– zajmujemy się sprawami reprywatyzacyjnymi

– występujemy w postępowaniach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych

-przygotowujemy projekty podań, wniosków i pism

– sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych i zażalenia na postanowienia

-udzielamy pomocy przy uzyskaniu zaświadczeń

– pomagamy w uzyskaniu koncesji i zezwoleń

– opracowujemy projekty skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

– zajmujemy się sprawami dotyczącymi zagospodarowania terenu

– reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących uzyskania decyzji – pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji wz), pozwolenia na użytkowanie

– doradzamy w sprawach związanych z rentą planistyczną oraz opłaty adiacenckiej

-zajmujemy się sprawami dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

-sprawami dotyczącymi ustalenia granic nieruchomości

-sprawami z zakresu prawa ochrony środowiska

Pomoc adwokata 

Występujemy m.in. przed:

-organami nadzoru budowlanego

-organami administracji rządowej i samorządowej

-urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi

-urzędami i izbami celnymi

a także na etapie postępowania sądowego:

-przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi

-Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

Odpowiadamy na pytania naszych Klientów z zakresu prawa administracyjnego.

1. Czy można kwestionować wysokość odszkodowania ustalonego w postępowaniu o wywłaszczenie?

2. Czy można uzyskać zwrot nieruchomości niewykorzystanej na cele na jakie została wywłaszczona?

3. Czy w przypadku zmiany mpzp (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) na moją niekorzyść przysługują mi roszczenia?

4. Czy przysługuje mi odszkodowanie gdy doszło do stwierdzenia nieważności wydanej wcześniej decyzji?

5. Czym jest opłata adiacencka i renta planistyczna?

6. Czy można wnieść odwołanie od otrzymanej decyzji dotyczącej sąsiedniej nieruchomości?

 

Na pytania Klientów, z uwzględnieniem stanu faktycznego, dokumentów w konkretnej sprawy Adwokaci BHS udzielą odpowiedzi podczas spotkania, we wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu. Porady są udzielane w w Kancelariach Adwokackich w Krakowie przy ul. Królewskiej 11/3 oraz przy ul. Św. Anny 9.

Kontakt