Opłata adiacencka

 1. Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacencka jest uregulowana w art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest ona należnością publicznoprawną przysługującą gminie, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, wzrośnie wartość przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej opłaty adiacenckiej, skontaktuj się z nami

2. Jak ustala się wysokość opłaty adiacenckiej?

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej jednak niż 30% różnicy wartości nieruchomości, a indywidualna wysokość opłaty jest określana w decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

3. Co stanowi podstawę do wymierzenia opłaty adiacenckiej?

Podstawą do wymierzenia opłaty adiacenckiej jest wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę określającą jej wartość przed podziałem i po podziale. Wycena ta powinna być zawarta w operacie szacunkowym, a organ administracyjny – po sporządzeniu operatu – powinien umożliwić stronie zajęcie stanowiska względem wyceny.

4. W jakim terminie można wydać decyzje ustalającą opłatę adiacencką?

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

KONTAKT

Kancelarie adwokackie BHS udzielają porad prawnych oraz zapewniają pomoc prawną dla Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego dotyczącego opłaty adiacenckiej. Adwokaci Kancelarii adwokackich BHS pomagają Klientom w wystepowaniu przed organami administracyjnymi, jak również reprezentują ich w ewentualnych postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących opłaty adiacenckiej, w tym jej odpowiedniego obniżenia. Zapraszamy do kontaktu.