Renta planistyczna

Czym jest renta planistyczna?

Renta planistyczna to opłata przysługującą gminie, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje w związku ze zbyciem nieruchomości, bądź jej części przez właściciela. Opłata ta jest regulowana przez art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy: „Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej renty planistycznej, skontaktuj się z nami

Jak obliczyć wysokość renty planistycznej?

Wysokość renty planistycznej będzie zależała od postanowień konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala jedynie maksymalną wysokość tej opłaty. Nie może być ona większa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Gmina może ustalić niższą wartość opłaty.

Czy w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty renty planistycznej?

W przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego na następcę prawnego nie powstaje obowiązek uiszczenia renty planistycznej. Jeżeli jednak, następca prawny, którzy otrzymał nieopłatnie własność nieruchomości, dokona zbycia otrzymanej w tej sposób nieruchomości, powstanie obowiązek uiszczenia opłaty.

Przez jaki okres czasu może powstać obowiązek zapłaty renty planistycznej?

Obowiązek zapłaty renty planistycznej powstaje na podstawie decyzji administracyjnej, w terminie 5 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pomoc adwokata

Adwokaci Kancelarii BHS Kancelarie adwokackie udzielają porad prawnych w zakresie wszelkich zagadnień związanych z rentą planistyczna w biurach w Krakowie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Kancelarie adwokackie BHS reprezentują Klientów na każdym etapie postępowania  administracyjnego dotyczącego ustalenia renty planistycznej jak również w ewentualnych postepowaniach sądowoadministracyjnych przed właściwymi wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kontakt