Reprywatyzacja

Reprywatyzacja. Co oznacza?

Reprywatyzacja to ogólne pojęcie, odnosi się do działań mających na celu zwrot znacjonalizowanych bądź wywłaszczonych majątków. Składa się na nią szereg postępowań, w tym przed organami administracji, sądami powszechnymi i administracyjnymi zmierzających do odzyskania w naturze majątków odebranych przez państwo ich właścicielom, przede wszystkim w latach 1944 -1962. Reprywatyzacja to działania podejmowane w celu uzyskania zwrotu przejętych bezprawnie majątków, tak nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej reprywatyzacji, skontaktuj się z nami

Jakie majątki podlegały przejęciu na rzecz Państwa (a obecnie mogą być przedmiotem postępowań reprywatyzacyjnych)?

Przejęciu podlegały m.in.:

– majątki ziemskie – na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) Komitet przejmował rozległe majątki stanowiące gospodarstwa rolne. Nacjonalizacja dotyczyła również innych składników majątków ówczesnych właścicieli, które nie mogły znaleźć zastosowania w rolnictwie ani nie były powiązane z gospodarstwami rolnymi – dla przykładu wymienić można zespoły dworskie i pałace

– majątki przemysłowe, przedsiębiorstwa – na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich oraz ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej ówczesne władze prowadziły na szeroką skalę nacjonalizację podstawowych gałęzi gospodarki. Najczęstszą formą było przejęcie zakładów produkcyjnych, handlowych, transportowych i innych.

Prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych polega obecnie najczęściej na pomocy spadkobiercom w dochodzeniu zwrotu majątku, bądź uzyskaniu odszkodowania za majątek którego ich poprzednicy prawni zostali bezprawnie pozbawieni.

Czy spadkobiercy poprzednich właścicieli mogą się domagać odszkodowania bądź zwrotu przejętego majątku?

Tak, obecne przepisy powszechnie obowiązującego prawa pozwalają na dochodzenie należności przez spadkobierców poprzednich właścicieli. Konieczne jest jednak uprzednie przeprowadzenie postepowań spadkowych i przedstawienie dokumentów potwierdzających prawa do spadku (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku., akt poświadczenia dziedziczenia)

W jaki sposób należy ustalić, że majątek został odebrany bezprawnie?

W celu ustalenia, że majątek został bezprawnie odebrany poprzedniemu właścicielowi konieczne jest zgromadzenie dokumentacji dotyczącej przejętego majątku a następnie dokonanie, przy pomocy Kancelarii, pogłębionej analizy sprawy.

Prawnicy Kancelarii, udzielają porad prawnych w zakresie oceny zasadności roszczeń reprywatyzacyjnych a także rekomendują złożenie odpowiednich wniosków, podań, pozwów dostosowanych do okoliczności konkretnej sprawy. BHS Adwokaci reprezentują w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych a także cywilnych koniecznych do uzyskania potwierdzenia prawa do rekompensaty (zwrotu majątku bądź uzyskania odszkodowania).

Kontakt

Uzyskanie porady prawnej jest możliwe po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w kancelarii adwokackiej w dwóch lokalizacjach: w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Królewskiej 11/3 oraz w Kancelarii Adwokackiej przy ul. św. Anny 9.