Odszkodowanie, Zadośćuczynienie, Renta

Kancelaria BHS Adwokaci reprezentuje Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia i należną rentę. Adwokaci świadczą pomoc prawną i udzielają porad prawnych bez względu na podstawę prawną roszczeń odszkodowawczych, zarówno umownych jak i z tytułu czynów niedozwolonych, naruszenia dóbr osobistych lub bezpodstawnego wzbogacenia.

Działamy już na etapie postępowania likwidacyjnego. Składamy wnioski o wypłatę należnego odszkodowania do ubezpieczycieli, odwołania od decyzji o odmowie wypłaty, wypłacie odszkodowania w zaniżonej wysokości. Zajmujemy się również uzyskiwaniem odszkodowania za wypadki przy pracy. Występujemy w imieniu pokrzywdzonych w postępowaniach karnych. Zajmujemy się uzyskaniem odszkodowania za wypadki/kolizje drogowe (powypadkowe) oraz błędy w sztuce lekarskiej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem lub rentą, skontaktuj się z nami

Specjalizujemy się również w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu – „odszkodowanie za słupy”. Adwokaci uzyskują niezbędną w sprawach dokumentację od przedsiębiorstw przesyłowych. Udzielają porad prawnych co do możliwych strategii prowadzenia sprawy. Występują z żądaniem zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości („odszkodowanie za słupy”) a także z wnioskami o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz właścicieli.

Klienci Kancelarii BHS często nie mają pewności czy przysługuje im odszkodowanie bądź zadośćuczynienie. Często pytają też o to w jakiej wysokości przysługują im roszczenia.

1. Co zrobić jeżeli nie wiem czy przysługuje mi odszkodowanie?

Kancelaria dokona analizy opisanej sytuacji na podstawie relacji i przesłanych kopii dokumentów akt. Na tej podstawie zostanie dokonana ocena zasadności roszczenia a także propozycja co do wynagrodzenia.

2. W jakie wysokości otrzymam odszkodowanie?

Odszkodowanie ma za zadanie doprowadzić do rekompensaty doznanego uszczerbku majątkowego – poniesionej szkody wynikającej z określonych zdarzeń takich jak wywłaszczenie, doznany wypadek drogowy, wypadek przy pracy, błąd medyczny. Odszkodowanie ma pokryć zarówno rzeczywiście wyrządzoną szkodę, bezpośrednio poniesione straty na skutek zdarzenia będącego źródłem szkody, jak i utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby uzyskać gdyby szkody jej nie wyrządzono. W niektórych przypadkach, na przykład gdy na skutek wyrządzenia szkody poszkodowany utracił możliwość prowadzenia działalności zawodowej można domagać się odszkodowania pieniężnego wypłacanego w formie renty. Na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji prawnicy Kancelarii pomagają dokonać obliczeń wysokości przysługującego odszkodowania.

3. Kiedy mogę starać się o uzyskanie zadośćuczynienia?

Potocznie pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania jest używane zamiennie. Są to jednak inne świadczenie o odmiennych funkcjach. Odszkodowanie rekompensują majątkową stratę. Zadośćuczynienie przysługuje jeżeli poszkodowany doznał krzywdy, niematerialnej szkody. W określonych sytuacjach zadośćuczynienie przysługuje niezależnie od odszkodowania. Zadośćuczynienie przysługuje na podstawie art. 445 par. 1 k.c. w związku z art. 444 par. 1 k.c. „1) w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 2) jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość 3) w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu”. Przysługuje również w przypadku zawinionego naruszenia dóbr osobistych (art. 448 k.c.). Ma złagodzić ból i cierpienie, jakich doznał pokrzywdzony. Jest to forma pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej. Zadośćuczynienie przysługuje również w przypadku śmierci osoby bliskiej zgodnie z art 446 par. 4 k.c., jeżeli więź która łączyła osobę uprawnioną ze zmarłym była szczególnie mocna.

4. Jaka  powinna być wysokość zadośćuczynienia?

To jakiego można domagać się zadośćuczynienia zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Wysokość powinna być adekwatna do poniesionej krzywdy. Zadośćuczynienie ma objąć wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno te już doznane, jak i te które dopiero mogą wystąpić w przyszłości. Głównymi kryteriami przy ustalaniu wysokości są takie okoliczności jak stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, wiek pokrzywdzonego, czas trwania ujemnych przeżyć, cierpień oraz ich natężenie, a także stopień winy sprawcy, a także dorobek orzecznictwa sądów powszechnych. Wysokość zadośćuczynienia, jakiego można się domagać, jest niezwykle trudna do ustalenia. Prawnicy BHS Adwokaci pomagają w podjęciu decyzji co do wysokości roszczenia z tytułu zadośćuczynienia.

Pomoc adwokata

Jeżeli istnieje potrzeba weryfikacji czy w Państwa sprawie przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź jaka ma być ich wysokość zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego w celu umówienia spotkania. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.