Prawo rzeczowe

Nieruchomości i ruchomości

Kancelarie adwokackie zajmują się sprawami z szeroko pojętego prawa rzeczowego. W tym zakresie udzielamy porad prawnych i prowadzimy sprawy sądowe dotyczące prawa własności tak ruchomości (np. pojazdy, maszyny) jak i nieruchomości. Doradzamy również co do praw, które dają węższe uprawnienia niż prawa własności tj., ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z nieruchomościami lub ruchomościami, skontaktuj się z nami

Księgi wieczyste

BHS Adwokaci zajmują się składaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej, jak również o wykreślenie istniejących wpisów. Ujawniamy prawa podlegające wpisowi do ksiąg wieczystych: takie jak hipoteka, prawo dożywocia, wszelkie służebności. Wyjaśniamy jakie znaczenie dla praw i obowiązków Klientów mają dokonane wpisy, takie jak ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi prawa użytkowania wieczystego. Jeżeli jest to konieczne to składamy też pozwy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Sprawy dotyczące nieruchomości

Prowadzimy także postępowania o zwrot nieruchomości, o naruszenie posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożytków, nakładów i wydatków, o dopuszczenie do współposiadania a także sprawy o podział majątku i zniesienie współwłasności. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami, posiadaczami, najemcami lokatorami a właścicielami.

Porada prawna dotycząca własności

Wyjaśniamy i udzielamy odpowiedzi na zadawane przez Klientów pytania. W przypadku praw rzeczowych do udzielenia porad w konkretnych sprawach potrzebna jest analiza posiadanych przez Klientów dokumentów, najczęściej również treści wpisów w księgach wieczystych (wiele informacji adwokaci pozyskują bądź weryfikują poprzez analizę treści ujawnionych w elektronicznej księdze wieczystej do której dostęp jest jawny).

Co oznaczają wpisy w działach ksiąg wieczystych?

Często Klienci kancelarii pytają jakie znaczenie ma dla nich wpisany w księdze wieczystej błędny obszar działki, nieprawidłowe oznaczenie działek, hipoteka, służebność i inne. Do udzielenia informacji konieczna jest w takim wypadku analiza dokumentów dotyczących konkretnej sprawy.

Czy wpisanie hipoteka uniemożliwia sprzedaż nieruchomości?

Często z powodu trudności finansowych konieczne jest dokonanie sprzedaży nieruchomości, wpis hipoteki nie uniemożliwia dokonania sprzedaży, jednakże z takim wpisem wiążą się konkretne zobowiązania nowego nabywcy wobec podmiotu uprawnionego z tytułu wpisanej hipoteki. Rekomendujemy w takich sprawach konsultację prawną. Często w księgach wieczystych są też ujawnione bardzo stare wpisy hipotek, czasami mimo wpisu są już nieaktualne i nie stanowią faktycznego obciążenia dla właściciela, każdorazowo prawnicy Kancelarii BHS Adwokaci dokonują weryfikacji. Wpisane są też często hipoteki, które zabezpieczają należności podatkowe sprzed kilkudziesięciu lat, w takim wypadku również konieczna jest analiza konkretnej sprawy, istnieje możliwość dokonania wykreślenia takich hipotek.

Czy do uzyskania własności konieczny jest wpis do księgi wieczystej?

Wbrew obiegowym opiniom brak wpisu w księdze wieczystej nie przesądza o braku statusu właściciela, czy współwłaściciela. Często źródłem prawa własności może być bowiem np. dziedziczenie.

Co oznacza wpis „ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym”?

Taki wpis wyłącza ochronę wynikającą z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Wpis taki umieszczany jest w dziale III księgi wieczystej, stanowi dowód, że któryś z wpisów (najczęściej wyraźnie w ostrzeżeniu wymieniony) jest nieaktualny, co za tym idzie każda czynność, dotycząca tego wpisu, wymaga uprzedniej konsultacji prawnej.

Udział adwokata w sprawach dotyczących nieruchomości

W sprawach dotyczących nieruchomości często stan prawny wydaje się niezwykle skomplikowany, a istniejące zaszłości niemożliwe do uregulowania. Kancelaria udziela w takich sytuacjach odpowiedzi na pytania a także proponuję rozwiązania, doradza w zakresie strategii wyboru toku postępowania. W celu umówienia spotkania z adwokatem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.