Sprawy o zapłatę – windykacja

Pozwy o zapłatę

Kancelarie adwokackie świadczą pomoc prawną w różnorodnych sprawach o świadczenia pieniężne – o zapłatę. Redagujemy w imieniu wierzycieli przedsądowe wezwania do zapłaty. Prowadzimy negocjacje, rozmowy ugodowe, a w przypadku gdy działania polubowne nie przynoszą efektów sporządzamy pozwy w imieniu Klientów. Inicjujemy postępowania w imieniu powoda, zarówno składając pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym, jak również w postępowaniu uproszczonym. Działamy również w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Bronimy Klientów, zastępując pozwanych, składając sprzeciw, zarzuty, apelację, zażalenie bądź przygotowując inne konieczne pisma w toczących się postępowaniach. Pomagamy również dłużnikom w przypadku bezzasadnej egzekucji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o zapłatę, skontaktuj się z nami

Obsługa związana z windykacją należności

Kancelaria Adwokacie BHS-Adwokaci specjalizują się w prowadzeniu postępowań zmierzających do skutecznej, kompleksowej i legalnej windykacji należności. Główne zasady przyjmowane przez nas to efektywność rozumiana jako:

 1. ocena szans przeprowadzenia skutecznej egzekucji i dobór właściwej drogi dochodzenia należności (wezwanie do zapłaty, postępowanie ugodowe, mediacja, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone);
 2. dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu pozwu (określaniu prawidłowej wysokości wpisu sądowego, właściwości sądu, wartości przedmiotu sporu, stron postępowania, skompletowanie potrzebnych załączników – tak by nie przedłużać postępowania z uwagi na konieczność uzupełniania braków formalnych);
 3. szybkość reakcji dzięki stałemu monitorowaniu statusu doręczenia przesyłek pocztowych i stanu prowadzonych spraw w sądzie i przed organem egzekucyjnym;
 4. wszczynanie postępowania zabezpieczającego, jeżeli istnieje ryzyko wyprowadzania bądź ukrywania majątku przez dłużnika;
 5. kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do właściwych komorników sądowych oraz niezwłoczne reagowanie na otrzymywane od nich informacje dotyczące sprawy;
 6. wszczynanie postępowań sądowych o wyjawienie majątku przez dłużnika, w razie zagrożenia bezskutecznością postępowania egzekucyjnego a także poszukiwanie majątku dłużnika w inny sposób;
 7. w przypadku nieskutecznej egzekucji przeciwko dłużnikowi głównemu, kierowanie roszczeń do wspólników spółek osobowych, członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, małżonków dłużników, poręczycieli, dłużników rzeczowych i osób, które uzyskały korzyść z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska);
 8. przeprowadzanie postępowań o ogłoszenie upadłości dłużnika lub o wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej – w przypadku braku możliwości prowadzenia egzekucji do majątku wspólnego małżonków;
 9. inicjowanie postępowań karnych dotyczących oszustwa (art. 286 k.k.), tj. świadomego zakupu przez dłużnika towarów bez zamiaru wywiązania się z umowy, przestępstw przeciwko wierzycielom (art. 300 i n. k.k.), tj. ukrywania, wyprowadzania majątku i zaspokajania wierzycieli z pominięciem innych uprawnionych oraz ingerowania w treść dokumentów (art. 270 i n. k.k.);
 10. działania prewencyjne, czyli proponowanie Klientom wprowadzenia do swojej praktyki handlowej zabezpieczeń transakcji przy użyciu weksla, zawarcia umowy z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej, poręczeń udzielanych przez osoby nieponoszące odpowiedzialności osobistej, zawieranie umów zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie itp.;
 11. całkowite wystrzeganie się środków mogących skutkować narażeniem dobrego wizerunku klienta, stosowanych często przez nieprawnicze firmy zajmujące się windykacją należności.

Kontakt