Krajowy Rejestr Sądowy

1. Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejest Sądowy (KRS) jest centralnym rejestrem, składającym się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, a także rejestru dłużników niewypłacalnych. Instytucja KRS jest uregulowana w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadrzędnym celem rejestru jest zapewnienie jawności i przejrzystości w kontaktach gospodarczych z podmiotami prywatnymi, dlatego ustawa daje możliwość uzyskania z KRS informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia. Możliwe jest również przeglądanie akt rejestrowych i wykonywanie fotokopii akt.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w czynnościach rejestrowych, skontaktuj się z nami

2. Dla którego podmiotu wpis do KRS jest obligatoryjny?

Wpis do KRS jest obligatoryjny dla podmiotów objętych przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmioty objęte ustawowym obowiązkiem wpisu do KRS to spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, odziały przedsiębiorstw zagranicznych oraz instytucje gospodarki budżetowej.

3. Jak składa się wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Jak stanowi art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek należy uiścić opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli formularz wniosku o wpis jest nieprawidłowo wypełniony lub został wniesiony bez uiszczenia opłaty, wniosek podlega zwrotowi bez wzywania do uzupełnienia braków.

Pomoc adwokata

Kancelarie adwokackie BHS zajmują się kompleksową obsługą prawną wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adwokaci Kancelarii adwokackich BHS zapewniają pomoc zarówno w zakresie poprawnego wypełnienia wniosków o wpis, jak i na każdym etapie postępowania rejestrowego. Kancelaria BHS reprezentuje Klientów przed sądami rejestrowymi oraz sporządza projekty dokumentów wymaganych do uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, troszcząc się by postępowanie rejestrowe przebiegło dla Klienta sprawnie i bez opóźnień.

Kontakt