Apelacja w sprawach karnych

Praktyka pokazuje, że klienci w sprawach karnych często decydują się na pomoc adwokata dopiero po wydaniu przez Sąd wyroku skazującego. Dzieje się tak niejednokrotnie z uwagi na przekonanie oskarżonych o własnej niewinności. Niestety jedynie niewielki odsetek wyroków I instancji to wyroki uniewinniające. Od każdego wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, którą należy wnieść zgodnie z przepisami procedury karnej. Wniesienie apelacji zapobiega uprawomocnieniu się wyroku skazującemu, dzięki czemu oskarżony aż do wydania wyrok przez sąd odwoławczy zachowuje status osoby niekaranej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu apelacji w sprawach karnych, skontaktuj się z nami

Kto może wnieść apelację?

Apelację co do zasady może wnieść oskarżony, prokurator oraz oskarżyciel posiłkowy, czyli pokrzywdzony działający w procesie w charakterze strony. Kodeks postępowania karnego przewiduje w szczególnych przypadkach uprawnienia innych podmiotów do wniesienia apelacji.

W konkretnej sprawie każdorazowo należy zbadać uprawnienia danej osoby do wniesienia apelacji. Ocenić także należy szanse powodzenia apelacji oraz skutki jakie może wywołać jej wniesienie. W celu skonsultowania zasadności i możliwości wniesienia apelacji w sprawie karnej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Co zrobić, aby prawidłowo wnieść apelację?

Najpierw należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku lub w przypadkach określonych w ustawie, od dnia doręczenia uprawnionemu odpisu sentencji wyroku (gdy przy ogłoszeniu wyroku nie był obecny ani oskarżony ani jego obrońca). Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, apelujący ma 14 dni na złożenie apelacji. Apelację wnosi się do sądu II instancji za pośrednictwem tego sądu, który wydał wyrok w I instancji.

Kontakt z adwokatem na etapie poprzedzającym wniesienie apelacji, znacząco ułatwia jej prawidłowe skonstruowanie. Warto bowiem wiedzieć, iż adwokat wstępujący do sprawy po wydaniu wyroku skazującego, musi zapoznać się z całymi aktami postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Jedynie dogłębna analiza akt sprawy umożliwia skuteczne

Czy od apelacji płaci się opłatę sądową?

Wniesienie apelacji nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej.

Co powinno się znaleźć w treści apelacji?

W apelacji skarżący powinien wskazać, jaki wyrok zaskarża, w jakiej części i dlaczego. Aby apelacja mogła okazać się skuteczna, z reguły należy się powołać na konkretne naruszenia przepisów prawa karnego, procedury karnej lub też na błędy w ustaleniach faktycznych. Adwokat pomoże Państwu w prawidłowy sposób sformułować zarzuty apelacyjne oraz wnioski (żądania) co do treści wyroku sądu odwoławczego.

Czy wniesienie apelacji może pogorszyć sytuację oskarżonego?

Wniesienie apelacji przez oskarżonego nie może pogorszyć jego sytuacji. Wynika to z faktu, iż sąd odwoławczy nie może zmienić wyroku sądu pierwszej instancji na surowszy ani go uchylić w celu wydania surowszego wyroku, w sytuacji gdy apelację wniósł wyłącznie oskarżony. Oczywiście inaczej wygląda sprawa, gdy od wyroku odwoła się prokurator lub oskarżyciel posiłkowy – wówczas apelacja może wywołać negatywne skutki dla oskarżonego. W takich przypadkach rekomendowane jest wniesienie odpowiedzi na apelację, w celu przedstawienia sądowi swojego poglądu na sprawę.

Czy w apelacji można powołać nowe dowody?

Tak istnieje możliwość powołania nowych dowodów dopiero na etapie wnoszenia apelacji lub w toku postępowania odwoławczego. Zawsze należy rozważyć, co dany dowód może wnieść do sprawy. Zdarza się bowiem, iż brak doświadczenia apelującego skutkuje powołaniem dowodu (np. świadka), który odwraca się przeciwko niemu. Rekomendujemy zasięgnąć w tym zakresie porady pełnomocnika profesjonalnego.

Jak wygląda rozprawa apelacyjna?

Na rozprawie przed sądem odwoławczym skarżący ustnie przedstawia swoje argumenty, czyli wyjaśnia, dlaczego w jego ocenie wyrok sądu I instancji jest nietrafny. Do tych argumentów może się odnieść strona przeciwna, np. prokurator. Po wysłuchaniu stanowisk stron, sąd udaje się na naradę a następnie ogłasza wyrok. Zdarza się również, iż w toku postępowania odwoławczego sąd dopuszcza nowe dowody i prowadzi co do nich postępowanie.

Udział w rozprawie apelacyjnej jest z reguły bardzo stresującym przeżyciem dla osoby, która została skazana przez sąd I  instancji. Z tego względu obecność adwokata jest rekomendowana.

Kontakt z Kancelarią