Rozwód

Decydując się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód trzeba w pierwszej kolejności ustalić, czy zachodzą przesłanki umożliwiające jego orzeczenie przez sąd. Konsultacja z adwokatem pomoże ustalić, czy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który ma charakter trwały. W następnej kolejności adwokat pomoże ustalić, czy nie zachodzą inne przyczyny z powodu których sąd nie mógłby orzec rozwodu.

Orzekanie o winie współmałżonka

Kiedy decyzja o rozwodzie jest ostateczna trzeba określić czy sąd w wyroku rozwodowym ma orzekać o winie czy też ma zaniechać orzekania o winie. Pomoc adwokata jest w tym zakresie bardzo wskazana. Należy zdać sobie sprawę z następstw wyroku rozwodowego. Sąd w wyroku rozwodowym może nie orzekać o winie, jeśli jednak choćby jeden z małżonków żąda orzekania o winie, wówczas sąd określi czy wyłącznie winny rozkładu pożycia jest jeden małżonek, oboje małżonkowie, bądź też ustali, iż żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia. W przypadku orzeczenia przez sąd o wyłącznej winie jednego z małżonków powstaje daleko idąca konsekwencja w postaci możliwości żądania przez małżonka niewinnego alimentów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodu, skontaktuj się z nami

Małoletnie dzieci a rozwód

Warto wiedzieć również, iż sąd w wyroku rozwodowym orzeka o istotnych sprawach dotyczących małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Ustala każdorazowo wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka, a także rozstrzyga kwestie związane z władzą rodzicielską. Określa zatem z którym z małżonków dziecko pozostanie oraz jak będą wyglądały kontakty drugiego małżonka z dzieckiem.

Podział majątku po orzeczeniu rozwodu

Orzeczenie rozwodu często wiąże się również z koniecznością dokonania podziału majątku wspólnego oraz rozliczenia nakładów i wydatków poniesionych w toku małżeństwa.

Zasady prowadzenia sprawy rozwodowej przez adwokata

Zdając sobie sprawę jak trudną sytuacją w życiu jest rozwód, dokładamy wszelkich starań, aby w ramach powierzonej nam sprawy rozwodowej Klient otrzymał profesjonalną pomoc prawną w celu jak najlepszego zabezpieczenia jego interesów w sporze. Na każdym etapie postępowania zapewniamy Klientowi dyspozycyjność, poufność i wsparcie. Pomagamy sprecyzować żądania reprezentowanego małżonka oraz należycie wykazać je dowodowo w sądzie. Udział adwokata w sprawie rozwodowej pomaga przejść przez te trudne chwile bez konieczności koncentrowania się na skomplikowanych procedurach sądowych. Daje także pewność, że w trakcie rozprawy nic Państwa nie zaskoczy.

Do którego sądu należy wnieść sprawę o rozwód?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy, w którego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym nadal zamieszkuje. W przypadku gdy powyższa podstawa nie istnieje, sądem wyłącznie właściwym jest Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli także tej podstawy nie ma, to Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda.

Ile kosztuje rozwód? Jaka jest wysokość opłaty sądowej?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pozwu, aby sprawa mogła mieć nadany bieg. W przypadku zakończenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, zaś strona pozwana zobowiązana jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. Wówczas koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł.

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Długość postępowania w sprawie rozwodowej uzależniona jest od wielu czynników. W uproszczeniu można stwierdzić, iż sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają najkrócej i w wielu wypadkach kończą się na pierwszej rozprawie. Od chwili wniesienia pozwu trwa oczekiwanie na wyznaczenie pierwszej rozprawy. Okres ten średnio wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Sprawy, w których przeprowadzane są liczne dowody celem wykazania winy drugiej strony mogą trwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat.

Kiedy mogę żądać orzekania o winie współmałżonka? Czy to ma sens?

Kwestie związane z żądaniem orzekania o winie w sprawach rozwodowych wymagają szczegółowej analizy, nie tylko stanu faktycznego ale też dowodów, jakimi dysponuje strona. Należy bowiem pamiętać, iż wyłączną winę współmałżonka musimy udowodnić. Przed sądem rozwodowym nie wystarczą twierdzenia, że winny jest współmałżonek oraz żądanie orzeczenia w tym zakresie. Warto zastanowić się jaka motywacja przyświeca żądaniu orzekania o winie i jakie korzyści można uzyskać z tytułu orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka. W tym celu nieodzowna może okazać się konsultacja z adwokatem od spraw rozwodowych, który w profesjonalny sposób oceni dowody, którymi dysponuje strona, a także udzieli porady w odniesieniu do indywidualnej sytuacji Klienta.

Orzekanie o winie w sprawach o rozwód oprócz motywacji osobistych, ma znaczenie w zakresie późniejszych ewentualnych żądań alimentacyjnych między byłymi współmałżonkami.

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga także kwestię władzy rodzicielskiej oraz to, z którym z byłych małżonków pozostanie dziecko, może także orzec o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem, a także orzeka w zakresie alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

W razie braku porozumienia miedzy małżonkami w zakresie opieki, kontaktów i innych istotnych spraw związanych z małoletnimi dziećmi, wskazane jest skonsultowanie tak istotnych problemów z adwokatem.

Kontakt

W celu uzyskania porady prawnej dla Państwa wygody oferujemy możliwość spotkań w kancelarii adwokackiej w dwóch miejscach w Krakowie: w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Królewskiej 11/3 oraz w kancelarii adwokackiej przy ul. św. Anny 9.