Dział spadku

Jak dokonać podziału spadku?

Bardzo często spadek przypada więcej niż jednej osobie. Koniecznym staje się zatem dokonanie podziału spadku. Spadkobiercy mogą to uczynić w drodze umowy bądź na drodze postępowania sądowego (art. 1037 § 1 k.c.). W pierwszym przypadku wymagana jest zgodna wola spadkobierców w kwestii dokonania samego działu jak i jego sposobu. Stronami umowy są wówczas wszyscy współspadkobiercy. Gdy otrzymanie zgody napotyka na trudności działu spadku dokonuje sąd.

Jakie składniki majątkowe będą dzielone w ramach działu spadku?

Dział spadku powinien obejmować cały majątek spadkowy (art. 1038 k.c.). Bazą ustalenia działu spadku jest spis inwentarza jeżeli został on sporządzony, a ponadto oświadczenia złożone przez spadkobierców oraz przedstawione przez nich dowody. Przy ocenie wartości majątku spadkowego miarodajny jest moment przeprowadzenia działu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o dział spadku, skontaktuj się z nami

Kiedy należy zaliczyć darowiznę na poczet spadku?

W niektórych przypadkach dziedziczenia ustawowego, gdy dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są obowiązani zaliczyć na schedę spadkową otrzymane od spadkodawcy darowizny oraz zapisy windykacyjne (art. 1039 k.c.).

Jak może pomóc adwokat przy dziale spadku?

Kancelarie BHS – Adwokaci posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o dział spadku. Adwokat pomoże Państwu ustalić skład i wartość majątku spadkowego, w miarę potrzeby przy pomocy rzeczoznawców, uwzględniając konieczne zaliczenia na schedę spadkową. Ceniąc indywidualne podejście do Klienta proponujemy najkorzystniejszą drogę dokonania działu spadku, biorąc pod uwagę również koszty związane z danym postępowaniem. Adwokaci zaproponują Państwu zgodny dział spadku. Natomiast w razie niemożności ugodowego podziału schedy spadkowej, adwokaci poprowadzą Państwa sprawę w sądzie, tak by rozstrzygnięcie sądu było najkorzystniejsze i zapadło możliwie szybko.

Kontakt z Kancelarią

Zapraszamy do kontaktu z naszymi kancelariami adwokackimi w Krakowie zarówno w celu uzyskania porady prawnej, jak i zlecenia prowadzenia sprawy spadkowej. Dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystkie Państwa wątpliwości i pomóc przy dziale spadku.