Nabycie spadku

Z jaką chwilą spadkobierca uzyskuje prawo do spadku?

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 k.c.) W praktyce jednak spadkobiercom trudno byłoby udowodnić swoje prawa do spadku bez odpowiednich dokumentów. Temu właśnie służą postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane przez sąd oraz akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z nabyciem spadku, skontaktuj się z nami

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

Aby poświadczyć prawa do spadku w sądzie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma w tym interes prawny. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku mogą zatem wystąpić spadkobiercy, a także wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców. W postanowieniu sąd wymienia spadkodawcę oraz spadkobierców z przysługującymi im udziałami spadkowymi.

Kiedy można wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku?

Nie ma ograniczeń czasowych jeśli chodzi o dopełnienie formalności związanych z wystąpieniem o stwierdzenie nabycia spadku. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku, gdy któryś ze spadkobierców nie złożył tzw. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, postanowienie nie będzie mogło być wydane przed upływem 6 miesięcy. W celu skrócenia tego terminu, można wnioskować do sądu, aby ten odebrał w/w oświadczenia w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W praktyce często zdarza się również, że pomimo złożenia wniosku w sądzie przed upływem 6 miesięcy, okres ten upłynie zanim sąd zdąży wyznaczyć termin rozprawy. Dzieje się tak z uwagi na nadmierne obłożenie niektórych sądów rejonowych.

Jak uchronić się przed przyjęciem spadku z długami?

Obecnie brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o uprawnieniach do spadku (najczęściej od chwili śmierci), skutkuje przyjęciem spadku wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Natomiast od 18 października 2015 r. brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. bez odpowiedzialności za długi spadkowe. Do tego czasu, rekomendowane jest składanie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza przed sądem lub notariuszem.

Czy odrzucenie spadku jest korzystne?

Każdorazowo należy rozważyć, czy w konkretnych okolicznościach, w celu ochrony swoich praw, spadkobierca nie powinien odrzucić spadku. Przyjęcie bowiem spadku z dobrodziejstwem inwentarza może w wielu sytuacjach okazać się niekorzystne.

Kto w określonej sytuacji zostanie uznany za spadkobiercę?

Na treść postanowienia ma wpływ to, czy spadkodawca pozostawił testament, czy też dziedziczenie odbywa się według zasad ustawowych. W kodeksie cywilnym zostało szczegółowo określone, w jakiej kolejności dziedziczą krewni. Jako pierwsi powołani do spadku z ustawy są małżonek i dzieci spadkodawcy. Kolejno do spadku dochodzić mogą rodzice spadkodawcy, jego rodzeństwo, dziadkowie a nawet pasierbowie. W skrajnych przypadkach spadek może przypadać Skarbowi Państwa. Inaczej kwestia dziedziczenia kształtuje się w przypadku pozostawienia przez zmarłego testamentu. Wówczas, co do zasady, dziedziczą osoby przez niego wybrane, a krewni ubiegać mogą się o zachowek.

Kiedy można podzielić spadek?

Uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku umożliwia dokonanie działu spadku. Uprawomocnienie się tego postanowienia musi poprzedzać dokonanie przez Sąd podziału spadku.

W jakich sprawach spadkowych można skorzystać z pomocy adwokata?

Kancelarie Adwokackie oferują pomoc w sporządzeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wniosku o dział spadku oraz w pozostałych sprawach spadkowych. Adwokaci udzielą Państwu porady prawnej, w zakresie określenia osób wchodzących do kręgu spadkobierców, a także w uzasadnionych przypadkach zarekomendują postępowania sądowe, mające na celu wykluczenie spadkobiercy (np. pozew o uznanie za niegodnego dziedziczenia, pozew o stwierdzenie nieważności testamentu, zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią lub bezpośrednio z adwokatami.