Koszt porady prawnej

W Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie koszt godzinnej konsultacji prawnej w języku polskim jest stały. W skomplikowanych sprawach, gdy porada prawna trwa dłużej, jej koszt ustalany jest indywidualnie. Zdarza się również, że koszt porady wliczany jest w koszt zlecanej do prowadzenia sprawy lub w koszt innej usługi adwokackiej.

Porady z zakresu prawa międzynarodowego oraz konsultacje w języku angielskim i w języku niemieckim są wyceniane odrębnie.

Usługi adwokackie BHS-Adwokaci Kraków – cennik

Najpopularniejsze usługi adwokackie to:

 • prowadzenie sprawy sądowej w I instancji,
 • prowadzenie sprawy sądowej na etapie apelacji,
 • prowadzenie rokowań ugodowych,
 • reprezentacja Klienta w trakcie czynności notarialnych,
 • reprezentacja Klienta w trakcie rozprawy sądowej,
 • udział adwokata w mediacji,
 • udział adwokata w przesłuchaniu strony lub świadka w postępowaniu karnym,
 • sporządzenie projektu umowy notarialnej,
 • analiza projektu umowy notarialnej,
 • analiza akt sprawy sądowej,
 • przygotowanie projektu dokumentu pod tzw. podpis Klienta (pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku, odpowiedzi na wniosek, porozumienia rodzicielskiego, zarzutów do opinii oraz innych dokumentów sądowych),
 • uzyskanie w imieniu Klienta dokumentów w instytucjach państwowych (np. w USC, wydziale ewidencji, w KW, w US, w Archiwum Państwowym),
 • pomoc przy rejestracji spółki, zgłoszeniach do Urzędu Skarbowego, wpisach do ksiąg wieczystych,
 • analiza ryzyka podatkowego,
 • sporządzenie pisemnej opinii prawnej.

Wskazane usługi różnią się od siebie diametralnie w zależności od zakresu prawa oraz stopnia skomplikowania sprawy jakiej dotyczą. Z tego względu nie jest możliwe zamieszczenie uniwersalnego cennika na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci.

Wszystkie usługi adwokackie wyceniamy w naszej Kancelarii Adwokackiej przed przyjęciem pełnomocnictwa, najczęściej już na pierwszej konsultacji prawnej z adwokatem. Warunki współpracy z adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek oraz z adwokat Kingą Henzel-Janowską zawsze są przejrzyste, a Klient ma pełną informacje o tym co wchodzi w zakres honorarium. Klienci Kancelarii cenią sobie naszą uczciwość oraz umiejętność dostosowania się do finansowych możliwości klienta.

Formy i terminy płatności – Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci

Za usługi prawne świadczone przez adwokat Katarzynę Budzoń-Grabek oraz adwokat Kingę Henzel-Janowską możecie Państwo zapłacić w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem płatności bezgotówkowej (na konto Kancelarii lub poprzez płatność blik).

Należność za konsultację stacjonarną uiszczana jest po odbytej poradzie prawnej, natomiast porady zdalne wymagają dokonania przedpłaty.

Honorarium za prowadzenie sprawy sądowej płatne jest w całości lub w części przy powierzaniu przez Klienta sprawy. W uzasadnionych przypadkach, przewidujemy również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Ceny usług adwokackich świadczonych przez adwokatów poza Krakowem

W przypadku zlecania spraw sądowych albo innych usług prawnych poza terenem Krakowa do kosztów prowadzenia sprawy doliczane są zryczałtowane koszty dojazdu, w oparciu o indywidualne ustalenia. Najczęściej jest to stała kwota zależna od ilości kilometrów i czasu podróży.

Ustalenie kosztów prowadzenia sprawy sądowej przed poradą prawną

Naszym zdaniem ustalenie kosztów prowadzenia sprawy przez adwokata przed poznaniem jej specyfiki jest nieprofesjonalne. Każda sprawa jest inna i wymaga podjęcia innych czynności prawnych. Nie jest możliwe podanie z góry np. ceny rozwodu czy ceny podziału majątku. Oczywistym bowiem jest, że na cenę wpływ mają okoliczności konkretnej sprawy (tu np. czy strony mają dzieci, czy chcą rozstrzygać kwestię winy przy rozwodzie itp. / jakie są składniki majątku wspólnego, jakie roszczenia dodatkowe strony planują zgłosić w procesie). Nie możemy w związku z tym jednoznacznie przesądzić ceny usługi adwokackiej przed poradą prawną, natomiast cenę ustalamy każdorazowo przed przyjęciem pełnomocnictwa do prowadzenie danej sprawy.

Co może mieć wpływ na cenę usługi adwokackiej w Krakowie?

Wpływ na cenę usługi adwokackiej poza już omówionymi kwestiami może mieć również:

 • zastrzeżenie przez Klienta wyłącznej reprezentacji przez wybranego adwokata (tzw. wyłączenie substytucji),
 • ustalenie, że część wynagrodzenia zależna będzie od wyniku sprawy (tzw. success fee),
 • zaangażowanie w usługę adwokacką, z uwagi na jej zakres, jednocześnie kliku prawników,
 • etap sprawy, na którym Klient zleca swoją sprawę adwokatowi,
 • ilość stron występujących w sprawie (w szczególności w sprawach spadkowych i sprawach dotyczących nieruchomości),
 • potrzeba podjęcia nieplanowanych czynności, wynikająca w toku postępowania,
 • długość trwania postępowania.

Co nie ma wpływu na cenę usługi adwokackiej?

Cena usługi adwokackiej w krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci jest stała bez względu na:

 • formę konsultacji prawnej – koszt porady stacjonarnej oraz porady zdalnej jest taki sam,
 • gałąź prawa, której dotyczy porada – koszt godzinnej konsultacji w Kancelarii BHS-Adwokaci jest niezależny do dziedziny prawa,
 • wybranego adwokata – usługi adwokackie wyceniane są tożsamo przez adwokat Kingę Henzel-Janowską oraz adwokat Katarzynę Budzoń-Grabek.

Co jest dla nas najważniejsze przy ustalaniu ceny usługi adwokackiej?

W BHS-Adwokaci zależy nam przede wszystkim na tym, żeby wycena usługi była dla Klienta zrozumiała. Powierzając nam sprawę dowiesz się szczegółowo za co płacisz. Nie zostaniesz też zaskoczony na żadnym etapie koniecznością uregulowania kosztów, o których adwokat nie wspominał przy wycenie usługi adwokackiej.

Przykładowe sposoby ustalania ceny usług prawnych

Co wpływa na cenę adwokata w sprawie rozwodowej?

Cena adwokata w sprawie rozwodowej zależna jest od tego czy rozwód ma zostać orzeczony przy ugodowych stanowiskach stron, czy też w toku postępowania każda ze stron będzie forsowała odmienne stanowisko. Rezygnacja przez strony z orzekania o winie wpływa na obniżenie ceny usługi adwokackiej przy rozwodzie.

Kolejno na wycenę sprawy ma wpływ to, że strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Cena rozwodu będzie niższa w przypadku uzgodnienia przez rodziców stanowisk w sprawie władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów i podpisania porozumienia rodzicielskiego. Honorarium adwokata od rozwodu będzie wyższe, gdy w sprawie konieczne okaże się przeprowadzanie dowodu z OZSS, przesłuchiwanie świadków oraz gromadzenie licznych dowodów z dokumentów.

Parametrem istotnym przy wycenie usługi adwokackiej polegającej na kompleksowym prowadzeniu sprawy rozwodowej jest również to, czy strony chcą w trakcie postępowania dokonać podziału majątku a także to czy jeden z małżonków planuje domagać się alimentów od drugiego małżonka.

Cena pomocy prawnej przy rozwodzie zostanie Państwu szczegółowo przedstawiona w trakcie konsultacji prawnej.

Co wpływa na cenę adwokata przy podziale majątku?

Cena prowadzenia sprawy o podział majątku zależna jest od tego, czy podział majątku zostanie przeprowadzony ugodowo, w szczególności w drodze umowy notarialnej lub zgodnego wniosku o podział majątku czy też sprawa sporna będzie rozpoznawana przez Sąd.

Wpływ na cenę usług adwokackich w procesie o podział majątku ma formułowanie przez Klientów roszczeń dodatkowych np. o ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów i wydatków, rozliczenie spłaconych kredytów, szczegółowy podział fizyczny ruchomości, rozstrzyganie w toku sporów co do własności oraz łączenie postępowania o podział majątku z postępowaniem o zniesienie współwłasności lub dział spadku.

Cena usługi adwokackiej w sprawie o podział majątku różni się w zależności od tego jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego, w jaki sposób mają one zostać podzielone oraz jaki jest stopień skomplikowania wzajemnych rozliczeń i związany z tym okresu trwania postępowania.

Wycena sprawy o podział majątku zostanie Państwu przedstawiona na spotkaniu w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie lub w trakcie konsultacji on-line.

Co wpływa na wycenę usługi adwokackiej w innych popularnych sprawach?

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek omówią z Państwem zasady ustalania honorarium w innych sprawach, w szczególności w sprawach z zakresu prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa pracy.