Skarga pauliańska Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska (po łacińsku acio pauliana) jest to uprawnienie przysługujące wierzycielowi do żądania uznania danej czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do niego. Jest to narzędzie mające na celu ochronę prawa wierzyciela – przed działaniami dłużnika zmierzającymi do ukrycia jego majątku. W konsekwencji skierowania do sądu skargi pauliańskiej i wydania przez sąd wyroku, wierzyciel może dochodzić swoich praw bezpośrednio z majątku, który dłużnik próbował ukryć – np. przekazał członkowi rodziny. Spełnione muszą zostać jednak konkretne przesłanki: po pierwsze wskutek tej czynności osoba trzecia musi uzyskać korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzyciela, po drugie dłużnik musi działać ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a po trzecie osoba trzecia musi o tym wiedzieć lub przy zachowaniu należytej staranności może się dowiedzieć. Zgodnie z art. 527 § 2 Kodeksu cywilnego, czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Wniesienie skargi pauliańskiej stanowi często element windykacji roszczeń Klienta i strategii odzyskania należności. Niejednokrotnie wiąże się również z postępowaniem karnym związanym z pokrzywdzeniem wierzycieli przez niewypłacalnego dłużnika

Kogo dotyczy skarga pauliańska?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają Klientom – wierzycielom oraz dłużnikom porad prawnych co do tego, czy w określonej sytuacji przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi pauliańskiej. Reprezentują Klientów – w sprawach o uznanie danej czynności za bezskuteczną w ramach negocjacji, mediacji, przy konstruowaniu i zawieraniu ugód dotyczących roszczeń ze skargi pauliańskiej, jak również przed sądami powszechnymi. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska specjalizujące się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pomagają Klientom, którzy są uprawnieni do złożenia skargi pauliańskiej w celu ochrony swoich praw – odzyskania należności i egzekucji z ukrytego majątku dłużnika. Klientami Kancelarii są również osoby, wobec których wytoczono niesłusznie powództwo ze skargi pauliańskiej w celu uznania dokonanych przez nich czynności prawnych za bezskuteczne względem wierzycieli. 

Kto ma prawo wnieść skargę pauliańską?

Osobą uprawnioną do domagania się uznania danej czynności za bezskuteczną jest wierzyciel, czyli osoba, która ma roszczenie pieniężne w stosunku do dłużnika – może żądać spełnienia danego świadczenia np. zwrotu pieniędzy, spłaty pożyczki czy kredytu. Nie ma znaczenia czy wierzycielem jest osoba fizyczna czy osoba prawna oraz jak długo istnieje dana wierzytelność. Konieczne jest natomiast, aby osoba wnosząca skargę została pokrzywdzona działaniem dłużnika, który podjął czynności celem wybycia się bądź ukrycia swojego majątku. 

Jakie warunki należy spełnić przy skardze pauliańskiej?

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa pomagają w dokonaniu oceny prawnej co do tego czy zostały spełnione warunki, które pozwalają na skuteczne złożenie skargi pauliańskiej. Należy w każdym przypadku ustalić, czy wierzycielowi przysługuje wierzytelność wobec dłużnika, która ma charakter pieniężny. Następnie konieczne jest wskazanie, że czynność prawa dłużnika, została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, a osobatrzecia uzyskała korzyść majątkową na skutek czynności prawnej dokonanej z dłużnikiem. Przy tym ważna jest świadomość dłużnika, że dokonał on pokrzywdzenia wierzyciela oraz czy działanie osoby trzeciej – która uzyskała korzyść, było w złej wierze. Ponadto wierzytelność przysługująca wierzycielowi wobec dłużnika musi być zaskarżalna (co znaczy, że może być skutecznie dochodzona w drodze postępowania sądowego). Nie ochronie w drodze skargi pauliańskiej roszczenie przedawnione, z gier i zakładów jak również żądanie oparte tylko na powinnościach moralnych. 

Szczególne przypadki skargi pauliańskiej – kiedy przepisy przewidują ułatwienia dowodowe dla wierzycieli?

Czynność z osobą pozostają w bliskim stosunku 

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują szczególne przypadki w zakresie obowiązków i zasad postępowania dowodowego w sprawach skargi pauliańskiej. Zgodnie z art. 527 § 3 Kodeksu cywilnego uznaje się, że jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskim z nim stosunku (przykładowo: członkowie rodziny, ale też partnerzy, czy przyjaciele), powstaje domniemanie – tj. założenie, bez konieczności dowodzenia, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Czynność z kontrahentem – stałe stosunki gospodarcze

Jeżeli na skutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych – stały kontrahent dłużnika, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. 

Korzyści uzyskane bezpłatnie 

Natomiast jeśli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie – przykładowo na podstawie umowy darowizny, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane ze sprawami ze skargi pauliańskiej, które rozwiązują adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci:

Podczas konsultacji z zakresu skargi pauliańskiej adwokaci Kancelarii odpowiadają m.in. na poniższe pytania:

  • Czy w sprawie ze skargi pauliańskiej można zawrzeć ugodę?
  • Jaki sąd jest właściwy do dochodzenia roszczeń ze skargi pauliańskiej?
  • Jakie są koszty sądowe sprawy ze skargi pauliańskiej?
  • Kto występuje w sprawie skargi pauliańskiej? Przeciwko komu skierować pozew?
  • Co oznacza bezskuteczność umowy?
  • Czy śmierć osoby obdarowanej wyklucza złożenie skargi pauliańskiej?

Czy można złożyć skargę pauliańską do sądu jeżeli nieruchomość należąca do dłużnika została następnie kilkukrotnie sprzedana?

W jakim terminie można złożyć skargę pauliańską?

Osoba uprawniona może złożyć skargę pauliańską w terminie 5 lat od daty czynności, która została podjęta w celu pokrzywdzenia wierzyciela. Po upływie terminu nie jest już możliwe skuteczne chodzenie swoich praw przed sądem powszechnym. 

Sprawa sądowa ze skargi pauliańskiej Kraków. Jak wygląda procedura oraz koszty?

Wierzyciel celem uzyskania ochrony ze skargi pauliańskiej może wytoczyć powództwo lub zgłosić stosowny zarzut w trakcie trwającego już postępowania sądowego. Pozew ze skargi pauliańskiej podlega opłacie zgodzie z art. 13 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jest to opłata zależna od wartości przedmiotu sporu – wartości roszczenia wierzyciela, nie może wynosić mniej jak 30 zł a więcej jak 200.000 zł, wynosi najczęściej 5% dochodzonej przez wierzyciela należności. Przed wytoczeniem powództwa możliwe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie swojego roszczenia celem pozbawienia osoby trzeciej możliwości rozporządzania nabytą korzyścią od dłużnika na rzecz osób trzecich, przykładowo w celu zabezpieczenia nieruchomości przed dalszą sprzedażą. 

Co daje skarga pauliańska?

Po przeprowadzeniu postępowania sądowego ze skargi pauliańskiej sąd uznaje czynność prawną zawartej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią za bezskuteczną. Składniki majątku dłużnika będące przedmiotem postępowania nie stają się na nowo własnością dłużnika, jednak komornik będzie uprawniony do zajęcia tychże składników i prowadzenia z nich egzekucji. Co istotne wierzyciel może realizować swoje uprawnienie z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami osoby trzeciej, a więc takimi, którzy nie uzyskali ochrony pauliańskiej.

Skarga pauliańska – co wchodzi w zakresu usług adwokata?

Pomoc prawna w sprawach ze skargi pauliańskiej obejmuje w pierwszej kolejności doradztwo prawne, porady prawne udzielane są przez adwokatów w siedzibach kancelarii w Krakowie, jak również zdalnie, zarówno wierzycielom jak i osobom przeciwko, którym zostały skierowane roszczenia ze skargi pauliańskiej. Zakres usług prawników krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci obejmuje przede wszystkim reprezentację w postępowaniach sądowych, przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających. Adwokaci z Krakowa występują jako pełnomocnicy, na etapie ugodowego rozwiązywania sporów w sprawach ze skargi pauliańskiej, negocjując w imieniu Klientów ugody i porozumienia bądź uczestnicząc w mediacjach. 

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących skarg pauliańskiej?

Wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawach dotyczących skargi pauliańskiej zależy w pierwszej kolejności od rodzaju potrzebnej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania, ilości stron postępowania i okoliczności danej sprawy. Adwokaci BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych, wówczas wynagrodzenie jest uzależnione przede wszystkim od ilości czasu przeznaczonego na udzielenie porady prawnej, płatność odbywa się gotówką, bądź elektronicznie. W przypadku opracowania projektów pism, wniosków, pozwów, skarg, adwokaci Kancelarii przed przystąpieniem do realizacji zlecenia ustalają wynagrodzenie ryczałtowe – stałe. Więcej informacji co do sposobu ustalenia wynagrodzenia za usługi prawne Kancelarii można znaleźć pod adresem: Cennik usług prawnych.

Skarga pauliańska. Dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska posiadają doświadczenie w zakresie doradza i reprezentacji w sprawach dotyczących skargi pauliańskiej. Dotyczy to zarówno prowadzenia postępowań sądowych w Krakowie, jak i przed sądami powszechnymi w innych miejscowościach na terenie kraju. Obszar specjalizacji adwokatów Kancelarii: znajomość prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa spadkowego i prawa karnego pozwala na kompleksową pomoc prawną, niejednokrotnie sprawy dotyczące skargi pauliańskiej wymagają bowiem wiedzy i doświadczenia ze wskazanych wyżej dziedzin prawa. 

Porady prawne z zakresu skargi pauliańskiej. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa

Zapraszamy do kontaktu w celu zasięgnięcia porady prawnej bądź powierzenia sprawy dotyczącej skargi pauliańskiej z adwokatami Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie. Spotykamy się w jednej z naszych dwóch lokalizacji na terenie Krakowa, tj. przy ul. Królewskiej 11/3 oraz św. Anny 9. Możliwe jest uzyskanie porady prawnej również zdalnie: telefonicznie, w formie wideokonferencji bądź też mailowo. Więcej informacji dotyczących możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie można znaleźć na porady prawne

W jakich sprawach cywilnych, oprócz skargi pauliańskiej, pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci specjalizuje się w prawie cywilnym. Adwokaci Kancelarii prowadzą nie tylko sprawy ze skargi pauliańskiej – związane z ustaleniem bezskuteczności umowy ale też dotyczące nieważności umowy, a także inne sprawy cywilne tak jak związane z dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, w szczególności sprawy o zapłatęwindykacja należności, w tym międzynarodowe sprawy cywilne, sprawy o odszkodowania, sprawy z zakresu prawa nieruchomości, dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości i wpisów do ksiąg wieczystych, rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami i zniesienia współwłasności oraz sprawy o zasiedzenie. Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa zapewniają pomoc prawną przy ugodach i innych umowach z zakresu prawa cywilnego reprezentując Klientów jako ich pełnomocnicy.

W czym jeszcze oprócz skargi pauliańskiej, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych i prowadzenia spraw sądowych z zakres prawa spadkowegoprawa rodzinnegoprawa nieruchomościprawa cywilnegoprawa gospodarczegoprawa pracy oraz prawa karnego. Zakres usług Kancelarii opisany jest szczegółowo na stronie.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Skarga pauliańska Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Skarga pauliańska Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej