Sprawa o zapłatę Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę to pismo procesowe inicjujące postępowanie cywilne przed sądem powszechnym. W celu skutecznego wniesienia pozwu konieczne jest zachowanie wymogów formalnych i odpowiednie sformułowanie żądań. Złożenie pozwu o zapłatę jest sposobem na windykacje długów – odzyskanie należności zawiązanych m.in. z nieopłaconymi fakturami, czy niewykupionym wekslem, a także należności wynikających z rozliczenia z umów – pożyczki, najmu, sprzedaży, świadczenia usług, w tym kar umownych, odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umowy bądź czynów niedozwolonych, zadatku, zaliczki i innych. Sprawy o zapłatę wiążą się niejednokrotnie ze sprawami dotyczącymi nieruchomości, w zakresie przykładowo rozliczenia nakładów, pożytków, roszczeń pomiędzy współwłaścicielami. W zależności od okoliczności sprawy z roszczeniem o zapłatę można wystąpić do sądu w ramach postępowania zwykłego, uproszczonego, upominawczego, nakazowego, a także elektronicznego. Roszczenia o zapłatę, związane z korzystaniem z nieruchomości, w przypadku toczącej się sprawy o dział spadku, podział majątku bądź zniesienie współwłasności rozpoznawane są w ramach toczących się postępowań podziałowych w postępowaniu nieprocesowym.

Kogo dotyczy sprawa o zapłatę?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają pomocy prawnej zarówno osobom, które zamierzają wnieść do sądu pozew o zapłatę (powodom, wierzycielom), jak i tym które otrzymały pozew o zapłatę (pozwanym, dłużnikom). Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska prowadzą rozmowy ugodowe – negocjacje, sporządzają wezwania do zapłaty, pozwy, sprzeciwy, zarzuty, zażalenia, odwołania, apelacje i inne pisma procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych. Prawnicy reprezentują interesy Klientów na etapie negocjacji i mediacji, podczas procesu sądowego a także w ramach postępowania egzekucyjnego bądź zabezpieczającego prowadzonego przez komornika.

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to orzeczenie, w którym sąd zobowiązuje dłużnika (pozwanego) do zapłaty należności żądanej przez powoda (wierzyciela) wraz z należnymi odsetkami i kosztami procesu. Nakaz zapłaty może zostać wydany w postępowaniu upominawczym lub nakazowym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

postępowaniu upominawczym sąd po wniesieniu pozwu (bez przeprowadzenia rozprawy, bez udziału stron) wydaje nakaz zapłaty. Warunkiem rozpatrzenia sprawy w tym trybie jest dochodzenie roszczenia pieniężnego, w dowolnej wysokości – nie istnieje dolny ani górny limit kwoty. Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym jest co do zasady szybciej rozpatrywany przez sądy niż pozew w zwykłym trybie. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dłużnik może zaskarżyć w terminie 14 dni, w takiej sytuacji nakaz zapłaty traci moc i sprawa jest rozpoznawana w trybie zwykłym (na rozprawie). W tym samym trybie zostanie rozpoznana sprawa, gdy twierdzenia podane w pozwie będą budziły wątpliwości sądu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest wydawany przez sąd, jeżeli powód domaga się należności pieniężnej, a okoliczności uzasadniające żądanie są udowodnione poprzez załączenie do pozwu dokumentu urzędowego lub rachunku zaakceptowanego przez dłużnika albo wezwania do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. W trybie nakazowym toczy się również postępowanie na podstawie weksla i czeku. W przeciwieństwie do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym stanowi jednocześnie tzw. tytuł zabezpieczenia, na jego podstawie komornik może prowadzić postępowanie zabezpieczające względem majątku dłużnika. Pozwany może zaskarżyć nakaz zapłaty, jednak nawet wówczas nie traci on mocy. Pozew z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym podlega niższej opłacie sądowej oraz jest szybciej rozpoznawany niż pozew w zwykłym trybie.

W jakiej sytuacji wnosi się sprzeciw, a w jakiej zarzuty od nakazu zapłaty?

Właściwa reakcja osoby, która otrzymuje pozew o zapłatę, zależy od trybu, w którym toczy się proces. Jeżeli sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu upominawczym, pozwany (dłużnik) otrzyma z sądu pozew wraz z załącznikami oraz nakazem zapłaty, jeżeli nie zgadza się z treścią doręczonych dokumentów, powinien złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w odpowiednim terminie i formie. Skutkiem wniesienia sprzeciwu w postępowaniu upominawczym będzie utrata mocy nakazu zapłaty oraz rozpoznanie sprawy w trybie zwykłym. Jeżeli postępowanie toczy się w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sąd doręczy dłużnikowi nakaz zapłaty oraz pozew, jednak bez załączników. Właściwym środkiem zaskarżenia jest sprzeciw, który spowoduje umorzenie postępowania elektronicznego. W sytuacji, gdy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, należy zaskarżyć go zarzutami od nakazu zapłaty, które podlegają opłacie sądowej. Wniesienie zarzutów nie spowoduje automatycznie utraty mocy nakazu zapłaty, jednak sąd po rozpoznaniu sprawy w trybie zwykłym wyda wyrok, w którym uchyli nakaz zapłaty lub utrzyma go w mocy. Kiedy postępowanie toczy się w trybie zwykłym, pozwany po otrzymaniu pozwu może złożyć odpowiedź, wskazując dowody i twierdzenia. Nieprawidłowa forma zaskarżenia orzeczenia lub niewłaściwe obliczenie terminu może wywołać negatywne skutki procesowe, przed podjęciem działań w sprawie warto zasięgnąć porady adwokata z Kancelarii BHS-Adwokaci.

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd)?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (nazywane także e-sądem lub EPU) jest rodzajem postępowania cywilnego przeznaczonym do rozpoznawania nieskomplikowanych spraw cywilnychgospodarczych, które nie wymagają prowadzenia postępowania dowodowego. Pozew o zapłatę jest wnoszony za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym sądu. Opłata od pozwu jest niższa, a czas rozpoznania sprawy krótszy niż w postępowaniu zwykłym. Sąd bazując na twierdzeniach zawartych w pozwie, wydaje nakaz zapłaty lub umarza postępowanie z uwagi na wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy. Osoba, która została zobowiązana do zapłaty (pozwany) po doręczeniu nakazu zapłaty, ma możliwość złożenia sprzeciwu. Jeżeli e-sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, powód ma możliwość ponownego wniesienia pozwu w tradycyjnej formie.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy, które rozwiązują adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym związane z windykacją należności:

Podczas konsultacji prawnych adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci odpowiadają m.in. na poniższe pytania:

 • Jaki jest termin przedawnienia spraw o zapłatę?
 • Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia?
 • Odebrałem nakaz zapłaty z sądu, co powinienem zrobić?
 • Czy koszty procesu można rozłożyć na raty?
 • Jak długo ważny jest nakaz zapłaty? Kiedy należność z nakazu zapłaty się przedawnia?
 • Czy można dochodzić łącznie odszkodowania i zapłaty kary umownej?
 • Czy mogę złożyć pozew o zapłatę, jeżeli umowa była zawarta ustnie?
 • Czy można złożyć pozew przeciwko spółce w likwidacji/upadłości?
 • Czym jest wartość przedmiotu sporu, jak ją obliczyć w sprawie o zapłatę?
 • Od kiedy naliczają się odsetki?
 • Jaka jest różnica między odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych?
 • Jakie są opłaty sądowe w sprawie o zapłatę?
 • Jak długo trwa postępowanie w sprawie o zapłatę?
 • Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć pozew o zapłatę?

Sprawa o zapłatę Kraków - co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci świadczą pomoc prawną na każdym etapie sprawy o zapłatę – sporządzają pisemne wezwania, prowadzą negocjacje w imieniu stron sporu i zawierają ugody w imieniu Klientów, podejmują niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie roszczenia, kierują do sądu pozwy o zapłatę, sporządzają sprzeciwy i zarzuty od nakazu zapłaty, a także zażalenia i apelacje. Doradztwo prawne oferowane jest zarówno na rzecz wierzycieli, jak i osób wobec których dochodzona jest należność. Adwokaci Katarzyna Budzoń-Grabek i Kinga Henzel – Janowska szczegółowo analizują każdą powierzoną sprawę w celu opracowania najkorzystniejszej strategii procesowej i wyboru najbardziej efektywnego trybu postępowania, reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, a także egzekucyjnych (komorniczych) i zabezpieczających na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa. Więcej informacji co do zasad uzyskania porady prawnej można znaleźć na stronie.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o zapłatę?

Wynagrodzenie Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie za usługi prawne ustalane jest z każdym Klientem indywidualnie, a jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy, zakresu oczekiwanej pomocy ze strony adwokata, a także nakładu pracy, ilości dokumentacji i innych czynników. W celu określenia honorarium adwokata niezbędna jest wstępna analiza sprawy. Istnieje możliwość dokonywania rozliczeń sposobem godzinowym (wynagrodzenie jest uzależnione od czasu pracy tj. ilości godzin przeznaczonych na realizację zlecenia), a także w sposób ryczałtowy (gdzie wynagrodzenie jest jednorazowe, a jego wysokość stała, niezależna od czasu trwania zlecenia). Więcej informacji w zakresie sposobu ustalenia ceny usługi prawnej można znaleźć na stronie.

Windykacja należności - dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

Z usług doświadczonego adwokata z Kancelarii BHS-Adwokaci, który pomoże wybrać właściwą strategię działania w celu efektywnej windykacji należności po stronie powoda lub skutecznej obrony praw pozwanego warto skorzystać na każdym etapie postępowania, zarówno polubownego jak i sądowego. Adwokat Kinga Henzel – Janowska oraz Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych oraz reprezentują wierzycieli i dłużników przed sądami powszechnymi w cywilnych, w tym w sprawach dotyczących nieruchomości i gospodarczych sprawach o zapłatę. Prawnicy krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci świadczą kompleksową pomoc prawną, sporządzając wezwania, pozwy, zażalenia, wnioski egzekucyjne i inne konieczne pisma procesowe, do każdej sprawy podchodząc indywidualnie i z należytą starannością.

Pytania, na które najczęściej odpowiadają adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci, udzielając porad prawnych z zakresu spraw o zapłatę związanych z windykacją należności:

Kto ponosi koszty sądowe w sprawach o zapłatę?

Inicjując postępowanie osoba, która składa pozew, musi uiścić opłatę sądową. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę jest zobowiązana zwrócić przeciwnikowi wszystkie poniesione koszty niezbędne do dochodzenia praw na drodze sądowej. Jeżeli powód (osoba, która żąda zapłaty) wygra sprawę, wówczas pozwany (przeciwnik) ma obowiązek zwrócić koszty postępowania, w tym opłatę sądową. Jeżeli powód przegra sprawę, opłata od pozwu nie podlega zwrotowi.

Pozew o zapłatę dwukrotności zadatku. Kiedy można domagać się zwrotu zaliczki, a kiedy zadatku?

Pojęcia zadatku i zaliczki nie są tożsame, chociaż potocznie często używa się ich wymiennie, to wywołują całkiem inne skutki prawne. Zaliczka stanowi częściową zapłatę za przyszłą usługę lub towar, w sytuacji prawidłowego wykonania umowy podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, zaś w sytuacji, gdy umowa zostaje rozwiązana, zaliczka podlega zwrotowi. Natomiast jeżeli przy zawarciu umowy został wpłacony zadatek to w razie niedotrzymania warunków umowy, strona, która otrzymała zadatek może go zatrzymać, a strona, która wpłaciła zadatek może żądać zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. Zadatek powinien zostać zwrócony, jeżeli umowa nie została wykonana z uwagi na zdarzenia, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, a także, gdy umowa została rozwiązana. 

Jak odzyskać należność z umowy pożyczki?

Pożyczka powinna zostać zwrócona w terminie oznaczonym w umowie albo gdy termin ten nie jest oznaczony, w ciągu sześciu tygodni od dnia wypowiedzenia umowy. Jeżeli pomimo upływu powyższych terminów pożyczkobiorca zwleka ze zwrotem należności, pozew o zapłatę może okazać się jedyną możliwością odzyskania pożyczonych pieniędzy. Pożyczkodawca, najczęściej po uprzednim wezwaniu do zapłaty, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i domagać się zapłaty nominalnej kwoty pożyczki, odsetek umownych lub odsetek ustawowych za opóźnienie, a także zwrotu kosztów postępowania tj. opłat sądowych, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i innych kosztów poniesionych w toku postępowania.

Kiedy można złożyć pozew o zapłatę w ramach rękojmi, a kiedy w ramach gwarancji?

Pozew o zapłatę roszczenia z rękojmi i gwarancji jest najczęściej konsekwencją odmowy realizacji obowiązków gwaranta, lub sprzedającego. Rękojmia jest obowiązkową odpowiedzialnością sprzedającego względem kupującego za zgodność sprzedanej rzeczy z umową. Jeżeli rzecz ma wady kupujący może żądać m.in. zwrotu pieniędzy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Natomiast gwarancja jest dobrowolnym zapewnieniem gwaranta (najczęściej producenta) co do jakości rzeczy. Inaczej niż w przypadku rękojmi zakres gwarancji zależy od treści złożonego przez gwaranta oświadczenia, może, ale nie musi być to zwrot zapłaconej ceny. Kupujący może wedle swego wyboru może zgłosić reklamację i dochodzić roszczeń w ramach gwarancji lub rękojmi.

Jak dochodzić zapłaty kary umownej?

Kara umowna może zostać przewidziana w umowie jako zabezpieczenie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od powstania i wysokości szkody. Warto zadbać o poprawność zapisów dotyczących kar umownych już na etapie konstruowania kontraktu. W sytuacji, gdy kontrahent nie dotrzyma warunków umowy, a polubowne metody rozwiązania sporu nie przyniosą oczekiwanego efektu, sprawę o zapłatę kary umownej można skierować na drogę postępowania sądowego. Osoba domagająca się zapłaty powinna udowodnić wystąpienie sytuacji, od której uzależniona jest kara umowna (np. opóźnienie). Należy pamiętać, że w pewnych sytuacjach dłużnik może całkowicie uchylić się od zapłaty kary umownej lub wysokość kary może zostać obniżona przez sąd orzekający w ramach tzw. miarkowania kary.

Windykacja należności. Pozew o zapłatę Kraków. Skontaktuj się z adwokatem z Kancelarii BHS -Adwokaci.

W celu umówienia konsultacji prawnej z zakresu windykacji należności lub zlecenia sprawy o zapłatę – na etapie polubownym lub sądowym – zapraszamy do kontaktu z adwokatami krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci. Spotkania z Klientami odbywają się zdalnie – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wideokonferencji oraz stacjonarnie w krakowskich biurach zlokalizowanych przy ul. Św. Anny 9 i ul. Królewskiej 11/3. Zachęcamy do odwiedzenia strony gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci.

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego, oprócz spraw o zapłatę pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska udzielają porad prawnych oraz reprezentują Klientów w sprawach cywilnych o zapłatę, a także w cywilnych sprawach transgranicznych. Prawnicy krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizują się także w sprawach z zakresu odszkodowania i zadośćuczynienia skargi pauliańskiej, nieważności umów. Adwokaci zastępują Klientów podczas negocjacji i mediacji, sporządzając ugody, a także prowadzą analizę stanu prawnego nieruchomości.

W czym jeszcze oprócz prawa cywilnego, specjalizują się adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS Adwokaci specjalizują się również w prawie pracyprawie spadkowym, prawie nieruchomości oraz prawie karnym. Prawnicy udzielają porad prawnych i reprezentują Klientów przed sądami także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Szczegóły dotyczące obszarów specjalizacji znajdują się na stronie specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Sprawa o zapłatę Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Sprawa o zapłatę Kraków , zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej