Wpis do KRS Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest rejestrem gromadzącym informacje dotyczące przedsiębiorców – spółek prawa handlowego,stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, a także fundacji, w tym fundacji rodzinnych i zakładów opieki zdrowotnej. W KRS znajdują się przede wszystkim podstawowe dane spółek handlowych (nazwa, adres, kapitał zakładowy), a także dane wspólników, członków zarządu i innych organów spółki, wraz z ich adresami do doręczeń. Dane ujawnione w KRS co do zasady są objęte tzw. domniemaniem prawdziwości. W rejestrze znajdują się również informacje na temat dokumentów finansowych składanych przez spółkę. Rejestr zapewnia jawność akt rejestrowych, do których każdy ma dostęp w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę podmiotu wpisanego do KRS. 

Kogo dotyczy obowiązek dokonywania wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkowe dla przedsiębiorców objętych przepisami ustawy o KRS, obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podlegają przede wszystkich spółki: spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne a także inne podmioty wymienione w ustawie tak jak przykładowo oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielnie czy też spółdzielnie europejskie. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek, który obecnie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizacji danych, ujawniania zmian i nowych informacji. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek pomaga wspólnikom i członkom zarządu spółek handlowych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w złożeniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, od etapu rejestracji przez kolejne etapy działalności spółek. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach rejestrowych. Prawnicy Kancelarii, na podstawie przedstawionych przez Klientów informacji i dokumentów dokonują oceny prawnej oraz sporządzają niezbędne projekty: uchwały, oświadczenia, protokoły, wnioski, zgłoszenia wierzytelności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Adwokaci Kancelarii reprezentują Klientów w toczących się postępowaniach przed sądem m.in. w sprawach zmiany umowy spółki – danych spółki (nazwy, adresu, siedziby, zakresu działalności), zmiany składu osobowego organów spółki (wykreślenie/wpis członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej), złożenia dokumentów finansowych, a także w sprawach podziału/przekształcenia spółki oraz zawieszenia działalności i likwidacji spółek.

Co to jest Portal Rejestrów Sądowych?

Portal Rejestrów Sądowych (PRS) jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, umożliwiającym składanie do sądów rejestrowych pism i wniosków (o wpis, zmianę lub wykreślenie informacji, rejestrację lub likwidację podmiotów). PRS umożliwia pobieranie odpisów oraz dostęp do przeglądarki akt spółki, za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), w którym znajdują informacje o podmiotach, wobec których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Problemy rozwiązywane przez adwokatów Kancelarii BHS – Adwokaci w zakresie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego:

Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci świadczą usługi doradztwa prawnego, związane z obszarem prawa gospodarczego, w tym w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego:

  • W jaki sposób utworzyć oddział spółki?
  • Jak uniknąć grzywny za nieskładanie sprawozdań finansowych do KRS z zachowaniem terminu?
  • Jak złożyć dokumenty finansowe, w jakim formacie?
  • Czy uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego musi być podpisana elektronicznie?
  • W jaki sposób zmienić nazwę spółki, siedzibę, adres, przedmiot działalności?
  • Jak zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego informację o zmianie treści umowy spółki lub zmianach osobowych w zarządzie, lub wśród wspólników?
  • Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki, jak zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym?
  • Co zrobić, żeby zawiesić działalność spółki?
  • W jaki sposób sprostować w KRS błędnie wpisane dane?

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie dokonywaniu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym – reprezentując Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz udziela porad dotyczących założenia spółki, modyfikacji umowy spółki, przekształceń i podziałów spółki, tworzenia oddziałów, podwyższania kapitału zakładowego, zmian w formie i zakresie działalności. Adwokaci Kancelarii sporządzają dokumentację wymaganą do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, doradzają podczas procesu zmiany adresu, siedziby, nazwy spółki, pomagają w ujawnieniu dokonanych zmian osobowych w zarządzie i innych organach spółek. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci składają wnioski i dokumenty do KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, Repozytorium Dokumentów Finansowych, systemu S24, zamieszczają ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, reprezentują Klientów przed sądem rejestrowym na każdym etapie postępowania, również w procesach likwidacji spółek. Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci przygotowują projekty uchwał oraz protokołów ze zgromadzeń wspólników. 

Ile kosztuje pomoc prawna w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym?

Wynagrodzenie Kancelarii w sprawach wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego jest uzależnione od nakładu pracy adwokata oraz charakteru zleconej sprawy, a także stopnia jej skomplikowania i zakresu oczekiwanej pomocy prawnej. Koszt usługi prawnej jest ustalany indywidualnie podczas pierwszej konsultacji, po wstępnej analizie przedstawionej w sprawie dokumentacji i informacji co do stanu faktycznego. Rozliczenie może odbywać się w systemie godzinowym, wówczas wynagrodzenie będzie stanowiło iloraz stawki godzinowej oraz czasu przeznaczonego na pracę nad zleceniem. Istnieje również możliwość ustalenia jednorazowego honorarium na zasadzie ryczałtu. Więcej informacji co do sposobu ustalania zasad wynagrodzenia za świadczone usługi prawne dostępne na stronie.

Wpis KRS Kancelaria Kraków, dlaczego warto skorzystać z usług prawnych naszych adwokatów?

Adwokaci Kancelarii posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego prywatnego, a także powiązanych dzień prawa jak prawa cywilnego i prawa nieruchomości. Decydując się na obsługę prawną Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, wspólnicy oraz członkowie zarządu spółki mogą skupić się na prowadzonej działalności gospodarczej, podczas gdy prawnicy Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci zajmują się wszelkimi formalnościami związanymi z ujawnianiem zmian i składaniem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto skorzystać z konsultacji prawników z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci, którzy doradzają jak szybko i skutecznie przeprowadzić zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przygotowują niezbędne dokumenty, tak, aby proces przebiegł poprawnie pod względem formalnym.

Najczęściej zadawane pytania z zakresu wniosków do KRS adwokatom z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci:

W jaki sposób można złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego?

Obecnie wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego muszą zostać złożone elektronicznie, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wnioski mogą składać osoby uprawnione do reprezentacji spółki – członkowie zarządu, likwidatorzy, prokurenci posiadający podpis kwalifikowany. Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego może być również złożony przez adwokata z Kancelarii BHS-Adwokaci. 

Czy można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Istnieje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym celu należy przygotować plan przekształcenia przedsiębiorcy wraz z projektem uchwały, projektem umowy albo statutu spółki oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. Plan przekształcenia należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta. Następnie konieczne jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację przekształcenia spółki. Przekształcenie jest możliwe, jednak jest to złożony, kilkuetapowy proces i w celu jego sprawnego przeprowadzenia warto zasięgnąć porady prawnej adwokata z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci, specjalizującego się w prawie gospodarczym prywatnym.

Jak zrezygnować z funkcji prezesa zarządu/ członka zarządu?

W celu rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa lub członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy złożyć oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone osobie upragnionej do reprezentacji spółki – innemu członkowi zarządu. Spółka ma obowiązek zgłosić fakt rezygnacji do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli wykreślenie z rejestru nie nastąpi, były członek zarządu może skierować do sądu rejestrowego zawiadomienie o zmianach w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia o rezygnacji.

Wniosek KRS Kancelaria Kraków zajmująca się prawem gospodarczym. Skontaktuj się z adwokatami z Kancelarii BHS-Adwokaci.

Zapraszamy do kontaktu z adwokat Katarzyną Budzoń – Grabek w celu zasięgnięcia porady prawnej dotyczącej składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Adwokaci sporządzają projekty dokumentów (uchwały, protokoły, oświadczenia, wnioski) oraz reprezentują Klientów podczas całego procesu dokonywania wpisów do rejestru przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym. Szczegóły dotyczące udzielanych porad prawnych w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci można znaleźć na stronie porady prawne. Konsultacje prawne odbywają się w dwóch, dogodnie zlokalizowanych biurach przy ulicy św. Anny 9 oraz ulicy Królewskiej 11/3. Adwokaci udzielają również pomocy prawnej online – mailowo, telefonicznie lub w formie wideokonferencji.

W jakich sprawach z zakresu prawa gospodarczego, oprócz spraw dotyczących wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego pomagają adwokaci z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci?

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizują się w prawie gospodarczym prywatnym. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Poza sprawami związanymi z dokonywaniem wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS prawnicy krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci pomagają w rejestracji i likwidacji spółek. Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa wekslowego.

Jakie są specjalizacje Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, oprócz prawa gospodarczego?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizują się w prawie spadkowym, prawie cywilnym, prawie nieruchomości, prawie karnym a także prawie pracy. Udzielają porad prawnych i reprezentują klientów przed sądami także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i prawa podatkowego. Szczegóły dotyczące zakresu usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych można znaleźć na stronie specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Wpis do KRS Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Wpis do KRS Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej