Likwidacja spółki Kraków

Spis treści Rozwiń

Na czym polega likwidacja spółki?

Likwidacja spółki prawa handlowego to proces zmierzający do zakończenia bytu prawnego spółki i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w trakcie procesu dochodzi do spieniężenia majątku, zakończenia wszystkich spraw i zamknięcie spółki. Szczegółowy przebieg, przyczyny i etapy likwidacji określają przepisy ustawy kodeksu spółek handlowych, odpowiednie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz, w odpowiednim zakresie, ustawa o rachunkowości. Najczęściej przeprowadzana przez Kancelarię BHS Adwokaci w Krakowie likwidacja spółki – dotyczy pomocy wlikwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kogo dotyczy proces likwidacji spółki?

Krakowska kancelaria BHS-Adwokaci udziela porad prawnych związanych z przebiegiem procesu likwidacji spółek, zarówno wspólnikom spółek, w tym przede wszystkim wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszom, jak i członkom organów spółek: członkom zarządu, członkom rady nadzorczej, komisji rewizyjnej a także likwidatorom. Po pomoc prawną zgłaszają się osoby, które dopiero rozważają likwidację spółki oraz osoby, które napotkały trudności już w trakcie tego procesu. Adwokaci Kancelarii kompleksowo pomagają w przeprowadzeniu likwidacji spółki od etapu podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki aż po jej wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria doradza również wierzycielom, którzy chcą wyegzekwować dług od spółki postawionej w stan likwidacji. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek specjalizuje się w prawie gospodarczym i zapewnia profesjonalną pomoc w likwidacji spółki na każdym etapie postępowania likwidacyjnego. 

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie są etapy likwidacji?

1. Uchwała zgromadzenia wspólników

Pierwszym etapem procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podjęcie przez wspólników uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki. Protokół ze zgromadzenia wspólników musi zostać sporządzony przez notariusza. Zgromadzenie wspólników musi wybrać likwidatora spółki oraz określić sposób reprezentacji spółki na czas trwania procesu likwidacji. 

2. Zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz ogłoszenie rozpoczęcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)

W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki, likwidator składa wniosek o wpis zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych – elektronicznie. Zgłoszenia może dokonać również adwokat Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Następnie należy ogłosić o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wzywając wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy. 

3. Bilans otwarcia likwidacji

Na dzień poprzedzający podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. W terminie 15 dni od daty podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki likwidator, sporządza bilans otwarcia likwidacji podlegający zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników.

4. Czynności likwidacyjne i podział majątku

Likwidatorzy są zobowiązani podjąć działania, mające na celu zakończenie wszelkich spraw i bieżących interesów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Likwidatorzy powinni uregulować zadłużenie spółki, a następnie upłynnić jej majątek i dokonać jego podziału. Powinno to nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

5. Zakończenie likwidacji

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kończy się podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki przez zgromadzenie wspólników. Wcześniej jednak należy sporządzić sprawozdanie z czynności likwidatora, sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie likwidacyjne, podlegające zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników.

6. Wykreślenie spółki z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)

Ostatnim etapem likwidacji jest złożenie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć wymagane sprawozdania finansowe oraz uchwały zgromadzenia wspólników. Spółka zostaje rozwiązana (tzn. przestaje istnieć) w chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Ile kosztuje likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga podjęcia szeregu czynności, które podlegają opłatom sądowym i skarbowym. Poniżej zostały wskazane przybliżone koszty likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – nie obejmują wynagrodzenia Kancelarii. W celu ustalenia procedury likwidacji oraz kosztów likwidacji w sprawie Klienta warto zasięgnąć porady prawnej. Informacje co do sposobu uzyskania konsultacji prawnej w zakresie pomocy w likwidacji spółki można znaleźć pod adresem porady prawne.

1. Taksa notarialna w wysokości około 500 – 1000 zł 

Pozycja obejmuje wynagrodzenie kancelarii notarialnej za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników zawierającego uchwałę o otwarciu likwidacji, a także koszt wypisów aktu notarialnego – w wysokości – najczęściej 6 zł/strona. Wysokość uzależniona od ustaleń z notariuszem dokonującym czynności.

2. Opłata od wniosku o zmianę danych w KRS 350 zł

Powyższa kwota obejmuje opłatę sądową pobieraną przez sąd rejestrowy od wniosku o zamieszczenie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji i osobie likwidatora (250 zł) oraz opłatę od wniosku o publikację ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł)

3. Koszt wezwania wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności około 250 – 450 zł

Likwidator spółki jest zobowiązany do wezwania wierzycieli spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności względem spółki w terminie trzech miesięcy, za pomocą ogłoszenia publikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt ogłoszenia zależny jest od długości tekstu zawartego w ogłoszeniu. MSiG wycenia ogłoszenie na podstawie liczby znaków – opłata za jeden znak wynosi 0,70 zł. Jeżeli w ogłoszeniu użyta jest szczególna czcionka, podkreślenia lub pogrubienia opłata ulega zwiększeniu o 30%. 

4. Opłata od wniosku o wykreślenie spółki z KRS 400 zł

Pozycja zawiera stałą opłatę sądową od wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz koszt publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) dotyczącego zakończenia procesu likwidacji i rozwiązania spółki (100 zł).

Łączna wysokość kosztów sądowych i taksy notarialnej w procesie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniesie około 1500 – 2200 zł. Do powyższej kwoty należy doliczyć wynagrodzenie biura rachunkowego obsługującego spółkę w zakresie sporządzenia dokumentów finansowych – w tym bilansu otwarcia likwidacji oraz sprawozdania likwidacyjnego oraz wynagrodzenie Kancelarii. 

Ile trwa likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przepisy kodeksu spółek handlowych regulują minimalny okres, w którym spółka musi pozostawać w likwidacji, jest to 6 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Faktyczny czas potrzebny na likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od sytuacji danej spółki, jest zwykle dłuższy. W praktyce od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki przez wspólników do czasu jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego upływa co najmniej 8-12 miesięcy. Czas ten jest uzależniony od sytuacji spółki, majątku do spieniężenia, ilości spraw spółki, które należy zamknąć, sprawności działań podejmowanych przez likwidatora i księgowych (biuro rachunkowe). 

Czy można przeprowadzić likwidację spółki w systemie S24?

W sytuacji, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona za pośrednictwem systemu S24, proces jej likwidacji również może odbyć się w systemie S24. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki, dokonać wyboru likwidatorów oraz złożyć wniosek o wpis zmian w rejestrze wykorzystując zamieszczony w systemie wzorzec, który podpisują wszyscy wspólnicy. Opłata od wniosku złożonego w S24 wynosi 300 zł. Procedura likwidacji może zostać jednak przeprowadzona z wykorzystaniem systemu S24, tylko jeżeli nigdy nie dokonywano zmian w umowie spółki w formie aktu notarialnego.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z procesem likwidacji spółki, które rozwiązują adwokaci w Krakowie specjalizujący się w prawie gospodarczym:

Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych, odpowiadając na poniższe pytania związane z likwidacją spółek:

  • Czy spółka w likwidacji może prowadzić działalność gospodarczą?
  • Czy można wykreślić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z KRS bez likwidacji?
  • Jak zlikwidować spółkę z długami?
  • Kiedy można pozwać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji?
  • Czy spółka w likwidacji musi składać sprawozdanie finansowe do KRS?
  • Czym różni się przeprowadzenie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od ogłoszenia jej upadłości?
  • Czy bilans otwarcia likwidacji składa się do urzędu skarbowego?
  • Z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie likwidacyjne?
  • Czy likwidator odpowiada finansowo za zobowiązania (długi) spółki?

Pomoc w likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek udziela porad prawnych z zakresu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz reprezentuje spółkę w procesie likwidacji, sporządza niezbędną dokumentację (za wyjątkiem dokumentacji księgowej), składa wnioski za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, reprezentuje spółkę przed sądem rejestrowym. Adwokaci Kancelarii BH-Adwokaci w Krakowie pomagają podmiotom zdecydowanym na likwidację, od chwili przygotowania spółki do postępowania likwidacyjnego, poprzez planowanie działań likwidacyjnych oraz doradztwo i nadzór w trakcie likwidacji, aż po wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Adwokaci Kancelarii przygotowują projekty uchwał oraz protokołów zgromadzeń wspólników, dokonują zgłoszenia otwarcia likwidacji oraz wnoszą o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczają ogłoszenia w publikatorze urzędowym MSiG. Adwokaci pomagają w likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadcząc kompleksową obsługę prawną na każdym etapie procesu likwidacyjnego.

Ile kosztuje pomoc adwokata w likwidacji spółki?

Wynagrodzenie Kancelarii za konsultację prawną co do likwidacji spółki uzależnione jest od czasu przeznaczonego na udzielenie porady prawnej. Koszt usługi będzie zależał przede wszystkim od rodzaju podjętych czynności, obszerności dokumentacji, stopnia skomplikowania sprawy. W sytuacji zlecenia przeprowadzenia procesu likwidacji spółki, cenę determinuje sytuacja spółki, etap zaawansowania postępowania likwidacyjnego, zakres oczekiwanej pomocy ze strony adwokata. Przed przyjęciem zlecenia koszt obsługi prawnej jest ustalany indywidualnie z klientem, istnieje możliwość rozliczania pracy adwokata systemem ryczałtowym (niezależnym od nakładu pracy) lub godzinowym, gdzie opłacie podlega każda godzina pracy nad zleceniem. Więcej informacji o sposobie ustalenia wynagrodzenia można znaleźć na stronie cennik porad prawnych.

Likwidacja spółki. Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, w tym zakresie likwidacji spółek. Warto skorzystać z pomocy adwokatów, aby mieć pewność, że proces likwidacji spółki przebiegnie sprawnie, profesjonalnie i poprawnie pod względem formalnym. Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci pomaga w likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, współpracując z kancelariami notarialnymi oraz biurami rachunkowymi, dzięki czemu może zapewnić kompleksową i skuteczną obsługę całego procesu likwidacji.

Najczęściej zadawane pytania w zakresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością adwokatom z krakowskiej kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci:

Jakie dokumenty należy przygotować w celu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W celu złożenia wniosku do sądu rejestrowego o ujawnienie rozpoczęcia likwidacji – otwarcia likwidacji spółki, niezbędny jest protokół notarialny z uchwałą o otwarciu likwidacji spółki i powołaniu likwidatora lub likwidatorów. W załączeniu do wniosku należy również złożyć bilans otwarcia likwidacji wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu. Kolejnym dokumentem jest oświadczenie likwidatora o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji wraz ze wskazaniem aktualnego adresu do doręczeń. Natomiast wniosek o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców powinien zawierać sprawozdanie likwidacyjne wraz z uchwałą wspólników o jego zatwierdzeniu, uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu osoby, której na przechowanie zostaną oddane księgi i dokumenty spółki, oświadczenie likwidatora, że wobec spółki nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne, a także oświadczenie o zaspokojeniu wszystkich wierzycieli.

Jakie mogą być powody likwidacji spółki z o.o.?

Przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa kodeks spółek handlowych, jest to przede wszystkim sytuacja, w której wspólnicy decydują o zakończeniu działalności. Przyczyny rozwiązania spółki mogą być zapisane w treści umowy spółki, należą do nich upływ czasu, na jaki spółka została utworzona, utrata koncesji lub zezwolenia, straty w kapitale zakładowym, podjęcie przez wspólników działalności konkurencyjnej czy osiągnięcie celu spółki. Powodem likwidacji może być również wyrok sądu rejestrowego, wydany na żądanie wspólnika, członka zarządu lub organu państwowego, lub decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jakie dokumenty należy przechowywać po likwidacji sp. z o.o.?

Po zlikwidowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na likwidatorach spoczywa obowiązek zabezpieczenia sposobu przechowywania dokumentów. Dokumentami rozwiązanej spółki, które podlegają archiwizacji, są księgi rachunkowe i podatkowe, dowody księgowe i sprawozdania finansowe, dokumentacja kadrowa, w tym akta osobowe, listy płac i karty wynagrodzeń pracowników, dokumenty inwentaryzacyjne, a także te dotyczące rękojmi i reklamacji. Co do zasady okres przechowywania wynosi pięć lat, natomiast dokumenty podatkowe należy przechowywać aż do czasu upływu okresu przedawnienia.

Czy można wycofać się z procesu likwidacji?

Proces likwidacji może zostać przerwany, jeżeli wszyscy wspólnicy, przed dniem złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, podejmą jednomyślną uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Jeżeli likwidator poinformuje o tym sąd rejestrowy, składając wniosek o zmianę wpisu, zapobiegnie to rozwiązaniu spółki.

Porady prawne z zakresu likwidacji spółki. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa.

W celu zasięgnięcia porady prawnej z zakresu likwidacji spółki, zlecenia sporządzenia dokumentów (uchwał, protokołów, oświadczeń, wniosków), uzyskania pomocy w likwidacji spółki lub powierzenia całego procesu likwidacyjnego zachęcamy do kontaktu z adwokatami z krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci. Porady prawne udzielane są również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wideokonferencji. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania pomocy prawnej w Kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci znajdują się w zakładce porady prawne.

W jakich sprawach z zakresu prawa gospodarczego, oprócz spraw związanych z procesem likwidacji spółki pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym udziela porad prawnych. Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców. Adwokaci Kancelarii oprócz pomocy w likwidacji spółek, reprezentują przedsiębiorców, w tym spółki i członków ich organów: zarząd, wspólników i likwidatorów przed sądami rejestrowymi oraz urzędami. Adwokaci krakowskiej Kancelarii pomagają w przygotowaniu dokumentów oraz złożeniu wniosków w postępowaniach rejestrowych, w szczególności o zmianę adresu spółki, ujawnienie dokonanych zmian osobowych w organach spółek: zarządach, radach nadzoru, zmianę nazwy spółki i jej zakresu działalności (PKD), utworzenie oddziału. Prawnicy kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci składają dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych oraz Repozytorium Dokumentów Finansowych. Kancelaria zajmuje się także zakładaniem i rejestracją spółek, fundacji i stowarzyszeń, bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, sprawami z zakresu prawa wekslowego, reprezentacją wierzycieli w postępowaniu przeciwko członkom zarządu, reprezentacją wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

W czym jeszcze oprócz prawa gospodarczego, specjalizują się adwokaci z naszej kancelarii?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci zajmują się obszarem prawa cywilnegoprawa karnego oraz prawa pracy. Udzielają porad prawnych i reprezentują klientów także w sprawach z zakresu prawa nieruchomościprawa spadkowegoprawa rodzinnego, prawa podatkowego. Szczegółowy opis zakresu świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych usług można znaleźć na stronie specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Likwidacja spółki Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Likwidacja spółki Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej