Księgi Wieczyste - Kancelaria Adwokacka Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są oficjalnym rejestrem dotyczących nieruchomości położonych na terenie Polski. W księgach wieczystych znajdują się informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności opis nieruchomości, dane właściciela nieruchomości, informacje na temat ustanowionych na nieruchomości ograniczonych prawach rzeczowych, wzmianki o ewentualnej niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ostrzeżenia o toczących się postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości oraz o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości, ograniczeniu w rozporządzaniu nieruchomością oraz hipoteki.

W ramach udostępnianych publicznie danych możliwe jest przeglądanie aktualnej oraz zupełnej (uwzględniającej wpisy usunięte) treści księgi wieczystych. Dane są udostępniane on-line każdej osobie, która dysponuje numerem księgi wieczystej. Oficjalna wyszukiwarka nie umożliwia natomiast wyszukiwania danych po nazwisku właściciela czy po adresie nieruchomości. 

Księgi wieczyste to także zbiory dokumentów, będących podstawą wpisów. Dokumenty te są udostępniane są w czytelni sądu właścicielom nieruchomości oraz innym osobom, które wykażą istnienie interesu prawnego.

Kto może potrzebować pomocy adwokata w sprawach związanych z księgami wieczystymi?

Potrzeba zweryfikowania informacji znajdujących się w księgach wieczystych związana jest najczęściej z wolą nabycia nieruchomości. Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomagają klientom planującym zakup nieruchomości w przeanalizowaniu zapisów zawartych w księdze wieczystej pod kątem ewentualnego ryzyka związanego z zawarciem umowy sprzedaży. Sprawdzają uprawnienia sprzedającego do zbycia nieruchomości, weryfikują dane dotyczące opisu nieruchomości, sprawdzają czy nieruchomość jest obciążona hipoteką lub innym prawem, którego wykonywanie może ograniczać właściciela w wykonywaniu uprawnień właścicielskich. Adwokaci na zlecenie Klientów wykonują audyt prawny nieruchomości.

porad prawnych naszej krakowskiej Kancelarii Adwokackiej korzystają również osoby, chcące dowiedzieć się, czy nieruchomość nie została zbyta/darowana (w szczególności w związku z planowaną sprawą zachowek, kto jest jej obecnym właścicielem oraz wierzyciele, których celem jest ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości lub skarga pauliańska.

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci w imieniu Klientów składają wnioski wieczystoksięgowe, w szczególności w razie zmiany właściciela w efekcie działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku czy zasiedzenia nieruchomości. Adwokaci pomagają również dokonać stosownych wpisów w przypadku udzielenia przez sąd zabezpieczenia w sprawie cywilnej polegającego na zakazie zbywania nieruchomości, wpisaniu informacji o toczącym się postępowaniu cywilnym dotyczącym nieruchomości czy ustanowieniu hipoteki przymusowej.

Kiedy dochodzi do zmian wpisów w księgach wieczystych?

Najczęściej do zmiany wpisów w księgach wieczystych dochodzi w razie zmiany właściciela nieruchomości. Zmiany mogą pojawić się również na skutek podziału fizycznego nieruchomości – np. podzielenia działek, wyodrębnienia lokali mieszkalnych, w tym również w ramach zniesienia współwłasności, działu spadku lub podziału majątku, obciążenia nieruchomości – np. służebnością drogi koniecznej, służebnością osobistą mieszkania lub ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

Adwokat Kinga Henzel – Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń – Grabek pomogą Państwu przy aktualizowaniu treści księgi wieczystej, zarówno przy zmianie wpisu jak i przy wykreśleniu wpisu z księgi wieczystej. Każdorazowo nasi prawnicy składając wnioski wieczystoksięgowe wykonują również audyt prawny nieruchomości i pomagają usunąć ewentualne nieprawidłowości w księgach.

W jakich sprawach sądowych pojawiają się kwestie związane z księgami wieczystymi?

Praktycznie każda sprawa sądowa, której przedmiotem jest nieruchomości wymaga przedłożenia sądowi odpisu z księgi wieczystej oraz przeanalizowania informacji ujawnionych w księdze. Odpis z księgi wieczystej jest dla Sądu dokumentem informującym, kto jest właścicielem nieruchomości lub osobą posiadającą uprawnienia względem działki czy wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Sprawy, które dotyczą wprost ksiąg wieczystych to postępowania wieczystoksięgowe polegające na wpisaniu/wykreśleniu danych z księgi wieczystej a także sprawy o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Warto wiedzieć, że informacje znajdujące się w księgach wieczystych mogą być wykorzystane w innych sprawach sądowych, stąd w najlepiej pojętym interesie właściciela i uprawnionego jest bieżąca aktualizacja danych. Adwokaci Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomogą Państwu dokonać wpisów, wykreślić nieaktualne informacje a także zmienić niezgodne z rzeczywistością, błędne wpisy w księgach wieczystych.

Jakie informacje zawarte są w księgach wieczystych?

W księgach wieczystych znajdziemy informacje:

 • dla działek i wyodrębnionych lokali mieszkalnych: o właścicielu, podstawie i dacie nabycia własności, ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość (np. służebność drogowa, służebność mieszkania, użytkowanie), ostrzeżeniach o niezgodności wpisów z rzeczywistym stanem prawnym, ostrzeżeniach o toczącej się egzekucji z nieruchomości, ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz zbywania), roszczeniach dotyczących nieruchomości (np. z umowy przedwstępnej), hipotekach
 • ponadto dla działek gruntowych: o tym jaki jest ich numer i oznaczenie geodezyjne, gdzie się znajdują, jaki mają obszar, jakiego typu są dane grunty a także czy są na nich posadowione budynki
 • ponadto dla wyodrębnionych lokali mieszkalnych: o ich adresie, metrażu, ilości pokoi i pomieszczeń przynależnych, numerze księgi wieczystej dla nieruchomości wspólnej
 • dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, dla których założono księgę: wpis o osobie uprawnionej (zamiast wpisu o właścicielu).

Prawidłowa analiza stanu prawnego nieruchomości jest podstawą jakiejkolwiek czynności prawnej dotyczącej działki, lokalu lub budynku.W księgach wieczystych znajdziemy informacje aktualne oraz wykreślone. Dla właściwego odczytania treści księgi wieczystej oraz znalezienia w nich wszystkich informacji dodatkowych przydatne jest doświadczenie. W razie potrzeby zapraszamy Państwa na konsultacje z zakresu ksiąg wieczystych do adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek (biuro przy ul. Św. Anny 9 w Krakowie) oraz do adwokat Kingi Henzel-Janowskiej (biuro przy ul. Królewskiej 11/3 w Krakowie).

Co to jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych?

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych działa na korzyść nabywcy nieruchomości, który dokonując czynności prawnej dotyczącej nieruchomości może korzystać z domniemania prawdziwości wpisu w księdze wieczystej. Innymi słowy, w razie niezgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym decyduje treść księgi a własność nieruchomości przechodzi na nabywcę zawierającego umowę z osobą uwidocznioną w księdze. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jest wyłączona, jeśli w dziale III księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności, wzmianka o złożonym wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego lub innym środku zaskarżenia. Ponadto z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych nie można skorzystać w złej wierze (wiedząc, że treść wpisu jest nieaktualna) oraz przy umowach nieodpłatnych.

Z uwagi na rękojmie wiary publicznej ksiąg wieczystych właściciel powinien w trosce o własny interes zaktualizować treść księgi, gdy tylko uzyska dokument potwierdzający przejście na niego prawa własności. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa pomogą Państwu zarówno przy wpisie własności jak i przy postępowaniu sądowym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Co to jest uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

Osoba uważająca się za właściciela nieruchomości lub osobę uprawnioną do nieruchomości, która jednocześnie nie posiada dokumentu potwierdzającego jej prawo własności może wszcząć sprawę sądową o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Postępowanie takie przydaje się np. małżonkowi, który został pominięty przy zawarciu umowy sprzedaży, a nieruchomość została nabyta ze środków pochodzących z majątku wspólnego (alternatywnie taką okoliczność można wykazywać w sprawie o podział majątku).

Innym przypadkiem, gdy konieczne jest złożenie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest konieczność skorygowania błędnych wpisów w księdze wieczystej (np. wpisania niewłaściwych ułamków we współwłasności).

Omawiane powództwo można wykorzystać również w razie istnienia w księdze wpisów, które straciły na aktualności, co do których właściciel nie posiada możliwości przedłożenia dokumentów potrzebnych do ich prostego wykreślenia (np. wierzyciel odmawia zwolnienia hipoteki pomimo spłaty zadłużenia).

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznawane jest w sądzie przez wydział cywilny w postępowaniu procesowym, jest zatem oparte na zupełnie innych zasadach niż wnioski wieczystoksięgowe. W szczególności w sprawie konieczne jest wykazanie zasadności żądania, zaś ciężar dowodu spoczywa na powodzie. Wiąże się to z koniecznością przedstawienia sądowi dowodów z dokumentów oraz z przesłuchania świadków. Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek reprezentują zarówno powodów jaki i pozwanych w postępowaniach sądowych zmierzających do usunięcia niezgodności w księgach wieczystych. 

Czy jest jakiś termin, w którym należy zgłosić zmiany w księgach wieczystych?

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych właściciel powinien zgłosić w księgach wieczystych zmianę niezwłocznie. W razie niewypełniania tego obowiązku naraża się na działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, odpowiedzialność odszkodowawczą a nawet grzywnę w wysokości od 500 zł do 10.000 zł. W praktyce kary grzywny zdarzają się niezwykle rzadko, niemniej jednak z dbałości o własne interesy nie należy lekceważyć obowiązku aktualizowania wpisów w księgach wieczystych.

Adwokaci z BHS-Adwokaci pomogą Państwu skompletować niezbędne dokumenty oraz złożą w Państwa imieniu wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej do sądu wieczystoksięgowego. Celem ustalenia termin spotkania prosimy o kontakt.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Z jakimi problemami z zakresu ksiąg wieczystych warto się zgłosić do Kancelarii Adwokackiej?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa udzielą Państwu pomocy m.in. w odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jakie dokumenty są potrzebne aby wpisać się do księgi wieczystej?
 • jak usunąć z księgi wieczystej niewykonywaną służebność?
 • jak wykreślić z księgi wieczystej hipotekę?
 • co zrobić jeśli w księdze wieczystej figurują osoby nieżyjące?
 • czy można sprzedać odziedziczoną nieruchomość zanim wpisze się swoją własność do księgi wieczystej?
 • ile kosztuje dokonanie zmiany w księdze wieczystej?
 • czy można przenieść hipotekę na udział w nieruchomości?
 • jak się zabezpieczyć przed zbyciem nieruchomości, której dotyczy sprawa sądowa?
 • czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni przed zasiedzeniem?
 • jak uzyskać hipotekę przymusową na nieruchomości?
 • jak uzyskać w księdze wpis o toczącym się postępowaniu?
 • jak wpisać do księgi wieczystej podział quad usum nieruchomości?
 • jak ustalić właściciela nieruchomości, która nie ma księgi?
 • jak uzyskać dostęp do dokumentów stanowiących podstawę wpisów w księgach wieczystych?
 • jak usunąć z księgi dożywocie po śmierci dożywotnika?
 • jak sprostować błędy we wpisach do księgi wieczystej?
 • jak sprostować oznaczenie nieruchomości?
 • co zrobić żeby poprawić powierzchnię mieszkania w księdze wieczystej?
 • czy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu warto założyć księgę wieczystą?
 • jak uzyskać odpis księgi wieczystej?
 • jak ustalić czy zmarły był właścicielem jakiejś nieruchomości?
 • jak ustalić numer księgi wieczystej po jej adresie?
 • jak ustalić obecny numer działki jeśli znam tylko numer parceli gruntowej lub parceli katastralnej?
 • co to jest wykaz zmian gruntowych i kiedy się go sporządza?
 • co to jest analiza stanu prawnego nieruchomości?
 • kiedy warto zlecić audyt prawny nieruchomości?

Na te i inne pytania z zakresu prawa nieruchomości odpowiedzi udzielają adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska w trakcie porad prawnych w krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci. Analiza prawna nieruchomości przeprowadzona przez naszych prawników pozwoli Państwu unikniąć zagrożeń związanych z obrotem nieruchomościami.

Księgi wieczyste – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych z zakresu ksiąg wieczystych i postępowań wieczystoksięgowych. W imieniu Klientów składają wnioski o dokonanie nowych wpisów lub o usunięcie wpisów nieaktualnych. Prowadzą na podstawie pełnomocnictw procesowych sprawy z powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek pomagają przy ocenie stanu prawnego nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży a także pomagają pozyskać na podstawie ksiąg wieczystych informacje potrzebne w innych sprawach sądowych (np. w sprawie o zachowek czy w sprawie o zasiedzenie). Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskują w Państwa imieniu dokumenty dotyczące nieruchomości, potrzebne do założenia księgi wieczystej lub wpisania uprawnienia do księgi. W procesach cywilnych mając na względzie najlepiej pojęty interes klienta, adwokaci występują o zabezpieczenie dochodzonych roszczeń poprzez wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu, wpis zakazu zbywania nieruchomości lub wpis hipoteki przymusowej. Ponadto adwokaci prowadząc postępowania egzekucyjne dbają o uzyskanie wpisu do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącej się egzekucji z nieruchomości.

Konsultacji prawne odbywają się w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Krakowie oraz z formie zdalnej (telefonicznie lub w ramach wideokonferencji). 

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych? Ile kosztu analiza prawna nieruchomości?

Honorarium z zakresu spraw wieczystoksięgowych oraz koszt analizy stanu prawnego nieruchomości ustalane jest w trakcie porady prawnej z adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek oraz z adwokat Kingą Henzel-Janowską. Ceny konsultacji prawnych są stałe, natomiast koszty prowadzenia sprawy ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu potrzebnej pomocy. 

Na stronie poświęconej cenom znajdziecie Państwo dalsze informacje na temat cennika usług prawnych.

Księgi wieczyste. Dlaczego warto korzystać z usług naszej Kancelarii?

Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek specjalizują się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości. Nieodłącznym elementem takich spraw jest analiza treści ksiąg wieczystych (analiza stanu prawnego nieruchomości) a także pomoc przy wpisach do ksiąg po zakończonym postępowaniu. Doświadczeni prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci prowadzą sprawy całościowo, pomagając Klientom zgromadzić potrzebne dokumenty, a w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym także przedstawić stosowne wnioski dowodowe. Obsługa prawna prowadzona jest przez adwokatów oraz doświadczony zespół współpracowników.

Adwokaci w sprawach z zakresu ksiąg wieczystych wykorzystują swoją wiedzę również z zakresu prawa spadkowego oraz prawa cywilnego.

Księgi wieczyste. Częste pytania o sprawy dotyczące ksiąg wieczystych:

Jak ustalić numer księgi wieczystej dla konkretnej nieruchomości?

Księgi wieczyste są dostępne w postaci zapisów on-line, jednak aby móc je przeglądać trzeba znać numer księgi. Numer często można ustalić w wydziale geodezji a także w sądzie okazując dokument, z którego wynika własność lub inne uprawnienie umieszczone w księdze (np. postanowienie spadkowe, postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej). Zdarza się, że wskazane sposoby nie pozwalają na ustalenie numeru księgi wieczystej. Warto wówczas skorzystać z porady adwokata, który ustali, czy nieruchomość ma w ogóle założoną księgę wieczystą oraz podpowie, w jaki inny sposób można ustalić jej numer w konkretnych okolicznościach danej sprawy. 

Co zrobić jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej?

W swojej praktyce adwokackiej wciąż spotykamy się z nieruchomościami, które nie mają założonej współczesnej księgi wieczystej. Często zdarzają się też nieruchomości, których właściciele dysponują jedynie poprzednio stosowanym numerem księgi wieczystej (składającym się z samych cyfr), który nie umożliwia zdalnego przeglądania księgi lub jeszcze starszym numerem poprzednio obowiązującego wykazu hipotecznego – jest to numer LWH, tj. „liczba wykazu hipotecznego”. Na podstawie tych danych, jesteśmy w stanie ustalić stan prawny nieruchomości, w tym jej właściciela, obszar i położenie (często wymaga to jednak podjęcia wielu czynności urzędowych).

Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek pomagają przy porządkowaniu spraw związanych z dawnymi AWZ (aktami własności ziemi), zakładaniu ksiąg wieczystych na podstawie LWH, ustalaniu granic parcel katastralnych, parcel gruntowych, dokonują analizy wykazów zmian gruntowych (tzw. równoważników) a także ustalają właścicieli nieruchomości, w oparciu o dostępne dokumenty, w tym archiwalne. W praktycznie w każdym wypadku istnieją narzędzia prawne, aby ustalić informacje na temat działki oraz następnie założyć księgę wieczystą.

Jak założyć księgę wieczystą?

W celu założenia księgi wieczystej konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularzu wniosku o założenie księgi oraz przedłożenie do niego niezbędnych załączników, tj. dokumentów potwierdzających tytuł własności oraz dokumentów będących podstawą oznaczenia nieruchomości. W zależności od sprawy zgromadzenie dokumentów może wymagać podjęcia wielu czynności, tak by móc potwierdzić własność jako któreś z kolei pokolenie (gdy zaniedbano w przeszłości przeprowadzania spadków) oraz by ustalić jednoznacznie powierzchnię działki (gdy np. w dokumentach figuruje ona jeszcze jako parcela gruntowa lub parcela katastralna). 

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa założą księgę wieczystą w Państwa imieniu, pozyskując niezbędne dokumenty we własnym zakresie. Możecie Państwo również liczy na pomoc przy postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadkuzasiedzenie a także przy ustalaniu granic nieruchomości.

Co zrobić jeśli w księgach wieczystych dane nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym?

Zakres koniecznych czynności prawnych będzie zależny od tego, czego dotyczy błąd we wpisie. W wielu sprawach wystarczające będzie przeprowadzenie spraw spadkowych lub złożenie wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości / wykreślenie nieaktualnego wpisu. Przy błędach merytorycznych niezbędne może się okazać wszczęcie sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Adwokaci z BHS-Adwokaci z Krakowa pomogą Państwu ustalić właściwą drogę usunięcia błędu w księdze wieczystej oraz w Państwa imieniu przeprowadzą właściwe postępowania sądowe.

Jak usunąć hipotekę z księgi wieczystej?

Po spłacie kredytu wierzyciel powinien przekazać dłużnikowi oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Dysponując takim dokumentem w prosty sposób usuniemy hipotekę z księgi wieczystej korzystając z formularza składanego w postępowaniu wieczystoksięgowym. 

Czy wpisanie hipoteki uniemożliwia sprzedaż nieruchomości?

Właściciel może sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką. Nabywca może w takiej sytuacji płacąc cenę za nieruchomość spłacić dług zbywcy i uwolnić hipotekę. Możliwe jest również pozostawienie hipoteki, przy czym wiążą się z tym konkretne zobowiązania nabywcy wobec podmiotu uprawnionego z tytułu wpisanej hipoteki. Rekomendujemy w takich sprawach konsultację prawną z doświadczonym adwokatem. 

Często w księgach wieczystych są też ujawnione bardzo stare hipoteki (np. należności podatkowe sprzed kilkudziesięciu lat), które są już nieaktualne i nie stanowią faktycznego obciążenia dla właściciela. W trakcie porady prawnej z zakresu ksiąg wieczystych prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci dokonują weryfikacji zagrożeń związanych z wpisaną do księgi hipoteką. Analiza prawna nieruchomości (audyt prawny nieruchomości) polecana jest wszystkim osobom planującym zakup nieruchomości obciążonej hipoteką.

Czy do uzyskania własności konieczny jest wpis do księgi wieczystej?

Wbrew obiegowym opiniom brak wpisu w księdze wieczystej nie przesądza o braku statusu właściciela czy współwłaściciela. Często źródłem prawa własności może być orzeczenie sądu, ugoda notarialna czy akt poświadczenia dziedziczenia. Ponadto przy zawieraniu umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny własność przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania umowy a nie z chwilą wpisania zmiany właściciela do księgi wieczystej.

Co oznacza wpis „ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym”?

Taki wpis wyłącza ochronę wynikającą z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Wpis taki umieszczany jest w dziale III księgi wieczystej, stanowi dowód, że któryś z wpisów (najczęściej wyraźnie w ostrzeżeniu wymieniony) jest nieaktualny, a co za tym idzie każda czynność, dotycząca tego wpisu powinna być przemyślana. W tej materii warto skorzystać z porady prawnej w naszej Kancelarii Adwokackiej z Krakowa. 

Porady prawne z zakresu ksiąg wieczystych. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką z Krakowa

Konsultacje prawne z adwokat Kingą Henzel-Janowską odbywają się w Krakowie przy ul. Królewskiej 11/3 natomiast z adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek w Krakowie przy ul. Św. Anny 9. Dla Państwa wygody prowadzimy również zdalne porady prawne oraz odpowiadamy na Państwa pytania w drodze mailowej. Istnieje również możliwość zlecenia pisemnej analizy stanu prawnego nieruchomości.

Informacje na temat tego jak umówić się na konsultację adwokacką oraz jak zlecić audyt prawny nieruchomości znajdziecie Państwo w zakładce porady prawne.

W jakich sprawach z zakresu prawa nieruchomości, pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z Krakowa zapewnia kompleksową obsługę prawną spraw dotyczących nieruchomości. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz o zasiedzenie nieruchomości. Pomagamy naszym Klientom przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości (sprzedaż nieruchomości, darowizna nieruchomości, umowa o dożywocie, zamiana nieruchomości, najem nieruchomości), występując również w charakterze pełnomocników przy czynnościach notarialnych a także pomagamy przy procesie budowlanym (prawo budowlane).

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych zarówno stacjonarnie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, jak i w formie zdalnej.

W czym jeszcze oprócz ksiąg wieczystych i szeroko pojętego prawa nieruchomości, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii

Specjalizacja Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci została pomyślana tak, aby Klient uzyskał pomoc prawną również z pokrewnych dziedzin prawa. Adwokaci prowadzą sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego i prawa gospodarczego. Ponadto specjalizujemy się również w prawie rodzinnym, prawie karnym i prawie pracy.

Więcej informacji o specjalizacji Kancelarii znaleźć można w zakładce zakres usług  

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Księgi Wieczyste - Kancelaria Adwokacka Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Księgi Wieczyste - Kancelaria Adwokacka Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej