Umowy dotyczące nieruchomości - Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Umowa jest porozumieniem zawierającym wzajemne prawa i obowiązki stron, zawartym poprzez złożenie oświadczeń woli. Do najczęściej zawieranych kontraktów należą umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o dożywocie, umowa o służebność, umowa o świadczenie usług, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki. Zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązuje zasada swobody zawierania umów, jednak w niektórych przypadkach wymagane jest zachowanie odpowiedniej formy np. pisemnej (m.in. przy umowie najmu lokalu) czy aktu notarialnego (m.in. przy umowie sprzedaży nieruchomości). W wielu sytuacjach poza elementami koniecznymi, w treści umowy warto dodać klauzule (zapisy) zabezpieczające interesy strony i zmniejszające ryzyko wystąpienia konfliktów w przyszłości, takie jak postanowienia gwarancyjne lub kary umowne. Muszą być zawierane świadomie i swobodnie, nie mogą być też źródłem wyzysku jednej strony przez drugą, w przeciwnym razie mogą okazać się nieważne, Jeżeli są zawarte pod wpływem błędu, podstępu lub groźby, to istnieje możliwość uchylenia się skutków prawnych takiej umowy.

Kogo dotyczą sprawy związane z prawem umów?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska świadczą pomoc prawną w zakresie sporządzania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów dotyczących nieruchomości. Prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie udzielają konsultacji prawnych, analizują zapisy umów zaproponowanych przez kontrahentów bądź deweloperów, a także jako pełnomocnicy zawierają umowy w imieniu stron, również w imieniu Klientów przebywających poza granicami kraju, w tym na podstawie zagranicznych pełnomocnictw. Prawnicy Kancelarii towarzyszą stronom i pomagają podczas zawierania umów w formie aktu notarialnego w kancelariach notarialnych oraz reprezentują Klientów w sprawach sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także w sytuacji nieważności bądź bezskuteczności umowy. Kancelaria BHS-Adwokaci pomoga również osobom, które z uwagi na zamieszkiwanie poza granicami kraju nie są w stanie osobiście pojawić się u notariusza, wówczas adwokaci na podstawie pełnomocnictw reprezentują zagranicznych Klientów w kancelariach notarialnych podczas zawierania umów, przede wszystkim dotyczących nieruchomości, przykładowo w ramach porozumień dotyczących działu spadku, podziału majątku czy zniesienia współwłasności

Kiedy można ustanowić pełnomocnika do zawarcia umowy?

Należy pamiętać, że strony nie muszą osobiście uczestniczyć ani być obecne przy zawarciu umowy, co do zasady każda czynność prawna może być dokonana przez pełnomocnika. Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zastępują Klientów przy dokonywaniu czynności prawnych, w tym przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów także w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w takiej samej formie, w jakiej będzie dokonywana czynność prawna, na przykład pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego, bowiem czynność prawna polegająca na rozporządzeniu nieruchomością wymaga zachowania takiej formy. W niektórych przypadkach udzielone pełnomocnictwo będzie wymagało opatrzenia klauzulą apostille.

Jakie są najczęściej spotykane sposoby przeniesienia własności nieruchomości?

Umowa sprzedaży nieruchomości.

Zawierając umowę sprzedaży nieruchomości, sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność, a nabywca zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci reprezentują na postawie stosownego pełnomocnictwa zarówno osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość, jak i te, które planują ją sprzedać. Klienci są zastępowani nie tylko przy sprzedaży, ale również podczas zawierania umowy przedwstępnej, rezerwacyjnej czy deweloperskiej. Umowa sprzedaży nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Rygor nieważności oznacza, że jeżeli umowa nie zostanie zawarta u notariusza, kupujący nie stanie się właścicielem – nie zostanie wpisany do księgi wieczystej – nawet, jeśli zapłaci całą ceną i obejmie nieruchomość w posiadanie. Ponadto, umowa sprzedaży nieruchomości nie może być zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jeżeli takie zapisy znajdą się w umowie, na jej podstawie nie dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości, w tym celu konieczne będzie zawarcie dodatkowej, kolejnej umowy przenoszącej własność.

Umowa darowizny. 

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W treści umowy darczyńca ma prawo nałożyć na obdarowanego obowiązek w formie polecenia, który może przyjąć postać m.in. opieki nad darczyńcą, zdobycia określonego wykształcenia lub zawodu przez osobę obdarowaną. Umowa darowizny nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego – zarówno darczyńca, jak i obdarowany powinni złożyć oświadczenie w obecności notariusza. Jeżeli strony nie mogą osobiście pojawić się w kancelarii notarialnej, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, który będzie reprezentował darczyńcę lub obdarowanego w trakcie zawierania umowy darowizny.

Umowa o dożywocie.

Na podstawie umowy o dożywocie jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić drugiej stronie dożywotnie utrzymanie. Rodzaj świadczeń na rzecz dożywotnika powinien być dokładnie określony w umowie, najczęściej jest to zapewnienie mieszkania, wyżywienia, pomocy w chorobie czy organizacja pogrzebu. Jeżeli osoba, na rzecz której przeniesiono własność nieruchomości, uchyla się od nałożonych obowiązków, dożywotnik może żądać odpowiedniej renty. Prawo dożywocia wygasa najpóźniej z chwilą śmierci dożywotnika, nie może być przenoszone na inne osoby. Umowę o dożywocie sporządza się w formie aktu notarialnego.

Czym są ograniczone prawa rzeczowe?

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są prawa majątkowe na rzeczy cudzej, które powstają najczęściej w drodze umowy, jednak w niektórych sytuacjach konieczny jest również wpis do księgi wieczystej. Prawa te reguluje kodeks cywilny, określając katalog obejmujący służebność, użytkowanie, hipotekę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz zastaw. W przypadku ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (w postaci użytkowania, służebności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) na nieruchomości osoba uprawniona nie staję się jej właścicielem, ale może korzystać z nieruchomości w określony sposób. Natomiast hipoteka i zastaw umożliwiają zaspokojenie wierzytelności z rzeczy obciążonej. 

Czym jest służebność?

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, pozwalającym na dysponowanie cudzą nieruchomością w określony sposób, jest ustanawiana za wynagrodzeniem w drodze orzeczenia sądu lub umowy stron w formie aktu notarialnego. Umowę o ustanowienie służebności w imieniu obu stron (właściciela nieruchomości władnącej lub obciążonej), bądź jednej z nich, może zawrzeć adwokat z Kancelarii BHS-Adwokaci po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa. Do podstawowych rodzajów służebności zalicza się służebność gruntową, osobistą np. służebność mieszkania oraz przesyłu. Służebność gruntowa to prawo obciążające jedną nieruchomość na rzecz innej w celu zwiększenia jej użyteczności. Służebność osobista ustanawiana jest na rzecz określonej osoby i wygasa najpóźniej z chwilą jej śmierci, nie może być zbyta ani przeniesiona. Służebność przesyłu polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza zlokalizować na niej urządzenia służące do przesyłu energii, paliw lub cieczy.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z umowami, które rozwiązują adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym:

Podczas konsultacji prawnych adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci odpowiadają m.in. na poniższe pytania związane z prawem umów:

 • Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna?
 • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • Kiedy zawiera się umowę deweloperską?
 • Co to jest klauzula rebus sic stantibus?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do umowy sprzedaży mieszkania?
 • Jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi w celu zakupu działki?
 • Jak podważyć akt notarialny?
 • Jakie elementy musi zawierać umowa?
 • Czy można sprzedać nieruchomość z darowizny przed upływem 5 lat?
 • Jak zawrzeć umowę darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?
 • Kiedy i jak wykreślić hipotekę?
 • Jak sprzedać nieruchomość rolną?
 • Jakie zgody są potrzebne do sprzedaży działki leśnej?
 • Czy można cofnąć darowiznę?
 • Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną dożywociem?
 • Które umowy muszą być zawarte u notariusza?
 • Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

Co wchodzi w zakres usług adwokata w sprawach związanych z umowami?

Kancelaria BHS-Adwokaci oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa umów, poprzez udzielanie konsultacji prawnych, sporządzanie opinii i analiz, opracowywanie projektów umów. Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek pomagają Klientom w trakcie czynności notarialnych, a także zastępują strony umowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Prawnicy reprezentują Klientów również w trakcie negocjacji zapisów kontraktu oraz przed organami administracyjnymi w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, a także przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z odwołaniem darowizny, w tym w postępowaniu o zwrot przedmiotu darowizny, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, karami umownymi, postępowaniami związanymi z nieważnością bądź bezskutecznością umów

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach związanych z umowami?

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii za świadczone usługi prawne w sprawach związanych z umowami jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem współpracy i uzależniona przede wszystkim od rodzaju i zakresu oczekiwanej pomocy prawnej oraz od okoliczności sprawy i stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, powyższe kwestie przesądzają o nakładzie pracy niezbędnym przy prowadzeniu danej sprawy. Najczęściej stosowanymi formami rozliczeń są system godzinowy lub system ryczałtowy. Honorarium w systemie godzinowym ustalane jest w oparciu o stawkę godzinową oraz czas przeznaczony na wykonanie zlecenia, natomiast ryczałt jest jednorazową opłatą za całość zleconej sprawy. W celu uzyskania szczegółowej wyceny usługi prawnej zapraszamy do kontaktu z adwokatami Kancelarii.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii w sprawach dotyczących umów?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, reprezentacji stron umowy w kancelariach notarialnych oraz udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa umów. Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie prowadzi obsługę prawną zagranicznych Klientów – cudzoziemców i osób przebywających czasowo lub na stałe poza granicami kraju w trakcie procesu związanego z zawieraniem wszelkich umów cywilnoprawnych, a także podczas czynności notarialnych na terenie całej Polski. Adwokaci zapewniają indywidualne podejście, rzetelność oraz zaangażowanie w każdą zleconą sprawę. Porady prawnej warto zasięgnąć już na etapie negocjacji warunków umowy, pozwoli to na ocenę ryzyka prawnego, uniknięcie błędów i niekorzystnych zapisów w treści kontraktu.

Pytania najczęściej zadawane adwokatom z Kancelarii BHS-Adwokaci, na które udzielają odpowiedzi podczas konsultacji prawnych z zakresu umów:

Jak ustanowić służebność drogi koniecznej?

Służebność drogi koniecznej jest rodzajem służebności gruntowej, ustanawianej w sytuacji, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarczych. Droga konieczna jest ustanawiana przez sąsiednie grunty, jej celem jest umożliwienie przechodzenia i przejazdu przez cudzą nieruchomość. Służebność może powstać w drodze orzeczenia sądowego, przez zasiedzenie lub umownie – poprzez zawarcie między właścicielem nieruchomości władającej i obciążonej umowy w formie aktu notarialnego. Umowę służebności oraz wniosek o wpis prawa do księgi wieczystej może w imieniu właściciela nieruchomości zawrzeć pełnomocnik.

Kiedy jest możliwe odwołanie umowy darowizny?

Darowizna może zostać odwołana zarówno w sytuacji, gdy jeszcze nie została wykonana, jak i już po dokonaniu. Odwołanie darowizny niewykonanej może nastąpić w dwóch przypadkach – gdy po zawarciu umowy darczyńca popadnie w niedostatek oraz kiedy obdarowany nie spełni obowiązku nałożonego przez darczyńcę w umowie. Natomiast darowizna już wykonana może zostać odwołana w sytuacji rażącej niewdzięczności obdarowanego, której przykładem może być odmówienie pomocy darczyńcy, szkalowanie i godzenie w jego dobre imię, popełnienie przestępstwa na szkodę darczyńcy, wyrządzenie szkody, krzywdy lub spowodowanie jego śmierci. W tym ostatnim przypadku uprawnieni do odwołania darowizny będą również spadkobiercy darczyńcy. Darowizna może zostać odwołana w ciągu roku od dnia wystąpienia rażącej niewdzięczności. 

Czym różni się odwołanie darowizny od nieważności umowy darowizny?

Odwołanie darowizny nie jest tym samym co stwierdzenie nieważności umowy darowizny. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy znacznie się pogorszył – popadł w niedostatek, obdarowany nie spełnił nałożonego obowiązku albo dopuścił się rażącej niewdzięczności. Natomiast stwierdzenie nieważności umowy darowizny jest możliwe z uwagi na wady oświadczenia woli tj. brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd, podstęp lub groźba. Informacje na temat wad oświadczeń woli i nieważności umowy można znaleźć na stronie 

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką?

Hipoteka ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej, nieruchomość zostaje obciążona prawem, które pozwala wierzycielowi hipotecznemu z pierwszeństwem dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z nieruchomości. Hipoteka najczęściej powstaje w drodze umowy cywilnoprawnej, w której treści dłużnik wyraża zgodę na zaspokojenie się wierzyciela z przedmiotu hipoteki, w przypadku, gdy nie będzie on regulował wobec niego swoich zobowiązań finansowych. Hipoteka wpisana w księdze wieczystej nie uniemożliwia sprzedaży nieruchomości, jednak nabywca będzie zobowiązany względem wierzyciela, który może realizować swoje uprawnienia, bez względu na to kto jest właścicielem nieruchomości.

Jakie są konsekwencje podatkowe rozporządzenia nieruchomością?

Rozporządzenie nieruchomością może nieść za sobą konsekwencje podatkowe zarówno dla nabywcy, jak i zbywcy nieruchomości. Przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego kupujący musi liczyć się z koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC) w wysokości 2% od rynkowej wartości nieruchomości. Natomiast zbywca nieruchomości, który dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa wieczystego użytkowania przed upływem pięciu lat od ich nabycia, lub wybudowania podlega z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Nieodpłatna umowa darowizny nieruchomości może zostać opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn w zależności od wartości nieruchomości oraz grupy podatkowej stron umowy. Darowizna wśród najbliższej rodziny (rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dzieci, wnuki, dziadkowie) może podlegać zwolnieniu z konieczności uiszczenia podatku, jeżeli dokonano zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania.

Reprezentacja w kancelariach notarialnych. Porady prawne z zakresu prawa umów. Skontaktuj się z adwokatem z Kancelarii BHS -Adwokaci.

W celu udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji podczas zwierania umowy, umówienia konsultacji – osobistej lub w formie zdalnej, zlecenia analizy umowy lub prowadzenia sprawy sądowej zachęcamy do kontaktu z adwokatami Kancelarii Katarzyną Budzoń-GrabekKingą Henzel-Janowską. Obsługa prawna prowadzona jest w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Porady prawne udzielane są stacjonarnie w jednym z dwóch biur Kancelarii – przy ulicy św. Anny 9 oraz ulicy Królewskiej 11/3, a także w formie wideokonferencji, drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku Klientów przebywających poza granicami kraju osobista obecność w siedzibie Kancelarii nie jest konieczna, wszelkie formalności związane z udzieleniem pełnomocnictwa oraz zleceniem sprawy odbywają się za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. Zapraszamy do odwiedzenia strony w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie.

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego, oprócz spraw związanych z umowami pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek poza opiniowaniem i sporządzaniem projektów umów oraz reprezentacją Klientów w kancelariach notarialnych jako pełnomocnicy, udzielają porad prawnych i prowadzą postępowania przed sądami powszechnymi związane z nieważnością umowy. Prawnicy sporządzają pozwy o zapłatę, w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie reprezentując Klientów na każdym etapie sprawy – od postępowania polubownego i negocjacji pozasądowych, poprzez prowadzenie spraw przed sądami, po zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym. Adwokaci prowadzą konsultacje również w zakresie skargi pauliańskiej, analizy stanu prawnego nieruchomości, a także pomagają m.in. uzyskać klauzulę apostille i zalegalizować dokumenty w sprawach cywilnych transgranicznych. Prawnicy Kancelarii specjalizują się w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości, prowadzą sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie, zajmują się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości i wpisami w księgach wieczystych a także sprawami dotyczącymi podziału majątku zniesienia współwłasności nieruchomości

W czym jeszcze oprócz prawa cywilnego specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci poza prawem cywilnym udzielają porad prawnych oraz prowadzą sprawy sądowe z zakresu prawa rodzinnego, w tym związane z umowami majątkowymi małżeńskimi i podziałem majątkuprawa pracy, w tym związane z umowami o pracęprawa gospodarczego również w zakresie umów handlowych. Prawnicy udzielają konsultacji i reprezentują Klientów także w sprawach karnychspadkowych, w tym umów dotyczących spadku i działu spadku, a także sprawach związanych z prawem nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące obszarów specjalizacji adwokat Katarzyny Budzoń – Grabek oraz adwokat Kingi Henzel – Janowskiej można znaleźć na stronie specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Umowy dotyczące nieruchomości - Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Umowy dotyczące nieruchomości - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej