Spis treści Rozwiń

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego – jeden ze sposobów nabycia prawa własności. Podstawą nabycia własności poprzez zasiedzenie jest korzystanie „jak właściciel” z nieruchomości przez odpowiednio długi czas. W terminologii prawniczej określane jest jako posiadanie samoistne Wymagany okres czasu to, w przypadku nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie w dobrej wierze – 20 lat posiadania samoistnego, zaś w przypadku rzeczy ruchomych 3 lata. W sytuacji gdy posiadanie samoistne odbywa się w złej wierze upływ czasu konieczny do nabycia własności przez zasiedzenie to 30 lat. Posiadanie samoistne musi mieć charakter ciągły – nieprzerwany. Przy czym w określonych sytuacjach możemy doliczyć okres korzystania z nieruchomości przez poprzedniego posiadacza samoistnego. Instytucję zasiedzenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Kogo dotyczy sprawa o zasiedzenie?

Adwokaci kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie: Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz Adwokat Kinga Henzel-Janowska doradzają Klientom w sprawach z zakresu zasiedzenia. Prawnicy Kancelarii, na podstawie przedstawionych przez Klientów informacji i dokumentów dokonują oceny prawnej co do tego czy doszło w danej sprawie do zasiedzenia nieruchomości, udziału w nieruchomości czy też innego prawa rzeczowego: takich jak przykładowo użytkowanie wieczyste czy służebność drogi koniecznej. Osoby, które korzystały z nieruchomości jak właściciel – jako posiadacz samoistny – przez odpowiednio długi okres czasu mogą uzyskać pomoc co do sposobu przeprowadzenia postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym zmierzającego do uzyskania prawomocnego postanowienia sądu potwierdzającego nabycie własności przez zasiedzenie. Adwokaci Kancelarii reprezentują posiadaczy samoistnych – wnioskodawców w toczących się postępowaniach sądowych, bądź inicjują je w imieniu Klientów sporządzając wniosek o zasiedzenie. Kancelaria BHS Adwokaci z siedzibą w Krakowie pomaga również właścicielom – uczestnikom postępowania sądowego – bronić się przed utratą nieruchomości w postępowaniach o zasiedzenie – występując w sprawach o zasiedzenie, a także inicjują postępowania sądowe zmierzające do przerwania biegu zasiedzenia. Adwokaci Kancelarii pomagają również właścicielom, którzy nabyli nieruchomość przez zasiedzenie w dopełnieniu koniecznych formalności takich jak – ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych, czy dopełnienie wszelkich obowiązków podatkowych.

Zasiedzenie w dobrej wierze – kiedy jest możliwe?

Zasiedzenie w dobrej wierze jest możliwe w sytuacji gdy posiadacz samoistny – osoba korzystająca z nieruchomości – pozostaje w usprawiedliwionym przekonaniu, że jest właścicielem danej nieruchomości. Wówczas okres czasu wymagany do nabycia własności przez zasiedzenie wynosi obecnie 20 lat. Co istotne, dla oceny dobrej wiary posiadacza kluczowy pozostaje moment objęcia nieruchomości w posiadanie. Fakt uzyskania z czasem przez posiadacza samoistnego wiedzy co do braku tytułu prawnego do nieruchomości – np. nieważność umowy sprzedaży nieruchomości, odnalezienie testamentu, nie wydłuża okresu czasu wymaganego dla nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Okres czasu wymagany do nabycia prawa własności przez zasiedzenie w dobrej wierze ulegał zmianie na przestrzeni czasu. 

Zasiedzenie w złej wierze – kiedy musi upłynąć 30 lat?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego do upływu okresu zasiedzenia w złej wierzepotrzebne jest 30 lat. Zła wiara odnosi się jednak nie do złych zamiarów czy pobudek posiadacza samoistnego nieruchomości, a do tego jaką wiedzę posiadała osoba, w momencie, w którym rozpoczęła korzystanie z cudzej nieruchomości. W złej wierze pozostaje osoba, która wiedziała, że do objęcia nieruchomości nie jest uprawniona – nie jest jej prawnym właścicielem. Co istotne okresy czasu wymagane do zasiedzenia w złej wierze ulegały zmianie na przestrzeni czasu. Do jednoznacznego przesądzenia czy i w jakim momencie doszło do zasiedzenia konieczna jest analiza stanu faktycznego danej sprawy. Warto zasięgnąć porady prawnej Kancelarii.

Kto nabywa własność przez zasiedzenie:

Kim jest posiadacz samoistny?

Nabyć własność nieruchomości bądź udziału w nieruchomości przez zasiedzenie może jedynie posiadacz samoistny. Nie może to być najemca czy dzierżawca nieruchomości, ani osoba, którą łączy z prawnym właścicielem umowa umożliwiająca zajęcie i korzystanie z czyjejś działki czy mieszkania. Posiadacz samoistny korzysta „jak właściciel”, zachowuje się jak właściciel i w ten sposób traktowany jest też przez otoczenie – sąsiadów, znajomych.

Poprzedni posiadacz samoistny – dziadkowie, rodzice, kiedy można doliczyć okres korzystania przez poprzedników prawnych?

Do doliczenia okresu posiadania nieruchomości konieczne jest przekazanie nieruchomości – przekazanie posiadania – choćby w sposób nieformalny – przykładowo ustnie. Nie jest wystarczający fakt uprzedniego dbania o nieruchomość przez członków rodziny, konieczne jest do doliczenia wykazanie kontynuacji posiadania. Przekazanie posiadania może odbywać się na różne sposoby – może być wynikiem ustaleń w rodzinie: ustnych bądź pisemnych, może też mieć charakter dorozumiany – np. związany z przekazaniem kluczy.

Dziedziczenie posiadania samoistnego– czy posiadanie samoistne przechodzi na spadkobierców?

Przeważający pogląd prawny dopuszcza przyjęcie, że posiadanie samoistne podlega dziedziczeniu, mimo, że jest stanem faktycznym a nie składnikiem majątku zmarłego spadkodawcy. Można tym samym, jako spadkobierca, doliczyć okres posiadania samoistnego spadkodawcy. Przeprowadzenie sprawy o zasiedzenie często wymaga konsultacji prawnej obejmującej również aspekty dotyczące prawa spadkowego, adwokaci Kancelarii udzielają również pomocy prawnej w przypadku spraw obejmujących połączone dziedziny prawa.

Czy małżonek posiadacza samoistnego nabywa własność nieruchomości wspólnie z nim?

W określonych sytuacjach małżonek posiadacza samoistnego może również nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie, choćby sam z niej nie korzystał. To czy nabycie działki przez zasiedzenie nastąpi jednak wspólnie, przez obydwojga małżonków, czy też wyłącznie przez jednego z nich, zależy od okoliczności danej sprawy. Istotne jest m.in. to jaki panuje ustrój majątkowy w małżeństwie – tj. czy małżonkowie mają wspólność majątkową a także kiedy doszło do spełnienia przesłanek zasiedzenia – istotna jest data nabycia własności przez zasiedzenie. Do dokonania oceny prawnej konieczna jest analiza okoliczności danej sprawy. Istnieje możliwość uzyskania w tym zakresie konsultacji prawnej w jednej z lokalizacji Kancelarii, bądź zdalnie. Szczegółowe informacje co do zasad uzyskania porady prawnej można znaleźć na porady prawne.

Kiedy właściwa jest sprawa o zasiedzenie a kiedy uwłaszczenie? Jakie są różnice?

Uwłaszczenie to potoczna nazwa instytucji prawa cywilnego podobnej do zasiedzenia, pozwalającej nabyć własność nieruchomości rolnych – gospodarstwa rolnego – na podstawie korzystania jak właściciel – posiadania samoistnego gospodarstwa rolnego i upływu określonego czasu (10 lat – w przypadku posiadania w złej wierze a 5 lat w przypadku posiadania w dobrej wierze). Przy czym uwłaszczenie dotyczy wyłącznie ściśle określonych przypadków i nie dotyczy też wszystkich nieruchomości a jedynie nieruchomości rolnych – nabycia nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (może obejmować również nieruchomości zabudowane, stanowiące część gospodarstwa rolnego). Instytucja uwłaszczenia miała charakter jednorazowy – została wprowadzona ustawą z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Jej celem było doprowadzenie do uporządkowania, istniejących w przeszłości, nieformalnych stanów posiadania. Podczas gdy instytucja zasiedzenia obowiązuje nieprzerwanie i ciągle znajduje praktyczne zastosowanie, pozwala na nabycie własności nieruchomości z upływem wymaganego okresu czasu. Potwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez uwłaszczenie odbywa się obecnie na drodze postępowania sądowego, w trybie nieprocesowym. Wniosek należy złożyć do wydziału cywilnego sądu rejonowego, właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia własności gospodarstwa rolnego z mocy prawa – w drodze uwłaszczenia – jest wolne od opłat sądowych.

Czy można zasiedzieć udział w nieruchomości?

W określonych sytuacjach udział w nieruchomości może być przedmiotem zasiedzenia. Istnieje możliwość zasiedzenia udziału w prawie własności nieruchomości przez współwłaściciela, który korzysta z nieruchomości nieprzerwanie i z wyłączeniem wszelkich pozostałych współwłaścicieli. Przy czym wyłączne korzystanie z nieruchomości musi być w takich sytuacjach wyraźnie zamanifestowane, jasne dla otoczenia. 

Czy można zasiedzieć służebność?

Przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość nabycia służebności przez zasiedzenie. Nabycie służebności jest możliwe wyłącznie wtedy gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia, a także upływu wymaganego okresu czasu (20 lat – w przypadku posiadania służebności w dobrej wierze i 30 lat – w przypadku złej wiary posiadacza). Co istotne – dla możliwości nabycia służebności w drodze zasiedzenia istotne jest to kto wzniósł trwałe i widoczne urządzenie. Często sprawy o zasiedzenie służebności odnoszą się do zasiedzenia służebności drogi koniecznej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia nabycia służebności przez zasiedzenie, można domagać się odpłatnego ustanowienia przez sąd takiej służebności.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy, które rozwiązują adwokaci w Krakowie do spraw zasiedzenia:

Adwokaci kancelarii udzielają konsultacji prawnych co do wątpliwości Klientów dotyczących obowiązującego stanu prawnego w sprawach zasiedzenia:

 • Jaką drogę prawną należy wybrać: sprawę o zasiedzenie czy sprawę o uwłaszczenie?
 • Jak stwierdzić nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej?
 • Czy można przeprowadzić postępowanie w sprawie zasiedzenia nieruchomości jeżeli urząd odmawia wydania dokumentów dotyczących danej nieruchomości?
 • Jak stwierdzić nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli w księdze wieczystej ujawnione są osoby zmarłe?
 • Czy można zasiedzieć udział w nieruchomości, który przysługuje członkom rodziny?
 • Czy zawarta w przeszłości umowa dzierżawy stanowi przeszkodę do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie?
 • Czy można zasiedzieć drogę, która jest oznaczona jako gminna w ewidencji gruntów?
 • Jak przerwać bieg zasiedzenia? Jakie podjąć kroki prawne?
 • Czy można zasiedzieć działkę należącą do Skarbu Państwa lub gminy?
 • Czy można zasiedzieć nieruchomość rolną?
 • Czy płacenie podatku od nieruchomości jest konieczne do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie?
 • Jakie warunki należy spełnić w celu zasiedzenia rzeczy ruchomych?
 • Czy jest możliwe zasiedzenie działki, która nie jest ogrodzona?
 • Co zrobić w sytuacji gdy ogrodzenie od lat jest umieszczone niezgodnie z przebiegiem granic działki ewidencyjnej?
 • Czy sąsiad, który przejeżdża po działce może ją zasiedzieć?
 • Czy można zasiedzieć działkę należącą do dziadków?
 • Czy można zasiedzieć dom, który należał do rodziców?
 • Czy można zasiedzieć prawo użytkowania wieczystego?
 • Czy można zasiedzieć działkę jeśli jest się jej współwłaścicielem?
 • Czy można zasiedzieć mieszkanie?
 • Czy należy być zameldowanym w domu, który chce się zasiedzieć?
 • Czy można zasiedzieć działkę letniskową, na której spędza się każde wakacje?
 • Czy mogę zasiedzieć nieruchomość jeżeli członkowie rodziny posiadają klucze do nieruchomości?
 • Jaka opłata sądowa jest wymagana w przypadku zasiedzenia kilku działek?
 • Czy można zasiedzieć działkę, która została użyczona?
 • Co należy zrobić jeżeli nastąpi śmierć uczestnika postępowania w trakcie trwającej sprawy o zasiedzenie?
 • Czy lokal może być przedmiotem zasiedzenia?
 • Czy fakt zapłacenia za nieruchomość, ale bez spisania umowy przesądza o dobrej wierze?
 • Czy podatek od nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie ulega przedawnieniu?

Zasiedzenie nieruchomości – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Pomoc prawna z zakresu zasiedzenia obejmuje w pierwszej kolejności doradztwo prawne, konsultacje prawne i porady prawne. Porady prawne dotyczące spraw o zasiedzenie udzielane są przez Adwokat Kingę Henzel-Janowską oraz Adwokat Katarzynę Budzoń-Grabek w dwóch lokalizacjach kancelarii w Krakowie. Usługi prawne kancelarii w zakresie spraw o zasiedzenie, zasiedzenie udziału w nieruchomości czy uwłaszczenie obejmuje reprezentację w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi wszelkich instancji oraz Sądem Najwyższym, zarówno w Krakowie, jak również na terenie całego kraju. Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci z siedzibą w Krakowie występują jako pełnomocnicy wnioskodawców jak również uczestników w sprawach o zasiedzenie.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących zasiedzenia?

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii BHS adwokaci w Krakowie w sprawach o zasiedzenie zależy od okoliczności konkretnej sprawy: stopnia skomplikowania sprawy o zasiedzenie, rodzaju i ilości dokumentów, ilości uczestników postępowania o zasiedzenie, zakresu wiedzy Klientów, wartości nieruchomości, co do której toczy się bądź ma zostać zainicjowane postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia. Wysokość wynagrodzenia w sprawach o zasiedzenie jest ustalana indywidualnie. Klientowi każdorazowo przestawiane jest kilka wariantów sposobu ustalenia wynagrodzenia. W przypadku konsultacji prawnych wynagrodzenie jest uzależnione od ilości czasu przeznaczonego na udzielenie porady prawnej. W przypadku gdy doradztwo prawne polega na opracowaniu projektów pism adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci z siedzibą w Krakowie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia ustalają wynagrodzenie ryczałtowe – stałe. W przypadku powiedzenia reprezentacji w toczącym się postępowaniu, w zależności od wybranego przez Klienta wariantu, wynagrodzenie może stanowić ustaloną kwotę pieniężną – ryczałtową za reprezentację w postępowaniu przed sądem powszechnym oraz uzupełniające – stałe wynagrodzenie ryczałtowe za czynności w sprawie – udział w posiedzeniach sądu, wizjach lokalnych, sporządzanie dalszych pism procesowych w toku prowadzonej sprawy. Każdorazowo koszty sądowe związane z prowadzenie sprawy o zasiedzenie pokrywa Klient.

Zasiedzenie. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i reprezentacji w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących zasiedzenia. Adwokaci Kancelarii brali udział w wielu sprawach dotyczących zasiedzenia, uwłaszczenia, zasiedzenia udziału, czy zasiedzenia służebności jako pełnomocnicy wnioskodawców bądź uczestników w Krakowie, jak i przed sądami powszechnymi w innych miejscowościach na terenie kraju. Dodatkowo obszary głównej specjalizacji adwokatów kancelarii pozwalają na kompleksową pomoc prawną z zakresu zasiedzenia, sprawy dotyczące zasiedzenia wymagają bowiem wiedzy i doświadczenia nie tylko co do prawa cywilnego, prawa nieruchomości ale też spadkowego czy też znajomości kwestii podatkowych. 

Zasiedzenie. Częste pytania o sprawy dotyczące zasiedzenia:

Z jakimi kosztami sądowymi w sprawach o zasiedzenie należy się liczyć?

Sprawy o zasiedzenie są prowadzone przez wydziały cywilne w trybie nieprocesowym. Opłata sądowa jest stała i niezależna od wartości nieruchomości, bądź innego prawa podlegającego zasiedzeniu – wynosi obecnie 2000 zł. Niższa opłata dotyczy wniosku o stwierdzenie nabycia służebności przez zasiedzenie – opłata wynosi wówczas 200 zł. W wyjątkowych sytuacjach można rozważyć zwrócenie się do sądu z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. W trakcie postępowania sądowego, w zależności od okoliczności danej sprawy mogą pojawić się dalsze koszty sądowe: przykładowo związane z koniecznymi opiniami biegłych – przykładowo geodety, kosztami ogłoszeń w prasie, wynagrodzeniem kuratorów. 

Czy można co do potwierdzenia zasiedzenia zawrzeć umowę o notariusza?

Jedynym skutecznym sposobem potwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie jest przeprowadzenie stosownego postępowania sądowego i uzyskanie orzeczenia sądu – postanowienia potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Czy od nabycia nieruchomości przez zasiedzenie trzeba zapłacić podatek?

W przypadku nabycia nieruchomości, bądź udziału w nieruchomości w drodze zasiedzenia konieczne jest co do zasady uregulowanie podatku od zasiedzenia. Regulacje co do wysokości i zasad obliczania podatku od nabycia własności przez zasiedzenie zawiera ustawa o podatku od spadków i darowizn. 

Jak długo trwa sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie w sądzie?

Czas trwania postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenie zależy od wielu czynników – rodzaju sądu, do którego kierowana jest sprawa, stanu faktycznego sprawy, ewentualnych środków odwoławczych i ilości materiału dowodowego w sprawie. Dłużej trwają postępowania, w których uczestnikami jest wiele osób. Zwykle postępowanie w sprawie zasiedzenia nieruchomości trwa od roku do nawet kilku lat.

Kto musi być uczestnikiem postępowania o zasiedzenie?

Do przeprowadzenia sprawy o zasiedzenie konieczne jest ustalenie kręgu uczestników postępowania. Są nimi osoby, które są ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości objętych daną sprawą, a w przypadku śmierci tych osób, ich następcy prawni. W sytuacji, gdy dla danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta przydatne mogą okazać się informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Czy w przypadku zasiedzenia trzeba zapłacić wynagrodzenie na rzecz właściciela nieruchomości?

Zasiedzenie jest sposobem nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości bądź innego prawa. W przypadku zasiedzenia nie jest konieczna zapłata wynagrodzenia na rzecz właściciela, który traci swoją własność w wyniku zasiedzenia.

Porady prawne z zakresu zasiedzenia. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania konsultacji prawnej bądź powierzenia sprawy z zakresu zasiedzenia adwokatom Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie. Uzyskanie porady prawnej dotyczącej zasiedzenia jest możliwe w jednym z biur kancelarii na terenie Krakowa, tj. przy ul. Królewskiej 11/3 lub św. Anny 9. Możliwe jest też zdalne doradztwo prawne: w formie wideokonferencji bądź poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje co do możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie w sprawach o zasiedzenie.

W jakich sprawach z zakresu prawa nieruchomości, oprócz zasiedzenia, pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości. Adwokaci kancelarii prowadzą nie tylko sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie ale też inne sprawy z zakresu prawa nieruchomości – dotyczące nabycia prawa własności, praw rzeczowych – hipotek, służebności, prawa budowlanego, umów dotyczących nieruchomości, wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości. Doradztwo obejmuje wszelkie sprawy związane ze współwłasnością nieruchomości, stosunkami i rozliczeniami pomiędzy współwłaścicielami oraz zniesieniem współwłasności.

W czym jeszcze oprócz zasiedzenia, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii

Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych i prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnegonieruchomościprawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Dodatkowo Klienci Kancelarii uzyskają porady prawne również z zakresu prawa gospodarczegoprawa pracy oraz prawa karnego. Zakres usług kancelarii opisany jest szczegółowo na stronie.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Zasiedzenie Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Zasiedzenie Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej