Jedną ze specjalizacji krakowskiej Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie jest prawo pracy. Adwokaci Kancelarii Katarzyna Budzoń-Grabek oraz Kinga Henzel-Janowska udzielają kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i pokrewnych dziedzin prawa, łącząc kwestie z zakresu prawa pracy z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa podatkowego czy prawa karnego a także prawa gospodarczegoprzykładowo w związku z przejęciem zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeku pracy. Usługi prawne prawników Kancelarii BHS Adwokaci z siedzibą w Krakowie obejmują udzielanie pomocy prawnej w postaci porad prawnych, przygotowywanie projektów dokumentów – w tym porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania i innych, projektów umów o pracę i aneksów do umowy o pracę, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy też oświadczeń o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Adwokaci Kancelarii prowadzą w imieniu Klientów Kancelarii, pracowników i pracodawców, jako ich pełnomocnicy negocjacje na etapie przedsądowym,zawierają ugody a także w razie potrzeby reprezentują w postępowaniach sądowych przed sądem pracy we wszystkich instancjach, tj. przed sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym jak również Sądem Najwyższym. Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie reprezentują pracowników i pracodawców w szczególności: w sporach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek przy pracy, w sprawach z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę bądź odwołania od rozwiązania umowy o pracę, w sprawach o uzyskanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, odszkodowania z tytułu mobbingu czy też w sprawach roszczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy dotyczących zaległych wynagrodzeń, odprawy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Adwokaci Kancelarii prowadzą również w imieniu pracodawców postępowania sądowe, reprezentując w sądzie, w tym sprawy o uzyskania odszkodowania za poniesioną przez pracodawcę z winy pracownika szkodę.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to jeden z głównych działów prawa cywilnego, w zakresie nieuregulowanym przez szczególne przepisy Kodeksu pracy – do ustalenia obowiązującego stanu prawnego korzysta się w sprawach z zakresu prawa pracy z przepisów prawa cywilnego. To jednocześnie odrębna gałąź prawa zawierająca mapę praw i obowiązków pracodawcypracownika. To dziedzina prawa obejmująca wszelkie zagadnienia prawne związane z zatrudnieniem, dotyczące zawarcia umowy o pracę, rodzajów stosowanych umów – umowy na okres próbny, umowy na czas oznaczony, umowy na czas nieoznaczony, umowy o zachowanie poufności czy też umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie trwania umowy o pracę jak i po jej zakończeniu, umowy o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie, formy w jakiej ma być zawarta umowa o pracę, koniecznych elementów umowy o pracę. Prawo pracy odnosi się też do regulaminów obowiązujących w miejscu pracy,w tym regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych, specyficznych dla danego miejsca pracy, takich jak przykładowo regulamin korzystania z poczty elektronicznej, regulamin korzystania z mienia pracodawcy. Prawo pracy odnosi się również do systemu i rozkładu czasu wykonywanej pracy, jak przykładowo system równoważnego czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy, system przerywanego czasu pracy, sposobu rozliczenia pomiędzy pracodawcą a pracownikami, zasad ustalenia wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za gotowość do pracy, dodatków do wynagrodzenia – takich jak premie, diety, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia w okresie urlopu wypoczynkowego czy sposobu obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wreszcie prawo pracy reguluje sposoby i formy ustania stosunku pracy, w tym zawiera regulacje co do sposobu wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i konsekwencji prawnych związanych z ustaniem stosunku pracy: obowiązkiem przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy czy obowiązkiem zapłaty odszkodowania.

Kogo dotyczy prawo pracy?

Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci z siedzibą w Krakowie udzielają porad prawnych z zakresu prawa pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom, a także stronom umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Doradzamy zarówno przed zawarciem samej umowy o pracę, jak i w przypadku konieczności zmiany umowy o pracę – zawarcia aneksu do umowy o pracę, czy innej dodatkowej umowy stanowiącej integralną część stosunku pracy – takich jak przykładowo umowa o przyjęcie odpowiedzialności za powierzone mienie, umowa o zachowanie poufności czy też umowa o zakazie konkurencji. Udzielamy porad prawnych pracownikom, którzy otrzymali wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy – tzw. wypowiedzenie zmieniające. Z pomocy prawnej adwokatów Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie mogą skorzystać osoby, które chciałyby rozwiązać umowę o pracę – czy to poprzez wypowiedzenie umowy o pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę o pracę czy też poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika – zwolnienie dyscyplinarne bądź rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. Prawnicy Kancelarii doradzają pracownikom, którzy zostali niezgodnie z prawem zwolnieni z pracy – otrzymali od pracodawcy wypowiedzenie umowy czy też oświadczenie o jej rozwiązaniu. Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie udzielają również pomocy na etapie postępowania sądowego z zakresu prawa pracy – reprezentując pracowników lub pracodawców jako ich pełnomocnicy przed sądami powszechnymi, w tym w szczególności przed sądem pracy w Krakowie: tj. przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Wydziałem IV Pracy oraz przed Sądem Okręgowym w Krakowie, VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Adwokaci Kancelarii pomagają pracownikom w sporządzeniu odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania umowy o pracę – zwolnienia dyscyplinarnego, pomagają w uzyskaniu odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie bądź rozwiązanie umowy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy bądź w przywróceniu do pracy. Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci reprezentują też pracodawców w postępowaniach sądowych przed sądem pracy.

Popularne sprawy z zakresu prawa pracy, którymi zajmują się adwokaci z kancelarii BHS Adwokaci:

Zwolnienie dyscyplinarne – rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pomoc prawna adwokatów Kingi Henzel-Janowskiej i Katarzyny Budzoń-Grabek polega na udzielaniu porad prawnych pracownikom, którzy otrzymali od pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Prawnicy kancelarii pomagają dokonać oceny zgodności z prawem rozwiązania umowy – analizując przedstawiony przez Klienta stanu faktyczny i tym samym zasadność wniesienia odwołania od otrzymanego oświadczenia o rozwiązaniu umowy do sądu pracy, informują o skutkach prawnych dla pracownika. W razie potrzeby wnoszą odwołania od rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia do sądu pracy i reprezentują pracowników przed sądem pracy na każdym etapie postępowania i we wszelkich instancjach, zawierają ugody przed sądem bądź przed wyznaczonym przez sąd mediatorem. Pomoc prawna dotyczy również pracodawców – co do możliwości zastosowania szczególnego trybu „dyscyplinarnego” rozwiązania umowy, skutków takiego oświadczenia, a także co do przysługujących pracodawcy roszczeń. Adwokaci Kancelarii specjalizujący się w prawie pracy, w razie potrzeby reprezentują pracodawcę w przypadku wniesienia przez pracownika odwołania od zwolnienia dyscyplinarnego, prowadzą rozmowy ugodowe, wnoszą w razie potrzeby środki zaskarżenia. W szczególnych sytuacjach, w przypadku gdy podstawą zwolnienia dyscyplinarnego jest popełnienie przestępstwa na szkodę pracodawcy inicjują postępowanie karne – składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa a także dochodząc, w odrębnym postępowaniu, przysługującego pracodawcy odszkodowania od pracownika.

Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Adwokaci Kancelarii do spraw prawa pracy doradzają co do oceny zasadności dokonania wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Na podstawie przedstawionego czy to przez pracowników czy przez pracodawców stanu faktycznego dokonują oceny prawnej złożonego oświadczenia. W razie potrzeby pomagają również w jego opracowaniu. Reprezentują również pracowników bądź pracodawców w sporach co do zgodności z prawem dokonanego wypowiedzenia umowy i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Prawnicy Kancelarii wnoszą odwołania od wypowiedzenia umowy i dochodzą przysługującego odszkodowania przed właściwymi sądami pracy. Adwokaci Kancelarii reprezentują również pracodawców w sprawach z powództwa pracowników – odwołania od dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Kancelaria adwokacka BHS adwokaci specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy związanych z konsekwencjami prawnymi wystąpienia wypadku przy pracy. Adwokaci kancelarii do spraw prawa pracy udzielają porad prawnych zarówno pracodawcom jak i pracownikom a także reprezentują w postępowaniach sądowych przed sądem pracy związanych z wypadkiem przy pracy. Inicjowane są postępowania administracyjne – co do uzyskania odszkodowania wypadkowego a następnie postępowania cywilne przed sądem pracy co do uzupełnienia odszkodowania i zasądzenia zadośćuczynienia od pracodawcy bądź od ubezpieczyciela pracodawcy na rzecz poszkodowanego w wypadku przy pracy pracownika. W przypadku gdy przyczyną wypadku jest rażące naruszenie przez pracodawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w imieniu poszkodowanych pracowników, inicjowane są również postępowania karne. Adwokaci kancelarii reprezentują również pracodawców, do których zostały skierowane przez pracowników roszczenia o zapłatę odszkodowania czy zadośćuczynienia za szkodę poniesioną przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy.

Sprawy o zapłatę wynagrodzenia ze stosunku pracy

Adwokaci kancelarii Katarzyna Budzoń-Grabek i Kinga Henzel-Janowska udzielają porad prawnych w sprawach dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy jak również co do innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, premii czy odpraw. Prawnicy reprezentują również zarówno pracowników jak i pracodawców przed sądem w sprawach o zapłatę zaległych wynagrodzeń.

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Adwokaci kancelarii Kinga Henzel-Janowska i Katarzyna Budzoń—Grabek reprezentują również zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach sądowych dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy przed sądami powszechnymi właściwymi do rozpoznania tychże spraw. Zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej umowy, jest każda sytuacja, gdy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy za wynagrodzeniem, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę pracownik jest podporządkowany również co do miejsca, czasu i sposobu świadczenia pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy

Prawnicy kancelarii do spraw prawa pracy doradzają w sprawach związanych z koniecznością sprostowania świadectwa pracy czy uzyskania świadectwa pracy. Opracowują projekty stosownych pism, korespondencji z pracodawcą w zakresie uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, lub niezgodnych z ustawowymi wymaganiami, prowadzą rozmowy ugodowe a w razie potrzeby reprezentują pracowników przed sądem pracy w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy, które rozwiązują adwokaci w sprawach z zakresu prawa pracy

Adwokaci kancelarii odpowiadają, m.in. na wskazanie poniżej pytania dotyczące spraw z zakresu prawa pracy:

 • czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika jeżeli nie przyszedł do pracy?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownicę, która jest w ciąży?
 • czy pracodawca ma obowiązek informować komornika o zatrudnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu egzekucyjnemu?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownika w tzw. okresie ochronnym?
 •  czy pracodawca może zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu chorobowym?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownika, który pracuje dodatkowo w innym miejscu?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownika, który dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownika, który pracuje dodatkowo w przedsiębiorstwie stanowiącym konkurencję dla pracodawcy?
 • czy można zwolnić pracownika, który ciągle choruje? Kiedy i w jaki sposób?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownika powołując się na fakt krytykowania przełożonego?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownika powołując się na fakt wprowadzenia złej atmosfery w zespole?
 • jak udowodnić, wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • jakie środki prawne przysługują pracownikowi, który nie otrzymuje wynagrodzenia w terminie?
 • czy pracownikowi, który rozwiąże umowę z winy pracodawcy przysługuje odszkodowanie?
 • czy brak opłacania składek zus przez pracodawcę stanowi dla pracownika podstawę to zwolnienia się z pracy? Czy pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie?
 • od kogo mogę domagać się odszkodowania za wypadek w trakcie pracy?
 • kiedy wypowiedzenie umowy o pracę należy skonsultować ze związkami zawodowymi?
 • od kogo pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy może domagać się odszkodowania?
 • jaka jest wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy?
 • po jakim czasie nie można się starać o wypłatę zaległego wynagrodzenia?
 • jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu?
 • czy spadkobiercy zmarłego pracodawcy odpowiadają za niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie?

  Prawo pracy – co wchodzi w zakres usług adwokata?

  Usługi prawne adwokatów Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie z zakresu prawa pracy obejmują w pierwszej kolejności porady prawneco do stanu prawnego występującego w danej sprawie. Konsultację prawną można uzyskać podczas spotkania w jednej z lokalizacji kancelarii w Krakowie, bądź też w razie potrzeby w formie zdalnej. Adwokaci kancelarii sporządzają projekty pism z zakresu prawa pracy – korespondencji, projekty ugód, umów, w tym umów o pracę, porozumień, oświadczeń o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy jak również odwołań do sądu pracy. Usługi prawne mogę też obejmować reprezentację – na podstawie udzielonego przez pracodawcę bądź pracownika pełnomocnictwa, przed właściwymi sądami pracy na terenie Krakowa jak i poza Krakowem, na terenie całego kraju.

  Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach z zakresu prawa pracy?

  Co do wynagrodzenia Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie za udzielenie porad prawnych z zakresu prawa pracy wynagrodzenie za usługę prawną zależy od ilości czasu przeznaczonego na udzielenie porady prawnej, płatność odbywa się gotówką, bądź elektronicznie. W przypadku potrzeby opracowania projektów pism jak przykładowo odwołanie do sądu pracy, adwokaci przed przystąpieniem do realizacji zlecenia ustalają z Klientem wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie to jest zwykle ryczałtowe – tj. w stałej ustalonej z góry wysokości. Natomiast wynagrodzenie za prowadzenie spraw – reprezentację przed sądem pracy – ustalane jest indywidualnie, uzależnione jest od charakteru sprawy, jej etapu i stopnia skomplikowania. Przedstawiamy Klientom różne warianty sposobu ustalenia wynagrodzenia.

  Prawo pracy. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i Kinga Henzel-Janowska posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i reprezentacji w sprawach z zakresu prawa pracy. Niezwykle pomocna jest też wiedza i doświadczenie z zakresu powiązanych działów prawa w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, spadkowego czy karnego. Pozwala na szersze, kompleksowe spojrzenie na spory pracownicze oraz pojawiające się zagadnienia prawne w sprawach Klientów z zakresu prawa pracy. 

  Prawo pracy w Krakowie. Częste pytania o sprawy dotyczące prawa pracy

  Jak długo trwają w sądzie sprawy dotyczące prawa pracy?

  Sprawy z zakresu prawa pracy prowadzone przez adwokatów Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie rozpoznawane są przede wszystkim w trybie procesowym. Długość trwania konkretnej sprawy zależy od kilku czynników – stopnia skomplikowania sprawy, zakresu postępowania dowodowego koniecznego do przeprowadzenia w danej sprawie, osoby sędziego referenta przydzielonego do sprawy, sądu właściwego do rozpoznania danej sprawy. Zwykle czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi kilka miesięcy, odstępy pomiędzy kolejnymi rozprawami wynoszą natomiast najczęściej od dwóch do sześciu miesięcy. Nie jest możliwe określenie z góry czasu trwania postępowania, może trwać od sześciu miesięcy nawet do kilku lat.

  Jaki sąd rozpoznaje sprawy dotyczące prawa pracy?

  Spory sądowe z zakresu prawa pracy – pomiędzy pracodawcami a pracownikami rozpoznają specjalne jednostki organizacyjne sądów powszechnych – wydziały pracy sądów rejonowych i okręgowych. Spory pracownicze rozpoznają sądy rejonowe właściwe ze względu na miejsce wykonywania pracy. W pierwszej instancji są to sądy rejonowe, apelacje i zażalenia od wyroków tychże sądów są kierowane do sądów okręgowych. W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu danej sprawy przekracza 100.000 zł – odwołanie bądź pozew z zakresu prawa pracy kierowany jest do sądu okręgowego w pierwszej instancji. W takim przypadku jeżeli powstanie potrzeba wniesienia apelacji bądź zażalenia od zapadłego w sprawie wyroku – sprawa w drugiej instancji zostanie skierowana do miejscowo właściwego sądu apelacyjnego.

  Czy pracownik ponosi koszty opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy?

  W sprawach z zakresu prawa pracy, których wartość przedmiotu sprawy nie przekracza pięćdziesięciu tysięcy złotych pracownik nie jest, przy inicjowaniu sprawy, zobowiązany do uiszczenia kosztów sądowych. Zasada ta nie dotyczy pracodawców. Pracodawca, który chce skierować pozew do sądu pracy przeciwko pracownikowi jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej, jej wysokość zależy od rodzaju dochodzonego roszczenia, najczęściej jest to opłata w wysokości 5% dochodzonej przed sądem kwoty. Natomiast w sprawach, których wartość przedmiotu sporu przekracza pięćdziesiąt tysięcy złotych powstaje konieczność uiszczenia opłat sądowych na zasadach ogólnych – tj. także pracownik inicjujący postępowanie z zakresu prawa pracy jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej, w wysokości wynoszącej najczęściej 5% dochodzonej kwoty.

  Czy można przeprowadzić sprawę z zakresu prawa pracy bez osobistego udziału pracownika bądź pracodawcy?

  Istnieje możliwość powierzenia adwokatom Kancelarii BHS Adwokaci prowadzenia sprawy z zakresu prawa pracy – bez osobistego udziału pracownika bądź pracodawcy. Sprawa może być zlecona zdalnie, istnieje również możliwość zdalnego kontaktu w trakcie prowadzenia sprawy. Konieczne jest wówczas udzielenie pełnomocnictwa umożliwiającego występowanie w imieniu Klienta. Istnieje również, w ramach prowadzonych przez kancelarię, spraw sądowych z zakresu prawa pracy, możliwość zdalnego udziału Klientów w posiedzeniu sądu.

  Porady prawne z zakresu prawa pracy. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa

  Adwokaci kancelarii specjalizujący się sprawach dotyczących prawa pracy: adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych z zakresu prawa pracy i wszelkich szczegółowych zagadnień powiązanych tj. z zakresu prawa cywilnego, kwestii podatkowych związanych z prawem pracy jak również z zakresu prawa karnego, a także prawa spadkowego, np. w przypadku śmierci pracodawcy bądź pracownika w trakcie trwającego postepowania sądowego. Istnieje możliwość uzyskania porady prawnej zarówno w jednej z lokalizacji Kancelarii. Udzielamy również porad prawnych w formie zdalnej. Szczegółowe informacje co do możliwości uzyskania porady prawnej znajdują się tutaj.

  W czym jeszcze oprócz prawa pracy, specjalizują się adwokaci z naszej kancelarii

  Kancelaria adwokacka BHS Adwokaci z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksową pomoc prawną. Oprócz spraw z zakresu prawa pracy adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie specjalizują się w prawie cywilnym, prawie nieruchomości, prawie rodzinnym oraz prawie spadkowym. W ramach kompleksowej pomocy prawnej klienci uzyskają porady prawne również z zakresu prawa gospodarczegoprawa pracy oraz prawa karnego

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Prawo pracy

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Prawo pracy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej