Podział majątku Kraków

Co to jest podział majątku?

Podział majątku to umowne lub sądowe rozdzielenie lub rozliczenie składników wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków. Konieczność dokonania podziału majątku ma bezpośredni związek z faktem, iż ustawowym (domyślnym) ustrojem majątkowym małżeńskim w polskim prawie jest wspólność ustawowa. Oznacza to, że brak zawarcia umowy ograniczającej wspólność majątkową lub wyłączającej wspólność majątkową przed ślubem (tzw. intercyza), może skutkować koniecznością dokonania podziału majątku w razie zakończenia małżeństwa lub wprowadzenia w nim w późniejszym czasie ustroju rozdzielności majątkowej. 

Zasady dokonywania podziału majątku regulowane są przez kodeks postępowania cywilnego natomiast przepisy określające co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a co mimo wspólności ustawowej, pozostaje w ich majątkach osobistych (odrębnych) znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

W toku spraw o podział majątku wspólnego dochodzić może jednocześnie do rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Przy podziale majątku można się również domagać rozliczenia spłaconych samodzielnie długów obciążających oboje małżonków, zasądzenia pożytków uzyskiwanych np. z wynajmu nieruchomości wspólnej oraz ustalenia, że któryś ze składników majątku pomimo, że został nabyty przez jednego małżonka, to prawnie wchodzi w skład majątku wspólnego.

Kiedy dokonuje się podziału majątku ?

Do podziału majątku wspólnego dochodzi najczęściej po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Zdarza się również, iż małżonkowie decydują się na zawarcie umowy wyłączającej wspólność majątkową w trakcie trwania małżeństwa (umowa o rozdzielność majątkową) i dokonują podziału majątku pomimo braku decyzji o rozwodzie. Rzadszymi przypadkami są sytuacje, gdy podział majątku obywa się po sądownym ustanowieniu rozdzielności, po orzeczeniu separacji albo w wyniku postępowania wszczętego przez wierzyciela bądź w wyroku rozwodowym.

Rola adwokata w sprawie o podział majątku

Sprawy o podział majątku są jedną z wiodących specjalizacji adwokat Katarzyny Budzoń Grabek adwokat Kingi Henzel-Janowskiej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu podziałów majątku, adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci dysponują ogromną wiedzą i bogatym doświadczeniem, pozwalającym na skuteczne i sprawne załatwienie sprawy dotyczącej podziału majątku.

W sprawach o podział majątku adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa w pierwszej kolejności ustalają co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków oraz jakie są oczekiwania Klienta co do składników majątku wspólnego mających przypaść mu na własność. Kolejno adwokaci pomagają Mocodawcom w oszacowaniu wartości poszczególnych składników, również przy udziale biegłych rzeczoznawców oraz obliczają jaka wartość majątku powinna przypaść każdemu małżonkowi zakładając, że udziały w majątku wspólnym są równe (50/50). Analizują jednocześnie, czy w danej sprawie zachodzą przesłanki umożliwiające ustalenie przed sądem nierównych udziałów z korzyścią dla Klienta.

Po dokonaniu powyższych ustaleń adwokaci przystępują do negocjacji mających na celu wypracowanie dla Klienta możliwie jak najkorzystniejszej ugody. Rozmowy ugodowe z udziałem adwokata z naszej Kancelarii mogą odbywać się zarówno przed wszczęciem sądowej sprawy o podział majątku jak również w toku już trwającego procesu. Spotkania dotyczące ugodowego podziału majątku odbywają się w siedzibie Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie. Istnieje także możliwość prowadzenia rozmów ugodowych w kancelarii pełnomocnika drugiej strony, nawet jeśli jest ona znacznie oddalona od Krakowa.

W przypadku dokonania ustaleń, na które godzą się obie strony, adwokaci przystępują do przygotowania projektu ugody lub weryfikacji zapisów zawartych w projekcie umowy notarialnej, w szczególności zapisów dotyczących roszczeń dodatkowych, kar umownych i cesji kredytu. Rolą adwokata jest również zagwarantowanie Klientowi, że zawierana ugoda ma charakter ostateczny a po jej podpisaniu nie pojawią się żadne nowe żądania dotyczące podziału majątku.

W sprawach o podział majątku, w których nie jest możliwe zawarcie ugody, adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek reprezentują Klientów przed sądem I instancji oraz na etapie apelacji. W toku postępowania sądowego gromadzone są dowody z dokumentów, przesłuchiwani są świadkowie i strony oraz dopuszczane są opinie biegłych, w szczególności biegłych rzeczoznawców i architektów. Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci doradzają Klientom, jak pokierować procesem by stosownie od okoliczności, zakończyć go jak najszybciej lub przedłużać okres pozostawania we współwłasności składników majątkowych. Prawnicy z naszej Kancelarii pomagają Klientom również pozyskać niezbędne dokumenty, tak by w procesie wykazać zasadność roszczeń o rozliczenie nakładów, pożytków i spłaconych długów.

W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci sprawy o podział majątku mogą być zlecane zarówno wybranemu adwokatowi, jak i – w przypadku skomplikowanych i wielowątkowych podziałów majątkuzespołowi kancelarii pod kierownictwem adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek oraz adwokat Kingi Henzel-Janowskiej.

Co wchodzi w zakres spraw o podziału majątku?

Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek specjalizują się w kompleksowym prowadzeniu spraw majątkowych małżeńskich, w zakres których wchodzi fizyczny podział nieruchomości i ruchomości, dochodzenie spłat i dopłat, rozliczanie kwot wydatkowanych przez małżonków na zakup i utrzymanie majątku wspólnego (nakłady) oraz kosztów generowanych przez majątek a także rozliczenie spłaconych po rozwodzie długów. 

Z jakimi innymi sprawami łączą się sprawy o podział majątku?

Sprawy o podział majątku wspólnego mogą być powiązane również ze sprawami o rozdzielność majątkową, zniesienie współwłasności i dział spadku. Zdarza się również, że przy okazji spraw o podział majątku pojawiają się informacje uzasadniające wszczęcie sprawy karnej z uwagi na przywłaszczenie składników majątkowych przez jednego z małżonków (najczęściej pieniędzy ze wspólnego konta) lub z uwagi na fałszowanie dokumentów lub kradzież przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego. 

Adwokaci z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci dzięki posiadanym specjalizacjom poprowadzą w Państwa imieniu również sprawy powiązane ze sprawą o podział majątku.

Czy zawsze udziały małżonków w majątku wspólnym są równe?

Zasadą jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Pamiętać należy jednak, że ustawodawca przewidział możliwość ustalenia nierównych udziałów na wniosek jednego z małżonków, w razie zaistnienia przesłanek ustawowych. Przesłanki te to „ważne powody” dla ustalenia nierównych udziałów oraz różny stopień przyczyniania się przez małżonków do powstania majątku wspólnego. Co istotne nie chodzi o porównanie kwot zarabianych przez każdego z małżonków w trakcie małżeństwa i czynienie zarzutu z tego, że jeden małżonek zarabia mniej lub nie pracuje. Ustawodawca nakazuje bowiem brać pod uwagę nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. 

W praktyce do ustalenia nierównych udziałów może dojść np. w przypadku trwonienia pieniędzy na używki i hazard, zawinionego nie podejmowania pracy zarobkowej, nieuzasadnionego wydawania pieniędzy wspólnych, podejmowania zbyt ryzykownych przedsięwzięć gospodarczych, zadłużania lub zastawiania majątku wspólnego, popełnienia umyślnego przestępstwa w efekcie którego małżonek odbywa karę pozbawienia wolności i nie zarabia, wygenerowania kosztów związanych z postępowaniami karnymi, podatkowymi, odszkodowawczymi związanymi z zawinionym działaniem małżonka.

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci każdorazowo w sprawach o podział majątku analizują zasadność zgłoszenia żądania ustalenia nierównych udziałów. Pomagają również w odparciu takiego żądania podniesionego przez drugą stronę. Dzięki ilości faktycznie przeprowadzonych spraw o podział majątku adwokat adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zweryfikują Państwa sprawę pod kątem wszystkich rozwiązań przewidzianych prawem, tak by zakończyła się ona korzystnym dla Państwa rozstrzygnięciem.

Czy jest jakiś termin, w którym należy podzielić majątek po rozwodzie?

Ustawodawca nie nakłada na małżonków obowiązku dokonania podziału majątku po rozwodzie. Przystąpienie do negocjacji dotyczących sposobu podziału majątku zawsze poprzedzone jest decyzją któregoś z małżonków, iż nie chce pozostać we współwłasności przedmiotów nabytych w trakcie trwania małżeństwa lub środków finansowych wchodzących w skład majątku wspólnego. Z kolei inicjowanie procesu sądowego wynika najczęściej z braku możliwości wypracowania porozumienia lub z bierności drugiej stron, która bądź to nie reaguje na propozycję podjęcia rozmów bądź rozmowy te przedłuża.

Każda sprawa jest inna, dlatego przed podjęciem decyzji o podziale majątku warto uzyskać poradę prawną doświadczonego adwokata. W celu umówienia terminu konsultacji prawnej prosimy o kontakt, wszystkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Z jakimi problemami przy podziale majątku możemy Państwu pomóc?

Adwokaci z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomogą Państwu w poniższych sprawach:

 • ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego
 • ustalenie co wchodzi w skład majątku osobistego
 • fizyczny podział majątku (podzielenie geodezyjne działek, wyodrębnienie lokali itp.)
 • podział majątku poprzez przyznanie własności jednemu z małżonków wraz z zasądzeniem spłaty
 • podział majątku pomiędzy małżonków wraz z zasądzeniem dopłaty wyrównującej dysproporcję w wartości składników
 • podział majątku poprzez sprzedaż składników majątku wspólnego
 • podział majątku poprzez pozostawienie któregoś ze składników we współwłasności małżonków
 • rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny
 • rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka
 • rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków
 • rozliczenie kosztów utrzymania majątku wspólnego
 • rozliczenie długu jednego z małżonków spłaconego z majątku wspólnego
 • zgodny sądowy podział majątku wspólnego
 • ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • podział majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków połączony z działem spadku
 • podział majątku wspólnego połączony ze zniesieniem współwłasności
 • dopuszczenie do współposiadania składników majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej przed rozwodem (w tym rozdzielności z datą wsteczną)
 • odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie małżeństwa
 • egzekwowanie orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku
 • eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków
 • egzekwowanie dopłat i spłat po zakończeniu sprawy działowej
 • ustalenie treści księgi wieczystej
 • odpowiedzialność za długi małżonka
 • udział w zyskach osiąganych przez firmę wchodzącą w skład majątku wspólnego

Adwokaci pomogą Państwu szybko i sprawnie przeprowadzić podział majątku wspólnego. Zaproponują rozwiązania niestandardowe, wykraczające poza zwykły podział majątku wspólnego, tak by orzeczenie sądu odzwierciedlało rzeczywisty udział małżonków w gromadzeniu przez nich składników majątku.

Podział majątku – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych, dotyczących podziału majątku oraz roszczeń powiązanych. W trakcie konsultacji w jednej z dwóch lokalizacji kancelarii w Krakowie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, w szczególności dotyczące składu majątku wspólnego, możliwych sposobów podziału, rozliczeń finansowych za nakłady, pożytki, wydatki na wspólne długi oraz na przedmioty z majątku wspólnego. 

Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek poprowadzą w Państwa imieniu sądowe sprawy o podział majątku wspólnego we wszystkich instancjach sądowych właściwych w sprawie.

Po zakończeniu postępowania sądowego lub po zawarciu ugody notarialnej, prawnicy z BHS-Adwokaci pomogą Państwu z dokonaniem zmian własności w księgach wieczystych, w urzędzie miasta/gminy, w ewidencji gruntów, w KRS oraz u dostawców mediów. W przypadku zasądzenia/ustalenia spłaty lub dopłaty adwokaci pomogą wszcząć i przeprowadzić egzekucję przeciwko popadającemu w opóźnienie małżonkowi. 

W razie potrzeby adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska zajmą się również prawną stroną zbycia składników majątku wspólnego, tj. przygotowania lub weryfikacji umowy sprzedaży, zawarcia umowy w imieniu Mocodawcy na podstawie pełnomocnictwa i spłacenia kredytu hipotecznego.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących podziału majątku?

Sprawy o podział majątku różnią się między sobą przedmiotem, głównie ze względu na rodzaj i ilość składników majątku wspólnego, zakres roszczeń dodatkowych (nierówne udziały, nakłady, darowizny, pożytki, wydatki, spłacone długi, spory co do własności), stopień skomplikowania (nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przedsiębiorstwa i spółki w składzie majątku wspólnego, połączenie podziału majątku z działem spadku lub zniesieniem współwłasności z osobą trzecią) oraz ilość świadków, opinii biegłych i dowodów z dokumentów. Z tego względu nie jest możliwe podanie uniwersalnej ceny postępowania o podział majątku. 

W trakcie konsultacji w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci przedstawimy Państwu zasady ustalania wysokości honorarium w Państwa sprawie o podział majątku wraz z wariantami możliwymi do zastosowania w tej konkretnej sprawie (np. płatność ratalna, część wynagrodzenia w ramach Success fee, płatność za poszczególne rozprawy itp.).

W zakładce ceny znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat.

Podział majątku. Dlaczego warto korzystać z usług naszej Kancelarii Adwokackiej z Krakowa?

Założycielki Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa od początku swojej drogi zawodowej zajmują się sprawami o podział majątku. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiadają ponad 15-letnie doświadczenie w procesach sądowych w sprawach majątkowych. Swoim Klientom zapewniają obsługę prawną na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem bezpośredniej reprezentacji przez wybranego adwokata na rozprawach sądowych, w Krakowie oraz innych polskich miastach. 

Dzięki specjalizacji w prawie rodzinnym, prawie nieruchomości, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i prawnie karnym adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci prowadzą Państwa sprawy całościowo począwszy od rozwodu/rozdzielności majątkowej do wykonania ugody/postanowienia Sądu co do podziału majątku i zamknięcia wspólnych kredytów.

Podział majątku. Częste pytania o sprawy dotyczące podziału majątku:

Ile wynosi opłata sądowa za podział majątku?

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 300 zł, gdy wniosek ten zawiera zgodny projekt podziału, natomiast w pozostałych przypadkach opłata ta wynosi 1.000 zł. Opłatę uiszcza osoba składająca wniosek o podział majątku, zaś na koniec procesu, Sąd może na jej wniosek zasądzić zwrot połowy tej opłaty od drugiej strony.

Gdzie toczyć się będzie sprawa o podział majątku?

Zasadniczo właściwy w sprawach o podział majątku jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. W praktyce jest to zwykle sąd właściwy dla miejscowości, w której znajduje się wspólna nieruchomość (dom, działka, mieszkanie). Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS – Adwokaci prowadzą sprawy o podział majątku zarówno w Krakowie jak i na terenie całego kraju. Reprezentujemy także osoby na stałe zamieszkujące zagranicą, zapewniając reprezentację bez konieczności przyjeżdżania do Polski.

Kiedy można podzielić majątek wspólny?

Podział majątku wspólnego możliwy jest dopiero po ustaniu ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej bądź umownej. W praktyce oznacza to, że przed podziałem majątku konieczne jest albo uzyskanie wyroku w sprawie rozwodowej, separacji albo ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona umownie u notariusza albo przymusowo w drodze postępowania sądowego.

Czy można dokonać podziału części majątku?

Zarówno w ramach ugody, jak i postępowania sądowego możliwe jest dokonanie częściowego podziału majątku. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne np. gdy strony chcą pozostać współwłaścicielami nieruchomości przeznaczonej dla dziecka, nie posiadają środków finansowych, aby podzielić cały majątek i się rozliczyć, podział jakiegoś składnika napotyka trudności prawne (np. toczy się sprawa o zasiedzenie, ustalenie treści księgi wieczystej, konieczna jest skomplikowana opinii biegłego dotycząca wartości spółki) lub strony chcą któryś ze składników sprzedać wolnorynkowo.

Czy sąd może nie podzielić majątku?

Sąd jest związany wnioskiem o podział majątku w takim znaczeniu, że musi majątek stron finalnie podzielić. Zdarza się przy tym, że postępowania w sprawach podziałowych są zawieszane na zgodny wniosek stron, albo umarzane wobec cofnięcia wniosku bądź zawarcia ugody.

Na jaką datę wyceniane są składniki majątkowe przy podziale majątku?

Składniki majątku wspólnego wyceniane są przez biegłego według stanu na dzień ustania wspólności ustawowej oraz według cen na datę sporządzania wyceny. Alternatywnie strony mogą ustalić wspólnie, w sposób niemalże dowolny, zgodną wartość rzeczy podlegających podziałowi, wówczas nie ma konieczności zlecania opinii biegłego w postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego.

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci pomogą Państwu w wycenie majątku, zarówno poprzez wskazanie jak można to zrobić samodzielnie, jak również poprzez zlecenie w Państwa imieniu prywatnej wyceny biegłemu sądowemu.

Jak pozbyć się kredytu hipotecznego przy podziale majątku?

W postępowaniu sądowym Sąd dzieli wyłącznie aktywa, nie ingerując w niespłacone długi stron. Z tego względu w przypadku posiadania kredytu hipotecznego warto pomyśleć o pozasądowej ugodzie w sprawie o podział majątku wspólnego, w której zostaną zawarte postanowienia dotyczące zasad przejęcia kredytu przez jednego z małżonków oraz kary umowne w przypadku nie wykonania w/w zobowiązania. Wyeliminowanie kredytu hipotecznego możliwe jest również na etapie wspólnej sprzedaży wolnorynkowej obciążonego składnika majątku wspólnego.

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek, we współpracy z zaprzyjaźnionym kancelariami notarialnymi, pomogą Państwu w sporządzeniu ugody podziałowej uwzględniającej stosowne zapisy dotyczące kredytu hipotecznego. Umowy notarialne przygotowane przez doświadczonych prawników zapewnią Państwu bezpieczeństwo dzięki wprowadzonym do nich zabezpieczeniom.

Jak ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W większości spraw małżonkowie wiedzą w szczegółach co wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Zdarza się jednak, że małżonkowie żyją długo w separacji faktycznej lub mają na tyle złe relacje, że nie dzielą się ze sobą informacjami co do posiadanych aktywów czy pasywów. Relatywnie często zdarza się również, że któryś z małżonków ukrywa składniki majątku przed drugim, nabywa nieruchomości na majątek osobisty choć powinny być wspólne, wypłaca środki z rachunku bankowego lub fikcyjnie rozporządza aktywami na rzecz osób trzecich.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu w sprawach o podział majątku i współczesnej technologii możliwe jest dokonanie ustaleń co do składników majątku wspólnego np. co do nieruchomości, rachunków bankowych, spółek i ich sprawozdań finansowych czy firm jednoosobowych. Przy dokonywaniu w/w ustaleń mogą Państwo liczyć na pomoc adwokatów z BHS-Adwokaci. 

Czy można dokonać podziału majątku bez spłat i dopłat?

Przy podziale majątku małżonkowie w przypadku ugody we własnym zakresie, a w przypadku sporu sądowej, przy pomocy rzeczoznawcy, dokonują ustalenia wartości składników majątku wspólnego. Następnie określane jest, czy w związku z dokonanym podziałem należne są spłaty lub dopłaty. Wielkość spłaty lub dopłat zależna jest od wartości rzeczy przyznawanych na własność każdemu z małżonków. W razie zgodnego wniosku, możliwe jest dokonanie podziału majątku bez żadnych spłat i dopłat. Podział ten nie musi być ekwiwalentny, pod warunkiem że aprobują go obie strony. 

Czy podział majątku podlega opodatkowaniu?

Podział majątku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT ani podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pamiętać jednak należy, że podatki mogą się pojawić na etapie zbywania majątku, a także w wyniku przekształceń i przesunięć majątkowych. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady prawnej adwokatów z Kancelarii BHS-Adwokaci, aby później nie okazało się, że dokonano transakcji, która skutkuje konieczność zapłaty wysokiego podatku.

Jak dzieli się przedsiębiorstwo oraz dochody przez nie generowane?

Warto pamiętać, że w przypadku założenia jednoosobowej firmy albo zawiązania spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego w trakcie trwania małżeństwa, przedsiębiorstwa te powinny być brane pod uwagę w sprawie o podział majątku. Najczęściej przy jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółce cywilnej, w wyniku podziału majątku, firma przypada temu małżonkowi, który ją prowadzi a drugi małżonek otrzymuje spłatę i udział w zyskach za okres od ustania wspólności ustawowej do dnia podziału majątku. Natomiast przy spółkach prawa handlowego, zależnie od rodzaju spółki, możliwe jest dokonanie podziału fizycznego np. przez podzielenie udziałów czy akcji lub zasądzenie jednemu małżonkowi tego składnika majątku wspólnego za spłatą na rzecz drugiego małżonka.

Przy spornych podziałach obejmujących przedsiębiorstwa często istnieje konieczność sporządzania skomplikowanych opinii rzeczoznawców, w tym opinii z zakresu rachunkowości. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek pomogą Państwu przedstawić biegłemu niezbędne dokumenty księgowe, rozczytać treść opinii a także wnieść do niej ewentualne zarzuty.

Porady prawne z zakresu podziału majątku. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką z Krakowa

Konsultacje prawne z adwokat Kingą Henzel-Janowską odbywają się w Krakowie przy ul. Królewskiej 11/3 natomiast z adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek w Krakowie przy ul. Św. Anny 9. Dla Państwa wygody prowadzimy również zdalne porady prawne oraz odpowiadamy na Państwa pytania w drodze mailowej. 

Informacje na temat tego jak umówić się na konsultację adwokacką oraz jak się do niej przygotować znajdziecie Państwo w zakładce porady prawne.

W jakich sprawach rodzinnych, oprócz podziału majątku, pomagają adwokaci z naszej Kancelarii?

Celem krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci jest kompleksowa pomoc prawna w sprawach rodzinnych. Z tego względu prowadzimy dla Państwa wszystkie inne sprawy powiązane z podziałem majątku, w szczególności sprawy o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz zniesienie współwłasności.

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych oraz reprezentują Klientów również w sprawach o ubezwłasnowolnienie, alimenty, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia ojcostwa, oraz uprowadzenia dziecka za granicę. W naszej Kancelarii Adwokackiej prowadzimy sprawy rodzinne z uwzględnieniemprawa międzynarodowego oraz ustawodawstwa unijnego

W czym jeszcze oprócz podziału majątku, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z Krakowa specjalizuje się ponadto w prawie cywilnym, prawie spadkowym, prawie nieruchomości, prawie gospodarczym, prawie karnymprawie pracy

Szczegóły na temat oferowanych przez nas usług znajdziecie Państwo w zakładce zakres usług

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Podział majątku Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Podział majątku Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej