Separacja – Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie

Spis treści Rozwiń

Czym jest separacja?

W przypadku gdy małżonkowie nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji o rozwodzie i rozkład pożycia pomiędzy nimi nie jest trwały, a zatem istnieją widoki na to, aby małżonkowie pogodzili się, można żądać orzeczenia przez sąd separacji. Separacja zostanie orzeczona jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli jeśli ustały pomiędzy małżonkami więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze. Ustanie więzi emocjonalnej polega na wygaśnięciu uczuć żywionych niegdyś do małżonka, ustanie więzi fizycznej na zaprzestaniu utrzymywania kontaktów intymnych pomiędzy małżonkami, zaś ustanie więzi gospodarczej ma miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego. Podobnie jak w przypadku rozwodu, separacja nie zostanie orzeczona jeżeli wskutek niej ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonkówlub orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Od separacji orzeczonej przez sąd, czyli tzw. separacji prawnej należy odróżnić separację faktyczną małżonków. Separacja faktyczna polega na życiu przez małżonków w rozłączeniu bez orzeczenia sądu. 

Kto może skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących separacji?

Do skorzystania z usług krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci zapraszamy wszystkie osoby, które zastanawiają się nad zakończeniem swojego związku małżeńskiego. Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek wytłumaczą Państwu jakie są różnice pomiędzy rozwodem a separacją oraz doradzą, które z powyższych rozwiązań będzie optymalne w Państwa sprawie

Pomoc prawna w Kancelarii BHS-Adwokaci świadczona jest na rzecz Polaków i cudzoziemców (w sprawach dotyczących separacji pomiędzy cudzoziemcami mieszkającymi na stałe w Polsce i pomiędzy Polakami a cudzoziemcami) w języku polskim, angielskim i niemieckim. Więcej na temat pomocy udzielanej cudzoziemcom w sprawach rodzinnych przeczytają Państwo w zakładce poświęconej międzynarodowym sprawom rodzinnym

Rozwód a separacja. Czym się różni separacja od rozwodu?

Do orzeczenia separacji wystarczy, że małżonkowie wykażą, że pomiędzy nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli ustały więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze. Natomiast w celu uzyskania rozwodu należy jeszcze wykazać trwały rozkład pożycia, tzn. wykazać, że brak jest szans na to, że małżonkowie jeszcze powrócą do wspólnego pożycia. Po orzeczeniu separacji nadal z formalnego punktu widzenia strony są małżeństwem, przez co nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W odróżnieniu od rozwodu separacja małżeńska ma charakter odwracalny, tzn. może zostać zniesiona w każdym czasie przez sąd. Ponadto małżonek, który po ślubie zmienił nazwisko po orzeczeniu separacji nie może powrócić do poprzedniego nazwiska. 

Jakie są skutki separacji?

Pomimo iż po orzeczeniu separacji z prawnego punktu widzenia małżonkowie nadal są małżeństwem to ich sytuacja prawna znacznie różni się od tej sprzed orzeczenia separacji. Po orzeczeniu separacji przede wszystkim wygasają obowiązki małżeńskie, takie jak np. obowiązek współdziałania dla dobra rodziny czy obowiązek wspólnego pożycia. Co prawda małżonkowie wobec których została orzeczona separacja małżeńska obowiązani są do wzajemnej pomocy, jednak są do tego zobowiązani tylko wtedy jeżeli wymagają tego względy słuszności (np. w przypadku choroby małżonka lub jeśli małżonkowi przydarzy się zdarzenie losowe). Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o ustanowieniu separacji ustaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa małżeńska a powstaje rozdzielność majątkowa, a zatem małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Pomiędzy małżonkami, wobec których została orzeczona separacja małżeńska istnieje obowiązek alimentacyjny. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie ani nie są uprawnieni do zachowku po sobie. Podczas separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Warunki orzeczenia separacji. Jak uzyskać separację?

Aby uzyskać separację niezbędne jest wystąpienie z odpowiednim żądaniem do sądu. W przypadku separacji istnieją dwa tryby orzekania, tj. tryb procesowy i nieprocesowy. Rodzaj trybu uzależniony jest od tego czy separacja ma zostać orzeczona na zgodne żądanie małżonków oraz od tego czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Jeżeli małżonkowie jednomyślnie złożą wniosek o separację i nie mają małoletnich dzieci wówczas właściwy będzie tryb nieprocesowy. Postępowanie toczące się w trybie procesowym kończy się wyrokiem zaś w trybie nieprocesowym postanowieniem. 

Co istotne wspólne mieszkanie przez małżonków nie wyklucza orzeczenia sądowej separacji. Ponadto w każdej sprawie o separację sąd bierze pod uwagę również dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, wydając odpowiednie postanowienia co do władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dzieckiem.

Jaka jest treść orzeczenia w sprawach o separację?

Orzeczenie dotyczące separacji wygląda podobnie jak wyrok rozwodowy, a to dlatego, że orzekając separację sąd rozstrzyga czy i który z małżonków ponosi wizę za rozkład pożycia małżeńskiego, o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktach z nimi i alimentach dla nich oraz o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków. Sąd nie będzie orzekał na temat kwestii winy małżonków jeżeli oboje małżonkowie wyrażą taką wolę oraz gdy będzie orzekał separację ze względu na zgodne żądanie małżonków. W orzeczeniu dotyczącym separacji może znaleźć się również rozstrzygnięcie w zakresie alimentów na rzecz małżonka. Warto wiedzieć, że przesłanki alimentów na rzecz małżonka przy separacji są takie same jak przy rozwodzie. Ponadto tak samo jak przy rozwodzie, w pewnych przypadkach możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego w toku sprawy o separację. Natomiast dzięki orzeczeniu separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Szczegółowe informacje na temat w/w kwestii znajdą Państwo w zakładkach dotyczących rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i podziału majątku wspólnego.

Co zrobi sąd jeśli jeden z małżonków żąda separacji a drugi rozwodu?

Jak wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków żąda separacji a drugi rozwodu a żądanie rozwodu jest uzasadnione to sąd orzeknie rozwód. Żądanie rozwodu będzie uzasadnione wtedy, gdy postępowanie dowodowe wykaże, że pomiędzy małżonkami ustało pożycie małżeńskie, a więc ustały więzi fizyczne, gospodarcze i emocjonalne i brak jest szans na to, aby małżonkowie powrócili do wspólnego pożycia – nastąpił trwały rozkład pożycia.

Kiedy możliwe jest zniesienie separacji?

Bez odpowiedniego postanowienia sądu nie ustaną automatycznie skutki separacji toteż jeżeli małżonkowie postanowią odbudować swoje relacje i powrócić do wspólnego życia powinni złożyć wniosek o zniesienie separacji. Do zniesienia separacji niezbędne jest zgodne stanowisko małżonków w tym zakresie. Wobec tego najczęściej taki wniosek składają oboje małżonkowie lub do wniosku jednego z małżonków zostaje dołączone oświadczenie drugie małżonka w przedmiocie zgody na zniesienie separacji. 

Wraz z uprawomocnieniem się postanowienia w przedmiocie zniesienia separacji ustają jej skutki, co przede wszystkim oznacza, że przywrócone zostają prawa i obowiązki małżeńskie, pomiędzy małżonkami zostaje przywrócony ustrój wspólności ustawowej a małżonkowie z powrotem dziedziczą po sobie. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze na skutek zniesienia separacji pomiędzy małżonkami ustaje rozdzielność majątkowa. We wniosku o zniesienie separacji małżonkowie mogą wnosić o utrzymanie pomiędzy nimi ustroju rozdzielności majątkowej. Odmiennie natomiast kształtuje się kwestia małoletnich dzieci stron albowiem w tym zakresie strony nie wracają automatycznie do stanu sprzed orzeczenia separacji a znosząc separację sąd od nowa rozstrzyga w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron

Postępowanie w sprawie zniesienia separacji toczy się w trybie nieprocesowym. Wniosek o zniesienie separacji należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkanie, zaś gdy brak jest takiej podstawy – do sądu miejsca ich wspólnego pobytu. Od wniosku o zniesienie separacji należy uiścić opłatę w kwocie 100 zł. 

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące separacji, na które odpowiedzą adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie:

W trakcie konsultacji w krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci dowiedzą się Państwo m.in.:

  • czym jest pożycie małżeńskie i kiedy ma miejsce zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?
  • jakie są warunki orzeczenia separacji?
  • czy wspólne mieszkanie wyklucza orzeczenie separacji?
  • jaki skutki w Państwa sprawie wywoła orzeczenie separacji?
  • jak długo można żyć w separacji?
  • czy po separacji łatwiej dostać rozwód?
  • po jakim czasie od orzeczenia separacji można złożyć pozew o rozwód?
  • co jest lepsze: rozwód czy separacja?
  • jak wykazać przed sądem zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?
  • jak udowodnić winę przy separacji?
  • czy będąc w separacji odpowiada się za długi męża?
  • co daje separacja z orzeczeniem o winie?
  • czy po orzeczeniu separacji utrzymuje się obowiązek wierności małżeńskiej?
  • jak długo trwa sprawa o separację?
  • o co sąd pyta na rozprawie w sprawie o separację?
  • czy przy separacji należą się alimenty?
  • do kiedy trzeba płacić alimenty na małżonka podczas separacji?
  • czy można nie zgodzić się na separację?
  • czy ze względu na dzieci możemy nie dostać separacji?
  • jak uregulować sprawy dzieci przy separacji?
  • jak wykazać, że na skutek separacji nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci?
  • czy można podzielić majątek wspólny przy okazji sprawy o separację?
  • co zrobić, gdy w naszym małżeństwie już po orzeczeniu separacji, nastąpił trwały rozkład pożycia?

Separacja – zakres usług

W sprawach dotyczących separacji adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe (pozew o separację/wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków, odpowiedź na pozew o separację/odpowiedź na wniosek o separację, wniosek o zniesienie separacji, odpowiedź na wniosek o zniesienie separacji, wnioski dowodowe) oraz reprezentują klientów przed sądami i w toku negocjacji ugodowych. Prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej prowadzą również sprawy o rozdzielność majątkową, które warto wszcząć jeśli sprawa o separację/rozwód się przeciąga.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących separacji?

Podobnie jak przy rozwodzie, honorarium prawnika w sprawach o separację uzależnione jest od tego czy stanowisko małżonków w przedmiocie separacji jest zgodne, w jakim zakresie małżonkowie prezentują wspólne stanowisko, czy małżonkowie domagają się ustalenia winy w rozkładzie pożycia, alimentów oraz czy posiadają małoletnie dzieci. Szczegółowe informacje na temat sposobu ustalania wysokości honorarium adwokata zostaną Państwu przedstawione podczas porady prawnej

Separacja. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek mają ogromne doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw o separację. Do Kancelarii BHS-Adwokaci zgłasza się wiele osób, które pomimo iż czują, że w ich małżeństwie nie dzieje się dobrze, to nie do końca potrafią zdecydować się na rozwód i chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat separacji. Wówczas nasi prawnicy udzielają im potrzebnych informacji, a przede wszystkim informują o wadach i zaletach takiego rozwiązania oraz wyjaśniają różnice pomiędzy rozwodem a separacją. Zdając sobie sprawę z tego jak trudną decyzją jest decyzja o separacji nasi adwokaci oprócz pomocy prawnej zapewniają także wsparcie psychiczne na każdym etapie postępowania. 

Separacja. Częste pytania o sprawy dotyczące separacji:

Ile wynosi opłata od pozwu/wniosku o separację?

Od pozwu o separację pobiera się opłatę w kwocie 600 zł, natomiast od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. 

Do jakiego sądu złożyć wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków/pozew o separację?

Sprawy o separację należą do właściwości sądów okręgowych. Tak samo jak pozew o rozwód, pozew o separację czy wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków należy złożyć do sądu okręgowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma nadal miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W innych przypadkach właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli nie ma tej podstawy– sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jak długo małżonkowie mogą żyć w separacji?

Przepisy nie określają limitu czasowego dla separacji, a zatem separacja małżeńska zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. To tylko od małżonków zależy czy i kiedy zdecydują się oni na jej zakończenie, występując bądź to z pozwem o rozwód bądź to z wnioskiem o zniesienie separacji. 

Porady prawne w sprawach dotyczących separacji. Skontaktuj się z Kancelarią BHS-Adwokaci

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią wszystkie osoby, które chciałyby zainicjować sprawę o separację lub rozważają takie rozwiązanie albo otrzymały pozew o separacje ze strony małżonka. Niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce kontakt

Kancelaria BHS-Adwokaci czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W kancelarii istnieje możliwość uzyskanie porady prawnej stacjonarnie w Krakowie, on-line lub telefonicznie. 

W jakich jeszcze sprawach rodzinnych, oprócz spraw o separację uzyskają Państwo pomoc w Kancelarii BHS-Adwokaci?

Oprócz udzielania porad prawnych w sprawach o separację adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci świadczą także pomoc prawną w sprawach dotyczących m.in: 

W czym jeszcze oprócz spraw dotyczących separacji specjalizuje się Kancelaria BHS-Adwokaci?

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci świadczą pomoc prawną nie tylko w zakresie prawa rodzinnego ale również w zakresie:

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Separacja – Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Separacja – Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej