Władza rodzicielska – Adwokat Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków, które przysługują rodzicom nad małoletnim dzieckiem. Na władzę rodzicielską składa się przede wszystkim prawo i obowiązek do sprawowanie pieczy nad osobą dziecka i zarządu jego majątkiem oraz wychowania dziecka. Władza rodzicielska przysługuje do momentu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Najczęściej władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawują oboje rodzice, których prawa i obowiązki są równe. Zdarza się również, że władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców albo w stosunku do jednego z rodziców (lub nawet obojga) została ona ograniczona lub zawieszona. W skrajnych przypadkach dopuszczalne jest także pozbawienie jednego z rodziców lub obydwu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

O władzy rodzicielskiej sąd obligatoryjnie orzeka w przypadku rozwoduseparacji lub unieważnienia małżeństwa. Problematyka władzy rodzicielskiej pojawia się również w trakcie postępowań o ustalenie ojcostwa.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Prawo do kontaktów z dziećmi nie mieści się w pojęciu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje niezależnie od władzy rodzicielskiej. Innymi słowy prawo do kontaktów z dzieckiem ma zarówno rodzic, któremu przysługuje pełna władza rodzicielska nad dzieckiem jak i rodzic, któremu ta władza została ograniczona a nawet rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej. W praktyce sprawy o uregulowanie władzy rodzicielskiej często są powiązane ze sprawami o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – istnieje możliwość łącznego ich prowadzenia przed sądem.

Kto może skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem?

Z usług krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci może skorzystać każdy, kto chciałby uzyskać poradę prawną w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej (ograniczenia, pozbawienia, zawieszenia, przywrócenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi, zmiany wyroku rozwodowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej). Do skorzystania z usług kancelarii zapraszamy również osoby, które są zainteresowane ustanowieniem opieki nad dzieckiem, sprawowaniem opieki naprzemiennej nad dzieckiem oraz rodziców którzy chcieliby podpisać porozumienie rodzicielskiej w sprawie wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej.

Do Kancelarii BHS-Adwokaci mogą zgłosić się także osoby, które potrzebują pomocy prawnej w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem (uregulowania kontaktów, zmiany kontaktów i egzekucji kontaktów).

Sprawami dotyczącymi ustanowienia opieki nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej oraz sprawami dotyczącymi kontaktów z dzieckiem zajmuje się adwokat Kinga Henzel-Janowska, specjalizująca się od lat w prawie rodzinnym.

Kiedy możliwe jest wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem?

Podjęcie przez rodziców małoletniego dziecka decyzji o zakończeniu ich związku nie musi oznaczać zakończenia wspólnego sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej. Doświadczenie prawników z Kancelarii BHS-Adwokaci w prowadzeniu spraw rodzinnych pokazuje, że aktualnie sądy, w miarę możliwości, dążą do pozostawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem obojgu rodzicom. Coraz większą popularność zyskuje także sprawowanie opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem zostanie pozostawiona obojgu rodzicom jeśli wykażą oni, że dla dobra dzieci są w stanie ze sobą współdziałać w kwestiach ich dotyczących. Wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem będzie możliwe gdy pomimo rozstania rodzice dziecka zachowują poprawne relacje a podejmując decyzje dotyczące dziecka kierują się przede wszystkim jego dobrem a nie własnymi interesami. Najczęściej wolę wspólnego współdziałania rodziców dla dobra dzieci odzwierciedla porozumienie rodzicielskie, które zawierane jest w toku postępowania sądowego lub jeszcze przed jego wszczęciem. W porozumieniu rodzicielskim najczęściej znajdują się ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej nad dziećmi, bieżącej opieki, kontaktów z dziećmi oraz zasad ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich (alimentów).

Czym jest opieka naprzemienna?

Piecza naprzemienna to sposób wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Piecza naprzemienna polega na tym, że dzieci przebywają pod opieką każdego z rodziców w powtarzających się okresach czasu, np. jeden tydzień u matki a drugi tydzień u ojca. Dziecko, którego rodzice zdecydowali się sprawować nad nimi pieczę naprzemienną w rzeczywistości u każdego z rodziców ma swój pokój, posiada dwa komplety rzeczy codziennego użytku a każdy z rodziców ponosi samodzielnie koszty utrzymania dziecka, w czasie gdy dziecko przebywa u niego. Pomimo iż piecza naprzemienna jest instytucją stosunkowo nową to z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Co to jest porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie (zwane też rodzicielskim planem wychowawczym albo planem opieki rodzicielskiej) to pisemne ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, kontaktów z nim i alimentów, które podpisują rodzice małoletniego, gdy chcą ugodowo uregulować kwestie dotyczące dziecka. Oprócz kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów w porozumieniu rodzicielskim mogą się znaleźć inne istotne sprawy, takie jak np. współpraca w zakresie leczenia dziecka, sposób wyboru placówki edukacyjnej dla dziecka, sposób wzajemnego informowania się rodziców o doniosłych wydarzeniach w życiu dziecka czy planowanej zmianie miejsca pobytu dziecka (np. wyjazd zagraniczny na wakacje). Porozumienie rodzicielskie nie jest obligatoryjne, jeśli rodzice chcą wspólnie sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, niemniej jednak zawarcie porozumienia ułatwia rodzicom dalszą opiekę nad dzieckiem oraz pozwala uniknąć sporów sądowych.

Adwokat Kinga Henzel-Janowska pomoże Państwu wypracować zgodne porozumienie rodzicielskie, w tym również podejmie się mediacji w tej materii pomiędzy rodzicami.

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Sąd ograniczy władzę rodzicielską jeśli uzna, że dobro dziecka jest zagrożone. Za ograniczeniem władzy rodzicielskiej mogą przemawiać niskie kompetencje wychowawcze rodziców, ich różnego rodzaju uzależnienia, choroby lub zachowania dziecka świadczące o jego demoralizacji. Sprawa w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej toczyć się może zarówno na wniosek któregoś z rodziców jak i z urzędu, na skutek zawiadomienia sądu o potrzebie podjęcia rozstrzygnięcia w tym zakresie np. przez policję lub szkołę. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje kilka sposobów ograniczenia władzy rodzicielskiej, jednak najczęstszym sposobem ograniczenia władzy jest poddanie jej wykonywania nadzorowi kuratora sądowego.

Przy rozwodzie lub separacji władza rodzicielska zostanie ograniczona jednemu z rodziców, w sytuacji gdy z różnych przyczyn rodzice nie są w stanie sprawować jej wspólnie. Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie ma miejsce w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami, który uniemożliwia im współdziałanie w kwestiach dotyczących dziecka albo gdy rodzice mieszkają od siebie w znacznej odległości. Ograniczając władzę rodzicielską przy rozwodzie sąd wskaże, w jakim zakresie rodzic, któremu została władza ograniczona może współdecydować o istotnych sprawach małoletniego dziecka (np. w kwestiach jego leczenia czy wyboru dla niego szkoły).

Kiedy jest możliwe pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, gdy z powodu trwałej przeszkody nie mogą oni jej wykonywać albo jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Trwała przeszkoda to na przykład długotrwały pobyt rodzica w zakładzie karnym lub długotrwała choroba. Z kolei jako przykład nadużywania władzy rodzicielskiej i rażącego zaniedbanie obowiązków rodziców względem dziecka wskazać należy stosowanie kar cielesnych, zaniedbywanie dziecka czy alkoholizm. Sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić jeśli ustanie przyczyna, która stanowiła podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące władzy rodzicielskiej, na które odpowiedzą adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa:

W trakcie porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak ustanowić opiekę na dzieckiem po rozstaniu z partnerem/partnerką?
 • jak zabezpieczyć się na czas trwania sprawy dotyczącej władzy rodzicielskiej?
 • w jaki sposób sąd reguluje władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa czy ustalenie ojcostwa?
 • czy po rozwodzie możliwe jest wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej?
 • w jakich sytuacjach sąd przy rozwodzie ograniczy władzę rodzicielską jednemu z rodziców?
 • w jakich sprawach dotyczących dziecka można decydować przy ograniczeniu władzy?
 • co daje ograniczenie władzy rodzicielskiej?
 • czy można zmienić wyrok rozwodowy w przedmiocie władzy rodzicielskiej?
 • jakie są wady i zalety pieczy naprzemiennej?
 • jak zacząć wykonywać pieczę naprzemienną nad dzieckiem?
 • kiedy i jak napisać porozumienie rodzicielskie?
 • co powinno zawierać porozumienie rodzicielskie?
 • kiedy można stracić prawa rodzicielskie?
 • jak odzyskać prawa rodzicielskie?
 • co można zrobić jeśli jeden z rodziców nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla dziecka lub zapisanie dziecka do szkoły?
 • jak przygotować wniosek o zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności na która nie zgadza się drugi rodzic?
 • kiedy warto wnioskować o dowód z opinii OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych)
 • jakie dowody warto przygotować do sprawy o władzę rodzicielską?
 • jakie dokumenty są niezbędne do wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej?
 • jak uregulować kontakty z dzieckiem w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej?
 • czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej musi płacić alimenty?
 • czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może widywać się z dzieckiem?
 • w jaki sposób sąd ogranicza władzę rodzicielską w przypadku spraw wszczętych z urzędu?
 • co to są zarządzenia opiekuńcze i kiedy się je wydaje?
 • czy matka dziecka może wyprowadzić się wraz z dzieckiem do innego miasta/kraju?
 • co zrobić, gdy dziecko zostało wywiezione przez jednego z rodziców poza granice Polski?
 • kiedy można mówić o porwaniu rodzicielskim?
 • jak przekazać władzę nad dzieckiem rodzinie zastępczej?
 • kto może zostać opiekunem prawnym dziecka jeśli jego rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Pomoc prawna adwokatów z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa w sprawach dotyczących ustanowienia opieki nad dzieckiem polega na udzielaniu porad prawnych, reprezentowaniu Klientów przed sądami, sporządzaniu pism procesowych a niekiedy również na udziale w negocjacjach i mediacjach. Podczas pierwszej porady prawnej adwokat Kinga Henzel-Janowska nie tylko odpowie na nurtujące Państwa pytania, ale także przeprowadzi analizę Państwa sprawy, zaś jeśli będą Państwo zainteresowani dalszą współpracą to przedstawi plan działania rekomendowany w Państwa sytuacji. Adwokat Kinga Henzel-Janowska służy także pomocą przy sporządzaniu planów rodzicielskich, w tym planów regulujących sposób sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej?

W Kancelarii BHS-Adwokaci nie istnieje sztywny cennik usług, zaś każda sprawa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od stopnia jej skomplikowania oraz ilości czynności, które będzie należało w niej podjąć. Najczęściej wycena kosztów prowadzenia sprawy przedstawiana jest naszym Klientom już podczas pierwszej porady prawnej, po zapoznaniu się z problem prawnym i dokumentami sprawy.

Więcej informacji o wycenie usług prawnych w Kancelarii BHS-Adwokaci znajdą Państwo tutaj.

Władza rodzicielska. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności sprawy z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi charakteryzują się dużym napięciem emocjonalnym, dlatego bardzo ważne jest aby Klientom towarzyszył prawnik posiadający doświadczenie w sprawach rodzinnych. Niejednokrotnie to dzięki odpowiednim zaangażowaniu skutecznego adwokata stronom udaje się dojść do porozumienia w kwestiach spornych, co jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym z punktu widzenia interesów małoletnich dzieci. Adwokat Kinga Henzel-Janowska od wielu lat z powodzeniem prowadzi sprawy o ustanowienie opieki nad dzieckiem, zapewniając klientom wsparcie merytoryczne i emocjonalne. Jako doświadczony prawnik rodzinny podejmuje się zarówno reprezentowania osób starających się o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jaki i osób walczących o pełnię władzy rodzicielskiej. Adwokat Kinga Henzel-Janowska pomaga także obcokrajowcom w sprawach dotyczących ich dziecka, zamieszkującego na stałe w Polsce oraz reprezentuje klientów w sprawach dotyczących tzw. uprowadzenia dziecka za granicę, toczących się w trybie Konwencji haskiej.

Władza rodzicielska. Częste pytania o sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej:

Czym jest piecza nad dzieckiem?
Piecza nad dzieckiem stanowi jeden z elementów władzy rodzicielskiej. Piecza nad dzieckiem polega na wychowywaniu dziecka (z poszanowaniem jego godności i praw), kierowaniu dzieckiem, zaspakajaniu jego podstawowych potrzeb (zarówno tych materialnych jak i emocjonalnych) oraz na wyrażaniu troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.
Czy można zmienić wyrok rozwody w zakresie władzy rodzicielskiej?
Znajdujące się w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem może zostać zmienione do momentu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, pod warunkiem, że za taką zmianą przemawia dobro dziecka. Zmiana orzeczenia w zakresie ustanowionej opieki nad dzieckiem będzie możliwa, jeśli w toku postępowania sądowego zostanie wykazane, że nastąpiła istotna zmiana okoliczności względem tych z chwili wcześniejszego orzekania o władzy rodzicielskiej. Najczęściej zatem potrzeba wytoczenia sprawy w przedmiocie zmiany wyroku rozwodowego pojawia się w sytuacji, gdy z powodu konfliktu nie jest już możliwe współdziałanie rodziców w zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem albo gdy rodzice zaczęli się ze sobą dogadywać i porozumiewać się w kwestach dotyczących małoletniego dziecka przez co brak jest konieczności dalszego ograniczania władzy rodzicielskiej jednemu z nich.

Zmiana wyroku rozwodowego w przedmiocie opieki nad dzieckiem może polegać na zmianie lub uchyleniu ograniczenia władzy rodzicielskiej, przywróceniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej, pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub ustanowieniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Sprawy dotyczące zmiany wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej rozpatrują wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych właściwych według miejsca zamieszkania dziecka, a od wniosku inicjującego takie postępowanie należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Istnieje również możliwość zmiany wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów z dzieckiem i alimentów.

Czym jest zabezpieczenie pieczy?
W sprawach z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Z wnioskiem o zabezpieczenie pieczy mamy najczęściej do czynienia w przypadku rozwodu lub separacji. Wniosek o zabezpieczenie postępowania poprzez powierzenie jednemu z rodziców bieżącej pieczy nad dzieckiem złożyć może każdy z rodziców na każdym etapie sprawy. Wniosek o zabezpieczenie zostanie uwzględniony jeśli rodzice, którym przysługuje pełna władza rodzicielska nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach małoletniego dziecka, np. na skutek silnego konfliktu lub zamieszkiwania w znacznej odległości od siebie. Rozpoznając wniosek o zabezpieczenie sąd powinien mieć na uwadze dobro dziecka. Wnioski o zabezpieczenie pieczy rozpoznawane są co do zasady po przeprowadzeniu rozprawy (wyjątkowo również na posiedzeniu niejawnym). Powierzenie pieczy nad dzieckiem jednemu z rodziców będzie wiązało się z ograniczeniem uprawnień drugiego rodzica w tym zakresie. W toku postępowań opiekuńczych popularne jest również zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka.
Czy władzę rodzicielską można zawiesić?
Potrzeba zawieszenia władzy rodzicielskiej zachodzi w sytuacji wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Najczęściej taką przemijającą przeszkodę stanowi czasowy pobyt rodzica w szpitalu, wyjazd zagranicę lub pobyt w zakładzie karnym. Na ogół zawieszenie władzy rodzicielskiej dotyczy jednego z rodziców. Wówczas pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem sprawuje drugi z rodziców. Zdarzyć się może jednak, że przez jakiś czas oboje rodzice nie będą w stanie sprawować władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (np. na skutek wypadku) przez co będzie zachodziła konieczność zawieszenia władzy oboju rodzicom oraz ustanowienia dla dziecka opiekuna. Przeważnie w takich sytuacjach opiekun dla dziecka jest ustanawiany spośród członków najbliższej rodziny (np. dziadków lub dorosłego rodzeństwa). W razie ustania przemijającej przeszkody należy złożyć wniosek o uchylenie zawieszenia władzy rodzicielskiej.
Jak odzyskać prawa rodzicielskie? Przywrócenie władzy rodzicielskiej
Pozbawienie władzy rodzicielskiej ma charakter odwracalny. Władza rodzicielska zostanie przywrócona jeśli ustaną przyczyny, które przemawiały za jej pozbawieniem. Sprawy o przywrócenie władzy rodzicielskiej rozpoznają sądy rejonowe właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W toku postępowania sądowego rodzice (lub rodzic) domagający się przywrócenia władzy rodzicielskiej muszą wykazać, że nie istnieje już przyczyna, która doprowadziła do pozbawienia władzy. Jak we wszystkich tego rodzaju sprawach sąd wydając rozstrzygnięcie będzie kierował się dobrem dziecka.
Co zrobić jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na zmianę szkoły lub wyrobienie paszportu dla dziecka?
O istotnych sprawach dziecka rodzice winni rozstrzygać wspólnie. Jednak czasami zdarza się, że rodzice przedstawiają odmienne stanowiska w zakresie wyboru żłobka, przedszkola lub szkoły dla dziecka, leczenia, wyjazdów zagranicznych dziecka albo wyrobienia dla niego paszportu. W takich sytuacjach konieczne jest wydanie rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy. Przychylenie się sądu do wniosku zastępuje zgodę rodzica niewyrażającego zgody na daną czynność.

Wniosek o wydanie zgody zastępczej złożyć należy do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Kiedy jest przeprowadzany dowód z opinii biegłych z OZSS w sprawach rodzinnych?
Nie w każdej sprawie rodzinnej istnieje potrzeba przeprowadzenia dowodu z badania w OZSS. Dowód z opinii OZSS przeprowadzany jest w szczególności w spornych sprawach o ustanowienie opieki nad dzieckiem. Dowód z opinii OZSS pomaga ustalić m.in. jakie relacje występują pomiędzy dziećmi a rodzicami, czy rodzice posiadają odpowiednie kompetencje wychowawcze, czy rodzice wikłają dzieci w konflikt pomiędzy sobą, jaki sposób uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów będzie zgodny z dobrem dziecka oraz czy w rodzinie dziecko mierzy się z problemem alienacji rodzicielskiej.

Podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci zostanie Państwu przybliżony przebieg opiniowania a adwokat Kinga Henzel-Janowska zwróci Państwa uwagę na najważniejsze kwestie. Opinia OZSS często ma kluczowe znaczenie w sprawie i to od niej zależą dalsze losy dziecka, dlatego jeśli nie zgadzają się Państwo z wnioskami płynącymi z opinii biegłych z OZSS to warto rozważyć wniesienie zarzutów do opinii. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci posiadają doświadczenie w konstruowaniu zarzutów do opinii biegłych z OZSS.

Porady prawne w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Skontaktuj się z Kancelarią BHS-Adwokaci

Porady prawne w sprawach dotyczących ustanowienia opieki nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem udzielane są przez adwokat Kingę Henzel-Janowska po wcześniejszej telefonicznej lub mailowej rezerwacji terminu spotkania. Porady prawne udzielane są w Krakowie przy ulicy Królewskiej 11/3 oraz w formie zdalnej – w trybie wideokonferencji lub telefonicznie.

W jakich jeszcze sprawach rodzinnych, oprócz spraw dotyczących władzy rodzicielskiej uzyskają Państwo pomoc w Kancelarii BHS-Adwokaci?

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie udzielą Państwu pomocy prawnej również w sprawach dotyczących: rozwoduseparacjiustalenia ojcostwa, kontaktów z dziećmi, alimentówpodziału majątkuustanowienia rozdzielności majątkowej, uprowadzenia dziecka oraz ubezwłasnowolnienia.

W czym jeszcze oprócz spraw dotyczących władzy rodzicielskiej specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

Poza prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, do wiodących specjalizacji Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie należy: prawo spadkoweprawo cywilneprawo nieruchomościprawo pracyprawo gospodarcze i prawo karne.
Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Władza rodzicielska – Adwokat Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Władza rodzicielska – Adwokat Kraków , zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej