Dziedziczenie przedsiębiorstwa – Kraków

Spis treści Rozwiń

Kiedy mamy do czynienia z dziedziczeniem przedsiębiorstwa?

Śmierć przedsiębiorcy albo wspólnika spółki osobowej lub kapitałowej nie musi oznaczać zakończenia działania przedsiębiorstwa lub rozwiązania spółki. W świetle obowiązujących przepisów możliwe jest zarówno dziedziczenie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jak i akcji spółki akcyjnej. Ponadto wraz z wejściem w życie pod koniec listopada 2018 r. ustawy o zarządzenie sukcesyjnym przedsiębiorstwa możliwe stało się kontynuowanie działania jednoosobowej działalności gospodarczej pomimo śmierci przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorstwo można nabyć zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego. Przedsiębiorstwo może być także przedmiotem zapisu windykacyjnego.

Kto może potrzebować pomocy adwokata w sprawach dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstwa?

Do kontaktu z Kancelarią Adwokacką BHS-Adwokaci zapraszamy zarówno przedsiębiorców, którzy chcieliby zabezpieczyć przedsiębiorstwo na wypadek swojej śmierci jak i spadkobierców, którzy odziedziczyli przedsiębiorstwo. Oprócz doradztwa prawnego z zakresu dziedziczenia przedsiębiorstw prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej służą pomocą przy ustanowieniu zarządu sukcesyjnego i wyborze zarządcy sukcesyjnego, prowadzą sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy a także sprawy o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo. 

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci świadczą usługi prawne na rzecz Polaków i obcokrajowców – w języku angielskim i niemieckim.

Jak zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed śmiercią przedsiębiorcy?

Śmierć przedsiębiorcy nierzadko oznacza problemy prawne dla jego spadkobierców i kontrahentów oraz pociąga straty finansowe, dlatego warto, aby przedsiębiorcy zawczasu zadbali o przyszłość swojego przedsiębiorstwa. 

Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed śmiercią przedsiębiorcy. Do najpopularniejszych należy: sporządzenie przez przedsiębiorcę testamentu zawierającego zapis windykacyjny, darowizna przedsiębiorstwa oraz ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Podczas porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci dowiedzą się Państwo, który z w/w sposobów będzie w Państwa wypadku najlepszy. 

Czy możliwe jest dalsze prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy?

Jeszcze do niedawna wraz ze śmiercią przedsiębiorcy jednoosobowa działalność gospodarcza przestawała istnieć. Aktualnie przepisy prawa umożliwiają kontynuowanie działania jednoosobowej działalności gospodarczej pomimo śmierci przedsiębiorcy a to poprzez ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny polega na tymczasowym kierowaniu przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego w przypadku śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG. Zarząd sukcesyjny może zostać powołany zarówno za życia spadkodawcy jak i po jego śmierci. Po śmierci spadkodawcy zarząd sukcesyjny mogą powołać pod pewnymi warunkami jego spadkobiercy ustawowi, testamentowi, zapisobiercy windykacyjni oraz małżonek. Na ustanowienie zarządu sukcesyjnego spadkobiercy przedsiębiorcy mają dwa miesiące od momentu jego śmierci. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego do nazwy firmy zostaje dodany dopisek „przedsiębiorstwo w spadku”. 

Zarząd sukcesyjny co do zasady obowiązuje do momentu działu spadku, z tym że spadkobiercy mają 2 lata od momentu śmierci spadkodawcy na przeprowadzenie postępowania w przedmiocie działu spadku, albowiem po tym czasie zarząd sukcesyjny wygaśnie z mocy prawa (z ważnych powodów okres ten może zostać przedłużony przez sąd, maksymalnie na czas nie dłuższy niż 5 lat). 

Decydując się na pomoc prawną świadczoną przez adwokatów z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskują Państwo kompleksową pomoc prawną zarówno w zakresie pomocy w ustaleniu kręgu spadkobierców (postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku), ustanowieniu lub wdrożeniu zarządu sukcesyjnego oraz dokonaniu notarialnego lub sądowego działu spadku.

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Zarządca sukcesyjny to osoba, która przejmuje prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Zarządcą sukcesyjnym może zostać ustanowiona tylko jedna osoba, nawet jeśli przedsiębiorca miał kilka firm. Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić sam spadkodawca za swojego życia lub jego spadkobiercy po jego śmierci. Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest utrzymanie i kontynuowanie działalności gospodarczej do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie działu spadku.

Jakie są zalety ustanowienia zarządu sukcesyjnego?

Ustanawiając zarząd sukcesyjny przedsiębiorca zyskuje pewność, że po jego śmierci działalność jego przedsiębiorstwa będzie kontynuowana a umowy z pracownikami i kontrahentami pozostaną w mocy. Dzięki zarządowi sukcesyjnemu spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy zyskują również czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów przedsiębiorstwa. Są również w stanie realizować zobowiązania firmy, dzięki uzyskaniu dostępu do rachunków bankowych przedsiębiorstwa.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabekadwokat Kinga Henzel-Janowska odpowiedzą na Państwa pytania związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa w trakcie konsultacji w jednej z dwóch lokalizacji, tj. w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Św. Anny 9 oraz przy ul. Królewskiej 11/3 w Krakowie.

Czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają dziedziczeniu?

Co prawda w przepisach prawa brak jest definicji legalnej schedy spadkowej, jednak najprościej rzecz ujmując scheda spadkowa to majątek, który pozostawił spadkodawca powiększony o dokonane przez niego darowizny dokonane przez niego na rzecz zstępnych i małżonka. Spadkodawca może ponadto włożyć na inną osobę niż zstępny i małżonek obowiązek zaliczenia darowizny na schedę spadkową.

Na schedę spadkową mogą zostać zaliczone również poniesione przez spadkodawcę na rzecz zstępnych koszty wychowania i wykształcenia, jeśli są one wyższe niż koszty zwyczajowo ponoszone w danych kręgach. 

Czy akcje w spółce akcyjnej podlegają dziedziczeniu?

Podobnie jak udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, również akcje w spółce akcyjnej podlegają dziedziczeniu a spadkobiercy powinni zawiadomić zarząd spółki o przejściu na nich akcji i przedstawić na tę okoliczność sądowe postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzony przed notariuszem akt poświadczenia dziedziczenia. Przed dokonaniem takiego zawiadomienia spadkobiercy nie mogą wykonywać przysługujących im praw korporacyjnych. Spadkobiercy muszą również pamiętać o tym, aby uzyskać wpis do rejestru akcjonariuszy

Statut spółki akcyjnej nie może ograniczać lub wyłączać dziedziczenia akcji. Statut może jednak zawierać postanowienia, że po śmierci akcjonariusza przysługujące mu akcje zostaną automatycznie umorzone. W takiej sytuacji, spadkobiercom zmarłego akcjonariusza przysługiwało będzie odpowiednie wynagrodzenie za umorzone akcje a jego wartość nie może być niższa od wartości aktywów netto spółki przypadających na te akcje. 

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomogą Państwu w ustaleniu czy zmarły posiadał jakieś akcje, w ujawnieniu faktu nabycia akcji w ramach spadku a także w uzyskaniu wypłaty równowartości oddziedziczonych akcji.

Czy ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej podlega dziedziczeniu?

Co do zasady ogół praw i obowiązków w spółce osobowej nie podlega dziedziczeniu, a jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej to spółka osobowaz chwilą śmierci wspólnika ulega rozwiązaniu (powyższa zasada nie dotyczy spółek komandytowych, w których śmierć komandytariusza nie powoduje rozwiązania spółki).

Umowa spółki może jednak przewidywać, że pomimo śmierci wspólnika działalność spółki będzie kontynuowana. O kontynuowaniu działalności spółki mogą także zdecydować wspólnicy. Wspólnicy nie powinni zwlekać z podjęciem decyzji co do kontynuowania działalności spółki, gdyż w przypadku ich zwłoki spadkobiercy mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji spółki

W przypadku gdy umowa spółki pozwala na wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika a spadkobiercy postanowią, że nie wstępują do spółki to należy im się rekompensata odpowiadająca wartości udziału kapitałowego wspólnika, który będzie uwzględniać wartość zbawczą majątku spółki.

Warto również wiedzieć, że w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej, jego spadkobiercy mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia spółki w spółkę komandytową i przyznania im statusu komandytariusza. Pozostali wspólnicy mogą takie żądanie uwzględnić albo podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki. 

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące dziedziczenia przedsiębiorstw, na które odpowiedzą adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie

W czasie wizyty w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci dowiedzą się Państwo m.in.: 

 • jakie skutki w obrocie prawnym powoduje śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą?
 • co się dzieje w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej?
 • co ze środkami trwałymi po śmierci przedsiębiorcy?
 • jak ustalić wartość udziałów zmarłego wspólnika spółki z o.o. lub akcji akcjonariusza spółki akcyjnej?
 •  co się stanie z majątkiem spółki, jeśli jeden ze wspólników spółki cywilnej umrze?
 • kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?
 • w jakiej formie następuje powołanie zarządcy sukcesyjnego?
 • jakie są obowiązki zarządcy sukcesyjnego?
 • czy żona może przejąć firmę po śmierci męża?
 • kiedy spadkobierca może wypłacić pieniądze z rachunku firmowego przedsiębiorcy?
 • gdzie zgłosić śmierć przedsiębiorcy?
 • jak zabezpieczyć firmę przed śmiercią przedsiębiorcy/wspólnika spółki?
 • czym jest „przedsiębiorstwo w spadku”?
 • czy koncesje, licencje i zezwolenia przechodzą na spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy?
 • co się dzieje z umowami o pracę i umowami z kontrahentami po śmierci przedsiębiorcy?
 • z czym będzie wiązało się kontynuowanie działalności gospodarczej przez spadkobierców?
 • co to jest zapis windykacyjny przedsiębiorstwa?
 • o czym warto wiedzieć na etapie rejestracji spółki?
 • czy można odsunąć konkretne osoby od dziedziczenia firmy?
 • jakie czynności warto podjąć za życia aby umożliwić kontynuację działalności firmy?
 • jak ułatwić spadkobiercom załatwienie formalności związanych z sukcesją przedsiębiorstwa?
 • kiedy spadkobierca nie może odziedziczyć udziałów w spółce z o.o.?
 • jak ustalić czy zmarły miał akcje lub udziały w spółkach?

Dziedziczenie przedsiębiorstwa – co wchodzi w zakres usług adwokata?

W sprawach dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstw prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych dotyczących dziedziczenia praw i obowiązków wspólników spółek osobowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcji w spółkach akcyjnych, służą pomocą przy ustanowieniu zarządu sukcesyjnego i wyborze zarządcy sukcesyjnego, prowadzą sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy, sprawy o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo a także prowadzą rozmowy ugodowe pomiędzy spadkobiercami zmarłego przedsiębiorcy. Adwokaci pomagają również w przeprowadzeniu likwidacji spółki wchodzącej w skład spadku.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstwa?

Koszt wynagrodzenia adwokata różni się w zależności od tego z jaką dokładnie sprawą z zakresu dziedziczenia przedsiębiorstw mamy do czynienia. Cena pomocy prawnej świadczonej przez prawników z naszej Kancelarii ustalana jest zawsze indywidualnie i zależy od kilku czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy czy ilość czynności, które należy w niej podjąć. Przykładowo jeśli zgłoszą się Państwo do Kancelarii po to, aby dowiedzieć się jak ustanowić lub odwołać zarząd sukcesyjny to koszt pomocy prawnej najczęściej sprowadzał się będzie do kosztu porady prawnej. Natomiast jeżeli zlecą Państwo naszym prawnikom prowadzenie sprawy sądowej o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo, to koszt takiej pomocy zostanie ustalony w trakcie konsultacji prawnej. 

Więcej informacji na ten temat przeczytają Państwo w zakładce ceny

Dziedziczenie przedsiębiorstw. Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci?

Założycielki Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci, adwokat Katarzyna Budzoń-Grabekadwokat Kinga Henzel-Janowskasą prawniczkami posiadającymi bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno z zakresu prawa spadkowego, jak i prawa gospodarczego. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala im na udzielanie kompleksowej pomocy prawnej klientom zgłaszającym się do Kancelarii, w tym prowadzenie skutecznych rozmów ugodowych. Nadto adwokat Kinga Henzel-Janowska ukończyła studia podyplomowe „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przez co doskonale rozumie z jakimi problemami prawnymi mogą zmagać się przedsiębiorcy. 

Dziedziczenie przedsiębiorstw. Częste pytania o sprawy związane z dziedziczeniem przedsiębiorstw:

Co się stanie w przypadku śmierci akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?

W przypadku śmierci akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej zastosowanie znajdą reguły dotyczące dziedziczenia akcji w spółkach akcyjnych omówione powyżej. 

Czy udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być dzielone pomiędzy spadkobierców?

Podobnie jak w przypadku samej możliwości dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w umowie spółki można wyłączyć lub ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w sytuacji, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział. Jeśli zgodnie z umową spółki zmarły wspólnik mógł mieć tylko jeden udział, udział ten może zostać podzielony pomiędzy spadkobierców pod warunkiem, że umowa spółki tego nie wyłączą lub nie ogranicza. Na skutek podziału nie mogą jednak powstać udziały niższe niż 50 złotych

Czy od dziedziczonych akcji lub udziałów należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Tak. Nabycie akcji lub udziałów w drodze spadkobrania wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od spadku i darowizn, chyba, że spadkobiercy należą do grupy osób zwolnionych z obowiązku uiszczania podatku od spadków i darowizn. Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj.

Porady prawne w sprawach dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstw. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką BHS-Adwokaci z Krakowa

W celu uzyskania porady prawnej serdecznie zapraszamy do kontaktu. Porady prawne przez prawników z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci udzielane są w formie tradycyjnej oraz w formie zdalnej a nasze biura zlokalizowane są w Krakowie przy ulicy Królewskiej 11/3 i św. Anny 9.

W jakich sprawach spadkowych, oprócz spraw dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstw, pomagają adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących nabycia spadku, działu spadku, zachowku, planowania dziedziczenia, sporządzania i unieważniania testamentu, podatku od spadku oraz spraw dotyczących spadków międzynarodowych

W czym jeszcze oprócz spraw związanych z dziedziczeniem przedsiębiorstwa, specjalizują się adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci?

Adwokaci z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci specjalizują się także w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie nieruchomości, prawie gospodarczym, prawie karnym oraz prawie pracy.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Dziedziczenie przedsiębiorstwa – Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Dziedziczenie przedsiębiorstwa – Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej