Stwierdzenie nabycia spadku Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to formalna procedura mająca na celu ustalenie w pierwszej kolejności kto jest spadkobiercą, a następnie w jakiej części dziedziczy po zmarłym (jaki jest udział spadkowy) i na jakiej podstawie – testamentu czy przepisów ustawy – w przypadku braku pozostawienia testamentu przez spadkodawcę. Samo nabycie spadku – przejście praw na następców, następuje z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić przed notariuszem, który wyda akt poświadczenia dziedziczenia (APD) lub w postępowaniu sądowym. Notariusz, wydając APD lub sąd spadku wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, potwierdza krąg spadkobierców i ich udziały. Stwierdzenie nabycia spadku jest konieczne, aby formalnie dysponować składnikami majątku zmarłego – to jedyny sposób na potwierdzenie swoich praw do spadku po zmarłym spadkodawcy. 

Kogo dotyczy sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?

Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci świadczą pomoc prawną na rzecz osób, które chcą uregulować sprawy spadkowe po krewnych – spadkobierców zmarłego, zostali włączeni do toczącego się postępowania jako uczestnicy – są zainteresowane w znaczeniu prawnym – tzn. mają interes prawny w ustaleniu kto będzie spadkobiercą zmarłego, chcą odrzucić lub przyjąć spadek. Adwokaci udzielają porad prawnych m.in. w zakresie zasad dziedziczenia, kręgu spadkobierców, obowiązków uczestników postępowania spadkowego, sposobu przyjęcia bądź odrzucenia spadku przez małoletniego, niegodności dziedziczenia. Prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie reprezentują Klientów w sprawach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, występując jako ich pełnomocnicy, doradzają jak skutecznie przyjąć bądź odrzucić spadek, pomagają w zainicjowaniu postępowania spadkowego i odzyskaniu należności wierzycielom, w sytuacji śmierci dłużnika, w sytuacji gdy dochodzenie roszczenia wymaga ustalenia osób odpowiedzialnych za długi w miejsce zmarłego dłużnika. 

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku Kraków

Potwierdzenie, że spadkobiercy są uprawnieni do spadku po zmarłym, możliwe jest w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku, w tym celu należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Procedura sądowa jest w zakresie skutków prawnych równoważna z aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzanym przez notariusza. Odpowiedni do rozpoznania sprawy jest sąd ustalony według miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego – spadkodawcy. We wniosku należy wskazać dane osobowe oraz adresy zamieszkania wszystkich zainteresowanych udziałem w sprawie – spadkobierców ustawowych i testamentowych, bądź ich następców prawnych. Jeżeli sporządzony został testament , należy dołączyć go do wniosku. Czas trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zależy od okoliczności danej sprawy – może zakończyć się w kilka miesięcy lub trwać nawet kilka lat. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy nie złożą oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy – tj. dnia otwarcia spadku. W celu uzyskania informacji szczegółowych informacji co do dokumentów potrzebnych w danej sprawie, treści wniosku, kręgu uczestników, konieczności przyjęcia bądź odrzucenia spadku warto zasięgnąć porady prawnej adwokatów Kancelarii. Informacje co do możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie można znaleźć w zakładce: Porady prawne.

Kto dziedziczy, jeżeli zmarły nie zostawił testamentu?

W sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, sąd określi spadkobierców na podstawie ustawy. Dziedziczenie ustawowe odbywa się według zasad wskazanych w kodeksie cywilnym – osoby najbliższe zmarłemu są powoływane do spadku w pierwszej kolejności, dalsi krewni oraz podmioty niespokrewnione znajdują się w kolejnych grupach. W pierwszej grupie spadkobierców ustawowych znajdują się dzieci oraz małżonek. Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci – dziedziczy po nim małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Rodzice nabędą spadek w całości, jeżeli spadkodawca nie pozostawił dzieci ani małżonka. W sytuacji, gdy spadkodawca był bezdzietnym kawalerem/ panną, a jego rodzice zmarli, do spadku zostaną powołani spadkobiercy z kolejnej grupy – rodzeństwo oraz dzieci rodzeństwa – bratankowie/bratanice i siostrzeńcy/siostrzenice zmarłego. Dalej ustawa przewiduje nabycie spadku przez dziadków zmarłego oraz pasierbów (tj. dzieci małżonka). Jeżeli zmarły nie pozostawił żadnej rodziny, jego majątek odziedziczy gmina lub Skarb Państwa.

Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia?

Niegodnym dziedziczenia może być spadkobierca w sytuacjach ściśle określonych przez prawo spadkowe. Sąd może uznać za niegodną dziedziczenia osobę, która popełniła ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy albo nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, grożąc mu lub wykorzystując podstęp. Za niegodnego dziedziczenia może zostać uznany również spadkobierca, który ukrył, zniszczył albo podrobił testament. Jeżeli sąd uzna spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia, zostanie on wyłączony od dziedziczenia, tak jakby zmarł przed spadkodawcą. Postępowanie w przedmiocie uznania za niegodnego dziedziczenia często prowadzone jest przez adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci równolegle z postępowaniem karnym.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Generalną zasadą prawa spadkowego jest możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez każdego, kto posiada w tym interes prawny. Zazwyczaj będą to spadkobiercy – testamentowi lub najbliższa rodzina zmarłego – spadkobiercy ustawowi bądź też ich następcy prawni. Jednak wniosek mogą złożyć także osoby uprawnione do zachowku, wykonawcy testamentu czy wierzyciele spadkodawców i spadkobierców, ale również inne osoby, które odpowiednio uzasadnią, dlaczego stwierdzenie nabycia spadku leży w ich interesie. Zdarza się również, ze z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku występuje gmina, banki i inne instytucje finansowe.

Który sąd prowadzi sprawę o nabycie spadku? Czy można wybrać sąd rozpoznający wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sądu rozpoznającego sprawę o stwierdzenie nabycia spadku nie można dowolnie wybierać ani zmieniać w trakcie sprawy. Właściwość miejscowa sądu w sprawach spadkowych jest jednoznacznie określona przepisami prawa. Sądem spadku jest sąd rejonowy ustalony na podstawie miejsca, gdzie ostatnio, przed śmiercią, mieszkał zmarły. Wyjątkowo, jeżeli miejsca pobytu w Polsce nie da się ustalić, sądem spadku może być sąd miejsca, w którym znajduje się majątek zmarłego spadkodawcy. Jeżeli zmarły nie mieszkał w Polsce na stałe i nie można ustalić, gdzie znajduje się majątek, sądem, przed którym toczy się postępowanie, jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. 

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza jest alternatywą dla sądowego postępowania spadkowego. Stosownie do przepisów ustawy prawo o notariacie notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia (APD). Notarialne poświadczenie dziedziczenia może się odbyć zarówno w sytuacji, gdy zmarły zostawił testament notarialny, jak również, gdy dziedziczenie odbywa się na zasadach ustawowych. Procedura notarialna jest znacznie krótsza niż postępowanie sądowe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, z uwagi na to, że wszystkie czynności odbywają się podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia wyłącznie wtedy, gdy wszystkie osoby należące do grona spadkobierców ustawowych i testamentowych są zgodne i pojawią się jednocześnie w kancelarii notarialnej. 

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do zainicjowania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przez adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, są akty stanu cywilnego tj. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów urodzenia i małżeństwa spadkobierców ustawowych, a także wszystkie sporządzone przez zmarłego testamenty. W zależności od okoliczności sprawy może powstać potrzeba złożenia w sądzie innych dokumentów, na przykład potwierdzających interes prawny wnioskodawcy w złożeniu wniosku. W celu ustalenia koniecznej do przedstawienia w danej sprawie dokumentacji warto zasięgnąć porady prawnej.

Jakie są zasady odpowiedzialności za długi spadkodawcy?

Do momentu przyjęcia spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe, tylko z majątku, który pozostawił spadkodawca, natomiast po przyjęciu spadku odpowiadają całym swoim majątkiem. Przyjęcie spadku może odbyć się na dwa sposoby – wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. W pierwszej z tych sytuacji spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez żadnych ograniczeń, natomiast w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność za zadłużenie jest ograniczona do wartości stanu czynnego spadku (aktywów). Wszyscy spadkobiercy odpowiadają solidarnie (tzn. łącznie) za długi spadkowe.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane ze sprawami z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, które rozwiązują adwokaci w Krakowie specjalizujący się w prawie spadkowym:

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska udzielają pomocy prawnej i rozwiązują m.in. poniższe problemy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku:

 • Jak uzyskać europejskie poświadczenie dziedziczenia? 
 • Czy odrzucenie spadku uwolni rodzinę od długów zmarłego?
 • Babcia przepisała majątek rodzinny na fundację, czy możemy coś zrobić, żeby go odzyskać?
 • Czy można zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
 • Mój mąż zmarł, czy muszę dzielić się spadkiem z teściami?
 • Jakie są reguły dziedziczenia dla konkubentów lub partnerów życiowych?
 • Jakie są konsekwencje podatkowe związane z nabyciem spadku? 
 • Kto dziedziczy spadek, w którym jest gospodarstwo rolne?
 • Czy mogę dziedziczyć po sąsiadce, przyjaciółce, narzeczonym?
 • Jak pozbawić niegodnego syna spadkodawcy prawa do spadku?
 • Co mogę zrobić, gdy nie uwzględniono mnie w akcie poświadczenia dziedziczenia/postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku Kraków - co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, określają krąg spadkobierców (osoby uprawnione do dziedziczenia), analizują ważność testamentów, zapisów, poleceń oraz reprezentują Klientów przed sądem w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek i Kinga Henzel Janowska sporządzają wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, odpowiedzi na wnioski, zarzuty do opinii biegłych odnoszących się do ważności testamentów, oraz inne pisma w toku sprawy, w sytuacji niekorzystnego rozstrzygnięcia wnoszą odwołania: apelacje bądź zażalenia. Prawnicy Kancelarii opracowują wnioski o wyrażenie zgody na przyjęcie bądź odrzucenie spadku przez małoletniego. Prowadzą postępowania w sprawie uznania za niegodnego dziedziczenia. Adwokaci kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie świadczą kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania spadkowego, a także po jego zakończeniu, reprezentując klientów w Urzędzie Skarbowym oraz ujawniając ich prawa we właściwych rejestrach, oraz księgach wieczystych.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku?

Nie istnieją dwie takie same sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dlatego ceny usług prawnych są zawsze ustalane indywidualnie z Klientem na podstawie analizy okoliczności sprawy, stopnia jej skomplikowania, obszerności akt sprawy, liczby spadkodawców i spadkobierców, a także rodzaju dokumentów, które należy przygotować. Wycena musi zostać poprzedzona zapoznaniem się z okolicznościami zlecanej sprawy. W celu omówienia zakresu potrzebnej pomocy prawnej i spersonalizowania oferty zachęcamy do kontaktu z adwokatami naszej Kancelarii. Realizujemy zlecenia w oparciu o stawkę godzinową, wówczas rozliczeniu podlegają godziny pracy adwokata, a także w systemie ryczałtowym – ustalając stałe wynagrodzenie, najczęściej składające się z ryczałtu za prowadzenie sprawy w jednej instancji oraz stawki za udział adwokata Kancelarii w posiedzeniu sądu. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.

Stwierdzenie nabycia spadku Kraków. Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci?

Adwokaci Kinga Henzel Janowska oraz Katarzyna Budzoń-Grabek specjalizują się w prawie spadkowym, posiadają bogate doświadczenie z zakresu doradztwa prawnego i reprezentacji Klientów w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku. Prawo spadkowe to jeden z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie. Adwokaci Kancelarii zapewniają pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do prowadzonych spraw. Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci współpracuje z kancelariami notarialnymi, biegłymi, rzeczoznawcami, biurami rachunkowymi, dzięki czemu możemy zapewnić kompleksową pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego.

Najczęściej zadawane pytania w sprawach nabycia spadku

Jak można odrzucić spadek?

Spadkobierca może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w kancelarii notarialnej, w urzędzie konsularnym RP lub w sądzie spadku, w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tym, że jest powołany do dziedziczenia. Oświadczenie musi być złożone osobiście. W imieniu małoletniego dziecka odrzucić spadek mogą rodzice lub opiekunowie prawni, po uzyskaniu zgody właściwego sądu rodzinnego.

Czy można zrzec się swojej części spadku na rzecz innego spadkobiercy?

W trakcie postępowania spadkowego nie można „przekazać” swojego udziału innemu spadkobiercy. Przepisy nie dopuszczają możliwości „zrzeczenia się” całości bądź części spadku na korzyść innej, wybranej przez siebie osoby. Dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku można rozporządzać swoim udziałem w spadku, w tym w toku sprawy o dział spadku.

Czy obecność na rozprawie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowa?

Jeżeli w sprawie występuje tylko jeden spadkobierca, powinien stawić się w sądzie na wyznaczony termin rozprawy. Jeżeli jednak w sprawie bierze udział wielu wnioskodawców lub uczestników oraz gdy sprawa nie budzi wątpliwości sądu, obecność wszystkich spadkobierców, zazwyczaj nie jest wymagana. Wystarczająca dla sądu będzie obecność tego spadkobiercy, który złoży zapewnienie spadkowe.

Nabycie spadku Kraków - jaka jest wysokość kosztów sądowych?

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł, łącznie z nią należy uiścić 5 zł opłaty od wpisu do Rejestru Spadkowego. W trakcie postępowania mogą jednak powstać dalsze koszty związane z jego przebiegiem, będą to na przykład wynagrodzenie biegłego, tłumaczy i kuratora, koszty doręczeń korespondencji i publikacji ogłoszeń. Podstawową zasadą w postępowaniach nieprocesowych, do którego zalicza się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, jest ponoszenie kosztów związanych z jego udziałem w sprawie przez każdego z uczestników. 

Czy jest termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Nie istnieje ograniczenie czasowe w inicjowaniu sprawy dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku. Wniosek można złożyć nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy. Jedyne ograniczenie czasowe wynika z zasady, że stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić wcześniej niż po sześciu miesiącach od dnia śmierci spadkodawcy, chyba, że zostaną złożone wcześniej oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przez wszystkich spadkobierców.

Nie znam danych i adresów spadkobierców, czy mogę starać się o sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

W sytuacji, gdy dane spadkobierców nie są znane, istnieje możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wówczas sąd w pierwszej kolejności podejmie próbę odnalezienia spadkobierców za pomocą dostępnych rejestrów i systemów, skieruje zapytania do urzędów oraz do pozostałych uczestników postępowania. Jeżeli w ten sposób nie uda się odnaleźć spadkobierców, o których istnieniu wiadomo, jednak ich dane osobowe lub adresowe pozostają nieznane, sąd umieści ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w prasie oraz poda informację do publicznej wiadomości w miejscu zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców żaden z nich się nie zgłosi, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez osoby, których prawa zostały ustalone. 

Stwierdzenie nabycia spadku, co dalej?

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, potwierdzające prawa spadkobierców do spadku, jest pierwszym krokiem na drodze do uregulowania kwestii majątkowych po zmarłym. W przypadku gdy potwierdza prawa do spadku po zmarłym więcej niż jednej osoby – tj, gdy występuje kilku spadkobierców – są oni współwłaścicielami składników spadku. W celu podzielenia aktywów wchodzących w skład spadku pomiędzy spadkobierców, konieczne jest dokonanie działu spadku. Zanim to jednak nastąpi, spadkobiercy muszą pamiętać o uregulowaniu kwestii formalnych tj. rozliczeniu z urzędem skarbowym oraz ujawnieniu swoich praw w księgach wieczystych, jeżeli w skład majątku zmarłego spadkodawcy wchodzą nieruchomości bądź udziały w nieruchomościach. 

Porady prawne stwierdzenie nabycia spadku Kraków. Skontaktuj się z naszym adwokatem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatami krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci, nasi prawnicy udzielają porad prawnych w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia i odrzucenia spadku, uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie. Konsultacje prawne dotyczą też spraw o uzyskanie zgody sądu rodzinnego na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Oferujemy niezbędną pomoc prawną w sprawach dotyczących nabycia spadku, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy. Porady prawne udzielane są w jednym z naszych biur – przy ul. Św. Anny 9 (adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek) oraz Królewskiej 11/3 (adwokat Kinga Henzel-Janowska). Klienci mogą uzyskać poradę prawną zdalnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wideokonferencji. W celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej z zakresu prawa spadkowego, zlecenia przeprowadzenia sprawy spadkowej lub sporządzenia dokumentów zachęcamy do odwiedzenia strony Kontakt, zawierającej informacje co do sposobu kontaktu z Kancelarią BHS-Adwokaci w Krakowie.

W jakich sprawach z zakresu prawa spadkowego pomagają adwokaci, oprócz spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska specjalizują się w prawie spadkowym. Udzielają pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego w szczególności w sprawach związanych z zachowkiem, ustaleniem prawa do zachowku i jego wysokości, obniżeniem zachowkuwydziedziczeniem. Posiadają wieloletnie doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu spraw dotyczących działu spadku. Adwokaci kancelarii prowadzą sprawy związane z testamentem, zagranicznymi testamentami, testamentem ustnym, stwierdzeniem nieważności testamentu, a także sprawy dotyczące wykonania zapisu, zapisu windykacyjnego lub polecenia zawartego w testamencie. Adwokaci Kancelarii doradzają również w zagadnieniach dotyczących niegodności dziedziczenia. Prawnicy kancelarii BHS-Adwokaci pomagają w międzynarodowych sprawach z zakresu prawa spadkowego. Udzielają też pomocy w sprawach związanych z dziedziczeniem przedsiębiorstwa a także planowaniem dziedziczenia.

W czym jeszcze oprócz spraw o stwierdzenie nabycia spadku, specjalizują się adwokaci naszej Kancelarii?

Obszarem specjalizacji adwokatów krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci są także prawo cywilneprawo rodzinneprawo karneprawo pracy. Pomoc prawna jest świadczona również z zakresu prawa gospodarczego i prawa nieruchomości. Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych dostępny jest w zakładce Specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Stwierdzenie nabycia spadku Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Stwierdzenie nabycia spadku Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej