Spadek międzynarodowy Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym są międzynarodowe sprawy spadkowe?

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw spadkowych, w tym również międzynarodowych spraw spadkowych. Spadek międzynarodowy to sytuacja, gdy w sprawie spadkowej występuje element zagraniczny – przykładowo gdy:

 • spadkodawca pozostawił majątek w różnych krajach, w tym również poza granicami Polski,

 • posiadał kilka obywatelstw, w tym obywatelstwo innego państwa niż Polski, 

 • nie posiadał polskiego obywatelstwa, 

 • zamieszkiwał na stałe w innym kraju niż spadkobiercy,

 •  zmarł poza granicami Polski, 

 • sporządził testament za granicą, 

 • wybrał w testamencie zagraniczne prawo spadkowe. 

W każdej sprawie spadkowej z aspektem międzynarodowym kluczowe jest ustalenie, jaki sąd może rozpoznać sprawę – jurysdykcja sądu, prawo, którego państwa powinno zostać zastosowane – prawo właściwe oraz gdzie orzeczenie będzie wykonywane. Postępowanie związane ze spadkiem międzynarodowym reguluje kodeks postępowania cywilnego, ustawa prawo prywatne międzynarodowe, prawo europejskie – rozporządzenia unijne a także umowy międzynarodowe, których stroną jest Polska.

Kogo dotyczy międzynarodowa sprawa spadkowa?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska udzielają konsultacji prawnych z zakresu międzynarodowego prawa spadkowego osobom, które chcą uregulować sprawy spadkowe po krewnych, którzy na stałe zamieszkiwali poza granicami Polski lub posiadali majątek w różnych krajach – w szczególności na terytorium Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), Kanady, Izraela, Australii i innych, a także osobom, które zostały powołane do dziedziczenia na podstawie zagranicznego testamentu – testamentu sporządzonego za granicą lub posiadają zagraniczne orzeczenie spadkowe. Do krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci zgłaszają się również Klienci zamierzający złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zagranicznego, lub chcący uzyskać poradę podatkową co do kwestii związanych z opodatkowaniem nabycia majątku spadkowego, w tym co do uniknięcia podwójnego opodatkowania nabytego spadku. Prawnicy Kancelarii pomagają w zainicjowaniu międzynarodowej sprawy spadkowej, reprezentują Klientów przed polskimi sądami powszechnymi w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, a także analizują zapisy testamentu pod względem jego skuteczności i wykonalności na terenie Polski oraz pomagają w uzyskaniu europejskiego poświadczenia spadkowego. Adwokaci Kancelarii reprezentują w sprawach spadkowych międzynarodowych zarówno wnioskodawców, jak i uczestników postępowania, a także doradzają osobom, które nabyły spadek zagraniczny w dopełnieniu formalności podatkowych oraz związanych z ujawnieniem nabytych praw do majątku spadkowego w rejestrach i księgach wieczystych.

Czym jest europejskie poświadczenie spadkowe?

Europejskie poświadczenie spadkowe to dokument potwierdzający prawo do spadku lub poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku, które przysługuje oznaczonej w nim osobie – spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnemu lub wykonawcy testamentu. Dokument jest wydawany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej według jednolitej procedury i wzoru, co przyspiesza i ułatwia spadkobiercom wykazywanie prawa do majątku, który wchodzi w skład spadku (bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych procedur), uznawane jest we wszystkich państwach UE, z wyjątkiem Danii i Irlandii. Europejskie poświadczenie spadkowe zostało uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 650/2012, które na terytorium Polski zaczęło obowiązywać w dniu 17 sierpnia 2015 r., oznacza to, że może być stosowane, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po tej dacie. Europejskie poświadczenie spadkowe wydaje właściwy sąd rejonowy lub notariusz na podstawie przedłożonych przez spadkobierców dokumentów. Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie udzielają porad prawnych co do kwestii związanych z europejskim poświadczenie spadkowym, pomagają w przeprowadzeniu procedury uzyskania europejskiego poświadczenia spadkowego.

W jakiej sytuacji można uzyskać europejskie poświadczenie spadkowe?

Wydania europejskiego poświadczenia spadkowego można domagać się, gdy w sprawie występuje element międzynarodowy tj. konieczność legitymowania się prawem do spadku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przykładem jest sytuacja, kiedy zmarły pozostawił majątek na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Wówczas jedynym sposobem na wykazanie prawa do spadku przed zagranicznymi organami będzie uzyskanie europejskiego poświadczenia spadkowego, którym bez konieczności tłumaczenia czy uwierzytelniania można legitymować się na terytorium całej Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii i Irlandii).

Czy możliwa jest legalizacja (uznanie) orzeczenia spadkowego wydanego przez sąd zagraniczny?

Zarówno spadkobiercy, jak i każdy, kto ma w tym interes prawny, może złożyć wniosek o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawy o uznanie zagranicznego orzeczenia spadkowego najczęściej przeprowadzane są, gdy nie jest możliwe uzyskanie europejskiego poświadczenia dziedziczenia tj. w przypadku orzeczeń zagranicznych wydanych przez sądy państw niebędących stroną Rozporządzenia 650/12 – Danii i Irlandii, a także państw nienależących do Unii Europejskiej – m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanady. Sprawę o uznanie orzeczenia zagranicznego rozpoznaje sąd okręgowy. Do wniosku należy dołączyć m.in. prawomocne orzeczenie zagraniczne, uwierzytelnione tłumaczenie orzeczenia na język polski, akt zgonu spadkodawcy oraz inne właściwe w sprawie akty stanu cywilnego. 

Prawo którego państwa stosuje się w sprawach spadkowych międzynarodowych?

W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, sąd polski, rozpoznając sprawę spadkową, może być zobowiązany do zastosowania przepisów prawa spadkowego innego kraju. Wpływ na właściwość prawa ma przede wszystkim miejsce zwykłego pobytuspadkodawcy w chwili śmierci. Decydującymi czynnikami przy ustalaniu miejsca pobytu zmarłego będzie:

 •  czas trwania,

 •  regularność

 •  powody obecności w danym państwie. 

Sąd orzekający oceni, w którym kraju zmarły miał centrum interesów rodzinnych i życiowych, a prawo tego państwa będzie stanowić podstawę dla ustalenia porządku dziedziczenia w sprawie. W praktyce oznacza to, że jeżeli zmarł obywatel Polski, mieszkający na stałe we Włoszech, to przepisy włoskiego prawa spadkowego będą brane pod uwagę przy ustalaniu kręgu spadkobierców lub kolejności dziedziczenia.

Który sąd będzie rozpoznawać sprawę spadkową międzynarodową - jurysdykcja sądu

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy spadkowej jest co do zasady sąd ostatniego zwykłego miejsca pobytu spadkodawcy. Sądy polskie mogą rozpoznać sprawę spadkową, jeżeli osoba zmarła była obywatelem polskim, miała miejsce zamieszkania w Polsce albo jeżeli jej majątek lub jego znaczna część znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem, jest sytuacja, gdy w majątku spadkowym znajduje się nieruchomość, wówczas jedynym sądem, który może rozpoznać sprawę, jest sąd miejsca położenia nieruchomości. Zatem pomimo obowiązującej zasady, zgodnie z którą orzeczenie spadkowe powinno dotyczyć całego majątku spadkodawcy, może się zdarzyć, że konieczne będzie przeprowadzenie dwóch postępowań – jednego dotyczącego nieruchomości położonej zagranicą, drugiego dotyczącego nieruchomości na terytorium Polski. W celu jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który sąd rozpozna sprawę spadkową, konieczna jest analiza konkretnego stanu faktycznego, w tym celu warto zasięgnąć porady prawnej adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, specjalizującej się w sprawach spadkowych, w tym spadkach międzynarodowych. Więcej informacji co do uzyskania porady prawnej.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z międzynarodowymi sprawami spadkowymi, które rozwiązują adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci:

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek specjalizują się w prawie spadkowym oraz międzynarodowym prawie prywatnym, podczas konsultacji prawnych odpowiadają m.in. na poniższe pytania:

 • Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o spadek międzynarodowy?
 • Jakie są koszty sądowe związane z przeprowadzeniem międzynarodowej procedury spadkowej?
 • Jak długo trwa międzynarodowa sprawa spadkowa?
 • Czy można odziedziczyć nieruchomość w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – USA, jeżeli nie został sporządzony testament?
 • W jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania spadku zagranicznego?
 • Jakie są zasady dziedziczenia w Kanadzie?
 • Jak uzyskać spadek po rodzinie mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA)?
 • Jak ustalić dane spadkobierców mieszkających za granicą?
 • Czy w Australii dziedziczy się długi?
 • Czy obcokrajowiec może odrzucić spadek w Polsce?
 • Czy w Polsce będzie obowiązywać orzeczenie spadkowe wydane przez sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
 • Jak przeprowadzić sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po obywatelu Ukrainy?
 • Jakie są zasady dziedziczenia nieruchomości przez cudzoziemca?
 • Czy obywatel Niemiec może nabyć spadek w Polsce?
 • Jak odziedziczyć majątek po rodzinie z Izraela?
 • Czy europejskie poświadczenie spadkowe wymaga nadania klauzuli apostille?
 • Czy trzeba zgłaszać spadek zagraniczny do urzędu skarbowego?
 • Ile wynosi podatek od spadku z zagranicy?
 • Czy na podstawie europejskiego poświadczenia dziedziczenia można dokonać wpisu w księdze wieczystej?

Co wchodzi w zakres usług adwokata w międzynarodowej sprawie spadkowej?

Kancelaria BHS-Adwokaci w Krakowie oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa międzynarodowego prawa spadkowego, udzielając porad prawnych oraz planując najkorzystniejszą dla Klienta strategię procesową. Prawnicy Kancelarii prowadzą konsultacje prawne dotyczące spadków międzynarodowych, testamentów zagranicznych, ich ważności i interpretacji, zasad dziedziczenia, sposobów przyjęcia i odrzucenia spadku zagranicznego, inicjują postępowania spadkowe z elementem zagranicznym, pomagają w uzyskaniu europejskiego poświadczenia dziedziczenia oraz uznaniu i legalizacji orzeczeń sądów państw obcych. Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek doradzają osobom mieszkającym za granicą, które nabyły spadek w Polsce, pomagają w dopełnieniu formalności związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym i podatkowym. 

Ile kosztuje pomoc adwokata w międzynarodowej sprawie spadkowej?

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii w sprawach międzynarodowych z zakresu prawa spadkowego ustalana jest indywidualnie z Klientem. Zależy od czynników takich jak:

 • stopień skomplikowania zagadnienia prawnego, 
 • obszerność dokumentacji,
 • liczba spadkodawców i spadkobierców,
 • rodzaj majątku wchodzącego w skład spadku,
 • wymagany nakładu pracy adwokata, 
 • przewidywany czasu trwania postępowania. 

Warunki współpracy są ustalane z Klientem przed przyjęciem zlecenia, w zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej i jej zakresu. W przypadku konsultacji prawnych wynagrodzenie zależy od czasu przeznaczonego na udzielenie porady prawnej. Natomiast w sytuacji powierzenia reprezentacji w postępowaniu sądowym, istnieje możliwość wyboru formy rozliczeń – honorarium może być oparte o system ryczałtowy lub godzinowy. W systemie ryczałtowym ustalane jest stałe, jednorazowe wynagrodzenie wedle wyboru Klienta – za całość postępowania lub za podjęte czynności. Natomiast wynagrodzenie w systemie godzinowym jest określane w oparciu o liczbę godzin. Niezależnie od wynagrodzenia Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, Klienci pokrywają zawsze koszty sądowe związane z postępowaniem, a także koszty tłumaczeń oraz opłaty skarbowe związane z uzyskaniem niezbędnych w sprawie dokumentów (aktów stanu cywilnego, odpisów orzeczeń i innych). Więcej informacji dotyczących cen można znaleźć na podstronie cennik usług prawnych.

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach spadkowych międzynarodowych?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska posiadają doświadczenie w zakresie doradztwa oraz reprezentacji w sprawach spadkowych międzynarodowych przed sądami powszechnymi w Krakowie i innych miastach na terenie całego kraju. Powierzenie międzynarodowej sprawy spadkowej adwokatowi Kancelarii BHS-Adwokaci pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu dziedziczenia, nawet w skomplikowanych sprawach transgranicznych oraz uniknięcie nadmiernych obciążeń podatkowych. Kancelaria współpracuje z biurami tłumaczeń, uzyskuje niezbędne dokumenty, w tym akty stanu cywilnego. Prawnicy indywidualnie podchodzą do każdej zleconej sprawy, a szeroki zakres specjalizacji pozwala na świadczenie kompleksowej pomocy prawnej. 

Spadek międzynarodowy Kraków. Najczęściej zadawane pytania z zakresu międzynarodowych spraw spadkowych

Czy mogę odziedziczyć majątek w Polsce na podstawie testamentu amerykańskiego?

Jeżeli spadkodawca sporządził ważny testament na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), a sądem orzekającym w sprawie spadkowej jest sąd polski (np. z uwagi na miejsce położenia majątku, w tym nieruchomości lub obywatelstwo spadkodawcy) to testament amerykański będzie mógł stanowić postawę dziedziczenia. Polski sąd zweryfikuje za pośrednictwem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości treść amerykańskich przepisów spadkowych i ustali, czy testament jest ważny w świetle prawa stanowego i federalnego. Wówczas sąd polski wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zgodnie z ostatnią wolą spadkodawcy. Należy pamiętać, że testament oraz wszystkie dokumenty anglojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Co więcej, jeżeli którykolwiek z uczestników postępowania nie włada biegle językiem polskim, konieczne będzie sporządzenie tłumaczeń wszystkich dokumentów sądowych (postanowień, wyroków, uzasadnień, pism stron) na język angielski.

Ile kosztuje europejskie poświadczenie spadkowe?

Jeżeli spadkobiercy zdecydują o skorzystaniu z usług notariusza i czynność zostanie dokonana w kancelarii notarialnej, taksa notarialna za wydanie europejskiego poświadczenia dziedziczenia wyniesie 400 zł. Natomiast wysokość opłaty sądowej od wniosku składanego do sądu rejonowego w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego wynosi 300 zł. 

Jak mogę przyjąć lub odrzucić spadek, jeżeli mieszkam za granicą?

Jeżeli spadkobierca (osoba powołana do dziedziczenia) mieszka za granicą i nie może osobiście stawić się w polskim sądzie lub przed notariuszem, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ambasadzie albo konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy przepisów unijnych takie oświadczenie można złożyć również przed sądem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Czy spadkodawca może wybrać prawo, wedle którego nastąpi dziedziczenie?

Spadkodawca może dokonać wyboru prawa, któremu będzie podlegać ogół spraw dotyczących spadku. Warunkiem wyboru prawa jest złożenie stosownego oświadczenia np. w testamencie oraz posiadanie obywatelstwa państwa, którego prawo zostaje wybrane. Aby uniknąć ryzyka, że w sprawie spadkowej po polskim obywatelu zamieszkałym w Niemczech zastosowanie znajdą przepisy niemieckie, zamieszkałym w USA – amerykańskie, zamieszkałym w Japonii – japońskie, należy rozważyć złożenie oświadczenia o wyborze prawa ojczystego. W celu zaplanowania dziedziczenia warto zasięgnąć porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci.

Kiedy testament sporządzony za granicą jest ważny w Polsce?

Testament sporządzony na piśmie jest ważny, jeżeli jest zgodny z przepisami prawa państwa, w którym go sporządzono lub państwa, którego obywatelstwo posiadał testator, państwa, w którym testator zamieszkiwał lub miał miejsce zwykłego pobytu albo państwa, w którym położona jest nieruchomość. W praktyce oznacza to, że osoba, która posiada nieruchomość w Polsce, sporządzi testament w innym państwie (np. USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Izraelu), zgodnie z tam obowiązującymi przepisami to taki testament będzie ważny i skuteczny również w świetle prawa polskiego. 

W jaki sposób mogę nabyć spadek po obywatelu polskim zamieszkałym za granicą?

Jeżeli spadkodawca miał w chwili śmierci obywatelstwo polskie, sprawę o stwierdzenie nabycia spadku można zainicjować w Polsce. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy polski sąd będzie prowadził postępowanie według polskich przepisów spadkowych lub zgodnie z prawem kraju, w którym mieszkał spadkodawca. Jeżeli spadkodawca zamieszkiwał na terytorium Unii Europejskiej, a w miejscu jego zamieszkania zostało uprzednio przeprowadzone postępowanie spadkowe, istnieje możliwość uzyskania wykonalnego na terytorium RP europejskiego poświadczenia spadkowego. Jeżeli miejscem zamieszkania zmarłego była Dania, Irlandia lub państwo niebędące członkiem UE możliwe jest przeprowadzenie postępowania w zakresie uznania orzeczenia sądu obcego, wyjątkiem jest sytuacja, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość. 

Czy sąd polski rozpozna sprawę spadkową po cudzoziemcu mieszkającym w Polsce?

Sądy polskie mogą orzekać w sprawach spadkowych obcokrajowców w sytuacji, gdy spadkodawca w chwili śmierci miał miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego majątek podlegający dziedziczeniu znajduje się w Polsce. W takiej sytuacji do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku konieczne będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności.

Spadkodawca i wszyscy spadkobiercy mieszkają za granicą, kiedy sprawa spadkowa musi toczyć się w Polsce?

Sprawa spadkowa musi toczyć się w Polsce, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – chodzi tu zarówno o dom, mieszkanie, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, gospodarstwo rolne, czy działkę leśną. W takim przypadku sądy polskie mają tzw. wyłączną jurysdykcję. Jeżeli postępowanie spadkowe co do majątku znajdującego się za granicą zostało przeprowadzone w kraju zamieszkania spadkodawcy, wówczas sąd w Polsce orzeka jedynie w zakresie dziedziczenia nieruchomości. 

Adwokat Kraków - spadek międzynarodowy. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką BHS -Adwokaci

Zachęcamy do kontaktu z adwokatami Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, w celu ustalenia terminu konsultacji prawnej bądź powierzenia międzynarodowej sprawy spadkowej. Uzyskanie porady prawnej jest możliwe zarówno stacjonarnie w jednym z dwóch biur Kancelarii na terenie Krakowa – przy ulicy św. Anny 9 oraz ulicy Królewskiej 11/3, jak i w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub wideokonferencję. Szczegółowe informacje co do możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizującej się w międzynarodowych sprawach spadkowych znajdują się na stronie dot. porad prawnych.

W jakich sprawach z zakresu prawa spadkowego, oprócz międzynarodowym spraw spadkowych pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizują się w prawie spadkowym, świadczą pomoc prawną oraz reprezentują Klientów w sądzie w sprawach z zakresu: potwierdzenia nabycia spadku bądź przedmiotów wchodzących w skład spadku – zapisu windykacyjnego, zachowku, działu spadku, wykonania zapisów. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska prowadzą również sprawy dotyczące uchylenia aktu poświadczenia dziedziczenia, uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oraz doradzają, opracowują projekty pism, zgłoszeń, formularzy, sporządzają opinie prawne dotyczące podatku od spadków. Prawnicy doradzają w kwestiach planowania dziedziczenia oraz dziedziczenia przedsiębiorstwa oraz w zakresie zasad sporządzania testamentu i ustalenia ważności testamentu.

W czym jeszcze oprócz prawa spadkowego specjalizują się adwokaci z naszej kancelarii?

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych i prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego, prawa nieruchomości, prawa cywilnego. Adwokaci udzielają konsultacji prawnych i reprezentują Klientów także w sprawach karnych, gospodarczych oraz związanych z prawem pracy. Szczegółowy zakres usług Kancelarii znajduje się na stronie Specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Spadek międzynarodowy Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Spadek międzynarodowy Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej