Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorzy danych osobowych:
  • Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek, św. Anny 9, 31-008 Kraków, numer NIP: 6811907547, REGON: 122984111
  • Adwokat Kinga Henzel-Janowska, ul. Królewska 11/3, 30-040 Kraków, numer NIP: 9452028160, REGON: 123172817

  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie:

  adres e-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl
  numer telefonu Kancelarii: 692 059 374 

 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: świadczenia pomocy prawnej, w tym w związku z udzielaniem porad prawnych, wykonywaniem umowy o świadczenie usług prawnych, reprezentacją przed osobami fizycznymi i prawnymi, wszelkimi organami, instytucjami i sądami. Dane osobowe będą przetwarzane także w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, a także koniecznością wykonywania ewentualnych działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również w celach analitycznych i statystycznych. Nawiązując kontakt z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego, pisząc bezpośrednio na adresy e-mail, dzwoniąc na wskazany numer telefonu, przesyłając kopie dokumentów, przekazywane są dane osobowe (np. adres e-mail lub numer telefonu). Podstawą przetwarzania danych w tym wypadku jest zgoda Klienta na nawiązanie kontaktu z Administratorem w związku z udzielaniem przez Kancelarię konsultacji prawnych i udzielaniem pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie dalszej korespondencji i świadczenie dalszych usług prawnych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) i jest konieczne, aby uzyskać pomoc prawną ze strony adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie. Po zakończeniu świadczenia pomocy prawnej dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest archiwizacja (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • przepisy prawa, w tym przepisy regulujące określone postępowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracyjnymi, czy organami ścigania, w szczególności w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, numer KRS, numer telefonu, adres email,
  • umowa z Klientem – w zakresie wszelkich danych uzyskanych od Klienta w ramach konsultacji prawnych bądź świadczenia usług prawnych, w takim zakresie w jakim jest konieczne do udzielenia pomocy prawnej,
  • co do kategorii danych wskazanych w art. 9 i art. 10 RODO – przetwarzanie ma miejsce w związku z wykonywaniem przez Administratora zawodu adwokata i świadczeniem pomocy prawnej,
  • uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych osobowych zebranych podczas świadczenia pomocy prawnej
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia przez Administratora pomocy prawnej, a następnie przez okres 10 lat od zakończenia usługi prawnej, w związku z którą dane osobowe zostały zgromadzone.
 5. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe
  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora: 

  • upoważnionym przez Kancelarię współpracownikom Kancelarii,
  • w ramach prowadzonych postępowań organom administracji publicznej, sądom, biegłym, 
  • podmiotom zewnętrznym m.in. dostawcom usług IT, firmom pocztowym, kurierskim, hostingowym, księgowym. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniami. 
  • Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Wymóg podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest konieczne w celu uzyskania pomocy prawnej.
 7. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa: 

   1. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych,
   3. prawo do żądania usunięcia danych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych;
   7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona;


  W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 
  Skorzystanie z prawa żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokonywane jest poprzez przesłania do Administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie będą przetwarzane dane osobowe co do których został wniesiony sprzeciw, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przykładowo uzasadnionego interesu Administratora, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, którego dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
   

 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (szczegółowe informacje na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W stosunku do danych osobowych Klienta nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a dane te nie będą profilowane.
 11. Pliki Cookies
  Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


  Rodzaje plików Cookies:

  W ramach bhs-adwokaci.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików Cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z formularza kontaktowego, 
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych transakcji np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Zmiana ustawień plików Cookies:

  Cookie Settings

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym np. komputerze użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przeglądarki internetowej.