Zniesienie współwłasności - Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z Krakowa

Spis treści Rozwiń

Co to jest zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności to postepowanie prowadzone w celu zakończenia stosunku współwłasności, na skutek którego dana rzecz (nieruchomość lub ruchomość) staje się wyłączną własnością jednego ze współwłaścicieli. Współwłasność rzeczy może zostać zniesiona na mocy umowy zawartej pomiędzy wszystkimi jej współwłaścicielami bądź na mocy postanowienia sądu. Zawarcie umowy o zniesienie współwłasności możliwe będzie jedynie wówczas gdy wszyscy współwłaściciele wyrażą zgodę na zniesienie współwłasności i będą zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności. W innym wypadku w celu rozwiązania stosunku współwłasności konieczne będzie zainicjowanie postepowania sądowego. 

Z żądaniem zniesienia współwłasności może wystąpić każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie, chyba, że współwłaściciele wyłączyli możliwość zniesienia współwłasności. Wyłączenie uprawnienia do zniesienia współwłasności może nastąpić na okres nie dłuższy niż pięć lat (istnieje możliwość przedłużenia tego terminu na dalsze pięć lat i ponowienie przedłużenia). 

Kto może potrzebować pomocy adwokata w sprawach związanych ze zniesieniem współwłasności?

Do kontaktu z Kancelarią BHS-Adwokaci z Krakowa zapraszamy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, którzy rozważają rozwiązanie stosunku współwłasności lub są w trakcie takich postępowań. W sprawach dotyczących zniesienia współwłasności nasi adwokaci udzielają porad prawnych dotyczących możliwości i sposobów zniesienia współwłasności, biorą udział w negocjacjach mających na celu wypracowanie porozumienia w zakresie zniesienia współwłasności, przygotowują oraz weryfikują projekty umów dotyczących zniesienia współwłasności a także reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych. 

Oferta Kancelarii BHS-Adwokaci skierowana jest zarówno do Polaków jak i cudzoziemców władających językiem angielskim lub niemieckim

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci prowadzą również sprawy, w których odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące zniesienia współwłasności i które często prowadzone są łącznie ze sprawą o zniesienie współwłasności, tj. sprawy o dział spadku i sprawy o podział majątku wspólnego

Jakie są sposoby zniesienia współwłasności?

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności: fizyczny podział rzeczy, przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli oraz sprzedaż rzeczy i podział środków uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli. 

Fizyczny podział rzeczy jest preferowanym przez ustawodawcę sposobem zniesienia współwłasności. Najczęściej polega on na podzieleniu stanowiącej współwłasność nieruchomości na kilka działek lub wyodrębnieniu samodzielnych lokali i podzieleniu ich pomiędzy współwłaścicieli. Jeżeli fizyczny podział rzeczy nie jest możliwy to podział nastąpi poprzez przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli. Współwłaściciel, który w wyniku takiego postępowania przejął rzecz na własność będzie musiał uiść na rzecz pozostałych współwłaścicieli spłaty, odpowiadające wartości przysługującego im udziału w prawie własności rzeczy (chyba, że pozostali współwłaściciele zrzekli się spłat). Z kolei jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie będzie zainteresowany przejęciem rzeczy na własność lub żadnego ze współwłaścicieli nie będzie stać na spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli, konieczne może okazać się zarządzenie przez sąd sprzedaży licytacyjnej rzeczy. 

Sprzedaż licytacyjna i podział środków otrzymanych ze sprzedaży jest rozwiązaniem najmniej korzystnym z punktu widzenia współwłaścicieli i wiąże się z ogromnym ryzkiem sprzedaży rzeczy poniżej wartości rynkowej. Wobec powyższego jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie jest zainteresowany przejęciem rzeczy lub żadnego ze współwłaścicieli nie jest stać na dokonanie spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli, warto aby współwłaściciele wspólnie porozumieli się co do warunków sprzedaży rzeczy na wolnym rynku

Co zrobi sąd jeżeli rzecz na własność chce przejąć kilku współwłaścicieli a nie da się jej fizycznie podzielić?

Jeżeli brak jest porozumienia pomiędzy współwłaścicielami co do sposobu podziału, sąd wybierze sposób zniesienia współwłasności po rozważeniu interesów każdego ze współwłaścicieli. W przypadku gdy kilku współwłaścicieli chce przejąć rzecz na wyłączną własność, sąd ustalając któremu ze współwłaścicieli rzecz ta winna przypaść będzie brał pod uwagę m.in. takie okoliczności jak: dotychczasowy sposób korzystania z rzeczy, stosunek psychiczny do rzeczy czy zdolność do spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Warto również wiedzieć, że w kodeksie cywilnym wskazane zostały specjalne kryteria podziału gospodarstw rolnych

Z jakimi roszczeniami można wystąpić w toku sprawy o zniesienie współwłasności?

W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd oprócz ustalenia sposobu zniesienia współwłasności rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach z tytułu posiadania rzeczy. Do wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy zaliczamy: roszczenie o rozliczenie nakładów i wydatków na rzecz, o zwrot pożytków i innych przychodów z rzeczy, o wynagrodzenie za posiadanie rzeczy z wyłączeniem określonego współwłaściciela i o naprawienie szkody wyrządzonej przez uszkodzenie rzeczy lub zmniejszenie jej wartości. W toku sprawy o zniesienie współwłasności można również podnieść zarzut zasiedzenia.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Zniesienie współwłasności. Najczęściej zadawane pytania przez klientów Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności

W trakcie konsultacji prawnej nasi adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek wyjaśnią Państwu jak wygląda postępowanie w przedmiocie zniesienia współwłasności a także odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

W sprawach o zniesienie współwłasności adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci odpowiadają m.in. na poniższe pytania:

 • czy można znieść współwłasność bez zgody innych współwłaścicieli?
 • czy można nie zgodzić się na zniesienie współwłasności?
 • co zrobić, gdy jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na zniesienie współwłasności?
 • czy sąd może odmówić zniesienia współwłasności?
 • co sąd bierze pod uwagę w sprawie o zniesienie współwłasności?
 • jak długo trwa sprawa w sądzie o zniesienie współwłasności?
 • jaki jest koszt zniesienia współwłasności?
 • kto może żądać zniesienia współwłasności?
 • kiedy można wyodrębnić lokale w budynku?
 • jak wyodrębnić lokale we wspólnej nieruchomości?
 • jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości?
 • czy współwłaściciel może sprzedać swój udział w nieruchomości?
 • jak zmusić współwłaściciela do wykonania koniecznego remontu?
 • czy można znieść współwłasność jeśli drugi współwłaściciel zmarł?
 • w jaki sposób znieść współwłasność jeśli drugim właścicielem nieruchomości są małżonkowie w trakcie rozwodu?
 • czy może toczyć się jednocześnie sprawa o zniesienie współwłasności i podziału majątku dorobkowego małżonków?
 • czy może toczyć się jednocześnie sprawa o zniesienie współwłasności i działu spadku?
 • jak znieść współwłasność niepodzielnej nieruchomości?
 • czy od zniesienia współwłasności płaci się podatek?
 • czy można korzystać z całego mieszkania/domu jeśli ma się w nim tylko udział?
 • co to jest tzw. „wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości ponad udział”?
 • co zrobić jeżeli współwłaściciel wymieni zamki?
 • jakie nakłady podlegają zwrotowi przy zniesieniu współwłasności?
 • czy można żądać zwrotu nakładów zbytkowych?
 • czy można żądać rozliczenia (zwrotu kosztów) za remont przeprowadzony we wspólnej nieruchomości?
 • czy osobie zajmującej się nieruchomością wspólną należy się wynagrodzenie?
 • czy można wynajmować całą nieruchomość jeśli ma się w niej tylko udział?
 • kiedy trzeba podzielić się czynszem z wynajmu z pozostałymi współwłaścicielami?
 • czy umowa o zniesienie współwłasności musi być zawarta w formie aktu notarialnego?
 • czy zniesienie współwłasności może nastąpić bez spłat i dopłat?

Zniesienie współwłasności – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabekadwokat Kinga Henzel-Janowska w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności udzielają porad prawnych, biorą udział w mediacjach i negocjacjach, reprezentują klientów przed sądami oraz sporządzają imieniem klientów pisma procesowe (wnioski o zniesienie współwłasności, odpowiedzi na takie wnioski, wnioski dowodowe, zarzuty do opinii – np. do opinii w przedmiocie ustalenia wartości nieruchomości czy do opinii w przedmiocie możliwości wydzielenia samodzielnych lokali).

Nasi prawnicy reprezentują również Klientów podczas całego procesu zawierania ugód w przedmiocie ugodowego zniesienia współwłasności, tj. negocjują warunki takich umów, zajmują się ich sporządzaniem, sprawdzaniem i weryfikacją a nawet zawierają takie umowy w imieniu Klientów. 

Po zakończeniu sądowego postępowania w przedmiocie zniesienia współwłasności lub po zawarciu umowy w przedmiocie ugodowego zniesienia współwłasności prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci pomagają również w sprawach wieczystoksięgowych oraz kierują wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko współwłaścicielowi, który spóźnia się z zapłatą spłaty. 

W Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskają Państwo pomoc prawną także w innych sprawach ściśle związanych ze współwłasnością rzeczy, a takich jak dopuszczenie do współposiadania rzeczy czy wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności?

Wysokość wynagrodzenia we wszystkich sprawach prowadzonych przez adwokatów z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci ustalana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania stanu faktycznego i prawnego sprawy. W sprawach dotyczących zniesienia współwłasności wysokość wynagrodzenia adwokata zależeć będzie przede wszystkim od tego czy w sprawie będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych, zakresu roszczeń dodatkowych, ilości świadków do przesłuchania oraz innych dowodów do przeprowadzenia. 

Więcej szczegółów dotyczących zasad ustalenia honorarium znajdziecie Państwo w zkładce „ceny”.

Zniesienie współwłasności. Dlaczego warto korzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa?

Założycielki krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci, tj. adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek od lat z sukcesami zajmują się sprawami działowymi, tj. sprawami o zniesienie współwłasności, dział spadku, i podział majątku wspólnego. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do kompleksowego reprezentowania Klientów w skomplikowanych i wieloaspektowych postępowaniach. Dzięki zdolnościom negocjacyjnym nasi prawnicy z powodzeniem prowadzą również rozmowy ugodowe i zawierają dla Klientów satysfakcjonujące porozumienia. 

Adwokaci pozostają ze swoimi Klientami w stałym kontakcie i na bieżąco informują Klientów o postępach w sprawie. Mając na uwadze fakt, że przepisy prawa nieustannie się zmieniają adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci na bieżąco śledzą te zmiany i nieustannie się szkolą, zapewniając tym samym świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Zniesienie współwłasności. Częste pytania o sprawy dotyczące zniesienia współwłasności:

Czy można znieść współwłasność bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

Tak. Z wnioskiem o zniesienie współwłasności wystąpić może każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie, zatem jeżeli do sądu wpłynie wniosek o zniesienie współwłasności, to żaden ze współwłaścicieli nie może sprzeciwić się wydaniu przez sąd postanowienia w tym zakresie. 

Ile wynosi opłata od wniosku o zniesienie współwłasności?

Od wniosku o zniesienie współwłasności co do zasady pobierana jest opłata stała w kwocie 1.000 zł. Natomiast jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności to opłata jest niższa i wynosi 300 zł

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności?

Opłatę od wniosku o zniesienie współwłasności ponosi współwłaściciel występujący z takim wnioskiem. Na koniec postępowania, sąd może na wniosek takiej osoby, zasądzić od pozostałych współwłaścicieli zwrot na jej rzecz opłaty w części odpowiadającej udziałom pozostałych współwłaścicieli w prawie własności rzeczy. Zgodnie z ogólną zasadą rządzącą postępowaniami nieprocesowymi, do których należy postępowanie o zniesienie współwłasności, każdy uczestnik (współwłaściciel) ponosi koszty związane ze swoim występowaniem w sprawie, a zatem zazwyczaj to każdy z uczestników będzie ponosił koszty swojego pełnomocnika. 

Jednak nie należy zapominać o tym, że ostateczna decyzja o zasadach ponoszenia kosztów postępowania należy do sądu prowadzącego postępowanie, a zatem może zdarzyć się tak, że sąd kosztami postępowania obciąży tylko jednego uczestnika lub niektórych uczestników albo koszty postępowania stosownie rozdzieli pomiędzy uczestnikami. Sąd będzie mógł odstąpić od ogólnej zasady obciążania kosztami np. w sytuacji, gdy współwłaściciele będą wykazywać różne zainteresowanie sprawą lub gdy jeden z uczestników postępowania w jego toku będzie postępował niewłaściwie (np. przedłużał postępowanie zgłaszając bezzasadne wnioski dowodowe). Natomiast w przypadku umownego sposobu podziału majątku współwłaściciele mogą sami zdecydować o tym, kto poniesienie koszty zniesienia współwłasności. 

Do którego sądu złożyć wniosek o zniesienie współwłasności?

Sprawy o zniesienie współwłasności rozpoznawane są przez wydziały cywilne sądów rejonowych. Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia rzeczy

Jakie nakłady podlegają zwrotowi przy zniesieniu współwłasności?

Zgodnie z art. 207 k.c. współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości ich udziałów, a zatem współwłaściciel, który dokonał nakładów na rzecz wspólną może domagać się od pozostałych współwłaścicieli ich zwrotu w stosunku do wielkości przysługujących im udziałów. Jednakże powyższą zasadę stosuje się tylko w sytuacji, gdy nakłady zostały dokonane zgodnie z zasadami zarządu rzeczą wspólną, tj. w przypadku gdy nakłady poniósł tylko jeden ze współwłaścicieli a pozostali współwłaściciele z nich korzystali. 

Wyróżnia się nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowe. Pod pojęciem nakładów koniecznych należy rozumieć wydatki ponoszone w celu utrzymania rzecz w stanie zdatnym do normalnego korzystania, nakłady użyteczne to nakłady dokonywane w celu ulepszenia rzeczy, natomiast celem nakładów zbytkowych jest nadanie rzeczy cech odpowiadającym upodobaniom osoby, która je czyni (np. w celu zaspokojenia potrzeb estetycznych). 

Więcej informacji na temat zasad rozliczania w/w nakładów uzyskają Państwo podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci. 

Co mogę zrobić jeśli nie stać mnie na jednorazową spłatę na rzecz drugiego ze współwłaścicieli?

Jeżeli jednego ze współwłaścicieli nie stać jest na jednorazową spłatę na rzecz drugiego ze współwłaścicieli to może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty na raty. W przypadku rozłożenia spłaty na raty, terminy spłaty rat nie mogą przekraczać łącznie dziesięciu lat. Współwłaściciel, który domaga się rozłożenia spłaty na raty będzie musiał wykazać, że jego sytuacja majątkowa nie pozwala na uiszczenie zasądzonej kwoty jednorazowo. Rozpoznając wniosek o rozłożenie spłaty na raty sąd weźmie pod uwagę zarówno interes majątkowy współwłaściciela, od którego ma zostać zasądzona spłata jak i interes majątkowy współwłaściciela na rzecz którego ta spłata nastąpi. 

Co to jest wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy z wyłączeniem drugiego współwłaściciela?

Zgodnie z kodeksem cywilnym każdy ze współwłaścicieli uprawniony jest do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Zatem jeżeli jeden ze współwłaścicieli uniemożliwia drugiemu korzystanie z rzeczy wspólnej drugi współwłaściciel może żądać od niego wynagrodzenia za naruszenie uprawnienia do współposiadania i korzystania rzeczy wspólnej. 

Przykładowo wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości z wyłączeniem drugiego współwłaściciela odpowiada stawce czynszu – proporcjonalnej do posiadanego udziału, którą współwłaściciel mogły uzyskać w sytuacji, gdyby współwłaścicielom udało się wynająć lub wydzierżawić nieruchomość. 

Czym jest podział nieruchomości quoad usum?

Współwłaściciele w toku sprawy o zniesienie współwłasności mogą zawrzeć umowę o podziale nieruchomości do korzystania, czyli tzw. umowę quoad usum. Dzięki tej umowie każdy ze współwłaścicieli otrzymuje do wyłącznego korzystania wydzieloną specjalnie dla niego część nieruchomości. Z tej części nieruchomości współwłaściciel może samodzielnie korzystać oraz pobierać z niej pożytki. Zazwyczaj samodzielnie ponosi on również wydatki związane z jej utrzymaniem. Umowa quoad usum nie znosi współwłasności nieruchomości lecz określa sposób korzystania z nieruchomości. Umowa quoad usum może zostać zawarta w dowolnej formie (nawet w sposób dorozumiany). 

Porady prawne z zakresu zniesienia współwłasności. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką z Krakowa

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z naszych usług serdecznie zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Porady prawne w Kancelarii BHS-Adwokaci udzielane są w formie tradycyjnej (w Krakowie przy ulicy Królewskiej 11/3 i przy ulicy św. Anny 9), zdalnej (w formie telefonicznej lub w formie wideokonferencji) oraz w formie pisemnej. 

W jakich jeszcze sprawach z zakresu prawa nieruchomości pomagają adwokaci z naszej Kancelarii?

Pomoc prawna świadczona przez prawników z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa z zakresu prawa nieruchomości polega głównie na udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu Klientów w sprawach o zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości i w sprawach wieczystoksięgowych. Nasi adwokaci służą także pomocą przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości, takich jak umowa sprzedaży, darowizny, najmu, zamiany nieruchomości czy dożywocia. W zakres usług Kancelarii BHS-Adwokaci wchodzi również doradztwo i reprezentacja z zakresu prawa budowlanego

W czym jeszcze oprócz zniesienia współwłasności i szeroko pojętego prawa nieruchomości, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

W Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskają Państwo pomoc prawną nie tylko z zakresu prawa nieruchomości ale także w sprawach dotyczących: prawa spadkowegoprawa rodzinnegoprawa gospodarczegoprawa karnego i prawa pracy

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Zniesienie współwłasności - Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z Krakowa

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Zniesienie współwłasności - Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z Krakowa, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej