Dział spadku Kraków

Spis treści Rozwiń

Co to jest dział spadku?

Dział spadku to postępowanie przeprowadzane w celu podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców. Dział spadku może nastąpić w formie umowy zawartej pomiędzy spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu. Dział spadku może dotyczyć całego spadku jak też jego części. W przypadku umownego działu spadku niezbędna jest zgodna wola spadkobierców w kwestii dokonania działu spadku, składników wchodzących w skład spadku, ich wartości oraz sposobu podziału. Stronami umowy o dział spadku są wszyscy współspadkobiercy. Natomiast jeśli w którejś z w/w kwestii spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, niezbędne może okazać się zainicjowanie postępowania sądowego w przedmiocie działu spadku. 

Postępowania o dział spadku często związane są ze sprawami o zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, oraz uzgodnienie treści księgi wieczystej. W toku sprawy o dział spadku można także podnieść zarzut zasiedzenia nieruchomości.

Rola adwokata w sprawie o dział spadku

W sprawach o dział spadku warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika z kilku powodów. Przede wszystkim dobry prawnik posiadający doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego doradzi jakie okoliczności mają znaczenie w sprawie o dział spadku oraz jakie roszczenia dodatkowe można zgłosić w toku takiej sprawy. Ponadto nierzadko to dzięki zaangażowaniu pełnomocników spadkobiercom udaje się wypracować porozumienie dotyczące działu spadku bez konieczności prowadzenia długoletniego i często kosztownego postępowania sądowego. 

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa pomogą Państwu ustalić co wchodzi w skład spadku i oszacować wartość tych składników, podpowiedzą jak najkorzystniej składniki podzielić a także ocenią czy w Państwa sprawie zachodzi konieczność wystąpienia z roszczeniem o zwrot nakładów i wydatków poniesionych na wchodzący w skład spadku składnik majątku. Z kolei jeżeli są Państwo zainteresowani umownym działem spadku to nasi adwokaci służą pomocą w trakcie negocjacji z pozostałymi spadkobiercami oraz czuwają, aby warunki porozumienia były dla Państwa korzystne. W przypadku dojścia spadkobierców do porozumienia w zakresie działu spadku adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek przygotują projekt umowy o dział spadku albo sprawdzą zapisy umów przygotowanych przez pełnomocników pozostałych spadkobierców lub notariusza. 

Kto może skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących działu spadku?

Do skorzystania z usług Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie zachęcamy wszystkie osoby, które rozważają dokonanie podziału majątku otrzymanego po zmarłej osobie lub są w trakcie takiego postępowania. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci udzielają pomocy prawnej zarówno Polakom jak i obcokrajowcom (w języku angielskim i niemieckim). Nasi adwokaci świadczą pomoc prawną nie tylko w Krakowie i w województwie małopolskim ale także na terenie całej Polski

Czy dział spadku jest obowiązkowy?

Dział spadku nie jest obowiązkowy jednak bez niego przedmioty wchodzące w skład spadku pozostają we współwłasności wszystkich spadkobierców. W wydanym przez sąd postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w sporządzonym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia zostaje bowiem wskazany jedynie krąg spadkobierców zmarłego i przysługujące spadkobiercom udziały w spadku. Powyższe oznacza, że każdy z przedmiotów wchodzących w skład spadku stanowi współwłasność każdego ze spadkobierców w części odpowiadającej udziałom spadkobierców w spadku. Współwłasność majątku spadkowego sprawia, że żaden ze spadkobierców co do zasady nie może podejmować samodzielnie decyzji dotyczących składników spadkowych ani nimi rozporządzać. W wyniku działu spadku składniki oddziedziczonego majątku zostają przyznane poszczególnym spadkobiercom, którzy od tego momentu stają się ich wyłącznymi właścicielami. Z kolei spadkobiercom, którzy nie przejmują majątku na własność zasądzane są spłaty lub dopłaty.

Co wchodzi w skład spadku?

W skład spadku wchodzą zarówno aktywa (nieruchomości, samochody, pieniądze), jak i pasywa (długi). Podstawę do ustalenia co wchodzi w skład spadku stanowi spis inwentarza, jeżeli został on sporządzony. W innych przypadkach pomocne będą oświadczenia złożone przez spadkobierców oraz przedstawione przez nich dowody. Stan i skład spadku ustala się według daty otwarcia spadku, zaś jego wartość – według cen z chwili dokonania działu

Nie zawsze jednak spadkobiercy posiadają wiedzę o tym co wchodzi w skład spadku. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa pomagają ustalić skład majątku spadkowego, m.in. występując z odpowiednimi zapytaniami do wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych lub wydziałów geodezji, ustalając numery rachunków bankowych zmarłego, zarejestrowane na niego samochody oraz udziały i prawa w spółkach.

Co to jest scheda spadkowa?

Co prawda w przepisach prawa brak jest definicji legalnej schedy spadkowej, jednak najprościej rzecz ujmując scheda spadkowa to majątek, który pozostawił spadkodawca powiększony o dokonane przez niego darowizny dokonane przez niego na rzecz zstępnych i małżonka. Spadkodawca może ponadto włożyć na inną osobę niż zstępny i małżonek obowiązek zaliczenia darowizny na schedę spadkową.

Na schedę spadkową mogą zostać zaliczone również poniesione przez spadkodawcę na rzecz zstępnych koszty wychowania i wykształcenia, jeśli są one wyższe niż koszty zwyczajowo ponoszone w danych kręgach. 

Kiedy darowizna zostanie zaliczona na poczet spadku?

Co do zasady jeżeli dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są obowiązani zaliczyć na schedę spadkową otrzymane od spadkodawcy darowizny oraz zapisy windykacyjne. Przy określaniu schedy spadkowej nie uwzględnia się jednak drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych w danych stosunkach. Ponadto dalszy zstępny spadkodawcy (wnuk, prawnuk) jest zobowiązany zaliczyć na schedę spadkową darowizny i zapisy windykacyjne, które otrzymał jego wstępny (rodzic, dziadek) od spadkodawcy. 

Zaliczanie darowizn na schedę spadkową wymaga weryfikacji pod kątem wielu przepisów i wyjątków zawartych w kodeksie cywilnym, stąd warto tę kwestię skonsultować z adwokatem od prawa spadkowego z Kancelarii BHS-Adwokaci.

Czy jest jakiś termin, w którym należy dokonać działu spadku?

W przepisach prawa nie został określony termin, w czasie którego spadkobiercy mogą złożyć wniosek o dział spadku, wobec czego z takim wnioskiem można wystąpić w każdym czasie. Jednak mając na uwadze fakt, że do chwili działu spadku wszyscy spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy wchodzących w skład spadku w stosunku odpowiadającym wysokości ich udziałów w spadku, a co za tym idzie wszystkie ważne decyzje dotyczące rzeczy muszą podejmować wspólnie, ze względów praktycznych warto tę kwestię uporządkować jak najszybciej. 

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska poprowadzą w Państwa imieniu każdą sprawę o dział spadku. Założycielki Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizują się w sprawach spadkowych, reprezentując również Klientów na stałe zamieszkujących za granicą.

W jaki sposób można podzielić spadek?

Istnieje kilka sposobów podziału majątku wchodzącego w skład spadku. Najczęściej spotykanym sposobem jest rozdzielenie składników pomiędzy spadkobierców. Wówczas różnice pomiędzy wartością składników nabytych przez spadkobierców wyrównywane są za pomocą dopłat. Kolejny sposób to fizyczny podział rzeczy. Fizyczny podział rzeczy najczęściej polega na podzieleniu wchodzącej do spadku nieruchomości na kilka działek lub wyodrębnieniu samodzielnych lokali i podzieleniu ich pomiędzy spadkobierców. Ponadto brak jest przeszkód do tego, aby cały majątek spadkowy przypadł jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, chyba, że nie będą oni nimi zainteresowani. Najmniej korzystny dla spadkobierców będzie natomiast sposób podziału polegający na sprzedaży licytacyjnej składnika lub składników spadku i podziale środków otrzymanych ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców. Dzieje się tak m.in. w sytuacji, gdy żaden ze spadkobierców nie jest zainteresowany przejęciem danego składnika spadku a spadkobiercy nie mogą lub nie chcą sprzedać odziedziczonego majątku na wolnym rynku. 

Adwokaci z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci, aby uniknąć sprzedaży licytacyjnej, przyjmują pełnomocnictwa notarialne do sprzedaży składników spadku, tak by mimo niemożliwości stawienia się współspadkobiercy u notariusza, możliwe było dokonanie sprzedaży bez konieczności licytacji urządzanej przez komornika.

Jak wygląda podział długów spadkowych?

W toku sądowego postępowania w przedmiocie działu spadku dzieli się jedynie aktywna, natomiast nie dzieli się długów. Jedynie spadkobierca lub spadkobiercy którzy już spłacili długi spadkowe lub ich część mogą wnosić o ich rozliczenie w toku postępowania o dział spadku. Warto również wiedzieć, że z chwilą dokonania działu spadku, tj. z chwilą zawarcia umowy o dział spadku lub uprawomocnienia się postanowienia sądu w tym zakresie zmienia się sposób odpowiedzialności za długi spadkowe. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, zaś od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości przysługujących im udziałów

Czego można żądać w toku sprawy o dział spadku?

W toku sprawy o dział spadku można wystąpić o zwrot nakładów poniesionych na przedmiot wchodzący w skład spadku, żądać rozliczenia spłaconych dotychczas długów spadkodawcy oraz domagać się wynagrodzenia z tytułu bezprawnego korzystania przez jednego spadkobiercę ze składnika spadku z wyłączeniem drugiego spadkobiercy. W toku sprawy o dział spadku można także podnieść zarzut zasiedzenia.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące działu spadku, na które odpowiedzą adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie:

W trakcie porady prawnej udzielimy odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania, w szczególności na pytania dotyczące składu spadku, możliwych sposobów podziału, rozliczeń finansowych za nakłady i długi spadkowe a także przedstawimy, jak wygląda postępowanie w przedmiocie działu spadku. Ponadto dowiedzą się Państwo: 

 • od czego zacząć sprawę o dział spadku?
 • jak szukać składników spadku?
 • czy dział spadku musi być po równo?
 • kto płaci za sprawę o dział spadku?
 • jakie dokumenty są potrzebne do działu spadku?
 • o co pyta sędzia na sprawie o dział spadku?
 • ile trwa sprawa o dział spadku?
 • czy dział spadku trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?
 • kiedy należy spłacić spadkobierców?
 • czy spłatę i dopłaty można rozłożyć na raty?
 • kto wycenia spadek?
 • czy jeden ze spadkobierców może zasiedzieć nieruchomość lub udziały w nieruchomości?
 • czy można sprzedać swój udział w spadku?
 • co w sytuacji gdy jeden ze spadkobierców nie zgadza się na sprzedaż nieruchomości/samochodu?
 • czy można sprzedać mieszkanie ze spadku bez zgody pozostałych spadkobierców?
 • czy można sprzedać majątek przed działem spadku?
 • co mogę zrobić jeżeli chcę zachować nieruchomość ale nie stać mnie na spłaty?
 • czy można żądać zwrotu kosztów pogrzebu spadkodawcy?
 • czy wszyscy spadkobiercy muszą być w sądzie na rozprawie o dział spadku?
 • jak zmusić spadkobiercę do spłaty?
 • co dalej po dziale spadku?
 • kiedy można nie zaliczać otrzymanej darowizny na schedę spadkową?
 • kiedy do działu spadku przydaje się spis inwentarza?
 • czy warto łączyć w jednym postępowaniu nabycie spadku i jego dział?

Dział spadku – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa w sprawach dotyczących działu spadku oraz roszczeń powiązanych udzielają porad prawnych, biorą udział w negocjacjach i mediacjach oraz reprezentują klientów przed sądami wszystkich instancji. Nasi adwokaci sporządzają wnioski o dział spadku oraz odpowiedzi na takie wnioski a także inne pisma, których potrzeba pojawi się w trakcie postępowania (np. zarzuty do opinii biegłych). Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek wraz z zespołem Kancelarii przygotowują również projekty umów o dział spadku lub sprawdzają czy umowy przygotowane przez pełnomocników innych stron i notariusza są zgodne z interesem reprezentowanego Klienta. 

Współpraca pomiędzy adwokatami a Klientami nie kończy się wraz z podpisaniem umowy notarialnej o dział spadku czy zakończeniem sprawy sądowej o dział spadku. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci pomagają również w składaniu wniosków o wpis prawa własności do Księgi Wieczystej, zaś w przypadku gdy spadkobierca, od którego zostały zasądzone spłaty lub dopłaty opóźnia się z ich uiszczeniem, nasi adwokaci kierują wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska pomagają również przy zbyciu odziedziczonych składników majątkowych oraz przy spłacie długów spadkowych.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących działu spadku?

Cena pomocy prawnej w sprawach o dział spadku różni się w zależności od m.in. ilości składników wchodzących w skład spadku, zakresu roszczeń dodatkowych, ilości świadków i dowodów do przeprowadzenia czy etapu postępowania, na którym zdecydowali się Państwo skorzystać z naszych usług. W celu uzyskania dokładnej informacji na temat kosztów pomocy prawnej w Państwa sprawie najlepiej skonsultować się z naszymi prawnikami. Podczas porady prawnej zostaną Państwo poinformowani o prognozowanych kosztach prowadzenia sprawy.

Po więcej szczegółów w tym zakresie odsyłamy do zakładki ceny

Dział spadku. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Zespół Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie tworzą prawnicy specjalizujący się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiadają ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata w sprawach spadkowych znacząco ułatwia przeprowadzenie działu spadku i zabezpiecza całe postępowanie. 

Mając na uwadze fakt, że przepisy prawa ciągle się zmieniają nasi prawnicy na bieżąco śledzą te zmiany i dokształcają się a wszystko po to, aby pomoc prawna w Kancelarii BHS-Adwokaci świadczona była na najwyższym poziomie. 

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska pomogą Państwu załatwić sprawę kompleksowo, tak by w ramach współpracy wszystkie problemy prawne zostały rozwiązane, a sprawy urzędowe pozałatwiane.

Dział spadku. Częste pytania o sprawy dotyczące działu spadku:

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o dział spadku?

Od wniosku o dział spadku uiszcza się opłatę stałą w kwocie 500 zł, zaś jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku to opłata jest mniejsza i wynosi 300 zł. Z kolei opłata w kwocie 1.000 zł pobierana jest od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności (jeśli taki wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności to pobierana jest opłata w kwocie 600 zł). Opłatę uiszcza osoba składająca wniosek o dział spadku, jednak na koniec postępowania, Sąd może na jej wniosek zasądzić zwrot opłaty od pozostałych spadkobierców w stosunku do udziałów przypadających im w spadku.

Do jakiego sądu złożyć wniosek o dział spadku?

Wniosek o dział spadku należy skierować do tzw. sądu spadku, czyli wydziału cywilnego sądu rejonowego ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli natomiast nie da się ustalić miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce to właściwy będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. 

Czy można dokonać działu tylko części spadku?

Co do zasady częściowy dział spadku możliwy jest zarówno w ramach umownego działu spadku jak i sądowego, przy czym częściowy dział spadku w postępowaniu sądowym został ograniczony do sytuacji, w których zostaną wykazane ważne powody za nim przemawiające. Zatem składając do sądu wniosek o częściowy dział spadku musimy wykazać występowanie w naszej sprawie takich okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od ogólnej zasady, że sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. 

Jakie dokumenty potrzebne są do sprawy o dział spadku?

Do wniosku o dział spadku konieczne jest przedłożenie dokumentu, z którego będą wynikać prawa spadkobierców do spadku a więc aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz dokumentów, z których będzie wynikać skład spadku a więc np. odpisów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z banku lub kopi dowodu rejestracyjnego pojazdu. Jeżeli w toku postępowania wystąpią Państwo z roszczeniem o rozliczenie nakładów niezbędne będzie również przedłożenie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia tychże nakładów. Najczęściej pomocne w tym zakresie będą faktury i wyciągi z rachunków bankowych. 

Czy umowa o dział spadku musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

Umowa o dział spadku może być zawarta w dowolnej formie, chyba, że obejmuje nieruchomość, albowiem wówczas konieczny jest akt notarialny. Natomiast jeśli w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo to umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Czy sprawa o dział spadku może toczyć się jednocześnie ze sprawą o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeżeli nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia to mimo to można wystąpić do sadu z wnioskiem o dział spadku. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostanie wówczas wydane w toku sprawy o dział spadku. Natomiast wydanie postanowienia o dziale spadku będzie możliwe dopiero wtedy, gdy uprawomocni się postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. 

Na jaką datę wyceniane są składniki przy dziale spadku?

Składniki spadku wyceniane są zazwyczaj przez biegłego według stanu na dzień otwarcia spadku oraz według cen na datę sporządzania opinii. Istnieje również możliwość ustalenia ceny składników majątkowych przez samych spadkobierców, jednak wówczas muszą oni przedstawiać zgodne stanowisko co do wartości poszczególnych składników. 

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci służą pomocą przy wycenie składników spadku oraz podpowiadają jak samodzielnie wycenić spadek. Ponadto w imieniu Klientów wnoszą zarzuty do opinii biegłych sądowych oraz składają wnioski o uzupełnienie opinii na piśmie lub ustnie na rozprawie.

Jak ustalić co wchodzi w skład spadku?

Nie zawsze spadkobiercy posiadają pełne informacje o składzie spadku i wówczas konieczne przed wszczęciem postępowania o dział spadku staje się podjęcie działań mających na celu poszukiwanie majątku spadkodawcy. Na poradzie prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci dowiedzą się Państwo jakie należy podjąć działania, aby ustalić co weszło w skład spadku. Istnieje również możliwość zlecenia poszukiwania majątku spadkowego naszym prawnikom. W celu ustalenia co wchodzi w skład spadku nasi prawnicy kierują wówczas odpowiednie zapytania m.in. do wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych czy Centralnej Informacji o Rachunkach. Ponadto w razie zasadności przygotowują wnioski do Komorników o sporządzenie spisu inwentarza spadkowego.

Czy można dokonać działu spadku bez spłat i dopłat?

Dział spadku może mieć charakter nieodpłatny jednak na takie rozwiązanie muszą się zgodzić pozostali spadkobiercy lub część z nich. Jeżeli cześć spadkobierców „zrzeknie się spłat” to w postanowieniu w przedmiocie działu spadku sąd zasądzi spłaty jedynie na rzecz spadkobierców lub spadkobiercy, którzy o takie spłaty wnosili. Zrzeczenie się spłat możliwe jest również przy umownym dziale spadku. 

Porady prawne z zakresu działu spadku. Skontaktuj się z Kancelarią BHS-Adwokaci z Krakowa

W celu uzyskania porady prawnej lub zlecenia naszym prawnikom prowadzenia sprawy o dział spadku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, przy czym istnieje możliwość umówienia spotkania poza w/w godzinami. Biura Kancelarii BHS-Adwokaci mieszczą się w Krakowie przy ulicy Królewskiej 11/3 i przy ulicy św. Anny 9. Porady prawne udzielane są w formie tradycyjnej oraz w cieszącej się obecnie dużą popularnością formie zdalnej

W jakich sprawach spadkowych, oprócz działu spadku, pomagają adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci?

Pomoc prawna świadczona przez prawników z Kancelarii BHS-Adwokaci z zakresu prawa spadkowego polega na udzielaniu porad prawnych i reprezentacji klientów w sprawach dotyczących także: nabycia spadku, zachowku, planowania dziedziczenia, sporządzania i unieważniania testamentu, przy dziedziczeniu przedsiębiorstwa oraz podatku od spadku.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska prowadzą również międzynarodowe sprawy spadkowe oraz reprezentują obcokrajowców bez konieczności ich osobistego przyjazdu do Polski. 

W czym jeszcze oprócz spraw o dział spadku, specjalizują się adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci?

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci specjalizuje się ponadto w:

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Dział spadku Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Dział spadku Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej