Prawo cywilne Kraków

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego. Adwokaci Kancelarii do spraw cywilnych: adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska udzielają porad prawnych w dwóch biurach Kancelarii w Krakowie w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Adwokaci Kancelarii prowadzą sprawy o zapłatę, w tym dotyczące rozliczenia umów, takich jak umowa pożyczki, umowa najmu, dzierżawy, sprzedaży, umowa o roboty budowlane, roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, niewykonania umowy, odstąpienia od umowy, kar umownych. Kancelaria doradza również co do umów dotyczących nieruchomości. Kancelaria BHS Adwokaci w Krakowie zajmuje się też sądowa windykacją należności. Adwokaci Kancelarii przygotowują strategie postępowania w sprawach cywilnych obejmujące postępowanie przedsądowe – działania w celu zawarcia ugody, negocjacje, mediacje oraz strategię postępowania sądowego, w tym postępowania zabezpieczające – uzyskanie zabezpieczenia na czas trwania postępowania i postępowania egzekucyjne – zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności bądź świadczenia niepieniężnego.

Prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie zajmują się też sprawami sporów cywilnych gdy brak jest zawartej pomiędzy stronami umowy, a odpowiedzialność wynika z naruszenia norm postępowania, tj. z deliktu – czynu niedozwolonego. Są to sprawy o zapłatę odszkodowania, renty czy zadośćuczynienia – w tym sprawy trudne, złożone, wieloaspektowe. Adwokaci Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach cywilnych o uzyskanie odszkodowania zarówno w postępowaniach likwidacyjnych jako pełnomocnicy przed ubezpieczycielami jak i następnie przed sądami powszechnymi: rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi na terenie całego kraju oraz Sądem Najwyższym, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa.

Prowadzone są też cywilne sprawy transgraniczne – cywilne sprawy międzynarodowe. Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek skutecznie reprezentują zagranicznych Klientów w sprawach cywilnych zarówno w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami powszechnymi wszelkich instancji, jako ich pełnomocnicy, przed mediatorami, jak i poza sądem przy zawieraniu umów, ugód czy porozumień, składaniu oświadczeń woli. Adwokaci Kancelarii, w razie potrzeby, działają w międzynarodowych sprawach cywilnych, w imieniu Klientów, na terenie Polski, w tym jako pełnomocnicy w kancelariach notarialnych, zawierając w imieniu Klientów akty notarialne. Kancelaria prowadzi postępowania na podstawie zagranicznych tytułów wykonawczych – europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz europejskiego nakazu zapłaty, pomaga również w uzyskaniu na terenie Polski, w tym w Krakowie, dokumentów umożliwiających prowadzenie egzekucji poza granicami kraju.

Prawo cywilne to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, stąd też w zakresie świadczonych usług mieszczą się też skomplikowane sprawy sądowe takie jak sprawy ze skargi pauliańskiej – actio pauliana, dotyczące pokrzywdzenia wierzycieli – konieczności ustalenia bezskuteczności umowy zawartej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Niejednokrotnie są to sprawy dotyczące nieruchomości Kancelaria zajmuje się postępowaniami sądowymi, w których sąd rozstrzyga o ważnościbądź skuteczności zawarcia umowy, w związku z wystąpieniem błędu, groźby czy podstępu. Prowadzone są również postępowania o odwołanie darowizny, jak również mające na celu ustalenie nieważności czy bezskuteczności umowy darowizny. Adwokaci Kancelarii zajmują się sprawami o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego – sprawy na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, a także o nakazanie złożenia oświadczenia woli – tj. w sytuacji gdy druga strona odmawia zawarcia umowy bądź złożenia określonego oświadczenia, przykładowo co do wygaśnięcia hipoteki czy innego ograniczonego prawa rzeczowego – jak służebności.

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie oferują kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa cywilnego, doradztwo obejmuje konsultacje prawne co do konsekwencji podatkowych. Prowadzone są też sprawy karne powiązane z prawem cywilnym, dotyczące w szczególności uprawnień pokrzywdzonych wierzycieli w przypadku działań dłużnika mających na celu uniemożliwienie zaspokojenia wierzyciela – „ucieczka z majątkiem”. Kancelaria zajmuje się również sprawami cywilnymi gospodarczymi.

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne to dziedzina prawa obejmująca zagadnienia prawne dotyczące relacji pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Podstawowym źródłem prawa w przypadku prawa cywilnego jest ustawa kodeks cywilny. Prawo cywilne odnosi się m.in. do stosunków pomiędzy stronami umów – prawo zobowiązań. Reguluje zasady zawierania umów, interpretacji umów, rozwiązywania umów – wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy a także konsekwencji wynikających z ich zawarcia jak – rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z nienależytego wykonania umów, roszczenie o wykonanie umowy, wykonanie zastępcze. Odnosi się do wykonania obowiązków wynikających z zawartych umów – jak sprawy o zapłatę należności na podstawie zawartych umów (takich jak zapłata zaliczki, zadatku, czynszu, kaucji, kar umownych czy wynagrodzenia). Reguluje też kwestię skuteczności umów – w tym możliwości ustalenia bezskuteczności umowy – za pomocą skargi pauliańskiej jak również nieważność orz bezskuteczność umów w przypadku wad oświadczenia woli takich jak błąd, groźba i podstęp. Prawo cywilne reguluje też kwestie odpowiedzialności za delikty – zachowania – działania bądź zaniechania – polegające na naruszeniu norm postępowania – prowadzące do powstania szkody. Prawo cywilne reguluje zasady odpowiedzialności odszkodowawczej – obowiązek zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty.

Częścią prawa cywilnego jest prawo rzeczowe, obejmujące regulacje dotyczące prawa nieruchomości. Obejmujące sprawy dotyczące własności nieruchomości, ksiąg wieczystych, umów dotyczących nabycia nieruchomości jak sprzedaż, darowizna, zamiana, umowa o dożywocie a także zasiedzenie nieruchomości czy zniesienie współwłasności.

Częścią prawa cywilnego jest też prawo spadkowe odnoszące się do kwestii dziedziczenia po osobie zmarłej –w tym nabycia spadku, odrzucenia spadku, sporządzenia jak i unieważnienia testamentu, podziału spadku a także prawa najbliższej rodziny pozbawionej spadku– prawa do zachowku, oraz uprawnienie do pozbawienia zachowku – wydziedziczenie.

Do prawa cywilnego należy też prawo rodzinne, prawo handlowe – regulujące stosunki pomiędzy przedsiębiorcami oraz prawo pracy odnoszące się do relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Kogo dotyczy prawo cywilne?

Pomoc prawna Kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie z zakresu prawa cywilnego jest udzielana Klientom w związku ze sporami cywilnymi powstałymi na tle zawartych przez nich umów cywilnych. Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego stronom umów: co do skuteczności umów, uprawnień stron wynikających z zawartych umów, możliwych sposobów rozwiązania umów. Konsultacje prawne z zakresu prawa cywilnego są prowadzone również na rzecz obcokrajowców oraz Polaków na stałe zamieszkałych za granicą. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zawierają umowy notarialne z zakresu prawa cywilnego w imieniu klientów, a także na podstawie udzielonych przez Klientów pełnomocnictw prowadzą sprawy urzędowe bez konieczności osobistego zaangażowania mocodawcy

Klientami Kancelarii są również osoby poszkodowane, które nie uzyskały (bądź uzyskały w zbyt niskiej wysokości) przysługującego im odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty, w szczególności osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych, wypadkach przy pracy, poprzez naruszenie ich dóbr osobistych czy innych zdarzeniach, w których doznały szkodę. Adwokaci Kancelarii pomagają uzyskać różnego rodzaju odszkodowania jak odszkodowanie od właściwej gminy w przypadku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie reprezentują również osoby poszkodowane na skutek popełnienia przestępstw zarówno w postępowaniach cywilnych jak również występując jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

Adwokaci do spraw cywilnych prowadzą procesy sądowe w sprawach cywilnych, reprezentując klientów jako ich pełnomocnicy, zarówno po stronie powodowej jak i po stronie pozwanej, a także w postępowaniu nieprocesowych – jako pełnomocnicy wnioskodawców bądź uczestników postępowania. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska pomagają uzyskać należne Klientom świadczenia, bądź bronią przed niezasadnymi żądaniami skierowanym do Klientów. Dotyczy to osób, które nie otrzymały zapłaty, z różnych tytułów: czy to umówionego wynagrodzenia, zwrotu zaliczki, zadatku, kaucji, na skutek odstąpienia od umowy, odszkodowania, renty zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego, nienależnego świadczenia i innych. 

Popularne sprawy cywilne, którymi zajmują się adwokaci z kancelarii BHS-Adwokaci:

Sprawy o zapłatę

Adwokaci Kancelarii BH-Adwokaci w Krakowie zajmują się prowadzeniem spraw o zapłatę należności przed sądami powszechnymi w Krakowie jak i na terenie całego kraju. Prowadzone są sprawy o zapłatę mające podstawę w zawartych umowach – sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ceny, zadatku, zaliczki, kaucji oraz na podstawie deliktów – w przypadku braku zawartych umów, mające na celu uzyskanie nakazu zapłaty, wyroku zaoczonego bądź wyroku. Prawnicy kancelarii zajmują się również sądową windykacją należności. Prowadzone są też międzynarodowe sprawy o zapłatę należności.

Szczegółowy zakres usług Kancelarii BHS Adwokaci co do spraw dotyczących zapłaty należności można znaleźć na stronie dedykowanej prawo cywilne – sprawy o zapłatę.

Odszkodowanie

Adwokaci do spraw cywilnych zajmują się zagadnieniami z zakresu uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych co do możliwości uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty, opracowują projekt pism. Występują w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami w imieniu poszkodowanych Klientów a także reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty przed sądami powszechnymi na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa a także przed Sądem Najwyższym. Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie pomagają uzyskać odszkodowanie przysługujące w różnych sytuacjach: z deliktów, w tym z tytułu wyp adków samochodowych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, naruszenia dóbr osobistych, niezgodnego z prawem działania bądź zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, a także odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy. Prowadzone są również sprawy o odszkodowanie w związku z wydaniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niejednokrotnie równolegle prowadzone są postępowania cywilne i karne – mające na celu przesądzenie odpowiedzialności karnej sprawcy szkody.

Więcej informacji o sprawach dotyczących odszkodowania można znaleźć pod adresem odszkodowanie

Skarga pauliańska

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sprawami ze skargi pauliańskiej – actio pauliana, najczęściej dotyczącymi nieruchomości. Adwokaci kancelarii udzielą w tym zakresie porad prawnych a także reprezentują w trakcie negocjacji, mediacji jak i w skomplikowanych postępowaniach sądowych pokrzywdzonych wierzycieli oraz osoby, względem, których wytoczono roszczenia oparte na skardze pauliańskiej – roszczenie o ustalenie bezskuteczności umowy względem wierzyciela. W postępowaniach dotyczących skargi pauliańskiej często Kancelaria BHS-Adwokaci w Krakowie pomaga uzyskać zabezpieczenie na czas trwania postępowania. Sprawy te łączą się niejednokrotnie z postępowania karnymi. Doświadczeni prawnicy kancelarii prowadzą sprawy wieloaspektowe, łącząc kwestie z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa spadkowego i prawa karnego, umożliwiając Klientom uzyskanie kompleksowej pomocy prawnej w sprawach ze skargi pauliańskiej.

Szczegółowe informacje co do zakresu usług Kancelarii w sprawach dotyczących skargi pauliańskiej znajdują się na dedykowanej stronie prawo cywilne – skarga paulińska.

Nieważności i bezskuteczność umowy

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń—Grabek, prowadzą w imieniu Klientów skomplikowane sprawy dotyczące ustalenia nieważności bądź bezskuteczności zawartych umów – zmierzające do uchylenia skutków podjętych przez Klientów czynności. Sprawy oparte są przykładowo na wadach oświadczenia woli: błędzie, groźbie czy podstępie. Reprezentacja dotyczy też spraw z zakresu darowizny – postępowania w sprawie odwołania darowizny, ustalenia bezskuteczności umowy darowizny bądź nieważności umowy darowizny. Możliwe jest również uzyskanie konsultacji prawnej w sprawie nieważności bądź bezskuteczności czynności prawnej, jeszcze przed zainicjowaniem postępowania sądowego bądź też w trakcie trwającego postępowania. Sprawy te niejednokrotnie łączą się ze sprawami karnymi.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce prawo cywilne – nieważność umowy

Międzynarodowe sprawy cywilne

Przeczytaj więcej na podstronie: międzynarodowe sprawy cywilne.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy, które rozwiązują adwokaci do spraw cywilnych w Krakowie

Adwokaci kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie odpowiadają, m.in. na wskazanie poniżej pytania dotyczące spraw z zakresu prawa cywilnego:

 • Czy można zlecić zdalnie reprezentowanie w sprawie cywilnej prowadzonej w Krakowie, bez konieczności osobistej obecności?
 • Czy adwokat może reprezentować Klienta u notariusza?
 • Jakie koszty i opłaty sądowe trzeba ponieść w sprawie cywilnej?
 • Jak długo można dochodzić roszczeń w sprawach cywilnych? Jakie są terminy przedawnienia?
 • Jakie koszty i opłaty sądowe trzeba ponieść jeżeli przegra się sprawę sądowa?
 • W jaki sposób uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej?
 • Co zrobić gdy kupiony samochód jest zepsuty?
 • Czy można oddać pojazd jeżeli ma ukryte wady np. zastał uszkodzony?
 • Czy zawarta ustnie umowa jest ważna?
 • Czy wypowiedzenie umowy musi być sporządzone na piśmie?
 • Kiedy można odstąpić od umowy?
 • Czy istnieje odpowiedzialność za długi rodziców jeżeli przekazali w darowiźnie nieruchomość?
 • Co zrobić jeżeli dłużnik przekazał mieszkanie dzieciom?
 • Czy mogę dać mieszkanie dzieciom/małżonkowi, żeby nie płacić długów
 • Jakie odszkodowanie przysługuje za śmierć małżonka/rodziców/rodzeństwa w wypadku?
 • W jaki sposób i jak długo można odwołać darowiznę?
 • Czy złe traktowanie przez obdarowanego jest wystarczającym powodem do odwołania darowizny?
 • Czy można unieważnić umowę zawartą pod wpływem środków odurzających bądź leków?

Prawo cywilne – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Pomoc prawna Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie z zakresu prawa cywilnego obejmuje doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych dotyczących prawa cywilnego i innych powiązanych dziedzin prawa: prawa nieruchomości, prawa spadkowego, gospodarczego, rodzinnego, prawa karnego i prawa pracy. Porady prawne w sprawach cywilnych udzielane są w dwóch biurach kancelarii w Krakowie oraz zdalnie. Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci sporządzają projekty pism, ugód, umów, oświadczeń w imieniu Klientów. Do usług adwokatów Kancelarii należy również reprezentacja w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, przed mediatorami oraz przy czynnościach notarialnych, prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji, rozmów, zawieranie ugód, składanie pism i oświadczeń. 

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska reprezentują klientów w sprawach cywilnych przed sądami I instancji oraz na etapie apelacji, jak również przed Sądem Najwyższym, w postępowaniach prowadzonych zarówno w trybie procesowym jak i nieprocesowym.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach cywilnych?

Wynagrodzenie adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie w sprawach cywilnych jest uzależnione od rodzaju i zakresu niezbędnych usług prawnych. Adwokaci Kancelarii udzielają porad prawnych, cena jest wówczas uzależniona od ilości czasu przeznaczonego na daną konsultację prawną. W przypadku potrzeby opracowania projektów pism takich jak wniosek, pozew, apelacja, umowa, skarga, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaoczonego, zażalenie, adwokaci przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego stałego. W przypadku powierzenia reprezentacji w sprawie sądowej ustalane są zasady wynagrodzenia – Klientom przedstawiane są alternatywne sposoby obliczenia wynagrodzenia. Najczęściej w sprawach cywilnych, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej składa się z wynagrodzenia za dany etap sprawy – ryczałtowego – przykładowo za instancję sądową oraz wynagrodzenia ryczałtowego za udział w posiedzeniu sądu. Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia w oparciu o ilość godzin przeznaczonych na wykonanie danej usługi – na podstawie stawki godzinowej. Co do niektórych spraw cywilnych – istnieje możliwość łączenia wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy z premią za sukces – z tzw. wynagrodzeniem zależnym od wyniku sprawy – sucess fee. W przypadku powierzenia sprawy cywilnej, wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie z adwokatem, w zależności od rodzaju i etapu sprawy, co do której Klienci poszukują pomocy prawnej przy uwzględnieniu preferencji Klienta co do sposobu rozliczenia świadczonych przez Kancelarię usług prawnych. 

Prawo cywilne. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, polubownego rozwiązywania sporów (negocjacje i ugody) i reprezentacji Klientów w sprawach cywilnych, poparte wieloma skutecznie zakończonymi sporami. Adwokatów Kancelarii cechuje pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do prowadzonych spraw. Przenikające się obszary specjalizacji prawników Kancelarii pozwalają jednocześnie na udzielenie kompleksowej pomocy prawnej. Sprawy z zakresu prawa cywilnego bardzo często łączą się ze sprawami spadkowymi i rodzinnymi (do przeprowadzenia postępowań cywilnych niejednokrotnie konieczne jest przeprowadzenie spraw spadkowych, spraw o dział spadku czy podział majątku), sprawami karnymi czy też wiążą się koniecznością przeanalizowania zagadnień podatkowych. Adwokaci z BHS-Adwokaci współpracują z doświadczonymi notariuszami, rzeczoznawcami oraz geodetami, zapewniając klientom Kancelarii obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Prawo cywilne. Częste pytania o sprawy cywilne.

Jak długo trwają w sądzie sprawy cywilne?

Czas trwania postępowania w sądzie w sprawach cywilnych zależy od wielu czynników takich jak rodzaj sprawy, zakres materiału dowodowego do przeprowadzenia w sprawie, sąd do którego sprawa trafia i ilość uczestników postępowania. Sprawa cywilna może ona trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci podejmują możliwe działania mające na celu skrócenie czasu trwania postępowania, np. w szczególności dzięki sprawnie przeprowadzonej mediacji lub skutecznym negocjacjom ugodowym z drugą stroną organizowanym w kancelarii.

Jakie koszty sądowe wiążą się ze sprawami cywilnymi?

Zainicjowanie sprawy sądowej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Wysokość opłat sądowej jest uzależniona przede wszystkim od wartości sprawy – tzw. wartości przedmiotu sporu. W przypadku spraw o wartości powyżej 20.000 zł opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 200.000 zł. Co do spraw o wartości poniżej 20.000 zł, opłata jest stała – uzależniona od przedziału w jakim sprawa się mieści, i tak: co do spraw do 500 zł – opłata wynosi 30 zł, powyżej 500 zł do 1500 zł – 100 zł, w sprawach powyżej 1500 zł do 4000 zł – opłata wynosi 200 zł, powyżej 4000 zł do 7500 zł – 400 zł, powyżej 7500 zł do 10.000 zł opłata sądowa wynosi 500 zł, powyżej 10.000 zł do 15.000 zł – opłata to 750 zł, i powyżej 15.000 zł do 20.000 zł opłata wynosi 1000 zł. Od wskazanej wyżej zasady istnieją pewne odstępstwa. Są kategorie spraw cywilnych, w których opłata sądowa jest stała, niezależna od wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, w sprawie o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu – opłata sądowa jest stała i wynosi 200 zł.

Jaki sąd rozpoznaje sprawy cywilne?

Sprawy cywilne są rozpoznawane w I instancji przez sądy rejonowe oraz sądy okręgowe. Większość spraw cywilnych należy do właściwości rzeczowej sądów rejonowych. Sprawy cywilne kierowane są do sądów okręgowych przede wszystkim wtedy gdy ich wartość przekracza 100.000 zł. Zasada ta nie dotyczy jedynie spraw o alimenty, spraw o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dodatkowo, w postępowaniu co do zasady sprawy kierowane są do sądów rejonowych, bez względu na wartość sprawy. Co do miejsca prowadzenia sprawy – sprawy cywilne procesowe są wytaczane w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej. Od tej podstawowej zasady istnieje kilka wyjątków. W niektórych sprawach cywilnych, przykładowo w sprawach dotyczących deliktów – możliwe jest wytoczenie sprawy również w sądzie, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W przypadku roszczeń dotyczących umów sprawa sądowa może zostać zainicjowana w sądzie miejsca wykonania umowy.

Czy można przeprowadzić sprawę cywilną bez osobistego udziału Klienta w sądzie, przed mediatorem lub u notariusza?

Większość spraw cywilnych może być przeprowadzona przez adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie bez udziału Klientów. W takim przypadku konieczne jest udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa prawnikom kancelarii, tj. pełnomocnictwa procesowego w formie pisemnej lub pełnomocnictwa materialnoprawnego w formie aktu notarialnego. W ramach prowadzonych przez Kancelarię, cywilnych spraw sądowych, istnieje również możliwość zdalnego udziału Klientów w posiedzeniach sądu.

Porady prawne z zakresu prawa cywilnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa

Adwokaci Kancelarii specjalizujący się w sprawach cywilnych: adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych z zakresu prawa cywilnego z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego stanu prawnego i wszelkich zagadnień prawnych obejmujących powiązane z prawem cywilnym dziedziny prawa. Możliwe jest uzyskanie porady prawnej zarówno w jednej z dwóch lokalizacji Kancelarii jak i w formie zdalnej. Więcej szczegółów co do możliwości i zasad uzyskania porady prawnej znajduje się w zakładce porady prawne.

W czym jeszcze oprócz prawa cywilnego, specjalizują się adwokaci z naszej kancelarii

Adwokaci naszej Kancelarii zapewniają kompleksową pomoc prawną. Oprócz spraw cywilnych adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizują się w prawie nieruchomościprawie rodzinnym oraz prawie spadkowym. W ramach kompleksowej pomocy prawnej klienci uzyskają porady prawne również z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Prawo cywilne Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Prawo cywilne Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej