Międzynarodowe sprawy cywilne - Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest sprawa cywilna międzynarodowa?

Sprawy cywilne międzynarodowe – sprawy transgraniczne – dotyczą sytuacji, gdy jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie innego państwa niż miejsce sądu rozpoznającego sprawę. O tym, czy sprawa jest transgraniczna decyduje nie obywatelstwo, a miejsce stałego pobytu strony sporu. Roszczenia transgraniczne są coraz częściej spotykane w praktyce z uwagi na rosnącą liczbę przedsiębiorców i osób fizycznych podejmujących współpracę z podmiotami z innych państw Unii Europejskiej, a także z uwagi na częste i swobodne, na terenie krajów Unii Europejskiej, zmiany miejsca zamieszkania – migracje z i do Polski. Należy jednak zaznaczyć, że sprawa transgraniczna nie jest tym samym co sprawa cywilna z elementem zagranicznym. Sprawy z elementem zagranicznym to w szczególności sprawy o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego na terytorium Polski. Sprawy międzynarodowe mogą również dotyczyć spraw z zakresu prawa spadkowego. Więcej informacji co do międzynarodowego prawa spadkowego można znaleźć na stronie: Kancelaria BHS-Adwokaci zajmuje się również międzynarodowymi sprawami rodzinnymi.

Kogo dotyczy sprawa cywilna transgraniczna?

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci oferuje doradztwow sprawach transgranicznych na gruncie prawa polskiego dla osób fizycznych i przedsiębiorców, w tym stron umów międzynarodowych. Prawnicy pomagają w negocjacjach przy zawieraniu umów z zagranicznymi kontrahentami, doradzają w wyborze jurysdykcji, reprezentują Klientów w transgranicznych sprawach cywilnych i gospodarczych oraz uzyskują europejski nakaz zapłatyeuropejski tytuł egzekucyjny, pomagają w legalizacji dokumentów. Adwokaci prowadzą postępowanie o stwierdzenie wykonalności wyroku na terytorium RP oraz postępowania o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, a także pomagają w skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w oparciu o zagraniczne tytuły wykonawcze. Adwokaci Kancelarii prowadzą sprawy na terenie Polski, reprezentując Klientów w postępowaniach sądowych oraz w czynnościach cywilnoprawnych, na podstawie pełnomocnictwa z klauzulą apostille, świadcząc usługi prawne dla osób przebywających na stałe lub czasowo poza granicami Polski. Obsługa prawna prowadzona jest również w języku angielskim i niemieckim.

Jak uzyskać europejski tytuł egzekucyjny?

Europejski tytuł egzekucyjny (nazywany również skrótowo ETE) to rodzaj zaświadczenia, które na wniosek wierzyciela sąd wydaje na podstawie krajowego tytułu egzekucyjnego. Na jego podstawie możliwe jest przeprowadzenie egzekucji komorniczej w krajach członkowskich Unii Europejskiej (poza Danią). Składając wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wierzyciel powinien załączyć dwa dokumenty – orzeczenie (np. wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty, dokument urzędowy, ugoda) oraz zaświadczenie wydane przez sąd krajowy (ETE). Zgodnie z rozporządzeniem europejskim numer 1215/2012, orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym państwie, jest wykonalne również w innym państwie członkowskim bez potrzeby ponownego (osobnego) stwierdzania jego wykonalności. Europejski tytuł egzekucyjny pozwala na dochodzenie należności od zagranicznych dłużników w miejscu ich zamieszkania lub siedziby bez konieczności inicjowania kolejnej sprawy. Kancelaria BHS-Adwokaci w Krakowie pomaga Klientom w uzyskaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego, bądź też reprezentuje w postępowaniach egzekucyjnych na terenie Polski na podstawie europejskich tytułów egzekucyjnych. Adwokaci Kancelarii pomaga również w dochodzeniu należności przed polskimi sądami powszechnymi na rzecz Klientów posiadających miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza granicami kraju, po uzyskaniu właściwego pełnomocnictwa.

Czym jest zagraniczny tytuł wykonawczy?

Orzeczenie sądu zagranicznego wywiera skutki prawne w Polsce, jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej oraz zostaną spełnione przesłanki przewidziane w przepisach międzynarodowej procedury cywilnej. Zagraniczny tytuł egzekucyjny to m.in. wyrok, postanowienie, nakaz wydany przez sąd zagraniczny i zaopatrzony w klauzulę, po stwierdzeniu wykonalności przez sąd polski. Zagranicznymi tytułami egzekucyjnymi, które mogą być podstawą wszczęcia postępowania komorniczego na terytorium Polski, są w szczególności akty, których wykonalność przewidują umowy międzynarodowe (których stroną jest Polska) tj. wyroki sądów zagranicznych, wyroki zagranicznych sądów polubownych i arbitrażowych, zagraniczne akty notarialne i ugody sądowe. 

Co to jest klauzula apostille?

Klauzula apostille jest poświadczeniem, że dokument jest autentyczny. W celu jej uzyskania należy sporządzić i złożyć wniosek do właściwego urzędu, załączając oryginał dokumentu, na którym ma zostać nadana klauzula. Dokumentem zaopatrzonym w klauzulę apostille można posługiwać się m.in. przed organami państwowymi, sądami, notariuszami państw, które są stroną konwencji haskiej bez potrzeby przeprowadzania dodatkowej legalizacji dyplomatycznej lub konsularnej. Apostille jest uznawana przez ponad 120 państw, w tym Polskę. Państwa sygnatariusze zostały zobowiązane do wskazania organów uprawnionych do nadawania klauzuli, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej klauzulę apostille dokumentom nadaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy, które rozwiązują adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci związane ze sprawami cywilnymi międzynarodowymi:

Podczas konsultacji prawnych adwokaci odpowiadają m.in. na poniższe pytania:

  • Jak odzyskać pieniądze od niemieckiej firmy?
  • Jak pozwać zagranicznego przedsiębiorcę?
  • Ile kosztuje sprawa o wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego?
  • W jaki sposób dokonać transkrypcji (umiejscowienia) zagranicznego aktu stanu cywilnego?
  • Czy polski sąd uzna zagraniczny wyrok rozwodowy?
  • Który sąd rozpoznaje sprawy cywilne transgraniczne?
  • Ile trwa procedura nadawania klauzuli apostille?
  • Ile kosztuje legalizacja dokumentu?
  • Czy komornik w Polsce wyegzekwuje należność stwierdzoną zagranicznym wyrokiem?

Sprawy cywilne transgraniczne - co wchodzi w zakres usług adwokata?

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw transgranicznych oraz spraw cywilnych z elementem zagranicznym. Adwokaci w imieniu Klientów prowadzą postępowania sądowe o wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego, a także europejskiego nakazu zapłaty. Ponadto są pełnomocnikami procesowymi przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na podstawie wyroku zagranicznego w Polsce. Prawnicy sporządzają przedsądowe wezwania do zapłaty, przygotowują i składają pozwy i wnioski, prowadzą negocjacje ugodowe, reprezentują cudzoziemców oraz obywateli polskich przebywających poza granicami kraju, w postępowaniach przed polskimi sądami powszechnymi, w tym w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających przed polskimi komornikami. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska świadczą pomoc prawną dla Klientów, którzy uzyskali orzeczenie sądowe w innym państwie, a jego wykonanie ma nastąpić na terytorium Polski, a także prowadzą postępowania o uznanie lub stwierdzanie wykonalności orzeczeń sądów innych państw, w tym sądów arbitrażowych. 

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie cywilnej transgranicznej?

Wynagrodzenie Kancelarii w sprawach cywilnych międzynarodowych ustalane jest podczas pierwszego spotkania z prawnikiem, jego wysokość zależy od kilku czynników, przede wszystkim zakresu oczekiwanej pomocy prawnej, charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania. Honorarium jest każdorazowo ustalane z Klientami indywidualnie, przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. W zależności od preferencji Klienta, rozliczenie może być dokonywane w systemie godzinowym lub ryczałtowym. Ryczałt jest stałą, jednorazową opłatą za wykonanie zleconej usługi. Wynagrodzenie godzinowe uzależnione jest od czasu przeznaczonego na pracę nad sprawą w przyjętym cyklu rozliczeniowym. W celu uzyskania szczegółowej wyceny usługi prawnej zachęcamy do umówienia konsultacji z adwokatem Kancelarii BHS-Adwokaci. Więcej informacji na temat sposobu ustalenia wynagrodzenia za pomoc prawną Kancelarii można znaleźć na stronie – cennik porad prawnych

Sprawy cywilne transgraniczne - dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie świadczy usługi prawne dla osób zamieszkujących w Polsce, a także obcokrajowców i Klientów przebywających na stałe lub czasowo poza granicami kraju. Nawiązanie współpracy z adwokatami Kancelarii pozwala zaoszczędzić czas i koszty podróży – obsługa prawna może odbywać się sposób całkowicie zdalny. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek specjalizują się w prowadzeniu spraw cywilnych, spadkowych i rodzinnych z elementami zagranicznymi. Adwokaci Kancelarii prowadzą konsultacje prawne, reprezentują strony w postępowaniach międzynarodowych w sądach na terenie całej Polski, pomagają w uznaniu i stwierdzeniu wykonalności wyroków,legalizacji dokumentów i uzyskiwaniu klauzul apostille, a także zastępują Klientów w trakcie czynności cywilnoprawnych np. w procesie sprzedaży nieruchomości oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Prawnicy z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci do każdej zleconej sprawy podchodzą indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Zakres specjalizacji Kancelarii pozwala też na udzielenie pomocy prawnej w sprawach wymagających wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin prawa.

Pytania, na które najczęściej odpowiadają adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci w zakresie cywilnych spraw transgranicznych:

Czym jest europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty można uzyskać w cywilnych i gospodarczych sprawach o charakterze transgranicznym. Sąd wydaje europejski nakaz zapłaty, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w stosownym rozporządzeniu, nie badając merytorycznie treści pozwu. Jednak pozwany, po doręczeniu nakazu może wnieść sprzeciw, wówczas sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego i rozpoznana przez właściwy sąd w państwie członkowskim lub zostanie zakończona (w sytuacji, gdy taki wniosek został zawarty w treści pozwu). Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu, sąd stwierdzi prawomocność i wykonalność orzeczenia, wówczas wierzyciel będzie uprawniony do dochodzenia należności na drodze postępowania egzekucyjnego na terytorium państwa członkowskiego UE, w którym miejsce zamieszkania ma dłużnik.

Czy od europejskiego nakazu zapłaty można się odwołać?

Jeżeli osoba, która otrzymała europejski nakaz zapłaty, nie zgadza się z jego treścią, ma prawo złożyć sprzeciw. Wówczas sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego, chyba że w pozwie znalazło się żądanie zakończenia postępowania po złożeniu sprzeciwu. Sprzeciw należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia nakazu na przeznaczonym do tego formularzu.

Co to jest europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń?

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest uproszczonym transgranicznym postępowaniem, w którym rozpoznawane są sprawy cywilne i gospodarcze. Orzeczenie wydane przez sąd jest wykonalne jeszcze przed uprawomocnieniem, co pozwala na szybsze skierowanie sprawy do egzekucji. W sytuacji, gdy wierzyciel i dłużnik mają miejsce zamieszkania w różnych krajach na terytorium Unii Europejskiej, a wierzytelność nie przekracza 5 000 euro, istnieje możliwość domagania się, aby sprawa została rozpoznana w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Prowadzenie spraw na terenie Polski - jak udzielić pełnomocnictwa z klauzulą apostille?

W celu udzielenia pełnomocnictwa z klauzulą apostille do reprezentacji na terenie Polski w postępowaniu sądowym lub w ramach czynności cywilnoprawnej np. w procesie sprzedaży nieruchomości, w pierwszej kolejności należy sporządzić dokument pełnomocnictwa, udając się do kancelarii notarialnej w kraju, w którym osoba udzielająca aktualnie przebywa. Notariusz w zależności od zakresu pełnomocnictwa poświadczy autentyczność podpisu lub sporządzi akt notarialny. Następnie należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli apostille do właściwego urzędu, najczęściej Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju. W niektórych przypadkach, przed złożeniem wniosku potrzebne będzie dodatkowe uwierzytelnienie podpisu notariusza przez inny organ na przykład sąd lub radę notarialną na terenie kraju wydania dokumentu. Pełnomocnictwem z klauzulą apostille można posługiwać się na terytorium państw, które są stroną konwencji haskiej, w innym przypadku poświadczenie pełnomocnictwa polega na przeprowadzeniu pełnej procedury legalizacji.

Czym różni się nadanie klauzuli apostille od legalizacji dokumentu?

Wymóg pełnej legalizacji dokumentów ma miejsce w państwach, które nie są stronami konwencji haskiej. Legalizacja przebiega dwustopniowo – w pierwszej kolejności dokument poświadcza właściwy organ, najczęściej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a następnie placówka dyplomatyczna (konsulat lub ambasada kraju, w którym dokument ma być użyty) nadaje klauzulę o zgodności dokumentu z obowiązującym prawem. Na koniec dokument wraz z nadanymi klauzulami musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Legalizacja ma taki sam cel jak nadanie klauzuli apostille tj. poświadczenie, że dokument do jest autentyczny. 

Skontaktuj się z adwokatem z Kancelarii BHS -Adwokaci specjalizującym się w sprawach cywilnych transgranicznych.

W celu umówienia konsultacji prawnej lub powierzenia sprawy cywilnej transgranicznej zapraszamy do kontaktu z adwokatami Kancelarii adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek i adwokat Kingą Henzel-Janowską. Spotkania z Klientami odbywają się w Krakowie, w biurze zlokalizowanym przy ulicy św. Anny 9 oraz ulicy Królewskiej 11/3. Porady prawne udzielane są również zdalnie – telefonicznie i w formie wideokonferencji, a wszelkie formalności związane ze zleceniem sprawy mogą odbyć się drogą korespondencyjną lub e-mailową. W przypadku Klientów zamieszkujących poza granicami Polski nie jest niezbędna osobista obecność w siedzibie Kancelarii. Obsługa prawna prowadzona jest zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim i niemieckim. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie znajdują się na stronie.

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego, oprócz spraw cywilnych transgranicznych pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

Adwokaci Kancelarii Kinga Henzel-JanowskaKatarzyna Budzoń-Grabek specjalizują się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach transgranicznych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości pomagają również sporządzaniu umów oraz reprezentują Klientów przy ich zawieraniu. Adwokaci zajmują się także sprawami zapłatę, odszkodowaniami, sprawami z zakresu skargi pauliańskiej.Prawnicy krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci pomagają w analizie stanu prawnego nieruchomości i sprawach z zakresu prawa budowlanego, w sprawach związanych z nieważnością umowy oraz reprezentują Klientów podczas negocjacji i mediacji, a także na etapie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. 

W czym jeszcze oprócz prawa cywilnego specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adowkaci prowadzą konsultacje oraz reprezentują Klientów przed sądami również w sprawach z zakresu prawa karnegoprawa rodzinnego oraz prawa pracy. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska udzielają pomocy prawnej także w sprawach z zakresu prawa nieruchomości i prawa spadkowego. Szczegółowe informacje dotyczące głównych obszarów specjalizacji adwokatów Kancelarii można znaleźć na stronie.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Międzynarodowe sprawy cywilne - Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Międzynarodowe sprawy cywilne - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej