Analiza stanu prawnego nieruchomości - Kraków

Spis treści Rozwiń

Na czym polega analiza stanu prawnego nieruchomości?

Analiza prawna nieruchomości (nazywana również due diligence) to badanie stanu formalno – prawnego nieruchomości, które ma na celu ustalenie, czy jest ona wolna od wad prawnych oraz wykrycie potencjalnych zagrożeń, które mogą wiązać się z transakcją dotyczącą danej nieruchomości. Stan prawny nieruchomości powinien zostać poddany analizie przed zawarciem umowy rezerwacyjnej,przedwstępnej,deweloperskiej czy umowy przyrzeczonej – umowy sprzedaży nieruchomości, zarówno w przypadku zakupu mieszkania, domu, działki budowlanej, rolnej, leśnej, jak i obiektów użytku komercyjnego oraz budynków i lokali na wynajem. W trakcie audytu prawnego sprawdzana jest m.in treść księgi wieczystej, podstawy wpisów prawa własności, przeznaczenie, w tym również przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i obciążenia nieruchomości. Weryfikacji podlegają: wiarygodność sprzedającego, zapisy umowy oraz inne elementy, które mogą stanowić przeszkodę do realizacji inwestycji po dokonaniu transakcji jak np. zasiedzenie jej przez osoby trzecie. Analiza stanu prawnego nieruchomości ułatwia podjęcie decyzji inwestycyjnej, umożliwiając ograniczenie lub całkowitą eliminację ryzyka związanego z transakcją. 

Kogo dotyczą sprawy związane z analizą stanu prawnego nieruchomości?

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci prowadzi analizę stanu prawnego najczęściej na zlecenie inwestorów oraz osób prywatnych – zainteresowanych zakupem nieruchomości. Jednak raport stanu formalno – prawnego nieruchomości okazuje się przydatny również na etapie sporządzania oferty sprzedaży nieruchomości przez sprzedawcę lub pośredników w obrocie nieruchomościami – poparta audytem jest bardziej wiarygodna dla kupujących. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska pomagają inwestorom w nabyciu nieruchomości, również jako pełnomocnicy, oraz doradzają podczas całego procesu inwestycyjnegobudowlanego, sporządzają umowy oraz analizują zapisy kontraktów zaproponowanych m.in. przez deweloperów, udzielają porad prawnych z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa budowlanego oraz reprezentują Klientów jako pełnomocnicy, przed właściwymi organami administracyjnymi, sądami powszechnymi, a także sądami adnimistracyjnymi: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, wnosząc odwołania, skarg kasacyjne i skargi od decyzji organów. Adwokaci specjalizujący się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości, prowadzą obsługę prawną inwestycji. Prawnicy pomagają podczas transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, a także zajmują się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz uzgadnianiem treści księgi wieczystej.

Opiniowanie i analiza umów

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci świadczą kompleksową pomoc prawnądoradztwo w nabyciu nieruchomości, prowadzą konsultacje z zakresu analizy umów inwestycyjnych, w tym m.in. umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, przedwstępnej, umowy przenoszącej własność i umowy sprzedaży, a także umowy kredytowej oraz cesji umowy deweloperskiej. Sprawdzeniu podlegają wszystkie dostarczone przez Klienta dokumenty, w tym prospekt informacyjny i załączniki do umowy. Prawnicy podczas weryfikacji zapisów umowy oceniają je z perspektywy indywidualnych interesów Klienta, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz treścią księgi wieczystej nieruchomości, wyjaśniają niezrozumiałe fragmenty umowy, a następnie przedstawiają propozycje zmian postanowień niekorzystnych dla Klienta i pomagają w negocjacjach z drugą stroną umowy. 

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

W ramach obsługi inwestycji budowlanych Kancelaria BHS-Adwokaci oferuje wszechstronną pomoc prawną z zakresu prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego i cywilnego związanego z formalnoprawnymi aspektami procesu budowlanego oraz wsparciem w skonstruowaniu umów i negocjacjach warunków współpracy z wykonawcami i podwykonawcami. Adwokaci Kancelarii reprezentują inwestorów i innych uczestników procesu budowlanego przed sądami i urzędami, w tym w trakcie uzyskiwania stosownych pozwoleń i decyzji, a także sporządzają projekty dokumentów umożliwiających sprzedaż nieruchomości – takich jak przykładowo: wzór umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej i przenoszącej własność nieruchomości.

Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym.

Prawo budowlane to gałąź prawa administracyjnego regulująca przebieg procesu budowlanego oraz prawa i obowiązki jego uczestników. Przy czym budowa to nie tylko wykonanie, ale również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont, rozbiórka obiektu budowlanego. Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu inwestycji budowlanej warto zasięgnąć konsultacji prawnej w celu właściwego zabezpieczenia interesów na każdym etapie realizacji projektu od analizy stanu prawnego nieruchomości i uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, dokonania zgłoszenia, poprzez nadzór prawny nad inwestycją budowlaną, aż finalizacje projektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Kancelaria BHS-Adwokaci świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa budowlanego we wszelkich kwestiach związanych z nieruchomościami, w tym reprezentuje Klientów w toku sporów sądowych dotyczących realizowanej inwestycji budowlanej.

Etapy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w sprawach budowlanych.

Postępowanie administracyjne zostaje wszczęte na wniosek lub z urzędu, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego właściwy organ wydaje decyzję administracyjną lub postanowienie, w niektórych sytuacjach przepisy dopuszczają milczące załatwienie sprawy. W prawie administracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności (co oznacza, że istnieje możliwość wniesienia odwołania do organu nadrzędnego) oraz zasada kontroli sądowej decyzji ostatecznych.

Decyzja administracyjna. 

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że organy administracji decyzją rozstrzygają większość spraw administracyjnych. Przykładem decyzji administracyjnej jest pozwolenie na budowę – niezbędne do rozpoczęcia i realizacji zamierzenia budowlanego, a także pozwolenie na użytkowanie. Załatwienie sprawy administracyjnej w pierwszej instancji powinno nastąpić w ciągu miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych dwóch miesięcy, natomiast w sprawach związanych z wydaniem pozwolenia na budowę do 65 dni. 

Odwołanie od decyzji administracyjnej.

Odwołanie od decyzji administracyjnej do organu nadrzędnego może wnieść każda ze stron postępowania, co do zasady w terminie 14 dni. Organ nadzoru może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy decyzję wydaną w pierwszej instancji. W sprawach budowlanych organem drugiej instancji jest najczęściej wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci składają w imieniu Klientów odwołania m.in. od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest środkiem zaskarżenia ostatecznych decyzji administracyjnych i przysługuje po wyczerpaniu drogi odwoławczej w toku postępowania administracyjnego. Celem skargi jest weryfikacja legalności decyzji administracyjnej i jej ewentualne wyeliminowanie z obrotu prawnego. Na wniosek skarżącego Wojewódzki Sąd Administracyjny w sytuacji, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji, która jest przedmiotem skargi. Skarga administracyjna musi zostać wniesiona w terminie 30 dni oraz spełniać wymogi formalne.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego służy kontroli wyroków wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest wysoko sformalizowane – skarga kasacyjna musi zostać sporządzona i wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika. Wraz ze skargą może zostać złożony wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku sądu pierwszej instancji do czasu rozpoznania sprawy przez sąd kasacyjny. Skarga kasacyjna przysługuje od wyroków oraz postanowień kończących postępowanie sądowoadministracyjne, wydanych przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczne, co oznacza, że nie przysługuje od niego odwołanie.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z analizą stanu prawnego nieruchomości i prawem budowlanym, które rozwiązują adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci:

Podczas konsultacji z zakresu analizy stanu prawnego nieruchomości adwokaci odpowiadają m.in. na poniższe pytania:

 • Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna?
 • Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z rynku wtórnego?
 • Jakie informacje należy zweryfikować w przypadku zakupu działki inwestycyjnej?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości?
 • Czy wniesienie odwołania wstrzymuje wykonalność decyzji administracyjnej?
 • Czym jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?
 • Czym różni się umowa rezerwacyjna od umowy deweloperskiej?
 • Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?
 • Czy po zawarciu umowy deweloperskiej stanę się właścicielem mieszkania?
 • Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?
 • Czym jest decyzja o warunkach zabudowy?
 • Ile trwa sprawa sądowa przeciwko deweloperowi?
 • Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i w jaki sposób wpływa na proces budowlany?
 • Jak zalegalizować budynek wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę?
 • Jakie są koszty związane ze złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?
 • Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie?
 • Na jakich zasadach można odstąpić od umowy deweloperskiej?
 • Na co zwrócić uwagę podczas zakupu nieruchomości od dewelopera?

Co wchodzi w zakres usług adwokata w związku z analizą stanu prawnego nieruchomości?

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci zapewniają pomoc i wsparcie prawne we wszelkich sprawach związanych z organizacją procesu inwestycyjnego oraz rynkiem nieruchomości – przygotowują projekty, opiniują, negocjują i zawierają w imieniu Klientów umowy rezerwacyjne, deweloperskie, przedwstępne i przenoszące własność, badają stan prawny nieruchomości przed zakupem/sprzedażą oraz pomagają w jego uregulowaniu. W zakresie analizy stanu prawnego weryfikacji podlega treść księgi wieczystej nieruchomości, obciążenia faktyczne i prawne, wiarygodność sprzedającego oraz inna dokumentacja dotycząca nieruchomości – prospekt informacyjny, plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek i adwokat Kinga Henzel – Janowska reprezentują inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz kompleksowo pomagają w przeprowadzeniu transakcji na rynku nieruchomości.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach związanych z analizą stanu prawnego?

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii w sprawach z zakresu nieruchomości i prawa budowlanego jest ustalana indywidualnie, przed przyjęciem zlecenia i zależy od wielu czynników, przede wszystkim zakresu analizy, stopnia skomplikowania zlecanej sprawy, etapu postępowania. W przypadku konsultacji prawnej, weryfikacji zapisów umowy lub zlecenia audytu stanu formalno-prawnego nieruchomości honorarium adwokata będzie uzależnione od nakładu pracy, obszerności dokumentacji oraz czasu przeznaczonego na udzielenie porady, sporządzenie opinii lub raportu. Podczas pierwszego spotkania ustalany jest sposób, w jaki usługi prawne będą rozliczane – systemem godzinowym, w którym wynagrodzenie jest iloczynem godzin przeznaczonych na realizację usługi prawnej oraz wcześniej ustalonej stawki godzinowej lub systemem ryczałtowym, gdzie wysokość wynagrodzenia jest stała. Więcej informacji na temat sposobu ustalania wynagrodzenia Kancelarii można znaleźć cennik porady prawne.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii w sprawach związanych z analizą stanu prawnego nieruchomości?

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z prawem cywilnym, prawem nieruchomości i prawem budowlanym, w tym w udzielaniu porad prawnych oraz reprezentacji Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie świadczy usługi prawne w zakresie weryfikacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych oraz lokalowych, badania treści księgi wieczystej, analizy umów oraz wszelkich formalnościach związanych z zakupem i sprzedażą nieruchomości, co umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z transakcją i ułatwia podjęcie decyzji inwestycyjnej. Planując inwestycję budowlaną, zakup lub sprzedaż nieruchomości warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie nieruchomości, który zapewni bezpieczeństwo prawne transakcji na rynku obrotu nieruchomościami.

Analiza stanu prawnego nieruchomości - najczęściej zadawane pytania:

Czym jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska to umowa przedwstępna zawierana z deweloperem w formie aktu notarialnego, która określa prawa i obowiązki stron transakcji – kupującego oraz sprzedającego (dewelopera), a jej celem jest ustalenie ceny i przedmiotu późniejszej umowy przyrzeczonej – przenoszącej prawo własności nieruchomości na nabywcę. Właściwa transakcja następuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy po zawarciu umowy deweloperskiej, kiedy deweloper po uzyskaniu niezębnych pozwoleń i decyzji jest w stanie wydać nieruchomość nabywcy i zawrzeć umowę przyrzeczoną. Projekt umowy deweloperskiej zazwyczaj jest przygotowywany przez dewelopera, natomiast należy pamiętać, że postanowienia umowne podlegają negocjacji, dlatego warto zlecić adwokatowi ich analizę jeszcze przed podpisaniem umowy u notariusza. 

Za co deweloper ponosi odpowiedzialność karną?

Sytuacje, w których deweloper może ponosić odpowiedzialność karną określa przede wszystkim tzw. ustawa deweloperska oraz kodeks karny. Do katalogu przestępstw zalicza się m.in. podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie w prospekcie informacyjnym, niezapewnienie nabywcom środków ochrony wpłat, oszustwo nabywców nieruchomości, fałszowanie dokumentów – posługiwanie się dokumentami podrobionymi lub przerobionymi, poświadczenie nieprawdy, a także oszustwa kredytowe – wprowadzenie instytucji finansowej w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jakie są przestępstwa przeciwko wierzycielom w obrocie nieruchomościami?

W obrocie nieruchomościami, działanie na szkodę kontrahentów może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Kodeks karny do katalogu przestępstw przeciwko wierzycielom zalicza udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia należności, pokrzywdzenie wierzyciela poprzez ograniczenie zaspokojenia wierzytelności z uwagi przenoszenie majątku na nową spółkę tzw. uciekanie z majątkiem, celowe doprowadzenie do upadłości i niewypłacalności, lub wybiórczą zapłatę jedynie niektórych należności. Strony transakcji na rynku nieruchomości mogą dopuścić się również przestępstw przeciwko dokumentom oraz przeciwko mieniu, w szczególności poprzez wyzyskanie błędu lub niezdolności do podejmowania decyzji i należytego działania drugiej strony transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia nieruchomością. W obrocie nieruchomościami zdarzają się również sytuacje wyzyskania przymusowego położenia osoby sprzedającej lub kupującej nieruchomość. Kancelaria reprezentuje Klientów również w ewentualnych postępowaniach karnych.

Kto ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwa związane z procesem inwestycyjnym?

Odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem lub zaniechanie w procesie inwestycyjnym, mogą podlegać m.in. inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. Do najczęstszych przestępstw popełnianych w procesie inwestycyjnym zaliczane jest oszustwo kredytowe – wyłudzenie kredytu inwestycyjnego lub hipotecznego, tzw. pranie brudnych pieniędzy tj. zakup nieruchomości ze środków pochodzących z przestępstwa, fałszerstwo intelektualne – np. poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy, prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia, prowadzenie prac zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mieniu bądź środowisku, wadliwe utrzymanie obiektu budowlanego.

Analiza stanu prawnego nieruchomości. Prawo budowlane. Skontaktuj się z adwokatem z Kancelarii BHS -Adwokaci.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatami Kancelarii: adwokat Kingą Henzel – Janowską oraz adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek w celu umówienia konsultacji z zakresu prawa budowlanego lub zlecenia przygotowania audytu stanu prawnego nieruchomości, analizy umów związanych z procesem inwestycyjnym. Spotkania z Klientami odbywają się w jednym z naszych dwóch biur w Krakowie: przy ulicy Królewskiej 11/3 oraz ulicy św. Anny 9. Konsultacje prawne prowadzone są również zdalnie – telefonicznie, e-mailowo oraz w formie wideokonferencji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania konsultacji prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci znajdują się na stronie Porady prawne.

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa nieruchomości, oprócz spraw związanych z analizą stanu prawnego pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie udzielają porad prawnych oraz prowadzą postępowania przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa nieruchomości. Prowadzone sprawy dotyczą: nieważności umowy, bezskuteczności umowy spraw o zapłatę należności z różnych tytułów, w tym zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym występują przed sądami wieczystoksięgowymi, sporządzają oraz opiniują umowy dotyczące nieruchomości, w tym umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości a także reprezentują Klientów w postępowaniach zasiedzenie oraz podział i zniesienie współwłasności. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska prowadzą też konsultacje w sprawach cywilnych transgranicznych.

W czym jeszcze oprócz prawa cywilnego specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

Do obszarów specjalizacji adwokatów Kingi Henzel – Janowskiej oraz Katarzyny Budzoń – Grabek, poza prawem cywilnym należy również prawo nieruchomościprawo gospodarczeprawo spadkoweprawo karne.Prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych oraz prowadzą sprawy sądowe również z zakresu prawa rodzinnego prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Ze szczegółowym zakresem specjalizacji adwokatów krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci można zapoznać się, odwiedzając stronę specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Analiza stanu prawnego nieruchomości - Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Analiza stanu prawnego nieruchomości - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej