Prawo nieruchomości - Kraków

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa nieruchomości.

Prawo nieruchomości - adwokat i porady prawne w Krakowie

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa nieruchomości. Adwokaci Kancelarii do spraw nieruchomości: adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska udzielają porad prawnych w sprawach nieruchomości, w tym co do nieruchomości w Krakowie, analizują dokumenty, projekty umów dotyczących nieruchomości, np. umów rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych, warunkowych i księgi wieczyste, reprezentują Klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych. Przeprowadzają kompleksowe audyty stanu prawnego nieruchomości. W razie potrzeby występują jako pełnomocnicy przy zawieraniu umów zbycia nieruchomości – przy przenoszeniu własności nieruchomości w Krakowie, udziału w nieruchomości, czy innych praw majątkowych. Pomagają w procesach inwestycyjnych, również w zakresie zagadnień prawa budowlanego, w tym w zakresie realizacji inwestycji. Adwokaci udzielają konsultacji dotyczących zagrożeń związanych z wpisami w księdze wieczystej co do hipotek, służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, a także co do skutków w prawie karnym w przypadku spraw związanych z obrotem nieruchomościami.

Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek specjalizują się w postępowaniach sądowych o zasiedzenie nieruchomości. Adwokaci z Krakowa reprezentują w sądach cywilnych w sprawach zasiedzenia działek budowlanych, zasiedzenia działek rolnych, zasiedzenia działek zabudowanych, lokali mieszkalnych oraz zasiedzenia udziału w nieruchomości. Prowadzą sprawy o zasiedzenie nieruchomości w Krakowie jak i poza Krakowem.

Prawnicy z BHS-Adwokaci doradzają we wszelkich sprawach związanych ze współwłasnością nieruchomości, w tym co do uprawnień i obowiązków współwłaścicieli nieruchomości. Pomagają w rozstrzyganiu sporów pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości w drodze negocjacji ugodowych oraz w postępowaniach sądowych. Reprezentują współwłaścicieli w sprawach dotyczących współwłasności nieruchomości w sądach powszechnych na etapie postępowania w I instancji oraz w apelacji. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska doradzają jak przeprowadzić ugodowo proces zniesienia współwłasności nieruchomości i reprezentują w przypadku sporów w postępowaniach sądowych dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości.

Klienci Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci mogą liczyć na kompleksową obsługę każdej sprawy dotyczącej nieruchomości, w tym również z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych oraz na pomoc przy doborze najkorzystniejszej formy załatwienia sprawy.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Czym jest prawo nieruchomości?

Prawo nieruchomości to dziedzina prawa obejmująca wszelkie zagadnienia prawne dotyczące nieruchomości. Obejmuje sprawy dotyczące prawa własności nieruchomości – działek zabudowanych i działek niezabudowanych, wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz wszystkich praw rzeczowych na nieruchomościach (ograniczone prawa rzeczowe takie jak użytkowanie, służebności, służebności osobiste, służebności drogi koniecznej), a także obciążenia nieruchomości (hipoteki), inne prawa i roszczenia ujawnione w księgach wieczystych.

W ramach prawa nieruchomości mieszczą się sprawy o nabycie nieruchomości, umowy takie jak sprzedaż, darowizna, zamiana, umowa o dożywocie a także zasiedzenie nieruchomości lub jej udziału, uwłaszczenie nieruchomości i unieważnienie darowizny dotyczącej nieruchomości. To dziedzina prawa obejmująca spory dotyczące granic działek, spory sąsiedzkie, sprawy o wydanie nieruchomości bądź ich części (w tym sprawy o eksmisję, eksmisję małżonka), ochronę posesoryjną i roszczenia negatoryjne.

W ramach prawa nieruchomości mieszczą się wszelkie sprawy dotyczące współwłasności nieruchomości i korzystania z nieruchomości, takie jak najem czy dzierżawa nieruchomości. Prawo nieruchomości obejmuje roszczenia i rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami (nakłady na nieruchomość, rozliczenie nakładów z majątku wspólnego, rozliczenie nakładów na majątek osobisty, pożytki z nieruchomości, bezumowne korzystanie z nieruchomości, sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości z pominięciem współwłaściciela, sprawy o dopuszczenie do współposiadania nieruchomości). Przedmiotowa dziedzina prawa dotyczy także zagadnień związanych z wyjściem ze współwłasności takich jak zniesienie współwłasności w formie aktu notarialnego lub w toku postępowania sądowego.

Prawo nieruchomości zajmuje się również wszelkimi sprawami dotyczącymi ksiąg wieczystych, badaniem prawidłowości zapisów w księgach wieczystych i uzgodnianiem treści ksiąg wieczystych.

Kogo dotyczy prawo nieruchomości?

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci jest udzielana zarówno osobom, które są właścicielami nieruchomości, bądź mają udział w nieruchomości jak i osobom, które dopiero planują nabyć działkę, dom lub mieszkanie. Kancelaria udziela porad prawnych i prowadzi sprawy sądowe również obcokrajowcom oraz Polakom na stałe zamieszkałym zagranicą. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zawierają umowy notarialne w imieniu klientów, a także załatwiają sprawy urzędowe bez konieczności osobistego zaangażowania mocodawcy.

Adwokaci od spraw nieruchomości prowadzą procesy sądowe, reprezentując osoby fizyczne i przedsiębiorców. Doradzają przed zakupem nieruchomości i przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska pomagają Klientom, którzy chcą sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz usunąć błędy i niezgodności w księgach wieczystych. Klientami Kancelarii BHS-Adwokaci są osoby, które chcą nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenia albo znieść współwłasność czy rozwiązać spór ze współwłaścicielami nieruchomości.

Popularne sprawy dotyczące nieruchomości, którymi zajmują się adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci

Zniesienie współwłasności

Pomoc prawna adwokatów Kingi Henzel-Janowskiej i Katarzyny Budzoń-Grabek przy zniesieniu współwłasności nieruchomości to jedna z najważniejszych specjalizacji Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie. Adwokaci Kancelarii do spraw nieruchomości udzielają porad prawnych z zakresu zniesienia współwłasności, zarówno ugodowego zniesienia współwłasności jak i sądowego zniesienia współwłasności ,prowadząć również sprawy powiązane (zniesienie współwłasności i dział spadku, podział majątku po rozwodzie, rozliczenie nakładów na nieruchomość, rozliczenie pożytków z nieruchomości, bezumownego korzystania z nieruchomości czy innych korzyści z nieruchomości). Doradztwo prawne polega m.in. na pomocy w wyborze najtrafniejszej drogi postępowania, analizie podatkowej transakcji, sporządzaniu projektów ugód, umów i porozumień. Adwokaci do spraw nieruchomości prowadzą negocjacje w sprawach zniesienia współwłasności, a w razie potrzeby występują również jako pełnomocnicy przy czynnościach z zakresu zniesienia współwłasności: umowach zawieranych w formie pisemnej jak i aktach notarialnych dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości).

Szczegółowy zakres usług Kancelarii BHS Adwokaci co do spraw dotyczących zniesienia współwłasności można znaleźć na stronie dedykowanej zniesieniu współwłasności

Współwłasność i korzystanie z nieruchomości

Adwokaci do spraw nieruchomości zajmują się zagadnieniami z zakresu współwłasności nieruchomości oraz dotyczącymi korzystania z nieruchomości. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych co do sytuacji prawnej Klientów będących współwłaścicielami nieruchomości, przysługujących im uprawnień, w tym roszczeń o dopuszczenie do współposiadania, roszczeń o nakłady, spraw o pożytki z nieruchomości czy spraw o wynagrodzenie za tzw. korzystanie z nieruchomości ponad udział – wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości z pominięciem współwłaściciela. Porady prawne dotyczą też praw przysługujących właścicielom przy umowach najmu, dzierżawy i użyczenia. Kancelaria BHS-Adwokaci w Krakowie doradza kompleksowo, w tym w zakresie zagadnień podatkowych, związanych z korzystaniem z nieruchomości.

Zasiedzenie

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie. Adwokaci kancelarii do spraw nieruchomości prowadzą skomplikowane sprawy dotyczące zasiedzenia działek gruntu, zarówno zabudowanych jak i niezabudowanych, w tym co do zasiedzenia nieruchomości rolnych, czy należących do Skarbu Państwa, gminy czy powiatu. Doświadczeni prawnicy kancelarii prowadzą sprawy wieloaspektowe, łącząc kwestie zasiedzenia i uwłaszczenia Niejednokrotnie adwokaci podnoszą również zarzut zasiedzenia nieruchomości w toku prowadzonych sprawach sądowych m.in. spraw o dział spadku, czy o zniesienie współwłasności nieruchomości. Pomoc prawna obejmuje również zagadnienia podatkowe, związane z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie.

Szczegółowy zakres usług sprawdzą Państwo na stronie dedykowanej zasiedzeniu.

Księgi wieczyste

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska doradzają w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Prowadzone sprawy dotyczą analizy wpisów w księgach wieczystych, zmian wpisów w księgach wieczystych, usunięcia błędów w księgach wieczystych. Prawnicy krakowskiej kancelarii do spraw nieruchomości przygotowują projekty wniosków w postępowaniach wieczystoksięgowych, a także w razie potrzeby reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi, zarówno w Krakowie, jak i na obszarze całej Polski. Adwokaci specjalizujący się w prawie nieruchomości opracowują m.in. projekty skarg na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacji i wniosków o sprostowanie omyłek wpisów. W naszej kancelarii prowadzimy też sprawy skomplikowane, wymagające uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w zakładce poświęconej księgom wieczystym

Umowy dotyczące nieruchomości

Adwokaci Kancelarii adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń–Grabek przeprowadzają w imieniu swoich klientów procesy zbycia i nabycia nieruchomości. Doradzają w sytuacji potrzeby obciążenia nieruchomości, tj. w przypadku ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, przykładowo: hipoteki, użytkowania, współwłasności, służebności osobistych czy też służebności gruntowychi drogi koniecznej. Sprawdzają projekty umów notarialnych dotyczących nieruchomości: umów przedwstępnych, deweloperskich, warunkowych i przenoszących własność. Doradzają przy umowach sprzedaży, umowach nabycia nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości hipoteką, umowach darowizn, dożywocia i innych. Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy sądowe o odwołanie darowizny, jak też ustalenie skuteczności i unieważnienie umów w tym umowy darowizny (unieważnienie darowizny). W sytuacji gdy obecność Klienta przy umowie napotyka trudności, prawnicy kancelarii do spraw nieruchomości reprezentują Klientów również w kancelariach notarialnych, zawierając umowy w ich imieniu na podstawie udzielonych przez Klientów pełnomocnictw. Możliwe jest też udzielenie pełnomocnictwa adwokatom Kancelarii przez osoby przebywające na stałe za granicą. Prawnicy Kancelarii do spraw nieruchomości udzielają również porad prawnych, dotyczących konsekwencji podatkowych czynności związanych z obrotem nieruchomościami.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce umowy.

Proces inwestycyjny – audyt nieruchomości

Adwokaci Kancelarii do spraw nieruchomości udzielają pomocy prawnej w sprawach z zakresu procesu inwestycyjnego na nieruchomości. W razie potrzeby możliwe jest uzyskanie porady prawnej z zakresu prawa budowlanego, dotyczącego realizowanych inwestycji, a także reprezentacja przed właściwymi organami administracji oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, opracowanie projektu odwołania, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, czy też skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegóły dotyczące usług prawnym związanych z procesem inwestycyjnym na nieruchomości znajdą Państwo w zakładce audyt nieruchomosciproces inwestycyjny.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy, które rozwiązują adwokaci do spraw nieruchomości w Krakowie

Adwokaci kancelarii odpowiadają, m.in. na wskazanie poniżej pytania dotyczące spraw z zakresu prawa nieruchomości:

 • czy można zasiedzieć nieogrodzoną działkę?
 • co zrobić żeby zasiedzieć działkę rolną? Czy są szczególne wymagania?
 • co można zrobić, jeżeli płot jest postawiony niezgodnie z przebiegiem granicy ewidencyjnej?
 • czy można zasiedzieć działkę jeżeli nie płacono za nią podatku od nieruchomości?
 • czy można zasiedzieć działkę, jeżeli przejeżdża po niej sąsiad?
 • czy można zasiedzieć przejazd po drodze sąsiada?
 • czy od zasiedzenia płaci się podatek?
 • czy można zasiedzieć działkę lub dom dziadków?
 • czy można zasiedzieć działkę jeśli ma się w niej udział?
 • czy można zasiedzieć mieszkanie?
 • kiedy można wyodrębnić lokale w budynku?
 • jak wyodrębnić lokale we wspólnej nieruchomości?- jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości?
 • jak zmusić współwłaściciela do wykonania koniecznego remontu?
 • czy można znieść współwłasność jeśli drugi współwłaściciel zmarł?
 • czy można znieść współwłasności przy braku zgody  drugiego współwłaściciela?
 • w jaki sposób znieść współwłasność jeśli drugim właścicielem nieruchomości są małżonkowie w trakcie rozwodu?
 • czy można jednocześnie dokonać zniesienia współwłasności i podziału majątku dorobkowego małżonków?
 • czy można jednocześnie dokonać zniesienia współwłasności i działu spadku?
 • jak znieść współwłasność niepodzielnej nieruchomości?
 • czy od zniesienia współwłasności płaci się podatek?
 • czy można mieszkać i korzystać z całego domu jeśli ma się w nim tylko udział? Czy są jakieś konsekwencje prawne wyłącznego korzystania z całej nieruchomości?
 • czy można korzystać z całego mieszkania jeśli ma się nim tylko niewielki udział?
 • czy współwłaściciel, który nie wpuszcza do mieszkania musi zapłacić pozostałym współwłaścicielom odszkodowanie za korzystanie z tego mieszkania?
 • czy policja może pomóc jeśli mąż/żona/spadkobierca/inny współwłaściciel wymienił zamki?
 • co grozi za rozwiercenie wymienionych zamków wymienionych?
 • czy można żądać rozliczenia (zwrotu kosztów) za remont przeprowadzony we wspólnym budynku lub mieszkaniu?
 • czy osobie opiekującej się wspólną nieruchomością przysługuje wynagrodzenie?
 • czy można wynajmować całą nieruchomość jeśli ma się w niej tylko udział?
 • czy trzeba podzielić się czynszem z wynajmu z pozostałymi współwłaścicielami/spadkobiercami?
 • co zrobić żeby wyczyścić księgi wieczyste?
 • jak usunąć z księgi wieczystej stare hipoteki?
 • jak usunąć z księgi wieczystej wpisy dotyczące nieżyjących osób?
 • jak ustalić czy nieruchomość należy do rodziców/rodzeństwa?
 • jak ustalić czy nieruchomość została przekazana przez rodziców rodzeństwu?
 • co zrobić gdy w księdze wieczystej są wpisane nieznane osoby?
 • czy żonie przysługują prawa do nieruchomości kupionej przez męża w trakcie trwania małżeństwa?
 • jak sprawdzić czy na wybranej działce, można wybudować dom/prowadzić firmę?
 • jak sprawdzić dewelopera przed zakupem mieszkania?
 • czy można kupić działkę jeżeli właściciele nie są wpisani w księdze wieczystej?
 • jak przyśpieszyć wpis do księgi wieczystej?
 • co sprawdzić przed zakupem działki/mieszkania?
 • czy przysługuje mi odszkodowanie jeżeli działka stanie się rolna/gmina zaplanuje na mojej działce zieleń?
 • czy można zmusić sąsiadów żeby udostępnili drogę?
 • czy można zmusić sąsiadów do udostępnienia mediów?
 • co grozi za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o kredyt hipoteczny?
 • jak unieważnić umowę darowizny nieruchomości?
 • kiedy warto zawrzeć umowę o dożywocie?
 • czy można sprzedać nieruchomość przebywając za granicą?
 •  jak się zabezpieczyć sprzedając lub kupując nieruchomość?

Prawo nieruchomości – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Pomoc prawna z zakresu prawa nieruchomości obejmuje doradztwo prawne, reprezentację w sporach sądowych oraz przy czynnościach notarialnych. Porady prawne udzielane są przez adwokatów do spraw nieruchomości w dwóch biurach kancelarii w Krakowie oraz zdalnie. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska reprezentują klientów w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami I instancji oraz na etapie apelacji. Oferowane usługi obejmują również zastępstwo przed organami administracyjnymi oraz przy czynnościach związanych ze sprzedażą nieruchomości lub zawarciem ugodowego podziału nieruchomości, w tym w ramach podziału majątku małżeńskiego oraz działu spadku. Adwokaci z BHS-Adwokaci sporządzają umowy i weryfikują dokumenty dotyczące nieruchomości a także pomagają w zakresie ksiąg wieczystych.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących nieruchomości?

Wynagrodzenie adwokata w sprawach dotyczących nieruchomości jest uzależnione od rodzaju potrzebnej pomocy prawnej. Adwokaci Kancelarii BHSAdwokaci udzielają porad prawnych, których cena zależy od ilości czasu przeznaczonego na udzielenie porady prawnej. W przypadku potrzeby opracowania projektów pism, wniosków, pozwów, apelacji, skarg adwokaci przed przystąpieniem do realizacji zlecenia ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego – stałego, na które składają się najczęściej wynagrodzenie za dany etap sprawy oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniu sądu. Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia w oparciu o ilość godzin przeznaczonych na wykonanie danej usługi. W przypadku powierzenia sprawy sądowej, wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju i etapu sprawy, co do której Klienci poszukują pomocy prawnej. 

Prawo nieruchomości. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i reprezentacji Klientów w sprawach dotyczących nieruchomości. Obszary specjalizacji adwokatów kancelarii pozwalają na kompleksową pomoc prawną. Ma to ogromne znaczenie z racji tego, że sprawy z zakresu nieruchomości bardzo często łączą się ze sprawami spadkowymi i rodzinnymi (do uregulowania stanu prawnego niejednokrotnie konieczne jest przeprowadzenie spraw spadkowych, spraw o dział spadku, podział majątku) oraz innymi sprawami cywilnymi czy też koniecznością przeanalizowania kwesti podatkowych. Adwokaci z BHS-Adwokaci współpracują z doświadczonymi notariuszami, rzeczoznawcami oraz geodetami, zapewniając klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Prawo nieruchomości. Częste pytania o sprawy dotyczące nieruchomości?

Jak długo trwają w sądzie sprawy dotyczące nieruchomości?

Długość trwania postępowania w sądzie zależy od wielu czynników takich jak rodzaj sprawy, sądu do którego sprawa trafia i ilość uczestników postępowania. Sprawy sądowe dotyczące nieruchomości rozpoznawane są w trybie procesowym np. sprawa o eksmisję, bądź w postępowaniu nieprocesowym – jak np. sprawa o zniesienie współwłasności czy zasiedzenie. W zależności od rodzaju sprawy może ona trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci zdając sobie sprawę, iż czas niejednokrotnie działa na niekorzyść klienta wdrażają rozwiązania umożliwiające skrócenie procesu, np. dzięki sprawnie przeprowadzonej mediacji lub spotkaniom ugodowym z drugą stroną organizowanym w kancelarii.

Jaki sąd rozpoznaje sprawy dotyczące nieruchomości?

Sprawy sądowe dotyczące nieruchomości najczęściej są rozpoznawane przez sądy powszechne właściwe ze względu na położenie nieruchomości, przykładowo w przypadku nieruchomości położonych w Krakowie będzie to jeden krakowskich sądów rejonowych lub Sąd Okręgowy w Krakowie. W przypadku postępowań wieczystoksięgowych sprawy są prowadzone przez wyspecjalizowane wydziały ksiąg wieczystych. Inne sprawy dotyczące nieruchomości prowadzone są przez wydziały cywilne bądź gospodarcze. Sprawy rozpoznawane są najczęściej przez sądy rejonowe (sprawa o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym), rzadziej przez sądy okręgowe.

Czy można przeprowadzić sprawę dotyczącą nieruchomości bez osobistego udziału Klienta w sądzie lub u notariusza?
Większość spraw dotyczących nieruchomości może być przeprowadzona przez krakowską Kancelarię BHS-Adwokaci bez udziału  Klientów. W takim przypadku konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa prawnikom kancelarii w odpowiedniej formie, tj. pełnomocnictwa procesowego w formie pisemnej lub pełnomocnictwa materialnoprawnego w formie aktu notarialnego.  W ramach prowadzonych przez Kancelarię, cywilnych spraw sądowych, istnieje również możliwość zdalnego udziału Klientów w posiedzeniach sądu.

Porady prawne z zakresu nieruchomości. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa

Adwokaci kancelarii specjalizujący się  sprawach dotyczących nieruchomości: adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych z zakresu prawa nieruchomości z uwzględnieniem wszelkich szczegółowych zagadnień. Możliwe jest uzyskanie porady prawnej zarówno w jednej z lokalizacji Kancelarii jak i w formie zdalnej. Szczegółowe informacje co do możliwości uzyskania porady prawnej można znaleźć w zakładce porady prawne.

W czym jeszcze oprócz prawa nieruchomości, specjalizują się adwokaci z naszej kancelarii

Adwokaci naszej kancelarii oferują kompleksową pomoc prawną. Oprócz spraw dotyczących nieruchomości adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizują się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie spadkowym. W ramach kompleksowej pomocy prawnej klienci uzyskają porady prawne również z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Prawo nieruchomości - Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Prawo nieruchomości - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej