Prawo gospodarcze Kraków

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego prywatnego. Adwokat do spraw prawa handlowego: Katarzyna Budzoń-Grabek udziela porad prawnych w sprawach gospodarczych,, prowadzi konsultacje prawne w ramach stałej i doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorców, dokonuje analizy prawnej przedstawionych dokumentów, przeprowadza audyty prawne, opracowuje opinie prawne, projekty pism, umów, porozumień, deklaracji wekslowych, doradza w zakresie dochodzenia należności z weksli. Reprezentuje Klientów w postępowaniach rejestrowych, w sprawach wniosków o dokonanie wpisów do rejestrów Krajowego Rejestr Sądowego (KRS). Udziela pomocy prawnej występując jako pełnomocnik przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, w tym fundacji rodzinnej, przekształceniach spółek, wszelkich zmianach wymagających ujawnienia w rejestrach KRS, zmianach podmiotowych w organach spółek prawa handlowego, jak również w przypadku likwidacji spółek. Kancelaria prowadzi też postępowania sądowe przed sądami powszechnymi reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach gospodarczych, w tym w postępowaniach wekslowych. Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się również w dochodzeniu należności od członków zarządu spółek prawa handlowego, w przypadku ich niewypłacalności.

Czym jest prawo gospodarcze?

To dziedzina prawa obejmująca wszelkie zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy zarówno działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców osobiście, jak i w formie spółki cywilnej. Prawo gospodarcze prywatne obejmuje regulacje dotyczące prawa spółek. Mieszczą się w nim przepisy prawnej co do powoływania i rejestracji spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej), fundacji i stowarzyszeń, jak również normy prawne regulujące ich funkcjonowanie. Prawo gospodarcze obejmuje obowiązki sprawozdawcze względem sądu rejestrowego, procedurę dokonywania wszelkich zmian w umowach spółek i aktach założycielskich, w tym tryb zwoływania i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników spółek, zmiany podmiotowe – zmiany w organach spółek, wstąpienie w ogół praw i obowiązków wspólnika, nabywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Prawo gospodarcze obejmuje też postępowanie rejestrowe dotyczące wpisów w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego, przede wszystkim w rejestrze przedsiębiorców, zmierzające do ujawnienia zmian w spółkach. Prawo handlowe określa procedurę rozwiązania oraz likwidacji spółek prawa handlowego. 

Kogo dotyczy prawo gospodarcze?

Pomoc prawna Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie jest udzielana przedsiębiorcom, zarówno prowadzącym działalność osobiście, jako wspólnicy spółek cywilnych, w ramach spółek prawa handlowego – tj. w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, organizacjom pożytku publicznego: fundacjom i stowarzyszeniom, zarówno prowadzącym uboczną działalność gospodarczą jak i nieprowadzącym działalności gospodarczej. Klientami krakowskiej Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie są zarówno przedsiębiorcy, którzy potrzebują uzyskać jednorazową konsultację prawną jak i przedsiębiorcy, którzy korzystają z doradztwa prawnego Kancelarii w ramach stałej obsługi prawnej. Dotyczy zarówno spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem firm: powoływaniem i rejestracją spółek, obsługą zgromadzeń wspólników, wpisami w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego czy rozwiązywaniem – likwidacją spółek, postępowaniami rejestrowymi. Na rzecz przedsiębiorców Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS Adwokaci świadczą również usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniach sądowych – rejestrowych, cywilnych, gospodarczych czy wekslowych.

Popularne sprawy z zakresu prawa handlowego, którymi zajmują się adwokaci z kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie:

Sprawy wekslowe

Pomoc prawna adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek w sprawach gospodarczych obejmuje sprawy z zakresu prawa wekslowego. Adwokat Kancelarii do spraw gospodarczych, Katarzyna Budzoń-Grabek udziela porad prawnych z zakresu prawa wekslowego: co do oceny prawidłowości wypełnienia weksla in blanco, weksla własnego, weksla trasowanego, treści deklaracji wekslowej, doradza jak wypełnić prawidłowo weksel i jak przeprowadzić dalsze postępowanie sądowe przed sądem cywilnym bądź gospodarczym w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, przedstawiając ryzyka związane z podpisaniem weksla.

Więcej informacji dotyczących pomocy prawnej udzielanej przez Kancelarię BHS-Adwokaci w Krakowie z zakresu prawa wekslowego można znaleźć tutaj – weksel.

Postępowania rejestrowe – zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Adwokat do spraw gospodarczych, Katarzyna Budzoń-Grabek zajmuje się reprezentacją podmiotów wpisanych do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego w szczególności do rejestru przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych. Prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie opracowują projekty wniosków, pism i formularzy i składają je w imieniu Klientów, najczęściej elektronicznie, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowychdalsze informacje co do prowadzonych postępowań rejestrowych.

Zakładanie spółek prawa handlowego

Kancelaria adwokacka BHS adwokaci specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń. Adwokat kancelarii do spraw gospodarczych, Katarzyna Budzoń-Grabek udziela porad prawnych co wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowuje projekty umów, protokołów zgromadzeń wspólników oraz oświadczeń, w przypadku spółek zawiązywanych w formie aktu notarialnego. Pomaga w procesie elektronicznego założenia i rejestracji spółek w sytuacji gdy sztywny wzorzec umowy spółki jest wystarczający dla wspólników (w trybie umowy w portalu S24). Występuje jako pełnomocnik w procesie rejestracji za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Pomoc prawna, w razie potrzeby obejmuje również konieczne konsultacje prawne, w tym co do zagadnień podatkowych. Więcej informacji co do usług prawnych związanych z zakładaniem spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń.

Obsługa prawna

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, zarówno prowadzących działalność osobiście, jako wspólnicy spółek cywilnych czy w formie spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń. Obsługa prawna ma charakter kompleksowy. Dotyczy doraźnych konsultacji prawnych z zakresu prawa gospodarczego, nieruchomości, cywilnego, karnego i innych dziedzin prawa – tutaj szersze informacje co do specjalizacji kancelarii. Doradztwo prawne dotyczy stałej obsługi prawnej jak i możliwości uzyskania bieżącej porady prawnej. W jej zakres wchodzi przykładowo opracowywanie projektów umów, pism, dokumentów, analiz, audytów prawnych nieruchomości, opinii prawnych, windykację należności. Obsługa prawna obejmuje również reprezentację w postępowaniach sądowych przez sądami powszechnymi, zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej, w postępowaniach gospodarczych, cywilnych, wekslowych i innych.

Więcej informacji o świadczonych usługach z zakresu obsługi prawnej można znaleźć w zakładce Obsługa prawna.

Likwidacja spółek

Adwokat Kancelarii BS-Adwokaci w Krakowie Katarzyna Budzoń–Grabek pomaga przeprowadzić proces rozwiązania spółek – w tym proces likwidacji. Najczęściej pomoc prawna kancelarii dotyczy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradztwo prawne jest możliwe na każdym etapie procesu likwidacji spółki. Kancelaria opracowuje projekty niezbędnych dokumentów, za wyjątkiem dokumentów księgowych. W razie potrzeby możliwa jest reprezentacja wspólników na zgromadzeniach wspólników, w tym w kancelariach notarialnych, w procesie likwidacji spółki. Usługi prawne w zakresie likwidacji spółek świadczone są również na rzecz obcokrajowców, bądź osób przebywających poza granicami kraju, na podstawie stosownych pełnomocnictw – możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa za granicą.

Możliwe jest też uzyskanie porady prawnej co do kwestii powiązanych: w zakresie prawa podatkowego, upadłościowego i karnego – więcej informacji dotyczących usług prawnych z zakresu likwidacji spółek.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Najczęstsze pytania, na które odpowiadają adwokaci od spraw karnych

Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie odpowiadają, m.in. na wskazanie poniżej pytania dotyczące spraw z zakresu prawa gospodarczego:

 • Jak szybko można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla obcokrajowca. Jak ją założyć?
 • Czy można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiadając numeru PESEL?
 • W jaki sposób wpisać w KRS spółki dodatkowe PKD?
 • Jak dodać nowego wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? 
 • Czy w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżonek jest współwłaścicielem spółki – ma prawa do majątku spółki, w której udziały posiada drugi małżonek?
 • Co ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością po rozwodzie? Jak ją podzielić?
 • Komu przypadają udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku śmierci wspólnika?
 • Czy zgromadzenie wspólników spółki może odbyć się zdalnie?
 • Kiedy można zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 • czy trzeba zamknąć – zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której od dawna nie jest prowadzona działalność gospodarcza?
 • Czy trzeba zlikwidować spółkę, która nie ma majątku?
 • Co grozi za brak zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 • Czy można zawiesić działalność gospodarczą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 • Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za długi spółki?
 • Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za jej długi?

  Prawo gospodarcze – co wchodzi w zakres usług adwokata?

  Pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego obejmuje w pierwszej kolejności potrzebne konsultacje prawne, możliwe jest uzyskanie porady prawnej co do obowiązującego w sprawie stanu prawnego, a także pomoc w rozwiązaniu powstałych problemów prawnych. Kancelaria zajmuje się opracowywaniem m.in. projektów pism, wniosków, umów, ugód, porozumień bądź analiz, audytów prawnych nieruchomości i opinii prawnych. Prawnicy Kancelarii reprezentują przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych: w przypadku m.in. potrzeby założenia spółki, fundacji, stowarzyszenia, przekształceń, dokonania zmian wpisów bądź likwidacji spółki. Istnieje możliwość powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy sądowej przed sądami gospodarczymi w Krakowie jak i na terenie całego.

  Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach z zakresu prawa handlowego?

  Wynagrodzenie Adwokatów Kancelarii-BHS Adwokaci w Krakowie w sprawach gospodarczych zależy od rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Adwokaci Kancelarii udzielają konsultacji prawnych, opracowują projekty pism, opinii – wówczas wynagrodzenie jest uzależnione przede wszystkim od ilości czasu przeznaczonego na udzielenie porady prawnej, bądź w formie z góry określonej wysokości wynagrodzenia – ryczałt, bądź też na podstawie harmonogramu czasu pracy – ilości godzin pracy w oparciu o ustaloną z Klientem stawkę godzinową. W przypadku powierzenia reprezentacji i udzielenia pełnomocnictwa w sprawy sądowej: rejestrowej bądź spornej – w postępowaniu przed sądem gospodarczym wynagrodzenie Kancelarii podlega indywidualnemu ustaleniu, w zależności od rodzaju i etapu sprawy, jak również stopnia jej skomplikowania. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego – stałego, na które składają się najczęściej wynagrodzenie za etap sprawy, czynności w sprawie oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniu sądu bądź wynagrodzenia obliczonego na podstawie czasu pracy poświęconego na wykonywanie usługi prawnej – tj. w oparciu o rozliczenie godzinowe.

  Prawo gospodarcze. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, a także organizacji: fundacji i stowarzyszeń, zarówno prowadzących jak i nieprowadzących działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że obszary specjalizacji Kancelarii, wiedza, doświadczenie a także rozbudowany zespół kancelarii, pozwalają na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej. Sprawy z zakresu prawa gospodarczego przenikają się bowiem niejednokrotnie ze sprawami cywilnymi, prawem nieruchomości, prawem spadkowym, prawem pracy, prawem podatkowym czy też prawem karnym – znajdującymi się również w zakresie specjalizacji adwokatów Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie.

  Prawo handlowe. Częste pytania o sprawy dotyczące prawa gospodarczego

  Jak długo trwają w sądzie sprawy gospodarcze?

  Sprawy gospodarcze – rejestrowe, związane z dokonaniem wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź złożeniem dokumentów trwają zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy. Są przeprowadzane najczęściej elektronicznie, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Natomiast długość trwania postępowania spornego w sprawach gospodarczych zależy od wielu czynników: takich jak rodzaj sprawy, sąd powołany do rozpoznania sprawy, ilość i charakter materiału dowodowego koniecznego do przeprowadzenia w sprawie. W zależności od rodzaju sprawy może ona trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

  Czy sprawy gospodarcze są rozpoznawane elektronicznie?

  Sprawy gospodarcze – rejestrowe są obecnie są obecnie rozpoznawane w trybie elektronicznym. W przypadku wpisów dotyczących przedsiębiorców – tj. co do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postępowanie elektroniczne jest obligatoryjne. Składane przez przedsiębiorców bądź adwokatów Kancelarii pisma, wnioski, środki zaskarżenia i inne dokumenty wymagają podpisu elektronicznego – bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Również w tej samej formie – tj. elektronicznie, sąd rejestrowy dostarcza przedsiębiorcom bądź ich pełnomocnikom korespondencję sądową. Postępowanie elektroniczne jest natomiast fakultatywnew przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie do rejestru przedsiębiorców. Organizacje nieposiadające wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą zatem wybrać w jakiej formie chcą składać wnioski i pisma w postępowaniu rejestrowym. W takim sprawach nadal możliwe jest składanie wniosków o wpis w tradycyjny sposób tj. na piśmie – składając podpisane pisma bądź wnioski na formularzach, we właściwym dla danej organizacji sądzie rejestrowym. 

  Sprawy gospodarcze – rozpoznawane przez sądy powszechne w trybie procesowym nie są rozpoznawane elektronicznie. Pozew i wszelkie dalsze pisma procesowe w sprawie – odpowiedź na pozew, sprzeciw, zarzuty czy inne pisma przygotowawcze składane w sprawie, wnoszone są do sądu tradycyjnie na piśmie – i tylko takie, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, wywołują skutek prawny. Istnieje możliwość rozpoznania sprawy – jeżeli pozwala na to charakter sprawy a strony nie zażądają rozprawy – na posiedzeniu niejawnym. Wówczas możliwe jest uzyskanie rozstrzygnięcia w sprawie bez przeprowadzenia rozprawy.

  Czy można przeprowadzić sprawę z zakresu prawa gospodarczego bez osobistego udziału Klienta?

  Większość spraw z zakresu prawa gospodarczego może być przeprowadzona przez adwokatów Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie bez osobistego udziału Klientów – wyłącznie w oparciu o zdalny kontakt z Kancelarią. Konieczne jest wówczas udzielenie pełnomocnictwa prawnikom Kancelarii w odpowiedniej formie, tj. w zależności od rodzaju sprawy i trybu postępowania: pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnictwa w formie z podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Istnieje również, w ramach prowadzonych przez Kancelarię, gospodarczych spraw sądowych, możliwość zdalnego udziału Klientów w posiedzeniach sądów gospodarczych rozpoznających sprawy.

  Porady prawne z zakresu prawa gospodarczego. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa

  Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie udzielają konsultacji prawnych z zakresu prawa gospodarczego a także powiązanych z nim dziedzin prawa: prawa nieruchomości, prawa cywilnego, podatków czy prawa pracy. Możliwe jest uzyskanie porady prawnej zarówno w siedzibie Kancelarii jak i w formie zdalnej: wideokonferencji, mailowej bądź telefonicznej. Szczegółowe informacje co do możliwości uzyskania porady prawnej można znaleźć w zakładce Porady prawne.

  W czym jeszcze oprócz prawa gospodarczego, specjalizują się adwokaci z naszej kancelarii?

  Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne. Oprócz spraw z zakresu prawa gospodarczego Adwokaci Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie zajmują się prawem nieruchomościsprawami cywilnymi, sprawami rodzinnymitakże sprawami spadkowymi. Specjalizujemy się również w prawie pracy oraz prawie karnym

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Prawo gospodarcze Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Prawo gospodarcze Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej