Rejestracja spółki Kraków - pomoc prawna

Spis treści Rozwiń

Jak dokonać wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej? Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Popularność tej formy wynika przede wszystkim z takich zalet spółki jak:

 • stosunkowo niskie koszty powołania spółki, 

 • możliwość szybkiego założenia spółki, 

 • łatwość powołania spółki z o.o. (można ją założyć nawet elektronicznie)

 • brak obowiązku (poza pewnymi wyjątkami) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – tzw składek zus, w tym dotyczy to również składki zdrowotnej

 • istotny atut to ograniczenie odpowiedzialności do majątku spółki – w odróżnieniu od spółek osobowych, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki, odpowiedzialność wspólników spółki ogranicza się do wniesionego wkładu, 

 • sp. z o.o. może posiadać też jedynie jednego wspólnika – nie jest to możliwe przykładowo w przypadku spółek osobowych bądź spółki cywilnej. 

W tej formie prawnej mogą funkcjonować zarówno przedsiębiorstwa rodzinne, start up-y czy też przedsiębiorstwa o skomplikowanej wewnętrznej strukturze. Kancelaria BHS-Adwokaci w Krakowie doradza w zakresie optymalnego wyboru sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym co do tego czy, w danych okolicznościach, spółka z o.o. to właściwa forma jej prowadzenia.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Istnieją dwa sposoby założenia spółki – elektronicznie (za pośrednictwem systemu S-24) lub tradycyjnie (u notariusza), wybór trybu zależy od wspólników, ich priorytetów i potrzeb. Pierwszym etapem procesu rejestracji jest zawarcie umowy spółki. Następnym krokiem jest wniesienie przez wspólników wkładów pokrywających kapitał zakładowy, powołanie zarządu oraz ewentualnie wybór członków rady nadzorczej/komisji rewizyjnej. Kolejno należy dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Najczęściej zakładaną spółką prawa handlowego jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych (prywatnych) lub prawnych (spółek). Jedynym ograniczeniem jest zakaz zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez inną jednoosobową spółkę z o. o. Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych osobom, które dopiero rozważają założenie spółki, a także tym, którzy są zdecydowani na prowadzenie działalności w ramach spółki handlowej i chcą zasięgnąć pomocy w procesie rejestracyjnym. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek doradza w wyborze formy działalności, doborze właściwych kodów według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także pomaga w sporządzeniu projektu umowy spółki oraz ustaleniu wysokości kapitału zakładowego.

Na czym polega założenie spółki przez Internet?

Rejestracja spółki za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości, odbywa się bez udziału notariusza, a wszystkie niezbędne dokumenty spółki są generowane automatycznie. W celu zawarcia umowy spółki należy skorzystać ze wzorca umowy oraz dołączyć odpowiednie załączniki. Formularz musi zostać podpisany z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Taka forma rejestracji będzie odpowiednia dla osób, którym zależy na czasie, bowiem proces jest krótszy niż w przypadku standardowej procedury, jednak wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim korzystając z systemu S-24 wspólnicy nie mogą samodzielnie formułować treści umowy, a wkłady muszą zostać wniesione wyłącznie w formie pieniężnej.

Jak przebiega założenie spółki u notariusza?

Zaletą tradycyjnego sposobu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest większa swoboda w kształtowaniu postanowień umowy, a także możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych tzw. aportów (np. nieruchomości, samochodów, patentów). W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy sporządzić projekt umowy, zawierający niezbędne elementy. Na tym etapie warto zasięgnąć porady prawnej adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci, aby mieć pewność, że umowa spełnia wszystkie wymagania formalne a także odpowiada oczekiwaniom wspólników co do relacji pomiędzy nimi, uprawnień poszczególnych organów, szczególnych uprawnień i obowiązków wspólników. Po przeprowadzeniu czynności notarialnych – sporządzeniu aktu założycielskiego bądź umowy spółki, powstanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, który obecnie może zostać wniesiony tylko przez internet – za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Jak wygląda wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego?

Obecnie wniosek dotyczący rejestracji spółki można złożyć jedynie elektronicznie (za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub przez system S-24 – w zależności od sposobu sporządzenia umowy spółki). Wniosek do sądu rejestrowego o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zawierać firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, a także przedmiot działalności, określenie wysokości kapitału zakładowego, dane osobowe i adresy członków zarządu. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. umowę spółki (wskazując numer Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – CREWAN lub załączając wzorzec umowy), oświadczenie o pokryciu wkładów przez wspólników, a także listę wspólników z podaniem imienia i nazwiska (lub firmy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. 

Jakie są opłaty sądowe w procesie rejestracji spółki?

Opłaty sądowe od wniosku o zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata od wniosku o wpis spółki różni się w zależności od formy założenia spółki. Jeżeli umowa spółki została zawarta w kancelarii notarialnej, opłata za wpis wynosi 500 zł. Natomiast w sytuacji, gdy umowę zawarto przy użycia wzorca w systemie S24, opłata od wniosku o wpis wynosi 250 zł. Obligatoryjnie należy opłacić również ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, którego koszt w obu przypadkach wynosi 100 zł. Opłaty wnosi się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub w systemie S24.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z procesem rejestracji spółki, które rozwiązują adwokaci specjalizujący się w prawie gospodarczym

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci odpowiadają na poniższe pytania związane z obszarem prawa gospodarczego w zakresie rejestracji spółki:

 • Jakie są korzyści założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? 

 • Jak dokonać wyboru formy prowadzenia działalności? Którą spółkę handlową wybrać?

 • Która forma działalności jest korzystniejsza – jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

 • Czy przedmiotem wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być świadczenie pracy lub usług?

 • Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kto musi się zgłosić do CRBR?

 • Czy spółka w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą?

 • Czy wspólnik spółki z o.o. może prowadzić działalność gospodarczą?

 • Jak uniknąć podwójnego opodatkowanie dochodów w spółce ograniczoną odpowiedzialnością?

  Zakładanie spółek Kraków - co wchodzi w zakres usług adwokata?

  Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek udziela porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, w tym co do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i innych spółek prawa handlowego a także przeprowadza, jako pełnomocnik, proces rejestracji spółki od wstępnego etapu – pomocy w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez doradztwo w doborze kodów PKD, przygotowanie, wedle potrzeb i wytycznych Klienta, projektu umowy spółki, aż po przygotowanie kompletu dokumentów rejestracyjnych, złożenie wniosków w Portalu Rejestrów Sądowych, monitorowanie procesu rejestracji spółki w KRS. Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci pomagają zakładać spółki zarówno w formie tradycyjnej (gdzie umowa spółki zostaje sporządzona notarialnie), jak i w formie elektronicznej – z wykorzystaniem systemu S24. Prawnicy Kancelarii przygotowują również zgłoszenie identyfikacyjne NIP-8 oraz deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego oraz zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

  Ile kosztuje pomoc adwokata w zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Wynagrodzenie Kancelarii w procesie rejestracji spółki uzależnione jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest zakres zlecenia – obejmujący cały proces rejestracji spółki lub jedynie poradę prawną (wówczas cena uzależniona jest od czasu przeznaczonego na jej udzielenie). W sytuacji zlecenia przeprowadzenia całego procesu rejestracji spółki, cenę determinuje forma rejestracji spółki, rodzaj wnoszonych wkładów, liczba wspólników, oczekiwana struktura spółki, zakres pomocy ze strony adwokata. Przed przyjęciem zlecenia koszt obsługi prawnej jest ustalany indywidualnie z Klientem, istnieje możliwość rozliczania pracy adwokata systemem ryczałtowym (niezależnym od nakładu pracy) lub godzinowym, gdzie opłacie podlega każda godzina pracy nad zleceniem. Więcej informacji na temat sposobu ustalania cen za usługi prawne Kancelarii można znaleźć w naszym cenniku.

  Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii?

  Adwokaci Katarzyna Budzoń-Grabek posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego prywatnego. Warto skorzystać z pomocy adwokata, aby mieć pewność, że proces rejestracji spółki przebiegnie sprawnie i poprawnie pod względem formalnym. Rejestracja spółki jest złożonym procesem wymagającym wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa podatkowego, rodzinnego czy spadkowego. Adwokaci świadczą kompleksową obsługę prawną na każdym etapie zakładania spółek oraz po jej rejestracji, w zakresie pytań prawnych dotyczących bieżącego funkcjonowania spółki. Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci współpracuje z kancelariami notarialnymi, dzięki czemu może zapewnić obsługę całego procesu rejestracyjnego.

  Pytania, na które najczęściej są zadawane adwokatom z kancelarii BHS-Adwokaci w zakresie rejestracji spółek

  Czy spółka może mieć tylko jednego wspólnika?

  Przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tylko przez jedną osobę – fizyczną lub prawną (z wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), która będzie posiadać 100% udziałów. W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

  Co może być wkładem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być dowolna, nie mniejsza jednak niż 5 000 zł. Kapitał pokrywa się wkładami, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych mogą być pieniężne lub niepieniężne (zwane również aportami). Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przeznaczyć na pokrycie kapitału zakładowego określoną sumę pieniężną, wpłacając ją na rachunek bankowy spółki, co jest najszybszym sposobem na sfinansowanie wkładu. Istnieje również możliwość przeniesienia na spółkę prawa własności określonego składnika majątkowego – np. prawa własności nieruchomości, akcji lub udziałów w innych spółkach, prawa własności intelektualnej (patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe). Rodzaj wkładu determinuje formę zawarcia umowy spółki (w przypadku aportów umowa musi być zawarta u notariusza).

  Jakie czynności należy podjąć po rejestracji spółki z o.o.?

  Po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w pierwszej kolejności należy założyć firmowy rachunek bankowy oraz dokonać zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Następnie należy złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne oraz opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli spółka ma być podatnikiem podatku VAT/VAT-UE powinna złożyć również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. 

  Rejestracja spółki Kraków. Skontaktuj się z adwokatem z Kancelarii BHS -Adwokaci.

  W celu uzyskania konsultacji prawnej dotyczącej procesu zakładania spółek, fundacji, czy stowarzyszeń, zlecenia opracowania dokumentów (umowy spółki, uchwał, oświadczeń, wniosków) lub powierzenia procesu rejestracji spółki zapraszamy do kontaktu z adwokatami krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci. Istnieje możliwość umówienia spotkania w siedzibie kancelarii w Krakowie, a także w formie zdalnej z wykorzystaniem wideokonferencji, kontaktu telefonicznego lub mailowego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci znajdują się na stronie Porady prawne.

  W jakich sprawach z zakresu prawa gospodarczego, oprócz spraw związanych z procesem rejestracji spółki, pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

  Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek specjalizuje się w prawie gospodarczym. Adwokaci Kancelarii świadczą usługi bieżącego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, a także zajmują się dochodzeniem należności na drodze postępowania sądowego, w tym w postępowaniach gospodarczych. Poza sprawami związanymi z zakładaniem spółek prawa handlowego, fundacji (w tym fundacji rodzinnej) i stowarzyszeń, prawnicy krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci pomagają w przygotowaniu i złożeniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych oraz Repozytorium Dokumentów Finansowych, reprezentują Klientów w postępowaniach rejestrowych. Pomoc prawna dotyczy wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przekształceń spółek, podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego, dopłat, obsługi prawnej zgromadzeń wspólników spółek. Adwokaci Kancelarii reprezentują również Klientów w postępowaniach o ustalenie bezskuteczności bądź nieważności uchwał podjętych przez organy spółek. Kancelaria zajmuje się również likwidacją spółek oraz sprawami z zakresu prawa wekslowego, a także reprezentacją w postępowaniu przeciwko członkom zarządu (w tym na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych). Prowadzone sprawy gospodarcze niejednokrotnie wiążą się ze sprawami spadkowymi oraz sprawami karnymi, w szczególności dotyczącymi pokrzywdzenia wierzycieli.

  W czym jeszcze oprócz prawa gospodarczego, specjalizują się adwokaci naszej Kancelarii?

  Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS Adwokaci specjalizują się w następujących dziedzinach prawa: prawie cywilnymprawie nieruchomości,prawie karnym oraz prawie pracy. Adwokaci Kancelarii udzielają porad prawnych i reprezentują Klientów przed sądami także w sprawach z zakresu prawa spadkowegoprawa rodzinnego,prawa podatkowego. Szczegółowy opis zakresu świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych usług można znaleźć na stronie Specjalizacje.

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Rejestracja spółki Kraków - pomoc prawna

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Rejestracja spółki Kraków - pomoc prawna, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej