Nieważność umowy Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest nieważność umowy?

Nieważność umowy oznacza, że cała umowa lub jej część nie jest prawnie wiążąca ze względu na określone przepisami naruszenia, lub wady. Wśród przyczyn nieważności można wymienić niezachowanie wymaganej formy (np. aktu notarialnego), brak zdolności do czynności prawnych (np. w sytuacji zawarcia umowy przez małoletniego lub osobę ubezwłasnowolnioną), sprzeczność postanowień umowy z ustawą, pozorność czy brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji. Ważność umowy może zostać zakwestionowana, gdy została zawarta przez jedną ze stron pod wypływem podstępu, groźby bezprawnej lub błędu. W takim przypadku konieczne jest złożenie w odpowiednim terminie stosownego oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych. Osobną przesłanką nieważności umowy jest wyzysk tj. sytuacja, w której jedna strona wykorzystuje przymusowe położenie, niedoświadczenie, niedołęstwo drugiej strony umowy, doprowadzając do rażącej niewspółmierności świadczeń. Wówczas istnieje możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem o unieważnienie umowy.

Kogo dotyczy sprawa o unieważnienie umowy?

Do Kancelarii najczęściej zgłaszają się osoby, które zawarły umowę pod wpływem błędu, podstępu a nawet groźby, a także strony umowy, którym złożono bezpodstawne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych. Wady oświadczeń woli – błąd, groźba czy podstęp mogą dotyczyć również jednostronnych czynności prawnych, przykładowo testamentów. Adwokaci udzielają porad w zakresie oceny ważności umów i oświadczeń, przyczyn nieważności umowy, w tym klauzul abuzywnych, a także reprezentują Klientów w sprawach sądowych o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego (tj. w celu stwierdzenia nieważności umowy) lub zwrot świadczenia nienależnego, a takżepomagają w sporządzeniu poprawnego pod względem formalnym oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych. Jeżeli nieważność umów dotyczy nieruchomości – ustalenie nieważności czynności odbywa się najczęściej w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Czym są wady oświadczeń woli?

Oświadczenie woli jest przejawem decyzji konkretnej osoby, która wyraża wolę wywołania określonych skutków prawnych, przykładem jest oświadczenie woli składane przez strony przy zawieraniu umowy. Wady oświadczenia woli są określonymi ustawowo nieprawidłowościami związanymi z podejmowaniem decyzji. Przykładem wad oświadczeń woli jest brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd, podstęp, groźba.

Czy umowa zawarta pod wpływem błędu jest nieważna?

Błąd, rozumiany jako niezgodne z prawdziwym stanem wyobrażenie o rzeczywistości, jest jedną z najczęściej występujących przesłanek nieważności umowy. Błąd może dotyczyć m.in. ceny, przedmiotu umowy, praw i obowiązków stron, ale także sytuacji „podsunięcia” do podpisu innej wersji umowy niż pierwotnie negocjowana i omawiana przez strony. Jeżeli umowa była odpłatna jej unieważnienie będzie możliwe, jeżeli druga strona wywołała błąd, wiedziała o nim lub z łatwością mogła go zauważyć. Należy zaznaczyć, że błąd musi być na tyle istotny, że gdyby nie wystąpił, to nie doszłoby do zawarcia kontraktu, chyba że strona umowy została celowo (podstępnie) wprowadzona w błąd. Umowa zawarta pod wpływem błędu jest ważna, dopóki nie zostanie złożone skuteczne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy. Termin na złożenie powyższego oświadczenia wynosi rok od chwili dowiedzenia się o błędzie.

Czy umowa zawarta pod wpływem podstępu jest nieważna?

Podstęp może przybrać postać m.in. zatajania istotnych informacji lub innego zachowania ukierunkowanego na nakłonienie drugiej strony, aby wyraziła zgodę na niekorzystne dla niej warunki umowne. Działania podstępnego może dopuścić się zarówno kontrahent, jak i inna osoba, niebędąca stroną umowy. Skutki podstępu osoby trzeciej są takie same jak drugiej strony umowy, jeżeli wiedziała ona o podstępie lub umowa była nieodpłatna. Jeżeli jedna ze stron złożyła oświadczenie woli ze względu na podstęp, istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych tak zawartej umowy. Podkreślenia wymaga, że umowa zawarta pod wpływem podstępu jest wadliwa, ale ważna aż do chwili złożenia na piśmie stosownego oświadczenia w terminie roku od momentu, gdy podstęp został wykryty. Dochodzenie roszczeń w wyniku złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych odbywa się na drodze postępowania sądowego przed sądem cywilnym, jeżeli podstęp realizuje jednocześnie znamiona oszustwa może też jednocześnie toczyć się postępowanie karne.

Jak uchylić się od umowy zawartej pod wpływem groźby?

Uchylenie się od skutków umowy jest możliwe, jeżeli groźba, pod której wpływem umowa została zawarta była bezprawna, realna i poważna. Za bezprawną i poważną można uznać groźbę, która została wymierzona w bezpieczeństwo osobiste (np. dotyczy pobicia) lub majątkowe (np. zniszczenie mienia, sprowadzenie poważnych problemów finansowych). Realność groźby polega na tym, że kontrahent jest zdolny do jej realizacji, a groźba skierowana jest przeciwko drugiej stronie umowy lub innym osobom, najczęściej dla niej najbliższym. W celu uchylenia się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem groźby konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia drugiej stronie umowy. Powinno to nastąpić w ciągu roku od dnia, gdy stan obawy związany z groźbą ustał tj. gdy osoba zagrożona wyzwoliła się z uczucia strachu lub gdy groźba została zrealizowana.

Stwierdzenie nieważności umowy. Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego?

Stwierdzenie nieważności umowy jest realizowane najczęściej w ramach powództwa z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego – o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. Pozew może złożyć, każdy, kto ma w tym interes prawny tzn. gdy istnieje niepewność co do stanu prawnego lub prawa. Jeżeli strona umowy skorzysta z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia, a druga strona uważa, że uchylenie jest bezpodstawne, wówczas możliwe jest wytoczenie powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego. W takiej sprawie sąd ocenia czy złożenie oświadczenia było uzasadnione oraz rozstrzyga o istnieniu lub nieistnieniu umowy – potwierdza, że umowa jest ważna albo nieważna. Takie rozstrzygnięcie może nastąpić również w postępowaniu o zwrot spełnionego świadczenia, które może zainicjować osoba składająca oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy. 

Czym różni się stwierdzenie nieważności umowy od unieważnienia umowy?

Stwierdzając nieważność umowy w ramach powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego – czy to z uwagi na skuteczne złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych (m.in. przypadku błędu, groźby czy podstępu) czy występowanie nieważności z mocy prawa (np. w sytuacji sprzeczności umowy z ustawą) sąd jedynie potwierdza istniejący już stan nieważności. Natomiast unieważnienie umowy ma miejsce w sytuacji, gdy sąd na podstawie konkretnego przepisu kształtuje stosunek prawny między stronami – zmienia go lub znosi, ma to miejsce na przykład w sytuacji wyzysku określonego w art. 388 kodeksu cywilnego.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy, które rozwiązują adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym związane z nieważnością umowy:

Podczas konsultacji prawnych i analizy zapisów umowy adwokaci odpowiadają m.in. na pytania związane z przyczynami i konsekwencjami nieważności umów:

 • Czym są klauzule abuzywne? Czy klauzula abuzywna skutkuje nieważnością całej umowy?
 • Czy umowa zawarta ustnie jest ważna?
 • Czy darowiznę można odwołać po śmierci darczyńcy?
 • Czy można cofnąć darowiznę?
 • Kiedy umowa dożywocia jest nieważna?
 • Czy niezachowanie formy aktu notarialnego zawsze skutkuje nieważnością umowy?
 • W jaki sposób i w jakim terminie uchylić się od umowy?
 • Jakie są konsekwencje nieważności umowy dla stron?
 • Jak dochodzić zwrotu nieruchomości w przypadku nieważnej umowy?
 • Kiedy umowa musi być na piśmie?
 • Czy sąd bada nieważność umowy z urzędu?
 • Kiedy umowa najmu mieszkania jest nieważna?
 • Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?
 • Kiedy należy odstąpić od umowy, a kiedy uchylić się od skutków prawnych?
 • Czy umowa bez podpisu jest ważna?

Nieważność umowy - co wchodzi w zakres usług adwokata?

Kancelaria BHS-Adwokaci oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z nieważnością umowy. Prawnicy udzielają konsultacji prawnych, analizują zapisy umowy oraz okoliczności jej zawarcia pod kątem przesłanek nieważności, przedstawiają możliwe rozwiązania, pomagają w sporządzeniu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych umowy.Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności umowy (ustalenia istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym), a także w sprawach o zwrot spełnionego świadczenia sporządzając pozwy i pisma procesowe w trakcie postępowania. Adwokaci reprezentują Klientów również na etapie postępowania polubownego – podczas mediacji i negocjacji z drugą stroną umowy. 

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie związanej z nieważnością umowy?

Wynagrodzenie Kancelarii w sprawach dotyczących nieważności umowy ustalane jest indywidualnie z Klientem podczas pierwszego spotkania, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Wynagrodzenie za usługi prawne jest ustalane w oparciu o kilka czynników i zależy od wybranej przez Klienta formy współpracy, okoliczności sprawy i stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Więcej informacji na temat sposobu ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi prawne można znaleźć na cennik porad prawnych.

Nieważność umowy - dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel – Janowska prowadzą konsultacje prawne oraz reprezentują Klientów w sądach w Krakowie, oraz na terenie całego kraju, bazując na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu spraw cywilnych, w tym dotyczących nieruchomości, związanych z prawem umów. Prawnicy z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci oferują zaangażowanie, rzetelność, poufność i indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy, udzielają porad prawnych na każdym etapie postępowania – analizują zapisy umowy, sporządzają niezbędne dokumenty, wezwania i pisma, ugody, zastępują Klientów w toku postępowania polubownego (negocjacji i mediacji) oraz przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.

Pytania, na które odpowiadają adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci, udzielając porad prawnych z zakresu nieważności umowy:

Jak unieważnić umowę darowizny?

Jeżeli umowa darowizny została zawarta pod wpływem groźby, podstępu lub błędu wywołanego przez obdarowanego, lub inną osobę, albo w stanie wyłączającym możliwość podjęcia decyzji w sposób świadomy (brak rozeznania, niemożność zrozumienia swych działań np. ze względu na chorobę), istnieje możliwość złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. Jeżeli druga strona umowy darowizny odmówi uznania oświadczenia, może stać się konieczne złożenie pozwu o ustalenie przez sąd nieważności umowy darowizny. Właściwy tryb postępowania sądowego będzie zależał od rodzaju sprawy i warto w tym zakresie zasięgnąć porady prawnej.

Czy unieważnienie darowizny jest tym samym co odwołanie darowizny?

Stwierdzenie nieważności umowy darowizny jest możliwe z uwagi na wady oświadczenia woli, zatem opiera się na innych przesłankach niż odwołanie darowizny. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy znacznie się pogorszył, popadł w niedostatek albo, gdy obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. 

Czy cała umowa jest nieważna, jeżeli tylko jedno z jej postanowień jest nieważne?

Nieważność niektórych postanowień umownych nie przesądza automatycznie o nieważności całej umowy. W sytuacji, gdy nieważność dotyczy tylko części kontraktu, to pozostaje on w mocy w pozostałym zakresie. Dotyczy to przede wszystkim przypadku wykorzystania w umowie klauzul abuzywnych czy nieprawidłowego zastosowania klauzuli kary umownej. Natomiast, jeżeli z okoliczności sprawy i treści stosunku prawnego wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby w ogóle zawarta, wówczas całą umowę uznaje się za nieważną. 

Czy stronie umowy może grozić odpowiedzialność karna za wprowadzenie w błąd?

Zachowanie strony umowy, która celowo wprowadza kontrahenta w błąd, może wyczerpywać znamiona oszustwa tj. przestępstwa określonego w art. 286 kodeksu karnego. Oszustwo może polegać na wprowadzeniu w błąd co do istotnych okoliczności poprzez kłamliwe zachowania lub na wykorzystaniu błędnego przeświadczenia, które jest przyczyną niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego. W ramach przestępstwa oszustwa może być rozważane także wykorzystanie podstępu w celu zawarcia umowy oraz wyzyskanie niezdolności drugiej strony umowy do należytej oceny swojego postępowania, oraz jego skutków – np. w sytuacji choroby czy podeszłego wieku.

Czy stronie umowy może grozić odpowiedzialność karna za groźbę?

Jeżeli strona umowy stosuje wobec kontrahenta groźbę, to w zależności od okoliczności danej sprawy takie zachowanie może być rozpatrywane w kategorii groźby karalnej tj. przestępstwa określonego w art. 190 kodeksu karnego albo zmuszania tj. przestępstwa określonego w art. 191 kodeksu karnego. Groźba karalna to zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę drugiej strony umowy lub osoby najbliższej, która wzbudza w pokrzywdzonym obawę, że zostanie spełniona. Natomiast przestępstwo zmuszania polega na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej w celu oddziaływania na wolę drugiej strony umowy, aby postąpiła w określony, zgodny z życzeniem sprawcy sposób. Kancelaria BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących wad oświadczenia woli – w tym błędu, podstępu i groźby zarówno na drodze postępowania cywilnego jak i reprezentując Klientów w powiązanych z nią sprawach karnych.

Porady prawne z zakresu nieważności umowy. Skontaktuj się z adwokatem z Kancelarii BHS -Adwokaci.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatami krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci w celu uzyskania porady prawnej lub powierzenia sprawy związanej ze stwierdzeniem nieważności umowy, czynności prawnej w tym testamentu. Konsultacje prawne odbywają się w jednym z naszych dwóch krakowskich biur zlokalizowanych przy ulicy św. Anny 9 oraz ulicy Królewskiej 11/3. Adwokaci świadczą pomoc prawną także online – mailowo, telefonicznie i za pośrednictwem wideokonferencji. Zachęcamy do odwiedzenia strony porady prawne, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie.

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego, oprócz spraw związanych z nieważnością umowy pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci zajmuje się sprawami z dziedziny prawa cywilnego i prawa nieruchomości, w tym sprawami cywilnymi transgranicznymi, sprawami dotyczącymi sądowej windykacji należności, uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty,ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika, a także analizą stanu prawnego nieruchomości i pomocą prawną: doradztwem, reprezentacją sporządzaniem projektów umów dotyczących nieruchomości. Adwokaci Kancelarii pomagają też w sprawach dotyczących podziału i zniesienia współwłasności nieruchomości, zasiedzeniaksiąg wieczystych. Prawnicy krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci reprezentują Klientów podczas negocjacji i mediacji oraz na etapie postępowania sądowego w tym egzekucyjnego i zabezpieczającego.

W czym jeszcze oprócz prawa cywilnego specjalizują się adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska udzielają porad prawnych, prowadzą negocjacje a także sprawy sądowe również z innych niż prawo cywilne obszarów, w zakresie ich specjalizacji pozostaje prawo karneprawo spadkoweprawo pracy oraz prawo nieruchomości. Prawnicy świadczą pomoc prawną także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczegoSzczegóły dotyczące obszarów specjalizacji adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci znajdują się na stronie specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Nieważność umowy Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Nieważność umowy Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej