Odszkodowania Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie, najczęściej pieniężne, którego celem jest wyrównanie szkody majątkowej doznanej wskutek naruszenia dobra lub interesu chronionego prawem. Wypłacone odszkodowanie powinno pokrywać straty poniesione bezpośrednio na skutek zdarzenia szkodzącego oraz utracone korzyści – zyski, które osiągnąłby poszkodowany, gdyby nie wyrządzono mu szkody. W przypadku szkody niemajątkowej poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie, które ma na celu kompensatę doznanych krzywd. W szczególnych przypadkach osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania w formie wypłacanej cyklicznie renty.

Kogo dotyczy sprawa o odszkodowanie?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii odszkodowawczej BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych w sprawach, dotyczących uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Do Kancelarii zgłaszają się osoby, które doznały szkody majątkowej lub osobistej, potrzebujący wsparcia w uzyskaniu odszkodowania związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, bezumownym korzystaniem z nieruchomości, wywłaszczeniem – niezgodnym z prawem działaniem władzy, naruszeniem dóbr osobistych, błędem medycznym, spadkiem wartości nieruchomości wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypadkiem komunikacyjnym i wypadkiem przy pracy. Porady prawne są udzielane również osobom bliskim poszkodowanego, a także tym, którym ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub wypłacił je w niesatysfakcjonującej wysokości. W sprawach odszkodowawczych wsparcie prawne może okazać się niezbędne już na wstępnym etapie, zaraz po zdarzeniu. Konsultacja z prawnikiem z Kancelarii odszkodowawczej BHS-Adwokaci pozwoli poszkodowanemu zgromadzić pełną dokumentację, kluczową na etapie sądowym. Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek reprezentują Klientów w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę przed sądami w postępowaniach cywilnych, w tym dotyczących nieruchomości i karnych, a także na etapie przedsądowym – podczas negocjacji i mediacji między stronami, przy zawarciu ugody oraz w trakcie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela.

Jakie są różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Pojęcie odszkodowania i zadośćuczynienia nie są równoznaczne, choć często błędnie używane zamiennie. Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poniesionych szkód materialnych, natomiast zadośćuczynienie jest świadczeniem przyznawanym za doznane krzywdy – ból, cierpienie psychiczne, pogorszenie jakości życia, konieczność zrezygnowania z aktywności (szkody niemajątkowe), jego celem jest złagodzenie negatywnych, często traumatycznych doznań związanych ze zdarzeniem szkodzącym. W zależności od okoliczności sprawy, poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia lub odszkodowania, a w wielu przypadkach – obu tych świadczeń łącznie. 

Na czym polega kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza?

Odpowiedzialność kontraktowa ma miejsce w sytuacji, gdy dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody, która wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – najczęściej umowy. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce, w sytuacji, gdy dłużnik nie zachował terminu, miejsca, sposobu, czy jakości. Należy pamiętać, że dłużnik może próbować uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała bez jego winy.

Na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza za czyn niedozwolony (delikt)?

Podstawę odpowiedzialności za czyn niedozwolony (nazywany również deliktem) normuje art. 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia. Przesłankami tego rodzaju odpowiedzialności jest szkoda, czyn niedozwolony popełniony przez sprawcę oraz związek przyczynowy pomiędzy czynem a szkodą. Ten rodzaj odpowiedzialności jest niezależny od istnienia lub nieistnienia umowy pomiędzy sprawcą i poszkodowanym. Innymi słowy, za szkodę odpowiada osoba, której zachowanie (czyn niedozwolony) jest źródłem powstania tej szkody. 

Czy jest możliwe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w procesie karnym?

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, sąd w sprawie karnej może orzec obowiązek naprawienia, w całości lub części, szkody wyrządzonej przestępstwem, jednak w toku postępowania karnego nie jest możliwe zasądzenie renty. W procesie karnym osoba poszkodowana ma możliwość domagania się również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy jednak pamiętać, że sąd karny nie nałoży na sprawcę obowiązku naprawienia szkody, gdy orzekł już o tym sąd cywilny. W celu uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia w procesie karnym pokrzywdzony powinien złożyć odpowiedni wniosek do czasu zakończenia przewodu sądowego w pierwszej instancji. 

W jakiej sytuacji można otrzymać rentę?

Renta to forma odszkodowania wypłacanego cyklicznie, której można żądać w sytuacji, gdy wskutek wystąpienia szkody potrzeby osoby poszkodowanej zwiększyły się, jej szanse na powodzenie w przyszłości zmalały, a także, gdy utraciła zdolność do pracy całkowicie lub częściowo. Szczególnym rodzajem jest tzw. renta alimentacyjna, która ma na celu wyrównać stratę finansową po śmierci bliskiej osoby, przyznawana jest najbliższym zmarłego, których ten utrzymywał np. małoletnim dzieciom w sytuacji śmierci rodzica. 

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowania powypadkowe przysługuje poszkodowanym we wszystkich typach zdarzeń drogowych, w tym wypadku samochodowym, wypadku na motocyklu, pasażerom autobusów, tramwajów, autokarów, pociągów, a także potrąconym pieszym i rowerzystom. Odszkodowanie stanowi rekompensatę za straty materialne i uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek obrażeń ciała, które ponieśli uczestnicy wypadku. W sytuacji uszkodzenia ciała osoba odpowiedzialna za wypadek ma obowiązek naprawienia szkody obejmującej wszystkie poniesione koszty, również koszty leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów i utraconych zarobków. Osoba poszkodowana może domagać się również zadośćuczynienia. W pierwszej kolejności, poszkodowany najczęściej zgłasza szkodę do ubezpieczyciela, który przeprowadza postępowanie likwidacyjne, a następnie powinien wypłacić należne świadczenia. Jeżeli zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania lub kwota odszkodowania będzie zaniżona, można skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Odszkodowania powypadkowe są najczęściej wypłacane osobom poszkodowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi sprawca wypadku miał zawartą umowę OC lub AC, w szczególnych sytuacjach odszkodowanie i inne świadczenia są wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może spowodować, że nieruchomość straci na wartości. W sytuacji gdy, treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogranicza, lub całkiem uniemożliwia korzystanie z nieruchomości, lub jej części w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem właściciel ma prawo żądać odszkodowania za poniesioną szkodę lub wykupienia albo zamiany nieruchomości. Przykładem spadku wartości nieruchomości jest sytuacja, gdy dla danego terenu obowiązywał plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji nowej zabudowy, a zastąpiono go miejscowym planem, który znacznie ogranicza lub całkowicie zakazuje wznoszenia obiektów budowlanych. Prawnicy z krakowskiej kancelarii odszkodowawczej BHS-Adwokaci adw. Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adw. Kinga Henzel-Janowska pomagają uzyskać właścicielom nieruchomości adekwatne odszkodowanie w związku ze spadkiem wartości z uwagi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z odszkodowaniami, które rozwiązują prawnicy specjalizujący się w prawie cywilnym:

Podczas konsultacji prawnych adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci odpowiadają m.in. na poniższe pytania związane z odszkodowaniami:

 • Czy mam podstawy do żądania odszkodowania?
 • Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć męża/żony?
 • Jaka jest wysokość zadośćuczynienia za śmierć dziecka?
 • Czy przysługuje mi zadośćuczynienie/odszkodowanie za śmierć partnera?
 • Kiedy przysługuje odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych?
 • Czy odszkodowanie jest opodatkowane?
 • Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania?
 • Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłacenie odszkodowania?
 • Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?
 • Jakie odszkodowanie przysługuje mi za uszczerbek na zdrowiu?
 • Jak udokumentować uszczerbek na zdrowiu?
 • Czy w umowie można wyłączyć (ograniczyć) odpowiedzialność kontraktową?
 • Czy można dochodzić jednocześnie kary umownej i odszkodowania?
 • Komu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia na życie?

Odszkodowanie Kraków - co wchodzi w zakres usług adwokata z kancelarii odszkodowawczej?

Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek udzielają konsultacji prawnych, w tym prowadzą analizę sprawy pod kątem wysokości i rodzaju świadczeń, które osoba poszkodowana może uzyskać, a także pomagają w dochodzeniu roszczeń z zakresu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Prawnicy pomagają zarówno na etapie przedsądowym (zgłaszają szkodę do ubezpieczyciela, reprezentując interesy Klientów podczas całego postępowania likwidacyjnego, biorą udział w negocjacjach i zawierają ugody), jak również w postępowaniu sądowym (sporządzają pozwy, pisma procesowe, odwołania). Kancelaria BHS-Adwokaci oferuje kompleksową obsługę prawną osób poszkodowanych zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i karnego dążąc do uzyskania adekwatnego świadczenia odszkodowawczego.

Ile kosztuje pomoc prawnika w sprawie o odszkodowanie?

Wynagrodzenie adwokata w sprawach z zakresu odszkodowań jest ustalane indywidualnie na pierwszym spotkaniu z Klientem, po analizie dokumentów i stanu faktycznego sprawy. Wysokość honorarium jest uzależniona od kilku czynników, przede wszystkim zakresu zlecenia – obejmującego konsultację prawną, reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym i podczas negocjacji z ubezpieczycielem lub w trakcie postępowania sądowego. Wynagrodzenie zależy również od rodzaju oczekiwanej pomocy prawnej, etapu, okoliczności i stopnia skomplikowania danej sprawy. Każdorazowo Klient otrzymuje szczegółową kalkulację kosztów w oparciu o wybrany sposób rozliczenia. Więcej informacji na temat cen stosowanych przez Kancelarię BHS-Adwokaci w Krakowie można znaleźć na stronie.

Odszkodowanie - dlaczego warto skorzystać z usług prawników z kancelarii odszkodowawczej BHS-Adwokaci?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel – Janowska zapewniają pomoc prawną osobom poszkodowanym na każdym etapie postępowania, do każdej sprawy podchodząc indywidualnie i z należytą starannością. W sprawie o odszkodowanie warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych adwokatów z Kancelarii BHS-Adwokaci, specjalizujących się w obszarze prawa cywilnego, którzy zagwarantują prawidłowe zebranie oraz przestawienie dowodów i okoliczności pozwalających na przyznanie odpowiedniej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Kancelaria odszkodowawcza BHS-Adwokaci zapewnia wsparcie prawne od momentu zgłoszenia szkody, poprzez postępowanie likwidacyjne i postępowanie sądowe, aż do chwili wypłaty odszkodowania. Reprezentacja w razie potrzeby obejmuje również udział w postępowaniach karnych

Pytania, które są często zadawane prawnikom z Kancelarii BHS-Adwokaci odnośnie odszkodowań:

Jakie roszczenia przysługują za śmierć bliskiej osoby?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny osoby poszkodowanej zadośćuczynienie za doznane krzywdy, a także odszkodowanie, w sytuacji, gdy ich sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. Osoby będące na utrzymaniu osoby zmarłej, mogą domagać się renty od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. Ponadto, sprawca szkody w sytuacji śmierci poszkodowanego powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu osobom, które je poniosły. Za osoby najbliższe najczęściej uznaje się dzieci, rodziców, małżonka, rodzeństwo, dziadków. 

Czy można domagać się od pracodawcy odszkodowania za wypadek przy pracy?

Poszkodowany pracownik po otrzymaniu świadczenia wypadkowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może domagać się wypłaty uzupełniającego odszkodowania z ubezpieczenia pracodawcy (OC) bądź bezpośrednio od pracodawcy m.in. jeżeli z uwagi na naruszenie przepisów BHP, brak odpowiedniego przeszkolenia, niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy lub niewłaściwy, niesprawny sprzęt doznał uszczerbku na zdrowiu, wykonując czynności służbowe. Na pierwszą konsultację z adwokatem z Kancelarii BHS-Adwokaci warto przygotować podstawowe dokumenty, które przyśpieszą analizę sprawy – kopię umowy o pracę, kartę wypadku, zaświadczenie lekarskie o odbytym leczeniu.

Czy roszczenia odszkodowawcze się przedawniają?

Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (sprawcy), jednak termin nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W niektórych sytuacjach termin na dochodzenie roszczeń jest wydłużony – gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa do 20 lat, gdy poszkodowany jest małoletni nie wcześniej niż w momencie jego dwudziestych urodzin. Bieg przedawnienia przerywa czynność przed sądem, a także wszczęcie mediacji. 

Odszkodowania Kraków. Skontaktuj się z prawnikiem z Kancelarii BHS -Adwokaci.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatami krakowskiej kancelarii odszkodowawczej BHS-Adwokaci celem umówienia konsultacji prawnej, zlecenia analizy dokumentacji i oceny szans uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia czy powierzenia przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, odwoławczego przed ubezpieczycielem lub przed sądem. Porady prawne udzielane są w jednym z naszych dwóch krakowskich biur – przy ulicy św. Anny 9 oraz ulicy Królewskiej 11/3, istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej on-line – mailowo, telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji. Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci.

W jakich sprawach z zakresu prawa cywilnego, oprócz odszkodowań pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska specjalizują się w obszarze prawa cywilnego i prawa nieruchomości. Poza sprawami związanymi z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem prawnicy krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci pomagają w dochodzeniu praw przed sądem w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym dotyczących podziału majątku i zniesienia współwłasności, ksiąg wieczystych, o zasiedzenie i uwłaszczenie, w sprawach o zapłatę, w sprawach z zakresu skargi pauliańskiej, a także nieważności umów. Adwokaci pomagają w analizie stanu prawnego nieruchomości, reprezentują Klientów podczas negocjacji i mediacji, a także świadczą pomoc prawną w zakresie zawierania ugód, działając jako pełnomocnicy, również w kancelariach notarialnych.

W czym jeszcze oprócz prawa cywilnego, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS Adwokaci specjalizują się również w prawie spadkowym, prawie nieruchomości oraz prawie karnym. Prawnicy udzielają porad prawnych i reprezentują klientów przed sądami także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a także z obszaru prawa pracy. Szczegóły dotyczące obszarów specjalizacji znajdują się na stronie specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Odszkodowania Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Odszkodowania Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej