Rozwód – Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci - Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest rozwód?

Rozwód to prawne zakończenie związku małżeńskiego przez sąd. Sąd rozwiąże związek małżeński jeżeli uzna, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia ma miejsce, jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do zerwania wszelkich więzi łączących niegdyś małżonków, a więc więzi duchowej (zwanej też więzią psychiczną lub emocjonalną), fizycznej i gospodarczej. Wieź duchowa polega na darzeniu małżonka uczuciem, więź fizyczna na utrzymywaniu pomiędzy małżonkami stosunków intymnych, natomiast więź gospodarcza to nic innego jak prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków, a więc wspólne ponoszenie kosztów utrzymania siebie i dzieci oraz planowanie wspólnych wydatków. Z trwałym rozkładem pożycia mamy do czynienia w sytuacji, gdy stopień rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami jest tak duży, że mało prawdopodobne jest to, że powrócą oni do wspólnego życia. 

Jednocześnie pamiętać należy, że orzeczenie rozwodu nie nastąpi, jeżeli z żądaniem rozwiązania małżeństwa wystąpi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwiązanie małżeństwa albo gdy odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Małżonkowie nie dostaną również rozwodu w sytuacji, gdy wskutek orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro ich wspólnych małoletnich dzieci.

W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie sprawy rozwodowe prowadzą adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek, posiadające długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego

Kogo dotyczą sprawy o rozwód?

Z usług krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci mogą skorzystać wszystkie osoby, które zdecydowały zakończyć swój związek małżeński lub zastanawiają się nad takim rozwiązaniem. Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz Polaków jak i cudzoziemców, zajmując się sprawami o rozwód z tzw. aspektem międzynarodowym, tj. sprawami o rozwód pomiędzy Polakami a obcokrajowcami i pomiędzy obcokrajowcami mieszkającymi na stałe w Polsce. 

W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci uzyskacie Państwo informacje na temat przesłanek rozwodu. Nasz prawnik rozwodowy wytłumaczy Państwu kiedy warto żądać rozwodu z orzekaniem o winie, w jakich sytuacjach można żądać alimentów od byłego małżonka oraz czy w trakcie postępowania rozwodowego uda się Państwu podzielić majątek wspólny. Jeśli wahają się Państwo pomiędzy rozwodem a separacją adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci wyjaśnią Państwu różnice pomiędzy tymi instytucjami. Podczas konsultacji dowiedzą się Państwo także jak wygląda postępowanie rozwodowe oraz jakie dokumenty należy zgromadzić, aby uzyskać rozwód. 

Jeżeli posiadają Państwo małoletnie dzieci to adwokat rozwodowy doradzi Państwu również w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, albowiem w wyroku rozwodowym sąd o tych kwestiach również zadecyduje. 

Co zrobić żeby uzyskać rozwód?

W prawie polskim związek małżeński może rozwiązać jedynie sąd, po przeprowadzeniu postepowania dowodowego. A zatem aby nastąpiło rozwiązanie małżeństwa niezbędne jest złożenie pozwu o rozwód we właściwym sądzie. W toku postępowania sądowego sąd zbada czy zostały spełnione ustawowe przesłanki rozwodowe, a więc czy pomiędzy małżonkami ustały więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze i czy rozpad więzi łączących małżonków jest trwały.

Sprawa rozwodowa - jak ją zainicjować? Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, pod warunkiem, że jeden z małżonków w okręgu tym nadal ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Natomiast jeśli już żaden z małżonków nie mieszka na tym terenie, to wówczas wyłącznie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania osoby składającej pozew o rozwód. Z kolei jeśli żadne z małżonków nie zamieszkuje na terytorium Polski to sąd właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód zostanie wyznaczony przez Sąd Najwyższy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód konieczne jest dołączenie odpisu skróconego aktu małżeństwa rozwodzących się małżonków, zaś gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci – również odpisy skrócone ich aktów urodzenia. Jeżeli małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską to należy ją również dołączyć do pozwu. Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie porozumieli się w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi i alimentów do pozwu o rozwód można dołączyć porozumienie rodzicielskie. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci służą pomocą w konstruowaniu i negocjowaniu porozumień rodzicielskich. 

Katalog pozostałych dokumentów będzie zależny od tego co oprócz rozwodu chcą Państwo osiągnąć w toku postępowania. A zatem jeżeli chcą Państwo uzyskać alimenty na siebie i/lub dziecko – do pozwu rozwodowego należy dołączyć dokumenty, z których będą wynikały koszty utrzymania Państwa i/lub dziecka, a więc faktury, potwierdzenia przelewów czy umowy. Natomiast jeżeli zależy Państwu na uzyskaniu rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka to do pozwu o rozwód konieczne będzie dołączenie dokumentów dowodzących winy małżonka, np. wyników obdukcji lekarskiej, raportów detektywistycznych, notatek policyjnych, historii rachunków bankowych, zdjęć czy wyroków sądowych w sprawach karnych.

Podczas porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci uzyskają Państwo kompleksowe doradztwo w zakresie dowodów niezbędnych do orzeczenia rozwodu w Państwa sprawie. W razie potrzeby prawnik rozwodowy z naszej kancelarii pomoże Państwu w uzyskaniu potrzebnych dokumentów a także wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie przez Sąd dowodów, których nie będą mogli Państwo samodzielnie przedstawić, m.in. składając odpowiednie wnioski o zwrócenie się przez Sąd do Urzędu Skarbowego, Sądów lub Policji.

Sprawa rozwodowa. Co zawiera wyrok rozwodowy?

Oprócz orzeczenia o rozwiązaniu związku małżeńskiego i rozstrzygnięcia odnośnie winy w rozkładzie pożycia, wyrok rozwodowy zawierał będzie także rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad Państwa wspólnymi małoletnimi dziećmi, alimentach dla nich oraz kontaktach z nimi. Jeśli nadal zamieszkują Państwo razem to w wyroku rozwodowym sąd rozstrzygnie także o sposobie korzystania przez Państwa ze wspólnego domu/mieszkania, chyba, że nie dochodzi pomiędzy Państwem w tym zakresie do konfliktów. W sytuacji, gdy istnieją podstawy do zasądzenia alimentów na rzecz jednego z małżonków, wyrok rozwodowy obejmie również tę kwestię. 

W wyroku rozwodowym sąd może orzec o sposobie podziału majątku wspólnego małżonków, pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie małżonkowie, aby dokonać podziału swojego majątku wspólnego zmuszeni będą udać się do notariusza lub zainicjować odrębne postępowanie. Adwokaci od spraw rodzinnych z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci udzielają także porad prawnych i prowadzą sprawy sądowe z zakresu podziału majątku wspólnego

W jakich sytuacjach można żądać rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie zostanie orzeczony, jeśli oboje małżonkowie wyrażą zgodne stanowisko w tym zakresie. Zatem w sytuacji, gdy jeden z małżonków w pozwie o rozwód wskaże, że żąda aby sąd zaniechał orzekania o winie a drugi z małżonków w odpowiedzi na pozew rozwodowy będzie wskazywał, że winę za rozkład pożycia ponosi małżonek występujący z pozwem o rozwód, sąd zmuszony będzie rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym o winie za rozkład pożycia a wniosek powoda w tym zakresie nie będzie miał znaczenia. 

Doświadczenie prawników rozwodowych z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pozwala stwierdzić, że małżonkowie decydują się nie rozstrzygać o kwestii winy w rozkładzie ich pożycia w sytuacji, gdy z różnego rodzaju przyczyn nie chcą roztrząsać swojego życia małżeńskiego (np. pragną zachować dobre relacje z uwagi na dobro wspólnych dzieci) lub zależy im na szybkim uzyskaniu rozwodu. Zlecając sprawę rozwodową dowiecie się Państwo czy w Waszej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie czy też warto prowadzić sporną sprawę rozwodową i wykazywać winę drugiego małżonka.

Kiedy można żądać rozwodu z orzeczeniem o winie?

Za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia mogą być uznane m.in.: zdrada fizyczna i psychiczna, różnego rodzaju uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard) oraz brak podjęcia stosownego leczenia w tym zakresie, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej, uchylanie się od zarobkowania, opuszczenie małżonka, popełnienie przestępstwa na szkodę małżonka, brak pomocy w opiece nad dziećmi, brak wykazywania troski o dobro rodziny, brak wsparcia psychicznego, trwonienie majątku oraz nieuzasadniona odmowa współżycia. Pamiętać jednak należy, że w/w przyczyny są przykładowe a katalog zawinionych przyczyn jest otwarty, zaś sąd każdy przypadek rozpatruje indywidualnie.

Sąd uzna, że małżonek odpowiada za rozpad małżeństwa, jeśli postępowanie dowodowe wykaże, że swoim zachowaniem doprowadził do rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może także uznać, że winę za rozkład pożycia ponoszą oboje małżonkowie. Bez znaczenia dla sądu jest natomiast fakt, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do rozkładu pożycia. Jeśli sąd uzna, że winę za rozkład pożycia ponoszą oboje małżonkowie to nie będzie ustalał w ilu procentach każdy z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia. 

Podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek wyjaśnią Państwu jakie zachowania małżonka mogą zostać uznane za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia oraz jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie. Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach rozwodowych. 

Ile kosztuje sprawa rozwodowa? Kto płaci za sprawę rozwodową?

Od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę w kwocie 600 zł. Często to właśnie opłata od pozwu rozwodowego i wynagrodzenie prawnika stanowią jedyny wydatek, który muszą ponieść małżonkowie w czasie postępowania rozwodowego. Czasami jednak małżonkowie muszą pokryć także koszty wywiadu kuratora, wydania opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów lub koszty ewentualnej mediacji. 

Finalnie koszty postępowania rozwodowego ponosi co do zasady osoba przegrywające sprawę rozwodową, tj. małżonek, który zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia. Jednak mimo to, osoba, która występuje z pozwem o rozwód musi się liczyć z koniecznością uiszczenia na wstępie wspomnianej już kwoty 600 zł tytułem opłaty sądowej. Oczywiście jeśli wygra sprawę rozwodową to kwota ta zostanie jej zwrócona przez małżonka, który przegra postępowanie. Natomiast jeśli orzeczenie rozwodu nastąpi bez rozstrzygania o kwestii winy małżonków to sąd dokona zwrotu połowy tej opłaty, tj. kwoty 300 zł oraz nakaże, aby małżonek pozwany zwrócił kwotę 150 zł małżonkowi, który wniósł pozew rozwodowy.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące rozwodu, na, które odpowiemy w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa:

Podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawie o rozwód uzyskają Państwo odpowiedź m.in. na następujące pytania:

 • co daje orzeczenie o winie przy rozwodzie?
 • czy winy małżonka można dowodzić za pomocą raportów detektywistycznych?
 • czy w sprawach rozwodowych można przedkładać nagrania rozmów z małżonkiem, jego e-maile lub zapisy jego prywatnych rozmów na komunikatorach internetowych?
 • jak udowodnić w sądzie zdradę?
 • jak udowodnić, że mąż jest alkoholikiem?
 • czy w sprawie o rozwód świadkiem może być nasze dziecko? o co pyta sędzia na rozprawie rozwodowej?
 • czy dostanę rozwód jeśli powiem, że nadal kocham żonę/męża?
 • czy dostanę rozwód jeśli jestem w ciąży z nowym partnerem?
 • czy dostaniemy rozwód jeśli nadal mieszkamy razem?
 • czy można rozwieść się z osobą chorą?
 • czy choroba psychiczna małżonka stanowi powód do rozwodu?
 • czy możliwe jest uzyskanie rozwodu bez obecności męża/żony na rozprawie?
 • jak długo trwa sprawa rozwodowa?
 • jak dostać rozwód na pierwszej rozprawie?
 • czy można żądać rozwodu miesiąc po ślubie?
 • czy w sprawie o rozwód można podzielić majątek wspólny?
 • co powinno zawierać porozumienie małżonków dotyczące rozwodu?
 • mamy dorosłe dzieci – co z alimentami dla nich po rozwodzie?
 • czy można uzyskać alimenty na dziecko jeszcze w trakcie sprawy o rozwód?
 • czy muszę płacić na dziecko alimenty wyższe niż żona/mąż?
 • czy sąd orzeknie alimenty dla dziecka, które ukończyło 18 lat przed wydaniem wyroku?
 • czy po rozwodzie istnieje obowiązek pomocy finansowej dla byłej żony/męża?
 • czy w trakcie sprawy o rozwód trzeba płacić alimenty?
 • czy alimenty na żonę/męża płatne są do końca życia?
 • kiedy sąd orzeka o alimentach na małżonka?
 • czy można uzyskać rozwód bez obecności na rozprawie rozwodowej?
 • kto płaci za adwokata po wygranej sprawie o rozwód?
 • czy można cofnąć pozew o rozwód?
 • czy można się wycofać z cofnięcia pozwu rozwodowego?
 • czy mogę nie dać rozwodu mężowi/żonie?
 • kto ma prawo mieszkać w domu po rozwodzie?
 • co powinno się znaleźć w porozumieniu rodzicielskim / porozumieniu małżonków?
 • na jaką kwotę alimentów na dziecko można liczyć?
 • co daje ograniczenie małżonkowi władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem?
 • kiedy można się starać o pieczę naprzemienną?
 • kiedy sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o kontaktach z dzieckiem?
 • czy sąd jest związany zdaniem dziecko co do wyboru rodzica, z którym chce mieszkać?
 • czy decyzje dotyczące dzieci mogą być zmieniane po wydaniu wyroku rozwodowego?
 • jak w toku sprawy rozwodowej zabezpieczyć sprawy dzieci?
 • na czym polega badanie w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych?
 • czy opinię biegłych da się zakwestionować?
 • czy można odmówić udziału w badaniu w OZSS?
 • czy można domagać się winy małżonka dopiero na etapie postępowania apelacyjnego?
 • czy w toku sprawy o rozwód da się zaprzeczyć ojcostwo męża?
 • kiedy warto wystąpić o separację zamiast o rozwód?
 • jak nie dać małżonkowi rozwodu?
 • czy sprawa rozwodowa może być połączona ze sprawą o eksmisję małżonka?

Rozwód – co wchodzi w zakres usług adwokata? Czym zajmuje się adwokat rozwodowy?

Pomoc adwokatów zajmujących się sprawami o rozwód w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci polega na udzielaniu porad prawnych, zarówno stacjonarnie w Krakowie, w dwóch siedzibach kancelarii, tj. przy ulicy Królewskiej 11/3 i ulicy św. Anny 9, jak i w sposób zdalny – mailowo, w formie rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji – w zależności od preferencji klientów. Adwokaci od spraw rozwodowych z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci podczas porady prawnej odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące rozwodu, wyjaśnią przebieg postępowania sądowego oraz wskażą konsekwencje rozwodu.

W sprawach o rozwód prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci reprezentują Klientów przed sądami pierwszej oraz drugiej instancji oraz uczestniczą w negocjacjach i mediacjach zarówno przed wniesieniem pozwu o rozwód jak i w trakcie postępowania sądowego, czuwając tym samym, aby porozumienie małżonków było zgodne z dobrem reprezentowanej strony. Nasi adwokaci pomogą sporządzić pozew o rozwód, odpowiedź na pozew rozwodowy, apelację od wyroku rozwodowego, wnioski o zabezpieczenia alimentów/kontaktów/pieczy, zarzuty do opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów a także inne pisma procesowe, których konieczność złożenia pojawi się w toku Państwa postępowania rozwodowego. 

Adwokaci z BHS-Adwokaci pomagają także w sporządzaniu porozumień rodzicielskich o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktach z nimi i alimentach dla nich. 

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach rozwodowych? Kancelaria Adwokacka z Krakowa.

Wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawach o rozwód uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim istotne jest to czy rozwód ma być orzeczony bez rozstrzygania kwestii winy czy z orzeczeniem o winie, czy posiadają Państwo małoletnie dzieci i czy osiągnęliście już porozumienie w zakresie władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi. Na wysokość honorarium adwokata ma również wpływ ilości rozpraw sądowych oraz ewentualna konieczność dojazdów do sądu położonego poza Krakowem, albowiem nasi prawnicy reprezentują Klientów nie tylko przed sądami krakowskimi ale także przed sądami położonymi w całej Polsce.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług to podczas pierwszej porady prawnej adwokat rozwodowy z Kancelarii BHS-Adwokaci oszacują koszt wynagrodzenia adwokata w Państwa sprawie. Z kolei jeżeli chcą Państwo poznać więcej szczegółów na temat zasad ustalania wynagrodzenia to zapraszamy do odwiedzenia zakładki ceny

Sprawa rozwodowa. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci zdając sobie sprawę jak ważnym etapem w życiu każdego człowieka jest rozwód zapewniają pełne wsparcie swoim Klientom podczas postępowania rozwodowego. Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód, które pozwala kompleksowo ocenić problemy prawne Klientów oraz doradzić im co powinni zrobić. Nierzadko zdarza się, że prawnik rozwodowy przeprowadza Klientów przez wszystkie sprawy łączące się ze sprawą rozwodową, takie jak podział majątku, zniesienie współwłasności, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dzieckiem oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W przypadku przemocy domowej adwokaci prowadzą także sprawy karne powiązane ze sprawą rozwodową.

Nasi adwokaci nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i na bieżąco kontrolują zmiany w przepisach prawa oraz śledzą najnowsze trendy orzecznicze, zapewniając tym samym usługi prawne na najwyższym poziomie. Zlecając sprawę rozwodową adwokat Kindze Henzel-Janowskiej lub adwokat Katarzynie Budzoń-Grabek mają Państwo gwarancję pełnego zaangażowania adwokata na każdym etapie postępowania sądowego.

Rozwód. Częste pytania o sprawy dotyczące rozwodu:

Czy mogę nie otrzymać rozwodu z uwagi na dziecko?

Rozwiązanie małżeństwa nie nastąpi jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci to sąd w postępowaniu każdorazowo będzie zmuszony ustalić czy rozwód nie wpłynie negatywnie na małoletnich. W większości przypadków dla uzyskania rozwodu wystarczy, że rodzice podczas rozprawy wskażą, że dzieci wiedzą o ich rozstaniu i zaakceptowały taką sytuacje. Jednak czasami aby sąd ustalić, że w skutek rozwodu nie ucierpią małoletnie dzieci musi skorzystać z pomocy biegłych psychologów. 

Podkreślić należy, że bardzo rzadko zdarza się, żeby sąd oddalił powództwo o rozwód z tej przyczyny. Często bowiem rozwód rodziców dla dziecka jest lepszym rozwiązaniem niż ich nieustanne kłótnie i nieporozumienia, których dziecko jest świadkiem. 

Jakie są konsekwencje rozwodu?

Rozwiązanie małżeństwa przez sąd pociąga za sobą ustanie wszystkich praw i obowiązków małżeńskich. Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego pomiędzy małżonkami przestaje obowiązywać wspólność ustawowa małżeńska. Od tej chwili ustaje także prawo dziedziczenia ustawowego po małżonku i prawo do żądania zachowku po jego śmierci. Dodatkowo małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko może powrócić do swojego poprzedniego nazwiska, składając odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

Jakie są konsekwencje rozwodu z winy jednego z małżonków?

Orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków wpływa przede wszystkim na możliwość zasądzenia od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Małżonek winny rozpadu małżeństwa nie ma natomiast prawa do żądania alimentów od małżonka niewinnego choćby jego sytuacja majątkowa po rozwodzie była bardzo ciężka. 

Orzeczenie o winie może mieć także znaczenie przy podziale majątku. Jeżeli postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód wykaże, że małżonek uchylał się od zarobkowania, trwonił wspólne pieniądze lub był uzależniony od hazardu łatwiej będzie w toku postępowania o podział majątku uzyskać rozstrzygniecie o nierównych udziałach w majątku wspólnym

Zdarza się również, że okoliczności, które świadczą o winie w rozkładzie pożycia, takie jak np. stosowanie przemocy wobec rodziny czy alkoholizm mają wpływ na orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad dziećmi i sposobie kontaktów z nimi. 

Jak udowodnić winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Winę w rozkładzie pożycia można udowodnić za pomocą wszystkich dostępnych dowodów, a więc przedkładając odpowiednie dokumenty lub powołując świadków. Do najczęstszych dowodów w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie należą: notatki policyjne z interwencji, raporty detektywistyczne, wyroki sądowe dotyczące skazania za przestępstwo znęcania, historie rachunków bankowych, obdukcje lekarskie, wydruki wiadomości czy zdjęcia fotograficzne. 

W sprawach rozwodowych istotne znaczenie mają również zeznania świadków. Pamiętać jednak należy, że nie mogą być świadkami wspólne dzieci małżonków, które nie ukończyły 17 lat. 

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie służą Klientom pomocą w gromadzeniu materiału dowodowego. Podczas porady prawnej w naszej kancelarii dowiedzą się Państwo jakie dowody powinniście przedłożyć na poparcie swoich twierdzeń.

Kiedy można żądać alimentów od drugiego małżonka?

Rozwód nie zawsze kończy partycypowanie w kosztach utrzymania małżonka. Przesłanki orzeczenia alimentów na rzecz małżonka różnią się od tego czy rozwód zostanie orzeczony za porozumieniem stron czy z orzeczeniem o winie. Jeżeli zostanie orzeczony rozwód bez orzekania o winie to każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów tylko jeśli znajduje się w niedostatku, czyli nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb. Stan niedostatku nie będzie musiał natomiast wystąpić w sytuacji, gdy będziemy żądać alimentów od małżonka winnego rozkładu pożycia. Dla orzeczenia alimentów od małżonka winnego rozpadu małżeństwa na rzecz małżonka niewinnego wystarczające będzie jedynie wykazanie, że na skutek rozwodu nastąpi istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego. Małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa nie może natomiast domagać się alimentów od małżonka niewinnego. Z kolei jeśli oboje małżonkowie zostaną uznani winnymi za rozkład pożycia to każde z nich może żądać od drugiego alimentów. Przesłanki roszczenia alimentacyjnego w Państwa sprawie zweryfikuje adwokat rozwodowy w trakcie porady prawnej.

W jaki sposób sąd reguluje władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi w wyroku rozwodowym?

Jeśli ze związku małżeńskiego posiadają Państwo małoletnie dzieci to sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie musi orzec o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej nad nimi. Sąd może pozostawić władzę obojgu rodzicom, ograniczyć w pewnym zakresie władzę rodzicielską jednemu z rodziców lub pozbawić jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, powierzając tym samym drugiemu z rodziców pełną władzę rodzicielską. Ograniczając władzę rodzicielską nad dzieckiem sąd wskaże, w jakim zakresie rodzic, któremu została władza ograniczona może współdecydować o sprawach małoletniego dziecka. 

Wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ma miejsce w sytuacji, gdy rodzice są w stanie porozumieć się w kwestiach sprawowania opieki nad nim. Najczęściej wyrazem ich woli wspólnego współdziałania dla dobra dzieci jest porozumienie rodzicielskie, które podpisują w toku postępowania rozwodowego. Porozumienie rodzicielskie (porozumienie małżonków) to pisemne ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi i alimentów, które podpisują rodzice. 

W obecnym stanie prawnym możliwe jest również powierzenie rodzicom pieczy naprzemiennej nad dziećmi. Piecza naprzemienna polega na tym, że dzieci przebywają pod opieką każdego z rodziców w powtarzających się okresach czasu, np. jeden tydzień u matki a drugi tydzień u ojca. 

Więcej informacji na temat sposobów regulowania władzy rodzicielskiej znajdziecie Państwo tutaj

W jaki sposób sąd reguluje kontakty z małoletnimi dziećmi w wyroku rozwodowym?

Podobnie jak orzeczenie o władzy rodzicielskiej, obligatoryjny element wyroku rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci stanowi rozstrzygnięcie o kontaktach z dzieckiem. Jeżeli brak jest przeszkód do tego, aby rodzic, z którym nie zamieszkuje dziecko spotykał się z dzieckiem bez ograniczeń a drugi rodzic tych kontaktów nie utrudnia sąd może uznać, że w danej sprawie brak jest potrzeby orzekania o kontaktach. W przeciwnym razie w wyroku rozwodowym sąd wskaże, w jakie dni, w jakich godzinach, gdzie oraz w czyjej obecności rodzic niesprawujący na co dzień opieki nad dzieckiem może się z nim widywać. W skrajnych przypadkach sąd może także zakazać kontaktów z dzieckiem. 

W sprawach rozwodowych, w których regulowane są kontakty z dziećmi prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci czuwają nad tym, aby w wyroku rozwodowym orzeczenie w zakresie kontaktów z dzieckiem było precyzyjne i pozwalające na ewentualną późniejszą egzekucję kontaktów. 

Kto ponosi koszty utrzymania dzieci po rozwodzie?

W wyroku rozwodowym sąd zasądzi określoną kwotę pieniężną na rzecz małoletnich dzieci od rodzica, który na skutek rozwodu nie będzie sprawował nad nim bieżącej opieki. Nie oznacza to jednak, że wszystkimi kosztami utrzymania dziecka zostanie obciążony rodzic niesprawujący bieżącej opieki nad dzieckiem, albowiem obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obciąża oboje rodziców. Fakt sprawowania opieki nad dzieckiem wyłącznie przez jednego z rodziców może mieć natomiast znaczenie dla ustalenia wysokości alimentów od drugiego rodzica. Rodzic, który sprawuje wyłączną opiekę nad dzieckiem wypełnia tym samym częściowo swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Często to rodzic, który nie sprawuje opieki nad dzieckiem zostaje obciążony kosztami jego utrzymania w większym zakresie

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica, który będzie zobowiązany do uiszczania alimentów. Sąd wyda rozstrzygniecie w zakresie alimentów na rzecz małoletnich dzieci po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w tym przedmiocie. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomogą zgromadzić swoim Klientom materiał dowodowy, z którego będą wynikały zarówno usprawiedliwione potrzeby dzieci jak i możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji. 

Natomiast jeżeli posiadacie Państwo dorosłe już dzieci, które nadal pozostają na Państwa utrzymaniu a po rozwodzie były małżonek przestał pomagać im finansowo, to chcąc uzyskać jakiekolwiek środki od drugiego rodzica, dorosłe dziecko musi samodzielnie wystąpić z pozwem o alimenty. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zajmują się prowadzeniem spraw o alimenty na rzecz dorosłych dzieci a także spraw o uchylenie alimentów, w szczególności gdy dziecko uzyska samodzielność finansową. 

Czy sąd podczas rozwodu podzieli nasz majątek wspólny?

Sąd w wyroku orzekającym rozwód podzieli majątek wspólny, jeżeli choć jeden z małżonków w postępowaniu o rozwód złoży taki wniosek, pod warunkiem, że przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania. Zatem wraz z rozwodem możliwy będzie podział majątku najczęściej przy porozumieniu małżonków co do składników ich majątku wspólnego, ich wartości i sposobu podziału. Sąd z pewnością nie przeprowadzi natomiast podziału w sytuacji, gdy małżonkowie będą pozostawać w sporze co do wartości nieruchomości, która wchodzi w skład ich majątku wspólnego lub będą wnosić o dokonanie podziału nieruchomości poprzez wydzielenie odrębnych lokali lub zgłoszą roszczenia dodatkowe. 

Jeżeli w toku postępowania o rozwód nie uda się podzielić majątku wspólnego, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, każdy z małżonków będzie mógł złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego. Małżonkowie będą mogli także jeszcze w trakcie rozwodu udać się do notariusza i tam zawrzeć stosowną umowę w przedmiocie rozdzielności majątkowej i podziału ich majątku wspólnego. W tym miejscu warto również wskazać, że kompleksowa obsługa prawna osób, które chcą zakończyć swój związek małżeński przez prawników z Kancelarii BHS-Adwokaci najczęściej obejmuje również doradztwo i reprezentację w zakresie podziału majątku wspólnego

Porady prawne w sprawie rozwodu. Jak zlecić sprawę rozwodową?

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na poradę prawną do adwokat Kingi Henzel-Janowskiej lub adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek. Porady w stacjonarne w sprawach rozwodowych udzielane są w dwóch lokalizacjach naszej kancelarii w Krakowie, przy ulicy Królewskiej 11/3 oraz przy ulicy św. Anny 9. Dla wygody naszych klientów oferujemy również możliwość odbycia porady prawnej zdalnie – mailowo, telefonicznie lub w formie wideokonferencji. Nasza Kancelaria Adwokacka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach w od 9:00 do 17:00. Istnieje również możliwość odbycia konsultacji prawnej poza w/w godzinami, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania z prawnikiem rozwodowym. 

W jakich sprawach rodzinnych, oprócz rozwodu, pomagają adwokaci z naszej Kancelarii Adwokackiej?

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie oprócz spraw rozwodowych zajmują się pozostałymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności sprawami o separację, władzę rodzicielską, ustanowienie pieczy naprzemiennej, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa oraz ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa. Adwokaci z naszej kancelarii prowadzą także sprawy o wydanie zarządzeń opiekuńczych, w przedmiocie zarządu majątkiem dziecka, w przedmiocie uprowadzenia dziecka za granicę oraz ubezwłasnowolnienia, zarówno całkowitego jak i częściowego.

W czym jeszcze oprócz rozwodów, specjalizuje się nasza Kancelaria Adwokacka?

W zakładce zakres usług znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych usług przez prawników rozwodowych z krakowskiej Kancelarii-BHS Adwokaci. Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z Krakowa zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnegoprawa spadkowegoprawa cywilnegoprawa nieruchomościprawa gospodarczegoprawa pracy oraz prawa karnego (sprawy związane z ze sprawami prowadzonymi w ramach pozostałych specjalizacji). 

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Rozwód – Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci - Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Rozwód – Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej