Uprowadzenie dziecka, czyli o postępowaniach prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej – Adwokat Kraków

Spis treści Rozwiń

Kiedy ma miejsce uprowadzenie dziecka za granicę przez jednego z rodziców?

Z uprowadzeniem dziecka mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden z rodziców, posiadający pełnię władzy rodzicielskiej, decyduje się wywieźć dziecko za granicę bez uzyskania uprzedniej zgody drugiego z rodziców albo zastępczej zgody sądu. Bezprawnym uprowadzeniom dziecka oraz bezprawnym zatrzymaniom dziecka przeciwdziała konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r., zwana w skrócie Konwencją Haską. Celem Konwencji Haskiej jest zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa jego pochodzenia.

Mając na uwadze okoliczność, że aktualnie coraz więcej małżonków decyduje się na wspólny wyjazd za granicę i coraz większą popularnością cieszą się związki z obcokrajowcami rokrocznie w sądach w całej Polsce, w tym również w Krakowie odnotowywany jest wzrost spraw prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej. W Kancelarii BHS-Adwokaci sprawy o nakazanie powrotu dziecka prowadzi adwokat Kinga Henzel-Janowska, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Kto może skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka?

Do kontaktu z adwokat Kingą Henzel-Janowską serdecznie zapraszamy zarówno osoby domagające się powrotu dziecka za granicę jak i osoby posądzone o bezprawne wywiezienie dziecka z zagranicy do Polski. Pomoc prawna w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej w Kancelarii BHS-Adwokaci udzielana jest zarówno na rzecz Polaków jak i obcokrajowców (w języku niemieckim i angielskim)

Ponadto do skorzystania z usług Kancelarii zapraszamy także osoby, które chciałyby powrócić z dzieckiem do Polski lub wyjechać z dzieckiem za granicę i nie wiedzą w jaki sposób zrobić to legalnie. Adwokat Kinga Henzel-Janowska doradzi Państwu jakie kroki należy podjąć w Państwa sytuacji oraz czy konieczne będzie inicjowanie postępowania sądowego.

Kiedy uprowadzenie dziecka lub jego zatrzymanie będzie uznane za bezprawne?

Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli nastąpiło z naruszeniem prawa do opieki rodzica, od którego dziecko zostało oddzielone a rodzic ten skutecznie wykonywał to prawo w chwili uprowadzenia dziecka lub jego zatrzymania. Prawo do opieki może wynikać z przepisów prawa, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub ugody mającej moc prawną w świetle przepisów ustawodawstwa państwa stałego pobytu dziecka.

W jaki sposób odzyskać uprowadzone dziecko?

W razie uprowadzenia dziecka lub jego bezprawnego zatrzymania niezwłocznie należy złożyć wniosek o nakazanie powrotu dziecka za granicę. Na mocy Konwencji Haskiej można domagać się nakazania powrotu dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia. Zgodnie z Konwencją wniosek należy złożyć w terminie roku od dnia, w którym doszło do uprowadzenia dziecka lub jego bezprawnego zatrzymania. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tego rodzaju sprawach czas ma ogromne znaczenie. Ponadto w przypadku gdy rodzic, od którego dziecko zostało uprowadzone, będzie zwlekał ze wszczęciem postępowania, może się okazać, że dziecko już zaadaptowało się do nowych warunków życia i niezgodne z jego dobrem będzie nakazanie jego powrotu za granicę. 

Jak zainicjować postępowanie w przedmiocie uprowadzenia? Gdzie złożyć wniosek?

Aby zainicjować postępowanie o wydanie dziecka należy złożyć odpowiedni wniosek. Sprawy w przedmiocie uprowadzenia dziecka rozpoznawane są przez sąd państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone. Wniosek o wydanie dziecka można złożyć na kilka sposobów: za pośrednictwem organów centralnych państwa, z którego dziecko zostało uprowadzone, za pośrednictwem organów centralnych państwa, w którym aktualnie dziecko przebywa lub bezpośrednio do sądu miejsca uprowadzenia dziecka. W Polsce organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości a wnioski o wydanie dziecka rozpatrują wybrane sądy okręgowe, w tym Sąd Okręgowy w Krakowie. Natomiast apelacje od postanowień wydanych w trybie Konwencji Haskiej rozpoznaje wyłącznie Sąd Apelacyjny w Warszawie

Co powinien zawierać wniosek o nakazanie powrotu dziecka?

We wniosku o nakazanie powrotu dziecka należy szczegółowo opisać kiedy oraz w jakich okolicznościach dziecko zostało uprowadzone albo bezprawnie zatrzymane a także jeżeli posiadamy taką wiedzę wskazać gdzie dziecko aktualnie przebywa oraz podać wszystkie dane kontaktowe do rodzica, który dopuścił się uprowadzenia dziecka lub jego bezprawnego zatrzymania. Do wniosku należy także dołączyć m.in. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument, z którego będzie wynikało pochodzenie dziecka) i dowody potwierdzające miejsce pobytu dziecka przed uprowadzeniem lub bezprawnym zatrzymaniem. Szczegółowe informacje na temat dowodów, które winny zostać dołączone do wniosku o nakazanie powrotu dziecka za granicę uzyskają Państwo w trakcie porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci. 

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Czy sąd może odmówić wydania dziecka?

Sąd państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym dziecko zostało bezprawnie zatrzymane może odmówić jego wydania z kilku powodów. Po pierwsze wydanie dziecka nie nastąpi jeżeli w toku postępowania sądowego o nakazanie powrotu dziecka zostanie wykazane, że rodzic, który domaga się powrotu dziecka w rzeczywistości nie sprawował opieki nad dzieckiem w czasie jego zatrzymania lub uprowadzenia albo wyraził zgodę na jego wyjazd na stałe za granicę. Ponadto wniosek o wydanie dziecka zostanie oddalony, jeżeli dziecko zaadaptuje się do nowych warunków życia oraz jednocześnieistnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę psychiczną albo fizyczną lub postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia. Do uwzględnienia wniosku nie dojdzie również w sytuacji, gdy powrotowi sprzeciwi się dziecko, pod warunkiem, że osiągnęło on już wiek i stopień dojrzałości, który pozwala stwierdzić, że jego decyzja jest w pełni samodzielna i przemyślana. 

W jaki sposób legalnie wyjechać z dzieckiem za granicę?

Jeden z rodziców będzie mógł bez problemu wyjechać z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica w sytuacji, gdy władza rodzicielska drugiego rodzica została zawieszona, gdy drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub gdy jego władza w zakresie decydowania o miejscu zamieszkania dziecka i jego wyjazdach zagranicznych została ograniczona. W innym przypadku w kwestiach dotyczących wyjazdów zagranicznych dzieci, zarówno na pobyt stały jak i czasowy rodzice decydują wspólnie. W przypadku, gdy rodzice nie mogą wypracować wspólnego stanowiska w zakresie wyjazdu zagranicznego dziecka, konieczne może okazać się wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie zgody zastępczej. Przychylenie się sądu do wniosku zastępuje zgodę rodzica niewyrażającego zgody na wyjazd zagraniczny dziecka. 

Przykładowe pytania dotyczące uprowadzenia dziecka i Konwencji Haskiej, na które odpowiedzą adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie:

Podczas porady prawnej adwokat Kinga Henzel-Janowska wyjaśni Państwu m.in.:

 • jak legalnie wrócić z dzieckiem do Polski?
 • jak legalnie wyjechać z dzieckiem za granicę?
 • czy w Państwa sytuacji można wrócić do Polski z dzieckiem bez zgody drugiego rodzica?
 • kiedy można wyjechać z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica?
 • czy w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka wola dziecka ma znaczenie?
 • w jakich państwach obowiązuje konwencja haska?
 • co grozi za uprowadzenie dziecka lub jego bezprawne zatrzymanie?
 • jak długo trwa postepowanie o wydanie dziecka?
 • jak zapobiec wywiezieniu dziecka z Polski przez ojca/matkę?
 • czy Konwencja Haska działa?
 • co się stanie jak sąd nakaże powrót dziecka za granicę?
 • jak egzekwowane jest wydanie dziecka?
 • czy można uniemożliwić wydanie dziecko po przegraniu sprawy z Konwencji Haskiej?
 • w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie dziecka?
 • czy wniosek o wydanie dziecka koniecznie trzeba złożyć przez organ centralny?
 • czy wniosek o wydanie dziecka można złożyć bezpośrednio w sądzie?
 • jak zalegalizować pobyt dziecka w Polsce?
 • co zrobić żeby uniemożliwić wydanie dziecka za granicę?
 • jak uzyskać zgodę sądu na wyjazd z dzieckiem za granicę?
 • co zrobić gdy rodzic nie chce powrócić z dzieckiem do kraju pochodzenia dziecka?
 • jak wykazać, że dziecko zaadoptowało się do nowych warunków życia?
 • czy w sprawach z Konwencji Haskiej sąd przesłuchuje dziecko?
 • jakie dowody warto zgromadzić do sprawy prowadzonej w trybie Konwencji Haskiej?
 • jak ustalić zakres praw rodzicielskich drugiego rodzica?
 • prawo którego państwa reguluje kwestie władzy rodzicielskiej?
 • czy wyrok rozwodowy ma znaczenia dla spraw o uprowadzenie dziecka?

Uprowadzenie dziecka – zakres usług

Doświadczeni prawnicy od spraw rodzinnych z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka, przygotowują wnioski o wydanie dziecka oraz odpowiedzi na takie wnioski. Adwokat Kinga Henzel-Janowska reprezentuje w sądzie zarówno osoby posądzone o bezprawne wywiezienie dziecka z zagranicy do Polski, jak i osoby domagające się powrotu dziecka za granicę.

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci wyjaśnią Państwu jak legalnie wyjechać z dzieckiem z Polski lub powrócić do kraju oraz pomogą w sprawach dotyczących uzyskania zgody zastępczej na wyjazd z dzieckiem za granicę. Więcej na temat zgody zastępczej przeczytają Państwo w zakładce dotyczącej władzy rodzicielskiej.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej?

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w Kancelarii BHS-Adwokaci ustalane jest zawsze indywidualnie, po zapoznaniu się przez adwokata z Państwa sprawą i po poznaniu Państwa oczekiwań co do zakresu współpracy. Zazwyczaj na wysokość wynagrodzenia wpływ mają takie czynniki jak: stopień skomplikowania sprawy, ilość czynności, które należy podjąć w sprawie, przewidywana ilość terminów rozpraw czy odległość pomiędzy Krakowem a sądem, w którym prowadzona jest sprawa. 

Po więcej informacji na temat zasad ustalania wynagrodzenia w Kancelarii BHS-Adwokaci zapraszamy do zakładki ceny.

Uprowadzenie dziecka. Dlaczego warto korzystać z usług naszej Kancelarii Adwokackiej?

Reprezentację w sprawie prowadzonej w trybie Konwencji Haskiej warto zlecić adwokatowi, który posiada doświadczenie w procesach o wydanie dziecka bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymanego i zna specyfikę takich postępowań. Powierzając sprawę o uprowadzenia dziecka adwokatowi, który poprowadził już wiele spraw toczących się w trybie Konwencji Haskiej, uzyskują Państwo pewność, że sprawa zostanie załatwiona prawidłowo i szybko. 

Adwokat Kinga Henzel-Janowska w swojej karierze zawodowej wielokrotnie reprezentowała zarówno osoby, które domagały się nakazania powrotu dziecka za granice jak i osoby, które były posądzane o bezprawne wywiezienie dziecka za granicę. Doświadczenie zgromadzone przez lata pozwoliło jej wypracować skuteczny sposób prowadzenia tych spraw. Z kolei znajomość języka angielskiego i niemieckiego ułatwia jej analizę dokumentów obcojęzycznych oraz pomaga w trakcie rozpraw śledzić prawidłowość tłumaczenia symultanicznego tłumacza przysięgłego. 

Adwokat Kinga Henzel-Janowska udziela porad prawnych w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Królewskiej 11/3 w Krakowie oraz zdalnie za pośrednictwem telefonu lub w trybie wideokonferencji

Uprowadzenie dziecka. Częste pytania o sprawy prowadzone w trybie Konwencji Haskiej:

Ile wynosi opłata od wniosku o nakazanie powrotu dziecka?

Od wniosku o nakazanie powrotu dziecka nie jest pobierana żadna opłata sądowa. 

Czy sąd nakazując powrót dziecka orzeka jednocześnie o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem?

Zgodnie z art. 19 Konwencji Haskiej orzeczenie nakazujące zapewnienie powrotu dziecka nie narusza istoty prawa do opieki. Zatem orzeczenie to nie rozstrzyga ani o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ani o miejscu jego pobytu. Jego celem jest wyłącznie przywróceniu stanu sprzed uprowadzenia dziecka lub jego bezprawnego zatrzymania, a rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej powinno zostać wydane po powrocie dziecka, przez sąd państwa jego stałego pobytu.

Czy w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej wola dziecka ma znaczenie?

W sprawach prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej wola dziecka nie pozostaje bez znaczenia. Wydanie dziecka nie nastąpi jeśli dziecko przystosowało się już do nowych warunków życia lub jeśli wyraziło sprzeciw przeciwko swojemu powrotowi. Sprzeciw dziecka zostanie uwzględniony jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości świadczy o tym, że jest ono w stanie podjąć rozsądną i zgodną ze swoim dobrem decyzję. 

Ile czasu trwa postępowanie prowadzone w trybie Konwencji Haskiej?

Z założenia postępowanie prowadzone w trybie Konwencji Haskiej powinno się zakończyć w ciągu 6 tygodni. Niestety wciąż niewiele postępowań kończy się w tak krótkim czasie. Na długość postepowania wpływ ma m.in. ilości świadków, które Sąd zdecyduje się przesłuchać oraz ewentualna potrzeba dopuszczenia dowodu z opinii biegłych z OZSS. Pomimo iż rzadko które postępowanie kończy się w czasie przewidzianym przez konwencję, to sprawy prowadzone w trybie Konwencji Haskiej są jednymi z najszybciej rozpoznawanych. 

Porady prawne w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka. Skontaktuj się z Kancelarią BHS-Adwokaci

Wszystkie osoby, które chciałyby odbyć poradę prawną w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka lub uzyskania zgody zastępczej na wyjazd z dzieckiem za granicę albo chciałyby dowiedzieć się jak legalnie wyjechać z dzieckiem za granicę lub powrócić z nim do Polski serdecznie zapraszamy do spotkania z adwokat Kingą Henzel-Janowską. Dane niezbędne do kontaktu znajdą Państwo w zakładce kontakt. Porady prawne przez adwokat Kingę Henzel-Janowską udzielane są stacjonarnie (w Krakowie przy ulicy Królewskiej 11/3), w formie zdalnej (telefonicznie lub w trybie wideokonferencji) albo mailowo. 

W jakich jeszcze sprawach rodzinnych, oprócz spraw prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej uzyskają Państwo pomoc w Kancelarii BHS-Adwokaci?

Do Kancelarii BHS-Adwokaci mogą zgłosić się również osoby, które potrzebują pomocy prawnej w sprawach dotyczących: rozwodu, separacji, ustalenia ojcostwa,władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi,alimentów, podziału majątku, ubezwłasnowolnienia oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej

Do kontaktu z prawnikami z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci zapraszamy również osoby, które szukają pomocy prawnej w rodzinnych sprawach międzynarodowych

W czym jeszcze oprócz spraw rodzinnych i spraw o uprowadzenie dziecka specjalizuje się Kancelaria BHS-Adwokaci?

W Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskają Państwo pomoc prawną nie tylko w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, ale także w sprawach z zakresu: prawa spadkowegoprawa cywilnegoprawa nieruchomościprawa pracyprawa gospodarczego prawa karnego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia zakładek poświęconych w/w dziedzinom prawa. 

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Uprowadzenie dziecka, czyli o postępowaniach prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej – Adwokat Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Uprowadzenie dziecka, czyli o postępowaniach prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej – Adwokat Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej