Spis treści Rozwiń

Co to są alimenty?

Alimenty to świadczenie pieniężne, które ma zapewnić środki utrzymania osobie, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania względem innej osoby, czyli tzw. obowiązek alimentacyjny najczęściej dotyczy członków rodziny i może wynika z pokrewieństwa lub z małżeństwa. Mówiąc o alimentach większość ludzi ma na myśli przede wszystkim świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci i małżonka. Jednak pamiętać trzeba, że alimentów mogą żądać także rodzice od dzieci i dziadkowie od wnuków. Alimentów można żądać także od rodzeństwa. Zazwyczaj obowiązek alimentacyjny realizowany jest poprzez regularne dostarczaniu środków pieniężnych osobie uprawnionej, jednak w niektórych przypadkach obowiązek alimentacyjny przybiera postać osobistych świadczeń, czego przykładem jest sprawowanie opieki nad dzieckiem. W przypadku małoletnich dzieci obowiązek alimentacyjny może polegać także na zapewnieniu środków wychowania i bezpośrednie dbanie o dobro dziecka.

Wraz z upływem czasu kwota alimentów może ulec zmianie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zwiększą się potrzeby uprawnionego (np. dziecko zacznie chodzić do przedszkola/szkoły) lub zwiększą lub zmniejszą się majątkowe możliwości zobowiązanego (np. z uwagi na podwyżkę, utratę pracy albo chorobę). W niektórych przypadkach zasadne może okazać się całkowite uchylenie obowiązku alimentacyjnego (np. gdy dziecko się usamodzielni lub przestanie się uczyć albo gdy zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych całkowicie utraci możliwość zarobkowania).

Świadczenia alimentacyjne. Kto może skorzystać z usług krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci?

Sprawy o alimenty to nie tylko sprawy o przyznanie alimentów, ale także sprawy o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów lub uchylenie alimentów. Z usług kancelarii mogą skorzystać wszystkie osoby, które chciałyby wystąpić z jednym z w/w powództw lub zostały pozwane w postępowaniu alimentacyjnym. Do Kancelarii zgłosić się mogą również osoby, które chciałyby wszcząć egzekucję alimentów, w tym alimentów z zagranicy lub osoby oskarżone o przestępstwo niealimentacji lub pokrzywdzone tym przestępstwem. 

Porady prawne udzielane są Polakom i cudzoziemcom, w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

Rola adwokata w sprawie o alimenty

Co prawda w sprawach o przyznanie alimentów brak jest wymogu posiadania profesjonalnego pełnomocnika, to jednak w naszej ocenie warto skorzystać z pomocy prawnika, zajmującego się na co dzień sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Zebrane przez lata doświadczenie pozwala adwokatom z Kancelarii BHS-Adwokaci niejednokrotnie przewidzieć, jaką kwotę alimentów będzie można uzyskać w postępowaniu alimentacyjnym i obrać odpowiednią strategię prowadzenia sprawy. Niejednokrotnie to właśnie dzięki zaangażowaniu adwokata udaje się dojść stronom do porozumienia co do kwoty alimentów i zawrzeć korzystną ugodę w tym zakresie. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci pomogą Państwu wyliczyć należną kwotę alimentów a także podpowiedzą jak zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy oraz wykazać możliwości zarobkowe zobowiązanego tak, by roszczenie wykazać przed Sądem. Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek poprowadzą w Państwa imieniu sprawy sądowe o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Z jakimi innymi sprawami łączą się sprawy o alimenty?

Najczęściej alimenty zasądzane są przy okazji rozwodu lub separacji. Sąd przyznaje alimenty także w sprawach o ustalenie ojcostwa. Ponadto zagadnienie alimentów jest przedmiotem spraw dotyczących przestępstwa niealimentacji

Ponadto sprawami podobnymi do spraw o alimenty są sprawy o przyczynianie się przez małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.)

Ile wynoszą alimenty?

W przepisach nie zostały wskazane kwoty, które mogą zostać zasądzone tytułem alimentów a co za tym idzie, w każdej sprawie wysokość alimentów będzie ustalana indywidualnie. Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego do ich uiszczania. Usprawiedliwione potrzeby to nic innego jak wydatki związane z utrzymaniem uprawnionego Za usprawiedliwione potrzeby uznaje się koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem, koszty niezbędne do zakupu leków, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny oraz koszty adekwatne do wieku uprawnionego do alimentów lub jego stanu zdrowia. Z kolei oceniając w postępowaniu alimentacyjnym majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentów należy wziąć pod uwagę jego dochody, stan zdrowia, posiadany majątek, zobowiązania, wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe i związane z nim możliwości zarobkowe. W przypadku kwoty alimentów od rodziców dla dzieci przy ustalaniu wysokości świadczeń alimentacyjnych znaczenie ma również dobro dziecka i zasada równej stopy życiowej rodziców i dzieci

Kiedy sąd przyzna alimenty na rzecz byłego małżonka?

Nie zawsze w wyroku rozwodowym sąd orzeka o alimentach na rzecz jednego z małżonków. Alimenty na rzecz byłego małżonka zostaną zasądzone tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek dotyczy alimentów w sprawach o rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli zostanie orzeczony rozwód bez orzekania o winie to każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów jedynie w sytuacji, gdy znajduje się w niedostatku. Stan niedostatku to nic innego jak niemożność samodzielnego zaspakajania swoich uzasadnionych, podstawowych potrzeb. Z kolei w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie brak jest wymogu wystąpienia stanu niedostatku a dla przyznania alimentów na rzecz małżonka niewinnego wystarczające jest wykazanie, że na skutek rozwodu nastąpi istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej

Więcej na temat zagadnienia alimentów na rzecz małżonka znajdziecie Państwo w zakładce dotyczącej rozwodu

Kiedy można wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów?

Wzrost kosztów utrzymania dziecka często związany jest z rozpoczęciem przez niego edukacji, zmianą szkoły, dorastaniem lub chorobą. W sytuacji, gdy ulegną zmianie koszty utrzymania uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych należy rozważyć konieczność wystąpienia z pozwem o podwyższenie kwoty alimentów. W pozwie o podwyższenie alimentów należy szczegółowo opisać jak od daty zasądzenia alimentów zmieniła się sytuacja finansowa osoby uprawnionej do alimentów. Sąd w postępowaniu alimentacyjnym podwyższy wysokość dotychczas otrzymywanych alimentów jeśli w toku postępowania zostanie wykazane, że nastąpił wzrost kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów względem kosztów z dnia zasądzenia alimentów. Pomocne do wykazania powyższych faktów mogą być zeznania świadków i dowody z dokumentów (np. zaświadczenia ze szkoły, faktury, potwierdzenia przelewów). Kwoty alimentów zostaną podwyższone również gdy zwiększą się majątkowe możliwości zobowiązanego.

Z doświadczenia zawodowego adwokat Kingi Henzel-Janowskiej i adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek wynika, że w znakomitej większości przypadków sprawy o podwyższenie alimentów kończą się pozytywnie dla osoby uprawnionej.

Co mogę zrobić jeśli nie stać mnie na płacenie alimentów zasądzonych przez sąd?

W sytuacji, gdy ulegnie zmianie sytuacja finansowa zobowiązanego do alimentów, np. na skutek utraty przez niego pracy lub na skutek ciężkiej choroby to istnieje możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o obniżenie alimentów. W pozwie o obniżenie alimentów należy wykazać, że nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do alimentów (obniżyły się majątkowe możliwości zobowiązanego) względem sytuacji z dnia zasądzenia alimentów. W skrajnych sytuacjach zła sytuacja materialna osoby zobowiązanej do uiszczenia alimentów może doprowadzić nawet do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. 

Z pozwem o obniżenie kwoty alimentów można wystąpić także, gdy zmniejszyły się koszty utrzymania uprawnionego do alimentów (np. dziecko przestało uczęszczać do szkoły, na zajęcia dodatkowe albo nie wymaga już specjalistycznego leczenia), znacząco poprawiła się sytuacja finansowa drugiego rodzica zobowiązanego do alimentacji oraz w sytuacji gdy uprawniony jest w stanie pokrywać samodzielnie w części koszty swojego utrzymania (np. podjął pracę, odziedziczył majątek przynoszący dochód).

W jakich sytuacjach można wystąpić z pozwem o uchylenie alimentów?

Pozew o uchylenie alimentów najczęściej jest składany w sytuacji, gdy osoba, na rzecz której były zasądzone alimenty osiągnęła samodzielność finansową, tj. rozpoczęła zarobkowanie i jest w stanie samodzielnie się utrzymać albo osoba zobowiązania do uiszczania alimentów utraciła źródło dochodu i nie może podjąć działalności zarobkowej (doszło do pogorszenia się majątkowych możliwości zobowiązanego). Świadczenia alimentacyjne zostaną również uchylone w sytuacji, gdy dorosłe już dziecko nie dokłada odpowiednich starań w celu usamodzielnienia się i unika zatrudnienia a także gdy były małżonek wstąpił w nowy związek małżeński.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Częste pytania dotyczące alimentów

Prawnicy od spraw rodzinnych z Kancelarii BHS-Adwokaci w ramach porady prawnej z zakresu alimentów udzielą Państwu odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • jak wygląda postępowanie alimentacyjne?
 • co to są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów?
 • jak wyliczyć koszty utrzymania uprawnionego do alimentów?
 • co to są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego?
 • czy można żądać alimentów z datą wsteczną?
 • od jakiej daty sąd przyznaje alimenty?
 • czy można uzyskać alimenty już w trakcie procesu, tj. przed wyrokiem?
 • czy trzeba płacić alimenty gdy dziecko jest już pełnoletnie/skończyło szkołę/studia?
 • kiedy można przestać płacić alimenty?
 • co mi grozi za niepłacenie alimentów?
 • czy można żądać uchylenia alimentów z datą wsteczną?
 • kiedy można otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?
 • jakie okoliczności mogą wpływać na zmianę wysokości alimentów?
 • czy istnieje możliwość zmniejszenia lub uchylenia płatności alimentów w przypadku utraty pracy lub innych trudności finansowych?
 • jak wykazać majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentów?
 • co mogę zrobić, jeśli zobowiązany nie płaci alimentów?
 • czy dostanę alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód?
 • czy muszę utrzymywać żonę/męża po rozwodzie?
 • czy alimenty na żonę/męża będę płacić do końca życia?
 • jak wyliczyć wysokość należnych alimentów?
 • jakie kwoty alimentów zasądzają sądy w Krakowie?
 • jak udowodnić, że koszty utrzymania dziecka wynoszą mniej niż wskazano w pozwie?
 • na co zwrócić uwagę pisząc odpowiedź na pozew o alimenty?
 • czy mogę żądać alimentów od dorosłych dzieci?
 • czy mogę żądać alimentów od wnuków?
 • czy mogę żądać alimentów od dziadków?
 • czy należą mi się alimenty od brata lub siostry?
 • czy mogę liczyć na jakieś pieniądze już w trakcie postępowania o alimenty?
 • co oznacza sformułowanie, że ktoś znajduje się w niedostatku?
 • jak rozumieć zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci?
 • jak udowodnić wydatki na dzieci?
 • kiedy warto skorzystać z mediacji w sprawie o alimenty?
 • czym różni się sprawa o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny od sprawy o alimenty?
 • czy świadczenia alimentacyjne mogą być egzekwowane po pełnoletności dziecka?
 • na czym polega przesłanka dobra dziecka w postępowaniach alimentacyjnych?

Co wchodzi w zakres usług adwokata z Kancelarii BHS-Adwokaci w postępowaniach alimentacyjnych?

W sprawach dotyczących alimentów, a więc w sprawach o przyznanie alimentów, podwyższenie, obniżenie i uchylenie alimentów oraz w sprawach o przyczynianie się o zaspokojenie potrzeb rodziny pomoc prawna świadczona przez prawników z Kancelarii BHS-Adwokaci obejmuje udzielanie porad prawnych, prowadzenie rozmów ugodowych oraz zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji. W sprawach o alimenty adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek prowadzą procesy sądowe nie tylko w Krakowie i w województwie małopolskim ale też na terenie całej Polski. Z usług krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci mogą skorzystać także osoby, które chcą wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji alimentów, zarówno bieżących jak i zaległych. W Kancelarii BHS-Adwokaci zajmujemy się także egzekucją alimentów od osób mieszkających na stałe zagranicą. 

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie pełnią również rolę pełnomocnika pokrzywdzonych, w tym sporządzają imieniem pokrzywdzonych zawiadomienia do prokuratury oraz bronią osób oskarżonych przestępstwo niealimentacji.

Ile kosztuje pomoc adwokata w postępowaniach alimentacyjnych?

Koszty reprezentacji Klientów w sprawach o alimenty wyceniane są każdorazowo indywidulanie, po szczegółowym zapoznaniu się ze zlecaną sprawą oraz z zakresem potrzebnych działań. Wycena sprawy dokonywana jest w trakcie porady prawnej, a warunki współpracy są ustalane w sposób przejrzysty. Więcej informacji na ten temat przeczytają Państwo w zakładce dotyczącej cen

Sprawa o alimenty. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Od początku swojej działalności adwokat Kinga Henzel-janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek prowadzą sprawy z zakresu prawa rodzinnego, dzięki czemu wypracowały sprawdzone metody prowadzenia spraw alimentacyjnych. Ilość przeprowadzonych procesów sądowych, w których sądy przyznały alimenty pozwala prawnikom z naszej Kancelarii przewidzieć wysokość alimentów możliwą do uzyskania w danej sprawy. Wiemy również jak wykazać zasadność powództwa oraz jak bronić się w sprawie będąc po stronie pozwanej. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci zapewniają pomoc prawną na najwyższym poziomie, z największą dbałością o interes reprezentowanej strony. Oprócz pomocy prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskają Państwo także wsparcie emocjonalne, co pozwala na zmniejszenie stresu związanego z postępowaniem sądowym. 

Alimenty. Częste pytania o sprawy dotyczące alimentów:

Ile wynosi opłata sądowa w sprawach o alimenty?

Osoba występująca z pozwem o alimenty lub o ich podwyższenie, tj. osoba uprawniona zwolniona jest z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu. Opłatę sądową będzie jednak musiała ponieść osoba zobowiązana do alimentów jeśli wystąpi z pozwem o ich obniżenie lub uchylenie. W takiej sytuacji wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, liczonej jako suma alimentów za cały rok. Po wyliczeniu wartości przedmiotu sporu wysokość należnej opłaty ustalić należy w oparciu o art. 13 pkt. 1 ustawy kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Do którego sądu wnieść pozew o alimenty?

Sprawy o alimenty rozpoznają wydziały rodzinne sądów rejonowych. W postępowaniach alimentacyjnych występuje tzw. przemienna właściwość sądu, co oznacza, że powództwo o alimenty można wnieśćdo zarówno do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów, jak i według miejsca zamieszkania pozwanego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty na rzecz dziecka?

W każdej sprawie dotyczącej świadczeń alimentacyjnych niezbędne jest przedłożenie aktu urodzenia dziecka. Jeżeli sprawa dotyczy podwyższenia alimentów należy dołączyć do pozwu orzeczenie dotyczące dotychczasowych alimentów (np. wyrok rozwodowy albo wyrok w sprawie o zasądzenie alimentów). Do pozwu należy także przedłożyć dokumenty obrazujące wysokość wydatków uprawnionego, a więc potwierdzenia przelewów, faktury VAT, zaświadczenia itp. Warto również dołączyć dokumenty medyczne oraz potwierdzenia posiadanych zobowiązań finansowych (np. kredytów) a także dokumenty obrazujące majątkowe możliwości zobowiązanego. W przypadku pozwu o obniżenie alimentów lub całkowite uchylenie alimentów wraz z pozwem należy przedłożyć dokumenty potwierdzające złą sytuację finansową zobowiązanego do alimentów, np. wypowiedzenie, zaświadczenie o niezdolności do pracy, wyrok eksmisji. Zobowiązanemu do alimentów trudno może być przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikało, że uprawniony do alimentów jest już w stanie samodzielnie się utrzymać. W takiej sytuacji w pozwie o uchylenie alimentów adwokat zawrze wniosek o zobowiązanie uprawnionego do alimentów do przedłożenia umowy o pracę, rocznego zeznania podatkowego albo zaświadczenia o kontynuowaniu nauki a także wnioski o zwrócenie się przez Sąd o stosowne informacji do Urzędu Skarbowego, ZUS czy Ksiąg Wieczystych. 

Czy w trakcie postępowania sądowego będę dostawał alimenty?

Istnieje możliwość przyznania alimentów przed wydaniem prawomocnego wyroku w tym zakresie. W tym celu w pozwie o alimenty należy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania na rzecz uprawnionego alimentów w określonej wysokości. W sprawach o świadczenia alimentacyjne podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Wobec powyższego w we wniosku o zabezpieczenie należy uprawdopodobnić wydatki, z których będzie wynikała suma, jaką osoba uprawniona do alimentów przeznacza miesięcznie na zaspokajanie swoich usprawiedliwionych potrzeb. 

Wskazać również należy, że wniosek o zabezpieczenie powództwa złożyć może także osoba, która domaga się uchylenia alimentów lub ich obniżenie, wnosząc o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu powództwa np. poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub obniżenie alimentów do pewnej kwoty na czas trwania postępowania. 

W trakcie porady prawnej adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci szerzej wyjaśnią Państwu, na jakie czynności potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego. Obowiązkiem opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest również składanie sądowi sprawozdań ze sprawowania opieki

Jak wyliczyć wysokość alimentów?

Co prawda w internecie dużą popularnością cieszą się tzw. kalkulatory alimentów, jednak ich stosowanie bywa niezwykle zawodne. Chcąc wyliczyć realne kwoty alimentów najlepiej jest spisać wszystkie wydatki miesięczne i roczne, które są ponoszone na osobę, na rzecz której żądamy zasądzenia alimentów. W zestawieniu należy uwzględnić wydatki mieszkaniowe, na wyżywienie, odzież i obuwie, środki czystości, lekarstwa, wizyty lekarskie, wydatki szkolne (w tym koszty zajęć dodatkowych), koszty spędzania czasu wolnego i wakacji a także wydatki niestandardowe (np. koszt wizyt u fizjoterapeuty), sezonowe (np. zakup roweru, sprzętu narciarskiego) lub ponoszone raz na kila lat (np. zakup mebli). Następnie należy ustalić ilość osób zobowiązanych do alimentacji. Pamiętać należy, że rodzic, który sprawuje bieżącą opiekę nad dzieckiem częściowo wypełnia swój obowiązek alimentacyjny czyniąc osobiste starania o wychowanie dziecka przez co nierzadko rodzic niesprawujący pieczy nad dzieckiem jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w większym zakresie niż rodzic sprawujący nad nim bieżącą pieczę. 

Oczywiście jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z usług naszej Kancelarii, to prawnicy od spraw rodzinnych z Kancelarii BHS-Adwokaci wyliczą dla Państwa koszty utrzymania osoby uprawnionej do alimentów i doradzą o jaką kwotę alimentów można się starać w sądzie.

Kiedy można domagać się alimentów od dzieci?

Rodzic może domagać się świadczeń alimentacyjnych od dziecka tylko w sytuacji, gdy znajduje się w niedostatku i to pod warunkiem, że dziecko od którego domaga się alimentów jest już w pełni samodzielne finansowo. Ponadto jeśli rodzic pozostaje w związku małżeńskim to w pierwszej kolejności na jego małżonku spoczywa obowiązek zaspokojenia jego potrzeb. 

Czy rodzicowi, który nie wychowywał swojego dziecka należą się alimenty?

Zobowiązany do alimentów może uchylić się od obowiązku ich uiszczania, jeśli wykaże, że żądanie alimentów sprzeczne jest z zasadami współżycia społecznego. Powyższe oznacza, że w sprawach o alimenty od dzieci na rzecz rodziców nie bez znaczenia jest kwestia wzajemnych stosunków pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ich konflikty oraz naganne postepowanie względem siebie. Zatem porzucenie dziecka, brak partycypowania w kosztach jego utrzymania, stosowanie wobec dziecka przemocy może stanowić podstawę oddalenia powództwa nawet wtedy, gdy osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych znajduje się w niedostatku. 

Czym różni się sprawa o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny od sprawy o alimenty?

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do współdziałania dla dobra rodziny, którą wspólnie założyli. Oznacza to, że ciąży na nich m.in. obowiązek finansowania potrzeb materialnych członków rodziny oraz ponoszenia wydatków związanych z zajmowaną nieruchomością. W sytuacji, gdy jeden z małżonków porzuca rodzinę, wyprowadzając się albo pomimo wspólnego zamieszkiwania nie dokłada się do domowego budżetu warto złożyć pozew o zasądzenie środków tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Kwota zasądzana przez Sąd będzie wówczas uwzględniała nie tylko potrzeby dzieci, ale również małżonka oraz koszty związane funkcjonowaniem rodziny jako całości. Odpowiedź na pytanie czy w konkretnej sprawie lepszy rozwiązaniem jest złożenie pozwu o zaspokajanie potrzeb rodziny, pozwu o rozwód czy pozwu o alimenty wymaga odbycia porady prawnej, na którą zapraszamy do adwokat Kingi Henzel-Janowskiej oraz adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek.

Porady prawne z zakresu alimentów. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką BHS-Adwokaci

Na poradę prawną z adwokatem z Kancelarii BHS-Adwokaci mogą się Państwo umówić telefonicznie lub mailowo. Spotkanie odbywają się w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie przy ulicy Królewskiej 11/3 oraz przy ulicy św. Anny 9 w Krakowie W obecnych czasach dużą popularnością cieszą również porady prawne w formie zdalnej, których udzielamy telefonicznie lub w trybie wideokonferencji. Istnieje również możliwość rozwiązania Państwa problemu prawnego w formie pisemnej opinii prawnej lub w drodze mailowej. 

W jakich sprawach rodzinnych, oprócz spraw o alimenty, pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

W Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskają Państwo pomoc prawną w sprawach dotyczących:

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci specjalizuje się również w prowadzeniu międzynarodowych spraw rodzinnych.

W czym jeszcze oprócz świadczeń alimentacyjnych, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska udzielają porad prawnych i doradztwa nie tylko z zakresu prawa rodzinnego ale także z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa nieruchomości, prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa pracy.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Alimenty Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Alimenty Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej