Ustalenie ojcostwa Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest ustalenie ojcostwa?

Potrzeba wytoczenia postępowania mającego na celu ustalenie ojcostwa zachodzi wtedy, gdy brak jest domniemania, że ojcem dziecka jest mąż jego matki lub gdy takie domniemanie zostało obalone a biologiczny ojciec nie uznał ojcostwa dziecka. Zatem potrzeba ustalenia ojcostwa najczęściej zachodzi w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim lub ojcem dziecka jest inny mężczyzna niż mąż matki dziecka

W polskim porządku prawnym istnieje domniemacie ojcostwa dziecka męża matki, co oznacza, że nawet jeśli ojcem dziecka jest inny mężczyzna niż mąż jego matki to bez przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa z prawnego punktu widzenia jako ojciec dziecka będzie traktowany mąż jego matki. Jeśli brak jest domniemania pochodzenia dziecka od męża matki lub takie domniemanie zostało obalone na skutek wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa to istnieją dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka. Pierwszy sposób polega na dobrowolnym uznaniu ojcostwa dziecka przez Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego a drugi na sądowym ustaleniu ojcostwa

Bez uznania ojcostwa lub ustalenia ojcostwa biologicznemu ojcu dziecka nie przysługują żadne prawa do dziecka, a zatem przede wszystkim nie może on podejmować decyzji dotyczących dziecka a nawet nie ma prawa domagać się kontaktów z nim. Z drugiej strony bez uregulowania kwestii ojcostwa dziecka nie jest możliwe ubieganie się o alimenty na rzecz dziecka ani dziedziczenie dziecka po biologicznym ojcu (i na odwrót). Z tych właśnie względów warto jak najszybciej, tj. zaraz po urodzeniu się dziecka albo jeszcze przed jego narodzinami zadbać o uregulowanie problematyki ojcostwa dziecka. 

Uznanie ojcostwa a sądowe ustalenie ojcostwa

Jak już zostało wskazane istnieją dwa sposoby ustalenia ojcostwa: uznanie ojcostwa i wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa. Uznanie ojcostwa następuje poprzez złożenie przez mężczyznę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że jest ojcem dziecka. Najlepiej jeśli do urzędu stanu cywilnego zgłoszą się oboje rodzice jednocześnie albowiem matka dziecka musi potwierdzić, ojcostwo mężczyzny, który złożył oświadczenie. W przeciwnym razie matka dziecka ojcostwo mężczyzny musi potwierdzić w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez niego oświadczenia. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość uznania dziecka jeszcze przed jego narodzinami

Natomiast konieczność wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa zachodzi najczęściej wtedy, gdy ojciec dziecka nie chce złożyć oświadczenia o uznaniu dziecka lub matka dziecka nie chce jego oświadczenia potwierdzić. Do sądowego ustalenia ojcostwa niezbędne jest złożenie pozwu do właściwego sądu rodzinnego. 

Kto może skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa?

Do skorzystania z usług Kancelarii BHS-Adwokaci zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa lub są pozwane w tego rodzaju sprawach. Oprócz spraw o ustalenie ojcostwa nasi prawnicy prowadzą także pozostałe sprawy mające na celu ustalenie pochodzenia dziecka, takie jak o ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa i o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Na pomoc prawną w naszej kancelarii mogą liczyć nie tylko Polacy ale też obcokrajowcy, gdyż nasi prawnicy biegle władają językiem angielskim i niemieckim. 

Co zrobić żeby ustalić ojcostwo dziecka?

Jeśli ojciec dziecka odmówił udania się do urzędu stanu cywilnego, w naszej sprawie brak jest możliwości złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub matka dziecka odmawia potwierdzenia oświadczenia złożonego przez domniemanego ojca to do uregulowania kwestii ojcostwa dziecka niezbędne będzie wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa. Sprawy o ustalenie ojcostwa rozpoznają wydziały rodzinne sądów rejonowych. Podobnie jak w sprawach o alimenty, powództwo o ustalenie ojcostwa można wytoczyć według właściwości przemiennej, tj. zarówno według miejsca zamieszkania pozwanego jak i osoby uprawnionej. 

Kto może wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa?

Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić dziecko, jego matka i domniemany ojciec dziecka. Legitymację do wniesienia pozwu o ustalenie ojcostwa ma również prokurator. Jeśli z pozwem o ustalenie ojcostwa występuje domniemany ojciec dziecka to musi on pozwać zarówno dziecko jak i jego matkę, chyba, że matka dziecka już nie żyje to wówczas status pozwanego ma tylko dziecko. Natomiast dziecko lub jego matka pozew o ustalenie ojcostwa wytacza przeciwko domniemanemu ojcu dziecka. 

Czy istnieje jakiś termin na wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa?

Termin na wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa został jedynie zakreślony dla matki dziecka i jego domniemanego ojca. Zarówno domniemany ojciec dziecka jak i matka dziecka mogą wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa tylko do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Dziecko natomiast może w każdym czasie wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa. 

Jakich jeszcze roszczeń mogę dochodzić wraz z pozwem o ustalenie ojcostwa?

W wyroku orzekającym o ustaleniu ojcostwa znajduje się także rozstrzygnięcie o nazwisku, jakie dziecko będzie nosiło, władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz alimentach dla dziecka. W toku postępowania o ustalenie ojcostwa matka dziecka może również żądać zwrotu części wydatków, które poniosła w czasie ciąży i porodu oraz w ciągu 3 miesięcy od porodu, a więc w szczególności kosztów opieki lekarskiej i kosztów zakupu wyprawki dla dziecka Z ważnych powodów matka może domagać się od ojca zwrotu kosztów swojego utrzymania przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Nadto jeśli na skutek ciąży i porodu matka poniosła inne konieczne wydatki może ona żądać, ażeby ojciec zwrócił jej odpowiednią część tych wydatków. 

Adwokat Kinga Henzel-Janowska w trakcie porad prawnych w sprawach o ustalenie ojcostwa doradzi Państwu również w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. 

Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Jeśli mężczyzna, który uznał dziecko przez Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego dowie się, że nie jest biologicznym ojcem dziecka może wystąpić z pozwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Pamiętać jednak należy, że dla ojca dziecka termin na wystąpienie z pozwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa został ściśle określony i wynosi rok, od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. 

Z pozwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wystąpić również: dziecko, matka dziecka oraz prokurator. Warto jednak wiedzieć, że ani matka dziecka ani mężczyzna, który uznał dziecko nie może wystąpić z pozwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa po uzyskaniu pełnoletności przez dziecko. 

Podobnie jak w sprawach o ustalenie ojcostwa w sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa kluczową rolę odgrywa dowód z badań DNA. Więcej informacji na temat powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, a w szczególności na temat jego przesłanek, terminów, legitymacji procesowej i postępowania dowodowego, uzyskają Państwo podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa. 

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa mamy do czynienia, gdy okazuje się, że ojcem dziecka nie jest mąż jego matki. Bez powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie da się uznać dziecka pochodzącego od zamężnej kobiety. 

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostały ściśle sprecyzowane terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Mąż matki oraz matka dziecka mogą wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w terminie roku od dnia, w którym powzięli informację, że dziecko nie pochodzi od męża matki zaś dziecko w terminie roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeśli dziecko powzięło taką informację przed ukończeniem 18 roku życia, termin ten jest liczony od dnia osiągnięcia przez niego pełnoletności. 

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest niemożliwe w sytuacji, gdy dziecko osiągnęło już pełnoletność (w przypadku pozwu wnoszonego przez matkę lub domniemanego ojca), zmarło albo urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, a na tę procedurę mąż matki wyraził zgodę.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące spraw o ustalenie ojcostwa, na, które odpowiedzą adwokaci z BHS-Adwokaci w Krakowie:

 • co zrobić, żeby ustalić ojcostwo?
 • kto może wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa?
 • jaki jest termin na wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa?
 • w jaki sposób obalić domniemanie ojcostwa męża matki?
 • co mogę zrobić jeśli nie jestem ojcem dziecka mojej żony?
 • czy można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka poczętego?
 • czy można uznać dziecko jeśli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa?
 • w jaki sposób ustalić ojcostwo dziecka, gdy jego ojciec jest niepełnoletni?
 • jak przeprowadzić test na ojcostwo?
 • czy kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka?
 • czy istnieje termin na uznanie ojcostwa?
 • czy mogę żądać ustalenia ojcostwa pomimo tego, że mój biologiczny ojciec nie żyje?
 • czy można żądać ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka?
 • co mogę zrobić jeśli mam wątpliwości co do ojcostwa dziecka?
 • co mogę zrobić jeśli uznałem dziecko przez kierownikiem USC ale dowiedziałem się, że nie jestem jego biologicznym ojcem?
 • co mogę zrobić jeśli upłynął już termin na ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa?
 • czy można zaprzeczyć ojcostwo w sprawie rozwodowej?
 • czy w wyroku rozwodowym sąd orzeknie o dziecku, którego biologicznym ojcem nie jest mąż matki?
 • jakie są konsekwencje braku uznania ojcostwa/ustalenia ojcostwa?
 • czy po pełnoletności dziecka można jeszcze zaprzeczyć ojcostwo/ustalić ojcostwo?

Ustalenie ojcostwa– co wchodzi w zakres usług adwokata?

Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, a zakres usług w tychże sprawach obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację Klientów przed sądami wszystkich instancji, sporządzanie pism procesowych oraz udział w mediacjach i negocjacjach. Adwokaci specjalizujący się w prawie rodzinny udzielą państwu również pomocy w sprawach o rozwód lub separację oraz przy planowaniu dziedziczenia.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa?

Na wysokość honorarium adwokata w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa oprócz standardowych czynników szczegółowo opisanych w zakładce poświęconej cenom, a takich jak złożoność problemu prawnego, z którym zgłosiliście się Państwo do Kancelarii, przewidywana ilość terminów rozpraw czy etap postępowania, na którym podjęli Państwo decyzję o skorzystaniu z naszych usług wpływ ma również okoliczność czy wraz z pozwem o ustalenie ojcostwa dochodzone są roszczenia dodatkowe, takie jak alimenty lub roszczenie o zwrot kosztów poniesionych przez matkę dziecka w okresie ciąży i porodu. Jeżeli będą Państwo zainteresowani skorzystaniem z pomocy Kancelarii BHS-Adwokaci to szacowany koszt prowadzenia Państwa sprawy nasi adwokaci postarają się przedstawić Państwu już podczas pierwszej porady prawnej. 

Ustalenie ojcostwa. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Do wiodących specjalizacji Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie od początku jej działalności należą sprawy z zakresu prawa rodzinnego, przez co nasi prawnicy mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw rodzinnych. Zdobyte doświadczenie pozwala adwokatem kompleksowo spojrzeć na problem prawny, z którym zgłaszają się Klienci do Kancelarii. Adwokaci świadczący pomoc prawną w Kancelarii BHS-Adwokaci zawsze na pierwszym miejscu stawiają interes reprezentowanego Klienta, o czym świadczą opinie dotychczasowych Klientów Kancelarii.

Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług naszej Kancelarii to nasi adwokaci dołożą wszelkich starań, aby pomóc Państwu w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych, odpowiednim przygotowaniu do rozpraw oraz będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu sądowego.

Ustalenie ojcostwa. Częste pytania o sprawy dotyczące ustalenia ojcostwa:

Ile wynosi opłata od pozwu o ustalenie ojcostwa?

Strona dochodząca ustalenia ojcostwa zwolniona jest z obowiązku uiszczania opłaty sądowej. 

Do jakiego sądu złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?

Sprawy o ustalenie ojcostwa rozpoznają wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych. Pozew o ustalenie ojcostwa należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo według miejsca zamieszkania pozwanego. 

Jak udowodnić ojcostwo?

Istotny dowód w sprawach o ustalenie ojcostwa stanowi dowód z badań DNA. Badanie to pozwala ustalić czy dziecko rzeczywiście pochodzi od domniemanego ojca. Takie badanie jest przeprowadzane najczęściej w toku postępowania sądowego, po uprzednim wydaniu przez sąd postanowienia o dopuszczeniu tego dowodu. Oczywiście istnieje również możliwość wykonania badania DNA samodzielnie przed wszczęciem postępowania. Jednak pamiętać trzeba o tym, że w sytuacji gdy domniemany ojciec dziecka (albo matka dziecka gdy z pozwem występuje ojciec) zakwestionuje dowód z prywatnego badania DNA to sąd i tak w toku postępowania przeprowadzi badanie jeszcze raz. 

Na uwadze należy mieć również okoliczność, że poddanie się badaniu DNA jest dobrowolne a sąd nie dysponuje środkami pozwalającymi przymusić daną osobę do poddania się badaniu. Odmowa poddania się badaniu zostanie jednak stosownie oceniona przez sąd. Zatem może się okazać, że nawet pomimo iż domniemany ojciec nie poddał się badaniu sąd ustali jego ojcostwo względem dziecka jeśli za takim rozstrzygnięciem będą przemawiały inne dowody, w tym w szczególności oświadczenie matki oraz zeznania świadków. 

Czy mogę wytoczyć powództwo po śmierci domniemanego ojca?

Brak jest przeszkód do tego, aby wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca. Wówczas powództwo należy wytoczyć przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Niekiedy jednak postępowanie dowodowe w tego rodzaju sprawach nastręcza wielu trudności. Często bowiem środki dowodowe proponowane przez strony są niewystarczające do ustalenia ojcostwa i wówczas niezbędne jest wykonanie badania DNA. W celu wykonania tego badania istnieje możliwość pobrania próbek od krewnych domniemanego ojca, zaś jeśli takich krewnych brak lub z jakichkolwiek przyczyn nie wyrażają oni zgody na udział w badaniu, konieczna może okazać się ekshumacja

Jakie nazwisko będzie nosiło dziecko w razie sądowego ustalenia ojcostwa?

W wyroku ustalającym ojcostwo sąd orzeka o nazwisku, jakie będzie nosiło dziecko. Jeżeli rodzice wyrażają zgodne stanowisko w tym zakresie to sąd pozostawi dziecku nazwisko dotychczas noszone albo zmieni je na nazwisko ojca. Natomiast jeśli pomiędzy rodzicami istnieje spór w tym zakresie to sąd ustali, że dziecko będzie nosiło tzw. podwójne nazwisko, tj. nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Pamiętać również trzeba, że jeżeli dziecko ukończyło trzynaście lat to na zmianę nazwiska potrzebna jest jego zgoda.

Porady prawne w sprawie o ustalenie ojcostwa. Skontaktuj się z Kancelarią BHS-Adwokaci

Wszystkie osoby chętne do odbycia porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na spotkanie. Wcześniejsza rezerwacja terminu konsultacji pozwoli uniknąć sytuacji, w której żaden z naszych prawników z powodu wcześniej zaplanowanych czynności nie będzie mógł odbyć z Państwem rozmowy. Porady prawne udzielane są w zależności od Państwa preferencji: stacjonarnie (przy ulicy Królewskiej 11/3 w Krakowie i przy ulicy św. Anny 9 w Krakowie) oraz zdalnie (telefonicznie, mailowo lub w formie wideokonferencji). 

W jakich jeszcze sprawach rodzinnych, oprócz spraw o ustalenie ojcostwa uzyskają Państwo pomoc w Kancelarii BHS-Adwokaci?

Oprócz spraw o ustalenie ojcostwa adwokaci z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci prowadzą także inne sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, takie jak o ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa i sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. 

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci pod kierownictwem adwokat Kingi Henzel-Janowskiejadwokat Katarzyny Budzoń-Grabek pomogą Państwu ponadto w sprawach dotyczących: rozwodu, separacji, regulowania władzy rodzicielskiej, ustanowienia pieczy naprzemiennej, kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku, ustanowienia rozdzielności majątkowej, uprowadzenia dziecka oraz ubezwłasnowolnienia

W czym jeszcze specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii Adwokackiej z Krakowa?

Oprócz spraw o ustalenie ojcostwa, które mieszczą się w zakresie spraw z zakresu prawa rodzinnego, do wiodących specjalizacji Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie należy: prawo spadkowe, prawo cywilne, prawo nieruchomości, prawo pracyprawo karne. Więcej informacji o zakresie prowadzonych spraw znajdziecie Państwo klikając w zakładki poświęcone wyżej wymienionym działom prawa. 

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Ustalenie ojcostwa Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Ustalenie ojcostwa Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej