Rozdzielność majątkowa – Kraków

Spis treści Rozwiń

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to ustrój majątkowy małżeński, w którym każdy z małżonków posiada odrębny majątek, którym samodzielnie zarządza. W małżeństwach, w których został ustanowiony ustrój rozdzielności majątkowej nie istnieje majątek wspólny. W małżeńskim ustroju rozdzielności majątkowej każdy z małżonków jest wyłącznym właścicielem przedmiotów majątkowych oraz praw, które nabył zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i przed jego zawarciem oraz co do zasady każdy z małżonków odpowiada swoim majątkiem za zaciągnięte przez siebie długi. 

Po ślubie z mocy prawa powstaje pomiędzy małżonkami ustrój wspólności majątkowej, który jest przeciwieństwem rozdzielności majątkowej. Jeśli małżonkowie nie chcą, aby po ślubie w ich małżeństwie obowiązywał ten ustrój mogą jeszcze przed ślubem zawrzeć u notariusza umowę o rozdzielności majątkowej, tj.intercyzę. Taka umowa może być zawarta przez małżonków także po zawarciu małżeństwa. 

W sytuacji gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej, drugi z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności przez sąd. Przesłankę ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd stanowią tzw. ważne powody. Ważne powody to okoliczności natury faktycznej i prawnej, które wywołują stan zagrożenia dla interesów majątkowych jednego z małżonków lub dobra całej rodziny. Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej może wystąpić także wierzyciel jednego z małżonków. 

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ustaje na skutek śmierci małżonka, orzeczenia rozwodu, separacji albo unieważnienia małżeństwa. Rozdzielność majątkowa małżeństwa powstaje z mocy prawa na skutek ubezwłasnowolnienia małżonka lub ogłoszenia jego upadłości. 

W zakres usług Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie wchodzi m.in. prowadzenie spraw w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej przez Sąd oraz sprawy o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności.

Kogo dotyczą sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Do kontaktu z krakowską Kancelarią BHS-Adwokaci zapraszamy wszystkie osoby, które rozważają ustanowienie rozdzielności majątkowej w swoim małżeństwie lub już zdecydowały się na takie rozwiązanie. Z usług kancelarii mogą skorzystać także osoby, które są wierzycielami dłużników pozostających w związkach małżeńskich. Pomoc prawna adwokat Kingi Henzel-Janowskiejadwokat Katarzyny Budzoń-Grabek świadczona jest również na rzecz cudzoziemców w języku niemieckim i angielskim. 

Podczas spotkania w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie dowiecie się Państwo czym jest rozdzielność majątkowa, w jaki sposób ją ustanowić oraz poznacie Państwo wady i zalety takiego rozwiązania.

Dlaczego warto ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa pozwala małżonkom na zachowanie niezależności finansowej, przez co każdy z małżonków może swobodnie dysponować swoim majątkiem, a chcąc rozporządzić nim nie potrzebuje zgody współmałżonka. Rozdzielność majątkowa również co do zasady chroni przed długami zaciąganymi przez drugiego małżonka. Często na ustanowienie rozdzielności majątkowej decydują się małżonkowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zabezpieczając w ten sposób rodzinę przed ewentualnymi finansowymi niepowodzeniami. Ponadto w przypadku rozwodu lub separacji małżonkom, którzy pozostawali w ustroju rozdzielności majątkowej uda się uniknąć konieczności podziału ich majątku wspólnego, który często wiąże się z potrzebą prowadzenia długotrwałego, kosztownego i rozbudowanego postępowania sądowego. 

Czy rozdzielność majątkowa zawsze chroni przed egzekucją?

Niestety samo ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest wystarczające, aby uchronić się przed egzekucją za ewentualne długi współmałżonka. To na małżonku spoczywa bowiem obowiązek poinformowania wierzyciela o fakcie zawarcia intercyzy. Skoro ustrój wspólności ustawowej jest ustrojem, który powstaje automatycznie na skutek zawarcia małżeństwa to wierzyciel ma prawo przypuszczać, że ten właśnie ustrój obowiązuje w małżeństwie dłużnika. Jeżeli wierzyciel nie zostanie odpowiednio poinformowany o tym, że w naszym małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej to odpowiedzialność za długi współmałżonka będzie wyglądała tak samo jakby ustrój rozdzielności w ogóle nie został ustanowiony. 

W jaki sposób ustanowić rozdzielność majątkową małżeńską?

Istnieją dwa sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej, tj. sposób umowny oraz sądowy. Sposób umowny polega na podpisaniu umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez małżonków u notariusza, tzw. intercyzy. Taką umowę można podpisać zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w jego trakcie. Warto dodać, że przez umowę zawartą u notariusza małżonkowie mogą nie tylko ustanowić rozdzielność majątkową ale także rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową. Istnieje również możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Z kolei aby doszło do sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Sąd ustanowi rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami jeśli postępowanie dowodowe wykaże, że istnieją ważne powody, które za tym przemawiają. Wyjątkowo Sąd może również ustanowić rozdzielność z datą wsteczną.

Kto może złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Kto może złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej? 

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej może złożyć każdy z małżonków powołując się na tzw. ważne powody lub wierzyciel, który chciałby prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim, jeśli posiada wierzytelność wobec tego małżonka stwierdzoną tytułem wykonawczym a więc wyrokiem sądowym lub nakazem zapłaty, opatrzonym w klauzulę wykonalności. Wierzyciel musi również uprawdopodobnić, że do zaspokojenia tej wierzytelności niezbędne jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków. 

Gdzie złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej rozpoznają wydziały rodzinne sądów rejonowych, położone, w okręgu, w którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że jedno z nich w tym okręgu dalej zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. W przeciwnym razie wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małżonka pozwanego, a jeżeli ta podstawa nie występuje to właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd miejsca zamieszkania osoby, która występuje z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Z jaką datą powstaje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku sądowym ją ustanawiającym. Co do zasady jest to dzień wytoczenia powództwa, jednakże wyjątkowo rozdzielność majątkowa może być ustanowiona z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Małżonek, który występuje z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa oprócz wykazania istnienia ważnego powodu przemawiającego za ustanowieniem rozdzielności majątkowej będzie musiał wykazać, że w jego sprawie występuje wyjątkowy wypadek przemawiający za ustanowieniem rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. 

Podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci nasi prawnicy po zapoznaniu się z Państwa sprawą ocenią czy w Państwa sprawie istnieją ważne powody przemawiające za ustanowieniem rozdzielności majątkowej oraz wyjątkowy wypadek pozwalający ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące rozdzielności majątkowej, na, które uzyskacie Państwo odpowiedź podczas porady prawnej w krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska podczas porady prawnej odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwo pytania z zakresu rozdzielności majątkowej. Poniżej przedstawiamy katalog przykładowych pytań, które zadają Klienci w sprawach dotyczących szeroko rozumianej rozdzielności majątkowej:

 • jak ustanowić rozdzielność majątkową?
 • przed czym chroni rozdzielność majątkowa?
 • czy są jakieś minusy/wady rozdzielności majątkowej?
 • czy mogę złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu?
 • czy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej da się powrócić do wspólności majątkowej?
 • co może zająć komornik przy rozdzielności majątkowej?
 • kiedy rozdzielność majątkowa nie chroni przed długami małżonka?
 • kiedy wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego? 
 • kiedy żona/mąż nie odpowiada za długi męża/żony?
 • czy żona/mąż odpowiada za długi męża/żony z działalności gospodarczej? 
 • czy żona/mąż musi spłacać długi męża/żony po jego śmierci?
 • kiedy wierzyciel może złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowe?
 • czy mając podpisaną intercyzę możemy rozliczać się wspólnie?
 • czy muszę uzyskać zgodę małżonka na zaciągnięcie kredytu/pożyczki lub zakup mieszkania?
 • czy pomimo podpisania intercyzy możemy nabyć wspólnie nieruchomość?
 • co to są „ważne powody” przemawiające za ustanowieniem rozdzielności majątkowej?
 • czy intercyza to to samo co rozdzielność majątkowa?
 • czy ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami może nastąpić z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa?
 • jaka jest różnica między „ważnymi powodami” do ustanowienia rozdzielności majątkowej a „wyjątkowym wypadkiem” przemawiającym za ustanowieniem rozdzielności majątkowej z datą wsteczną?
 • czy ustanowienie rozdzielności majątkowej wpływa na dziedziczenie?
 • jak przekonać małżonka do ustanowienia rozdzielności majątkowej?
 • kiedy warto rozszerzyć wspólność majątkową?

Rozdzielność majątkowa– co wchodzi w zakres usług adwokata?

W sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych oraz reprezentują Klientów przed sądami wszystkich instancji. Adwokaci z naszej Kancelarii pomogą skonstruować Państwu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, także pozew o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną, odpowiedź na pozew, apelację oraz inne pisma procesowe. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych, których tematyką są majątkowe umowy małżeńskie.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej ściśle powiązane są ze sprawami o podział majątku wspólnego, dlatego też często Klienci, którzy decydują się na zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej wraz z nią u notariusza podpisują umowę o podziale ich majątku wspólnego. Niejednokrotnie to właśnie adwokaci z naszej Kancelarii przygotowują projekty takich umów oraz negocjują ich warunki. Adwokaci prowadzą również procesy sądowe o podział majątku.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej?

Honorarium adwokata w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej uzależnione jest od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy adwokata, ilości rozpraw oraz etap postępowania, na którym adwokat wstąpił do sprawy. Szczegółowa wycena usług prawnych zostanie Państwu przedstawiona po opisaniu przez Państwa naszemu prawnikowi stanu faktycznego sprawy lub po zapoznaniu się przez niego z aktami sprawy. Szersze informacje na temat sposobu ustalania honorarium adwokata uzyskają Państwo klikając w zakładkę ceny

Rozdzielność majątkowa. Dlaczego warto korzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie?

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nich usługi były na najwyższym poziomie, mając na uwadze szeroko rozumiany interes reprezentowanego Klienta. Adwokatów z naszej kancelarii wyróżnia wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej. Nasi prawnicy stale monitorują stan powierzonych im spraw oraz na bieżąco informują Klientów o postępach w sprawie.

Rozdzielność majątkowa. Częste pytania o sprawy dotyczące rozdzielności majątkowej:

Jak wygląda odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania w ustawowym ustroju wspólności majątkowej?

Odpowiedzialność za zobowiązania w małżeństwie, w którym istnieje ustrój wspólności ustawowej uzależniona jest od tego czy do zaciągnięcia zobowiązania doszło za zgodą drugiego małżonka

czy też takie zobowiązanie zostało zaciągnięte bez jego zgody. Jeśli na zaciągniecie zobowiązania zgodę wyraził drugi z małżonków to wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję nie tylko z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie ale także z majątku wspólnego małżonków.

Natomiast w sytuacji gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka to wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję wyłącznie z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie. Do majątku wspólnego wierzyciel będzie mógł skierować egzekucje dopiero po dokonaniu jego podziału, poprzedzonego ustanowieniem rozdzielności majątkowej.

Jak wygląda odpowiedzialność za długi, które powstały przed zawarciem związku małżeńskiego w ustroju wspólności ustawowej?

Odpowiedzialność za długi, które powstały przed zawarciem związku małżeńskiego wygląda podobnie jak odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka. Jeżeli wierzytelność powstała przed zawarciem małżeństwa albo dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków to wierzyciel będzie mógł żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę i innych dochodów uzyskiwanych z działalności zarobkowej a także z dochodów uzyskiwanych dzięki prawom twórcy. 

Ile kosztuje ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Koszt ustanowienia rozdzielności majątkowej uzależniony jest od tego kiedy i w jaki sposób zostanie ustanowiona rozdzielność majątkową w Państwa małżeństwie. Opłata sądowa od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej wynosi 200 zł i należy ją uiścić wraz z jego wniesieniem. 

Natomiast koszt sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej u notariusza zależy od tego czy małżonkowie decydują się na takie rozwiązanie jeszcze przed ślubem czy przy już po nim. Maksymalna stawka za sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 400 złnetto i tylko taką kwotę zapłacimy ustanawiając rozdzielność majątkową przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast decydując się na ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa to oprócz konieczności uiszczenia opłaty podstawowej w kwocie 400 zł musimy liczyć się jeszcze z koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej uzależnionej od wartości majątku wspólnego. Do kosztów, które będziemy musieli uiścić u notariusza należy jeszcze doliczyć koszty wypisów. 

Czym są „ważne powody” do ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Ważne powody to takie okoliczności, które powodują stan zagrożenia dla interesów majątkowych jednego z małżonków lub dobra całej rodziny. Ważne powody to przykładowo trwonienie majątku przez małżonka, jego niegospodarność, zaciąganie długów, faktyczna separacja małżonków oraz uzależnienie jednego z małżonków od hazardu, narkotyków lub alkoholu. Pamiętać jednak należy, że powyższe zestawienie ma charakter przykładowy a katalog okoliczności, które mogą być uznane za ważne powody jest otwarty. Na poradzie prawnej z zakresu rozdzielności majątkowej, po zapoznaniu się z Państwa sprawą, nasi adwokaci ocenią czy w Państwa sprawie istnieją ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej. 

Czym jest „wyjątkowy wypadek” pozwalający ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Podobnie jak w przypadku ważnych powodów do ustanowienia rozdzielności majątkowej, nie istnieje zamknięty katalog okoliczności, które pozwalałyby ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostało wskazane, że sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą niż dzień wniesienia powództwa w szczególności w sytuacji, gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu, czyli w tzw. separacji faktycznej. Pamiętać należy, że wystąpienie separacji faktycznej nie zawsze będzie skutkowało tym, że sąd obligatoryjnie orzeknie o ustanowieniu rozdzielność z wcześniejszą datą. Stanie się tak dopiero wówczas, gdy postępowanie dowodowe wykaże, że życie małżonków w rozłączeni uniemożliwiało im już w dniu wskazanym w pozwie współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym

Czy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej możemy wspólnie kupić mieszkanie, dom albo samochód?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie spowoduje, że małżonkowie nie będą mogli wspólnie nabywać przedmiotów majątkowych. Nabyte rzeczy wejdą do majątku osobistego każdego z małżonków a małżonkowie staną się ich współwłaścicielami w częściach ułamkowych

Czy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej możemy rozliczać z się wspólnie przed US?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wyklucza wspólne składanie przez małżonków rocznych zeznań podatkowych. Wydawać by się mogło, że jest to jedna z wad rozdzielności majątkowej, ale w okolicznościach konkretnej sprawy zalety ustanowienia rozdzielności mogą górować nad powyższą niedogodnością. 

Czym jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków polega na tym, że w czasie trwania małżeństwa każdy z małżonków posiada jedynie swój majątek osobisty, zaś po ustaniu małżeństwa małżonek, który zgromadził mniejszy majątek ma prawo wystąpić przeciwko małżonkowi majętniejszemu z roszczeniem o wyrównanie dorobku. Pamiętać jednak należy, że roszczenie o wyrównanie dorobku przedawnia się z upływem 6 lat od ustania ustroju rozdzielności majątkowej. 

Porady prawne w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką BHS-Adwokaci z Krakowa

Porad prawnych w sprawach dotyczących majątkowych ustrojów małżeńskich, w tym w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej w Kancelarii BHS-Adwokaci udziela adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska. Na poradę prawną mogą Państwo umówić się w sposób telefoniczny lub mailowy a jej termin zostanie dostosowany do Państwa potrzeb. Porady prawne udzielane są zarówno w formie tradycyjnej, tj. w siedzibie kancelarii w Krakowie, jak i w formie zdalnej – mailowo, telefonicznie lub w formie wideokonferencji. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych w dwóch lokalizacjach w Krakowie. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek przyjmuje Klientów przy ulicy św. Anny 9 natomiast adwokat Kinga Henzel-Janowska przy ulicy w Królewskiej 11/3. 

W jakich sprawach rodzinnych, oprócz spraw dotyczących rozdzielności majątkowej, pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

Sprawy z zakresu rozdzielności majątkowej często powiązane są ze sprawami o podział majątku, rozwód lub separację, a w zakres usług Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie wchodzi udzielanie porad prawnych także w tych sprawach. 

Nasi prawnicy udzielą Państwu pomocy także w sprawach dotyczących: władzy rodzicielskiej, ustanowienia pieczy naprzemiennej, kontaktów z dzieckiem, alimentów, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, wydania zarządzeń opiekuńczych, w przedmiocie zarządu majątkiem dziecka, uprowadzenia dziecka a także ubezwłasnowolnienia

W czym jeszcze oprócz spraw z zakresu rozdzielności majątkowej, specjalizują się adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci?

W zakres usług świadczonych przez prawników z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie wchodzi udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja Klientów przed sądami, urzędami i instytucjami państwowymi z następujących dziedzin: prawo spadkoweprawo rodzinneprawo cywilneprawo nieruchomościprawo gospodarczeprawo pracy oraz prawo karne. Szczegółowe informacje na temat dziedzin, w których specjalizują się nasi adwokaci uzyskacie Państwo w zakładce „zakres usług”.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Rozdzielność majątkowa – Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Rozdzielność majątkowa – Kraków , zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej