Spis treści Rozwiń

Co to jest testament?

Testament to jednostronna czynność prawna, mocą której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Za pomocą testamentu można postanowić komu po naszej śmierci przypadnie zgromadzony przez nas za życia majątek. Do sporządzenia testamentu uprawniona jest każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona. Ważny testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. 

Właściwa redakcja testamentu ma ogromną doniosłość dla przyszłych losów majątku spadkowego oraz dla powstania lub wyeliminowania roszczeń pomiędzy spadkobiercami/zapisobiercami. Z tego względu planowana treść testamentu powinna zostać przedyskutowana z adwokatem doświadczonym w prawie spadkowym. Z obserwacji adwokatów z Kancelarii BHS-Adwokaci wynika, że wciąż niewiele osób korzysta z pomocy prawnika czy sporządzaniu testamentu. Skutkuje to często koniecznością późniejszej wykładni testamentu (ustalania w sprawie spadkowej co miał na myśli autor tworząc dany zapis) oraz z nieważnością testamentów lub części zawartych w nich zapisów. 

Sprawy spadkowe budzą wielkie emocje i często są źródłem konfliktów pomiędzy członkami rodziny, dlatego przy sporządzani testamentu istotne jest wsparcie merytoryczne prawnika, umiejącego przewidzieć konsekwencje zapisów zawieranych w testamencie. Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa służą pomocą przy sporządzaniu testamentów i planowaniu dziedziczenia.

W jakiej formie można sporządzić testament? Jakie są rodzaje testamentów?

Formy, w których można sporządzić testament i rodzaje testamentów zostały ściśle określone przez przepisy prawa spadkowego. Katalog form, w których można sporządzić testament i rodzajów testamentów jest zamknięty. Testament sporządzony z uchybieniem przepisów o formie jest dotknięty nieważnością bezwzględną

Testamenty można podzielić na testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testament szczególny można sporządzić jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, w których istnieje niebezpieczeństwo rychłej utraty życia. Testament szczególny staje się nieskuteczny po upływie szczęściu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały jego sporządzenie a bieg tego terminu ulega zawieszeniu na czas, w którym spadkodawca nie może sporządzić testamentu w zwykłej formie. 

Testamenty zwykłe

Wśród testamentów zwykłych prawo spadkowe wyróżnia testamenty: własnoręczne (zwane też holograficznymi), notarialne i allograficzne. Testament własnoręczny to dokument w całości napisany przez spadkodawcę, opatrzony jego podpisem i datą. Zatem nie zostanie uznany za testament własnoręczny napisany przez spadkodawcę na komputerze testament, chociażby nawet na nim znajdował się jego własnoręczny podpis. Testament notarialny, jak sama nazwa wskazuje, ma formę aktu notarialnego i sporządzany jest u notariusza. Natomiast testament allograficzny zostaje sporządzony w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swoją ostatnia wolę wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków i z czynności tej sporządzany jest odpowiedni protokół. 

Testamenty szczególne

Wśród testamentów szczególnych prawo spadkowe wyróżnia testamenty: ustne, podróżne i wojskowe. Testament ustny może zostać sporządzony w przypadku obawy rychłej śmierci lub gdy w pewnych okolicznościach nie jest możliwe sporządzenie testamentu w zwykłej formie. Testament ustny polega na wyrażeniu przez spadkodawcę swojej ostatniej woli w obecności co najmniej trzech świadków. Testament podróżny polega na oświadczeniu ostatniej woli przez spadkodawcę w obecności dowódcy statku morskiego lub powietrznego albo jego zastępcy i w jednoczesnej obecności dwóch świadków. Z kolei testament wojskowy mogą sporządzić żołnierze i osoby powiązane z wojskiem podczas mobilizacji, wojny lub podczas przebywania w niewoli. 

Kto może skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących testamentu?

Do kontaktu z Kancelarią Adwokacką BHS-Adwokaci zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat zasad sporządzania testamentów. W szczególności z porad prawnych adwokat Kingi Henzel-Janowskiejadwokat Katarzyny Budzoń-Grabek mogą skorzystać osoby, które chciałyby sporządzić testament, jednak nie wiedzą w jaki sposób to zrobić. Nasi prawnicy, specjalizujący się w prawie spadkowym, wyjaśnią Państwu różnice pomiędzy formami testamentu oraz podpowiedzą m.in. jak sporządzić ważny testament i jak uchronić spadkobierców przed koniecznością płacenia zachowku. Do Kancelarii Adwokackiej mogą się zgłosić także osoby, które chciałyby podważyć (unieważnić) testament w toku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub zawarty w testamencie zapis dotyczący wydziedziczenia w toku sprawy o zachowek. Krakowscy adwokaci z BHS-Adwokaci prowadzą w imieniu klientów ponadto sprawy o wykonanie zapisu zawartego w testamencie. Prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej udzielą Państwu również wskazówek jak odrzucić spadek oraz wyjaśnią jakie są konsekwencje odrzucenia spadku przez spadkobiercę testamentowego.

Co może znaleźć się w testamencie?

Oprócz powołania spadkobierców w testamencie mogą znaleźć się także postanowienia dotyczące zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, polecenia, wydziedziczenia czy ustanowienia wykonawcy testamentu

Zapis zwykły to zawarte w testamencie zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Zapis zwykły nie przenosi własności rzeczy na zapisobiercę a zapisobiercy przysługuje jedynie roszczenie względem spadkobiercy o spełnienie określonego świadczenia majątkowego. Z kolei na mocy zapisu windykacyjnego zapisobiorca nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. W przeciwieństwie do zapisu zwykłego zapis windykacyjny może zostać ustanowiony tylko w testamencie notarialnym.

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego, z testamencie spadkodawca może również nałożyć na spadkobiercę (lub zapisobiercę) obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania (polecenie). Takie polecenie może dotyczyć np. pochówku lub opieki nad pupilem. 

Z kolei wydziedziczenie to pozbawienie przez spadkodawcę uprawnionego prawa do zachowku. Szerzej na temat wydziedziczenia przeczytają Państwo w zakładce dotyczącej zachowku

Kiedy testament jest nieważny?

Testament jest nieważny jeżeli testator w dacie jego sporządzenia był w stanie wyłączającym świadome i swobodne wyrażenie woli (np. na skutek choroby psychicznej lub neurologicznej albo w związku z zażywaniem silnych leków), znajdował się pod wpływem błędu albo sporządził testament pod wpływem groźby

Nieważny będzie również testament sporządzony z uchybieniem przepisów o formie testamentu (nieważny będzie np. testament napisany na komputerze i tylko podpisany przez spadkodawcę, testament bez podpisu czy testament sporządzony przez pełnomocnika). Sankcja nieważności wystąpi również w przypadku wykazania, że spadkodawca nie mógł skorzystać z formy szczególnej testamentu, np. nie było podstaw do sporządzenia testamentu w formie ustnej.

Zakwestionowanie testamentu w sprawie spadkowej wymaga podjęcia odpowiedniej aktywności procesowej, stąd osobom podejrzewającym, że spadkodawca nie mógł intencjonalnie sporządzić testamentu o określonej treści, zalecamy kontakt z naszą Kancelarią Adwokacką. Adwokaci z BHS-Adwokaci ocenią szansę na wykazanie nieważności testamentu w Państwa sprawie.

W jaki sposób można podważyć testament?

Testament należy podważyć w toku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, w postępowaniu o uchylenia lub zmianę takiego postanowienia lub podczas wizyty u notariusza umówionej celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców zgłosi zastrzeżenia co do testamentu to notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia. 

W toku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku zarzuty/zastrzeżenia co do testamentu można zgłosić zarówno w piśmie procesowym jak i ustnie na rozprawie. Na nieważność testamentu nie można powoływać się po upływie trzech lat od dnia powzięcia informacji o przyczynie nieważności, ani po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku

W toku postępowania o zachowek można natomiast kwestionować zasadność wydziedziczenia

Wykazanie nieważności testamentu wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, w szczególności zgłoszenia odpowiednich wniosków dowodowych oraz szczegółowego przesłuchania świadków. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabekadwokat Kinga Henzel-Janowska pomogą Państwu w toku postępowania zakwestionować (unieważnić) testament.

Co w sytuacji, gdy postanowienia testamentu są niejasne?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, że wola spadkodawcy zostaje w testamencie wyrażona w sposób niezrozumiały lub niejednoznaczny. Wówczas z pomocą przychodzą zasady wykładni testamentu. Zgodnie z nimi testament należy tłumaczyć tak, aby jak najbardziej odzwierciedlał wolę spadkodawcy. Jeżeli testament może być tłumaczony w różny sposób to należy zastosować taką wykładnię, która pozwoli utrzymać rozrządzenia w mocy a także nada im rozsądną treść. W skrajnych przypadkach niezrozumiałe lub niejednoznaczne postanowienia mogą prowadzić do nieważności testamentu. 

Doświadczenie adwokatów specjalizujących się w prawie spadkowym pokazuje, że najwięcej nieścisłości znajduje się w testamentach własnoręcznych, gdzie testator nie posługuje się terminologią prawniczą. Testamenty takie wymagają dokonania wprawnej wykładni, tak by utrzymana została wola spadkodawcy. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek wyjaśnią Państwu, jak należy interpretować zapisy testamentu oraz wskażą ryzyka związane z użyciem określonych zwrotów przez zmarłego.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące testamentów, na które odpowiedzą adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie:

Podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci dowiedzą się Państwo m.in.:

 • dlaczego warto napisać testament?
 • jak napisać testament aby był ważny?
 • co jest lepsze: darowizna czy testament?
 • co zamiast testamentu?
 • jak napisać testament, żeby spadkobierca nie musiał płacić zachowku?
 • w jaki sposób można podważyć testament?
 • co grozi za zniszczenie testamentu lub jego ukrycie?
 • czy można odrzucić spadek zapisany w testamencie?
 • kto dziedziczy, jeśli spadkobierca testamentowy odrzuci spadek?
 • czy forma testamentu ma znaczenie?
 • jakie są różnice pomiędzy testamentem notarialnym a własnoręcznym?
 • ile jest czasu na podważenie testamentu?
 • co zrobić, gdy po latach odnalazł się testament?
 • czy w testamencie można rozporządzić tylko częścią majątku?
 • czy można napisać testament przez pełnomocnika?
 • jakie są różnice pomiędzy zapisem zwykłym a zapisem windykacyjnym?
 • co to jest testament wzajemny?
 • kto może być świadkiem testamentu ustnego?
 • jak podważyć testament ustny?
 • jakimi dowodami można wykazać nieważność testamentu?
 • jak pozyskać dokumentację medyczną zmarłego świadczącą o zaburzeniach psychicznych?
 • czy w testamencie można zawrzeć postanowienia o wykonawcy testamentu?
 • kto może uczestniczyć w sprawie o unieważnienie testamentu?
 • jaki jest skutek wykazania nieważności testamentu?
 • czy ważny jest testament sporządzony zagranicą?
 • czy polski sąd może stwierdzić nabycie spadku na podstawie testamentu sporządzonego w innym kraju?

Testament – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabekadwokat Kinga Henzel-Janowska służą pomocą przy sporządzaniu testamentów i planowaniu dziedziczenia. W zakres usług naszej Kancelarii Adwokackiej wchodzi również udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, w których kwestionowana jest ważność testamentu i w sprawach o zachowek, w których kwestionowany jest zawarty w testamencie zapis dotyczący wydziedziczenia. Prowadzimy również postępowania o zmianę postanowienia spadkowego, np. w sytuacji odnalezienia testamentu po latach oraz sprawy o dział spadku. Prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej pomagają Klientom w odrzuceniu spadku zapisanego w testamencie.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach związanych z testamentem?

Cena wynagrodzenia adwokata uzależniona jest przede wszystkim od zakresu pomocy, którą chcą Państwo uzyskać. Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje np. na temat zasad sporządzania testamentu (jak sporządzić ważny testament), jak uchronić spadkobierców przed koniecznością płacenia zachowku czy jak odrzucić spadek z testamentu, to często koszt pomocy prawnej będzie sprowadzał się do kosztu porady prawnej. Natomiast jeżeli będą chcieli Państwo zlecić naszym prawnikom prowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w której będzie podważany testament lub sprawy o zachowek, w której będzie kwestionowany zapis dotyczący wydziedziczenia to koszt pomocy prawnej będzie uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy adwokata, ilości czynności, które trzeba będzie podjąć w sprawie oraz ilości terminów rozpraw. Jeżeli będą Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej pomocy to szczegółowe zasady rozliczania zostaną Państwu przedstawione podczas konsultacji w naszej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Testament. Dlaczego warto korzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci?

Założycielki Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci, tj. adwokat Katarzyna Budzoń-Grabekadwokat Kinga Henzel-Janowska od początku swojej działalności specjalizują się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego, dzięki czemu potrafią szybko dostrzec najważniejsze problemy w tego rodzaju sprawach. Dzięki umiejętnościom nabywanym przez lata adwokaci potrafią kompleksowo spojrzeć na problemy prawne Klientów, w tym także z perspektywy potencjalnych długoterminowych konsekwencji podejmowanych działań. Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci zapewnia swoim klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie, zaangażowanie oraz pełną dyskrecję, co potwierdzają umieszczone w internecie opinie zadowolonych Klientów.

Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek pomogą Państwu również w międzynarodowych sprawach spadkowych, a w szczególności w sprawie nabycia spadku na podstawie zagranicznego testamentu oraz w przypadku stosowania przez sąd w sprawie spadkowej przepisów unijnych, międzynarodowych lub obowiązujących w innym kraju.

Testament. Częste pytania dotyczące testamentów:

Czy testament można odwołać lub zmienić?

Spadkodawca może w każdym czasie odwołać cały swój testament lub jego niektóre postanowienia, jak i go zmienić. Najczęściej spadkodawca odwołuje swój stary testament w nowym testamencie. Spadkodawca może również zniszczyć swój testament lub pozbawić go cech, które wpływają na jego ważność. Spadkodawca może również skreślić lub zamazać postanowienia testamentu. Ponadto prawo spadkowe dopuszcza możliwość funkcjonowania równolegle dwóch testamentów, w zakresie w jakim ich treść wzajemnie się nie wyklucza.

Jak ustalić czy spadkodawca pozostawił po sobie testament?

Najprościej jest rozpocząć poszukiwania testamentu w domu spadkodawcy lub zapytać bliskich zmarłego czy posiadają wiedzę na temat jego testamentu. Istnieje również możliwość zwrócenia się do notariusza z wnioskiem o poszukiwanie testamentu zmarłego w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy. Spadkobiercy mogą również udać się do kancelarii notarialnej, w której podejrzewają, że zmarły sporządził testament i tam spróbować się dowiedzieć czegoś więcej na temat testamentu zmarłego. 

Jak będzie wyglądało dziedziczenie, jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie więcej niż jeden testament?

Najczęściej to w nowym testamencie spadkodawca odwołuje swój poprzedni testament. Natomiast jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament i nie wskazał w nim, że odwołuje swój poprzedni testament to ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu. Zatem może okazać się, że w pewnych sytuacjach dziedziczenie będzie następowało na podstawie kilku testamentów, oczywiście pod warunkiem, że testamenty te są ważne. 

W trakcie konsultacji prawnej adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek pomogą Państwu ustalić treść ostatniej woli zmarłego na podstawie wszystkich sporządzonych przez niego testamentów.

Jak będzie wyglądało dziedziczenie, jeżeli testament, który pozostawił po sobie spadkodawca jest nieważny?

Jeżeli testament, który pozostawił po sobie spadkodawca zostanie uznany za nieważny to dziedziczenie nastąpi według reguł dziedziczenia ustawowego. Z tych właśnie względów przed sporządzeniem testamentu warto skorzystać z pomocy prawnika, który podczas porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej podpowie Państwu jak sporządzić ważny testament. 

Czy testament mogą sporządzić wspólnie małżonkowie?

Zgodnie z kodeksem cywilnym testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy, a zatem brak jest możliwości sporządzenia testamentu wspólnego nawet przez małżonków. Warto w tym miejscu wskazać, że co jakiś czas przedstawiciele nauk prawniczych wysuwają pomysł wprowadzenia do polskiego kodeksu cywilnego instytucji wspólnego testamentu, zatem bardzo możliwe jest to, że za kilka lub kilkanaście lat będzie możliwe sporządzenie testamentu wspólnego przez małżonków. 

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Świadkiem testamentu, zarówno sporządzonego w formie zwykłej jak i szczególnej nie może być osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, osoba niewidoma, głucha lub niema, osoba niepotrafiąca czytać i pisać oraz niewładająca językiem, w którym jest sporządzany testament a także osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za składanie fałszywych zeznań. Testament sporządzony z naruszeniem powyższych zasad jest nieważny

Świadkiem testamentu nie może być ponadto osoba, na rzecz której w testamencie znajdują się rozrządzenia ani jej bliscy (małżonek, krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz dzieci przez nią przysposobione). Jeżeli taka osoba byłaby świadkiem testamentu to co do zasady nieważne są tylko te postanowienia, które dotyczą przysporzeń na jej rzecz i na rzecz bliskich jej osób, chyba, że z treści testamentu lub z innych okoliczności wynika, że bez tego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu (wówczas cały testament jest nieważny). 

Czy forma testamentu ma znaczenie?

Pomimo iż każda forma testamentu jest taka samo ważna to z doświadczenia naszych prawników wynika, że to właśnie testament notarialny najtrudniej jest podważyć, ukryć czy zniszczyć, a testament własnoręczny często jest niejasny i niezrozumiały. Z tych właśnie względów zaleca się, aby osoby, które chcą sporządzić po sobie testament skonsultowały się wcześniej z prawnikiem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych dotyczących m.in. zasad sporządzania testamentu. 

Porady prawne w sprawach testamentów. Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań, chęci odbycia porady prawnej lub powierzenia naszym prawnikom prowadzenia sprawy serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia wizyty. Porady prawne udzielane są w Krakowie przy ulicy św. Anny 9 i przy ulicy Królewskiej 11/3 a także w formie zdalnej. W zakładce kontakt znajdą Państwo numery telefonów i adresy e-mail do adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek i adwokat Kingi Henzel-Janowskiej. 

W jakich sprawach spadkowych, oprócz spraw dotyczących testamentu, pomagają adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci?

W Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskają Państwo kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Nasi adwokaci pomogą Państwu przede wszystkim w sprawach dotyczących: nabycia spadku, działu spadku, zachowku, planowania dziedziczenia, dziedziczeniu przedsiębiorstwa oraz podatku od spadku. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska poprowadzą dla Państwa również międzynarodowe sprawy spadkowe.

W czym jeszcze oprócz spraw dotyczących testamentów, specjalizują się adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci?

Praktyka Kancelarii BHS-Adwokaci skupia się nie tylko wokół prawa spadkowego ale również wokół:

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Testament Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Testament Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej