Podatek od spadku - Kraków

Spis treści Rozwiń

Czym jest podatek od spadku?

Podatek od spadku jest publicznoprawnym świadczeniem pieniężnym, uiszczanym na rzecz państwa przez osoby, które nabyły majątek w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego. Podatek należy opłacić niezależnie od tego, czy spadek został nabyty w drodze dziedziczenia ustawowego, czy testamentowego. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Podatek od spadku co do zasady musi uiścić każdy, kto nabył spadek. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje jednak zwolnienia i ulgi, z których podatnicy mogą skorzystać, minimalizując wymiar podatku, a nawet całkowicie unikając jego uiszczenia. Ustawa reguluje również obowiązki podatkowe związane z nieodpłatnym nabyciem własności lub praw majątkowych- odnosi się do opodatkowania zachowku, darowizny i polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności a także uzyskania nieodpłatnej renty, użytkowania bądź służebności. 

Kogo dotyczy sprawa związana z podatkiem od spadków? Kto podlega obowiązkowi podatkowemu?

Każda osoba, która otrzymała spadek – spadkobierca, osoba, która uzyskała majątek ze spadku w drodze zapisu, zapisu windykacyjnego czy polecenia spadkodawcy, podlega obowiązkowi zgłoszenia nabycia spadku i przedłożenia właściwych dokumentów do urzędu skarbowego, a następnie opłacenia należnego podatku (o ile nie korzysta z ulg bądź zwolnień podatkowych). Obowiązek ten odnosi się też do osób, które otrzymały zachowek. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska udzielają porad prawnych z zakresu prawa spadkowego jak również co do obowiązków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, pomagają w dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem faktu nabycia majątku w drodze dziedziczenia, z tytułu zachowku, zasiedzenia, darowizny czy też nieodpłatnego zniesienia współwłasności właściwym organom podatkowym, pomagają w uzupełnieniu zeznań podatkowych o nabyciu majątku w drodze dziedziczenia, a także na podstawie udzielonych pełnomocnictw, reprezentują Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami postępowania podatkowego: naczelnikiem urzędu skarbowego, dyrektorem izby administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci obliczają podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, pomagają w uzupełnieniu właściwych formularzy, a także doradzają, jakie należy podjąć czynności, aby skorzystać z przysługujących ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn

Jakie są grupy podatkowe w zakresie podatku od spadku?

Wysokość podatku od spadku zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami (tj. przynależności do określonej grupy podatkowej), bądź osobami, które uzyskały nieodpłatnie własność bądź inne prawo majątkowego tytułem zachowku, zasiedzenia, darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa trzy grupy podatkowe, z czego do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, wstępnych (tzn. rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnych (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), a także pasierba, ojczyma, macochę, rodzeństwo, teściów, zięcia i synową. W drugiej grupie podatkowej znajdują się zstępni rodzeństwa (m.in. siostrzenice i bratankowie, dzieci brata, wnuki siostry), rodzeństwo rodziców (np. wujowie i ciotki), rodzeństwo małżonka (np. szwagier, bratowa), a także dzieci i małżonkowie pasierbów. Do III grupy podatkowej zostali zaliczeni wszyscy pozostali nabywcy, najdalsi krewni i osoby niespokrewnione. Należy pamiętać, że wszyscy spadkobiercy są zobowiązaniu do zgłoszenia nabycia spadku, niezależnie od tego, do której grupy podatkowej należą.

Ile wynosi podatek od spadku?

Na wysokość podatku wpływa kilka czynników – wartość spadkubądź innego majątku podlegającego przepisom ustawy (tzn. wartość odziedziczonych nieruchomości, innych rzeczy i praw majątkowych), grupa podatkowa tj. stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą oraz wysokość kwoty wolnej od podatku. Wysokość podatku oraz kwoty wolnej jest inna dla każdej z grup podatkowych.

Podatek od spadku w pierwszej grupie podatkowej.

Dla osób należących do I grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi obecnie 36 120 zł. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega wyłącznie majątek, którego wartość przekracza powyższą kwotę. W przypadku, gdy nadwyżka nad kwotę wolną znajduje się w przedziale od 1 zł do 11 833 zł, podatek wyniesie 3 %. Natomiast, gdy nadwyżka ponad kwotę wolną znajduje się w przedziale od 11 833 zł do 23 665 zł, to podatek wyniesie 355 zł oraz dodatkowo 5% od wartości nabytego mienia. Jeżeli nadwyżka nad kwotę wolną wyniesie ponad 23 665 zł, wówczas należny podatek będzie stanowić sumę kwoty 946,60 zł oraz 7% liczonych od nadwyżki. 

Podatek od spadku w drugiej grupie podatkowej.

drugiej grupie podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 27 090 zł. Osoby zaliczone do II grupy, w sytuacji, gdy wartość nabytego spadku jest wyższa, niż kwota wolna, są zobowiązane opłacić podatek – 7% w przypadku nadwyżki ponad kwotę wolną, znajdującej się w przedziale od 1 zł do 11 833 zł. Jeżeli nadwyżka znajduje się w przedziale od 11 833 zł do 23 665 zł, to podatek wyniesie 828,40 zł i 9% (liczone od nadwyżki). Natomiast, gdy wartość odziedziczonego majątku przekracza kwotę wolną od podatku o 23 665 zł, wówczas podatek wyniesie 1893,30 zł oraz 12% od nadwyżki.

Podatek od spadku w trzeciej grupie podatkowej.

W III grupie opodatkowaniu nie podlega majątek o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej wynoszącej 5733 zł. Podatek wyniesie 12% w przypadku, gdy nadwyżka nad kwotę wolną znajdzie się w przedziale od 1 zł do 11 833 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy nadwyżka wyniesie od 11 833 do 23 665 zł, wysokość podatku będzie sumą kwoty 1420 zł i 16% od nadwyżki. Jeżeli nadwyżka nad kwotę wolną od podatku przekroczy 23 665, wówczas podatek w trzeciej grupie podatkowej wyniesie 3313,20 zł oraz 20% liczonych od nadwyżki.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z podatkiem od spadku, które rozwiązują adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizujący się w prawie spadkowym:

Podczas konsultacji prawnych adwokaci Kancelarii odpowiadają m.in. na poniższe pytania:

 • Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania zgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego?
 • Jak poprawnie wypełnić formularz SD-3?
 • Jak poprawnie wypełnić formularz SD-Z2?
 • Czy spadkobierca musi przedstawić dokumentację potwierdzającą wartość spadku?
 • Do, którego urzędu skarbowego zgłosić nabycie spadku?
 • Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadku?
 • W jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania?
 • Czy nieruchomości odziedziczone za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 • Czy spadek po rodzicach trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?
 • Kiedy przedawnia się podatek od spadku?
 • Jakie są konsekwencje nieopłacenia podatku od spadku?

Co wchodzi w zakres usług adwokata w sprawach związanych z podatkiem od spadku?

Kancelaria BHS-Adwokaci oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udzielanie konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych i analiz z zakresu podatku od spadków i darowizn. Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek zastępują Klientów w postępowaniach przed naczelnikiem właściwego w sprawie urzędu skarbowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, sporządzają zeznania podatkowe, wymagane zgłoszenia i wnioski, a także reprezentują Klientów przed organami administracyjnymi, uzyskując dokumenty niezbędne w celu zgłoszenia nabycia spadku. Prawnicy Kancelarii pomagają w kwalifikacji do grupy podatkowej, obliczają wysokość należnego podatku od spadku i darowizn, przy uwzględnieniu przysługujących ulg podatkowych oraz pomagają w wypełnieniu niezbędnych formularzy i dokumentów. 

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach związanych z podatkiem od spadku?

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie, w sprawach z zakresu podatku od spadków i darowizn, zależy od okoliczności konkretnej sprawy – stopnia jej skomplikowania, obszerności dokumentacji, ilości spadkodawców i spadkobierców, przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz zakresu oczekiwanej pomocy prawnej ze strony adwokata Kancelarii. W przypadku konsultacji prawnych honorarium jest uzależnione od czasu przeznaczonego na udzielenie porady. Natomiast jeżeli pomoc prawna polega na sporządzeniu zgłoszenia podatkowego, reprezentacji przed naczelnikiem urzędu skarbowego, prowadzeniem sprawy z zakresu prawa podatkowego, przed przystąpieniem do realizacji zlecenia adwokaci ustalają indywidualne wynagrodzenie na podstawie wybranego przez Klienta wariantu – godzinowego lub ryczałtowego. Ryczałt jest jednorazową opłatą za poszczególne czynności podjęte w sprawie. Honorarium w systemie godzinowym ustalane jest natomiast, w oparciu o stawkę godzinową oraz czas przeznaczony na wykonanie zlecenia. W celu uzyskania szczegółowej wyceny usługi prawnej zapraszamy do kontaktu z adwokatami Kancelarii.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii w sprawach dotyczących podatku od spadku?

Prawo podatkowe jest jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa, dlatego w celu dopełnienia wszelkich formalności, dokonania zgłoszeń podatkowych poprawnych pod względem formalnym i skorzystania ze wszystkich przysługujących ulg i zwolnień warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata z Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie. Prawnicy indywidualnie podchodzą do każdej zleconej sprawy, oferując rzetelność, poufność i zaangażowanie. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa podatkowego i prawa spadkowego. Porady prawnej warto zasięgnąć jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego – na etapie otrzymania postanowienia o nabyciu spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia czy europejskiego poświadczenia spadkowego, aby uniknąć ewentualnych błędów w trakcie dokonywania zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Najczęściej zadawane pytania, na które adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają odpowiedzi podczas konsultacji prawnych z zakresu podatku od spadku:

W jakim terminie należy zapłacić podatek od spadku?

Po złożeniu zeznania podatkowego dotyczącego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, darowizny, zachowku, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, wydawana jest decyzja, w której naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość podatku w oparciu o informacje zgromadzone w toku postępowania podatkowego. Podatek należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Z jakich zwolnień podatkowych mogę skorzystać w zakresie podatku od spadku?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje szereg zwolnień podatkowych, które umożliwiają zmniejszenie wysokości podatku lub uniknięcie obowiązku jego opłacania. Najczęściej spotykane w praktyce jest zwolnienie od uiszczania podatku od spadku dla osób z najbliższej rodziny (tzw. zerowej grupy podatkowej). Spadkobiercy, na zasadach określonych w ustawie, mogą również skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli nie są właścicielami budynku lub lokalu mieszkalnego. Zwolnienie podatkowe przysługuje także osobom, które w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego nabyły własność przedsiębiorstwa albo gospodarstwa rolnego.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego?

W sytuacji, gdy osoba zobligowana do złożenia zeznania podatkowego nie dopełni tego obowiązku tj. nie złoży zeznania w odpowiednim terminie, poda w jego treści nieprawdę lub zatai informacje, to może podlegać odpowiedzialności karnoskarbowej. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym podatnik, który uchyla się od opodatkowania lub nie składa deklaracji, narażając podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

Czy mogę skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla najbliższej rodziny?

Do członków najbliższej rodziny zalicza się małżonka, zstępnych (tj. dzieci, wnuki, prawnuków), wstępnych ( tj. rodziców, dziadków pradziadków), pasierbów, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Najbliższa rodzina korzystając ze zwolnienia podatkowego, nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadku, niezależnie od wartości nabytego mienia. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie nie następuje automatycznie, aby z niego skorzystać należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu majątku w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W sytuacji, gdy spadek nabyło kilka osób, każda z nich musi oddzielnie złożyć stosowne zeznanie podatkowe. Jeżeli zgłoszenie nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy, nabywca będzie zobligowany do zapłaty podatku. Zeznanie podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn może zostać złożone przez adwokata z Kancelarii BHS-Adwokaci po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa.

Czy przysługuje mi zwolnienie dla spadkobierców przedsiębiorcy?

W sytuacji nabycia przedsiębiorstwa w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego zwolnienie podatkowe przysługuje, osobom, które nie są najbliższymi krewnymi spadkodawcy i będą prowadzić przedsiębiorstwo przez okres minimum 2 lat od dnia jego nabycia. Zwolnienie dotyczy jednak jedynie przypadków, gdy śmierć spadkodawcy miała miejsce po 25 listopada 2018 r. W celu skorzystania ze zwolnienia należy zgłosić nabycie przedsiębiorstwa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na stosownym formularzu w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku.

Czy mogę sprzedać odziedziczone mieszkanie przed opłaceniem podatku od spadku?

Po opłaceniu podatku od spadku naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, wydaje zaświadczenie potwierdzające uregulowanie należności. W przypadku skorzystania ze zwolnienia podatkowego treść zaświadczenia będzie potwierdzać fakt, że podatek się nie należał. Przed sporządzeniem aktu notarialnego – umowy sprzedaży nieruchomości, notariusz wymaga od sprzedającego przedłożenia jednego z powyższych zaświadczeń. Zatem sprzedaż mieszkania, domu, lokalu usługowego czy działki nie jest możliwa przed uzyskaniem stosownego zaświadczenia od organu podatkowego. 

Kiedy przysługuje zwolnienie podatkowe z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego?

Zwolnione od obowiązku podatkowego jest nabycie gruntów, które stanowią gospodarstwo rolne. Spadkobiercy mogą skorzystać ze zwolnienia jeżeli zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne (którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha, a nie większa niż 300 ha) oraz gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez okres co najmniej 5 lat. 

Adwokat Kraków podatek od spadku. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką BHS-Adwokaci.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatami Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, w celu umówienia terminu konsultacji prawnej z zakresu podatku od spadków i darowizn, zlecenia sporządzenia dokumentów lub udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji przed naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach związanych z podatkiem od spadku. Spotkania z Klientami odbywają się stacjonarnie w jednym z dwóch biur Kancelarii – przy ulicy św. Anny 9 oraz ulicy Królewskiej 11/3, a także w formie zdalnej – telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem telekonferencji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie znajdują się na stronie porady prawne.

W jakich sprawach z zakresu prawa spadkowego, oprócz spraw związanych z podatkiem od spadku pomagają adwokaci naszej kancelarii?

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizują się w prawie spadkowym i podatkowym, poza pomocą w sprawach związanych z podatkiem od spadków i darowizn, udzielają konsultacji prawnych oraz prowadzą sprawy sądowe z zakresu stwierdzenia nabycia spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w tym w sprawach z aspektem międzynarodowym. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska reprezentują Klientów w sprawach dotyczących działu spadku, wykonania zapisu i polecenia testamentowego, a także w sprawach o zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia i uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Prawnicy udzielają konsultacji prawnych z zakresu planowania sukcesji oraz redakcji treści testamentów.

W czym jeszcze oprócz prawa spadkowego specjalizują się adwokaci z naszej kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska poza prawem spadkowym udzielają porad prawnych oraz prowadzą sprawy sądowe z zakresu prawa rodzinnegoprawa pracyprawa gospodarczego. Prawnicy udzielają konsultacji i reprezentują Klientów także w sprawach karnychcywilnych oraz w sprawach związanych z prawem nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące obszarów specjalizacji adwokatów z Kancelarii Adwokackiej BHS – Adwokaci znajdują się na stronie nasze specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Podatek od spadku - Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Podatek od spadku - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej