Planowanie dziedziczenia - Kraków

Co to jest planowanie dziedziczenia / planowanie sukcesji ?

Planowanie dziedziczenia (sukcesji) to ogół czynności prawnych i faktycznych zmierzających do rozdysponowania majątkiem za życia oraz po śmierci, w taki sposób aby nie tylko urzeczywistnić wolę przekazującego, ale również zabezpieczyć interesy przyszłych spadkobierców, w szczególności chroniąc ich przed roszczeniami o zachowek i długotrwałym postępowaniem spadkowym (np. gdy krąg spadkobierców ustawowych jest bardzo duży). Planowanie sukcesji ma również na celu zapewnienie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozważanie konsekwencji podatkowych oraz zabezpieczenie spadkobierców przed długami.

Kiedy warto zaplanować dziedziczenie?

Z wieloletniego doświadczenia adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa wynika, że wciąż niewiele osób udaje się do adwokata, by skonsultować czynności zmierzające do przeniesienia własności nieruchomości za życia. Podobnie rzadko konsultowane są zapisy zamieszczane w testamentach. W efekcie tego spadkobiercy najczęściej zgłaszają się do nas w związku z kierowanymi do nich roszczeniami o zachowek, których można było uniknąć. Z tego względu zachęcamy osoby, które chciałyby rozdysponować majątkiem za życia albo w formie testamentu do odbycia porady prawnejadwokat Kingą Henzel-Janowską lub z adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek. W naszej ocenie celowe jest również przedyskutowanie możliwych rozwiązań dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstwa i zapewniania ciągłości jego funkcjonowania. 

Jak możemy pomóc przy planowaniu dziedziczenia?

W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci omówimy z Państwem możliwe do zaplanowania czynności zmierzające do pozostawienia majątku wybranym osobom. Podpowiemy również co zrobić, gdy krąg spadkobierców ustawowych jest bardzo duży lub potencjalni spadkobiercy ustawowi nie są znani. Przeliczymy dla Państwa wysokość potencjalnego zachowku, jaki będzie musiała zapłacić osoba obdarowana oraz zaproponujemy czynności prawne, które umożliwią uniknięcie w przyszłości roszczenia o zachowek. W razie potrzeby pomożemy sporządzić testament zawierający zapis windykacyjny, zapis zwykły oraz polecenie. Przedsiębiorcom przedstawimy możliwość wprowadzenia zabezpieczeń na wypadek śmierci, np. takich jak ustanowienie zarządu sukcesyjnego lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców wspólnika.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania z zakresu planowania dziedziczenia i sukcesji, na które odpowiemy w trakcie porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie

 • jak sporządzić dobry testament?
 • czy można zobowiązać spadkobierców do określonych działań w testamencie?
 • jak przekazać majątek osobom z dalszej rodziny bez podatku?
 • czy darowanie dziecku mieszkania za życia jest dobrym pomysłem?
 • jak się zabezpieczyć przed sprzedażą domu, jeśli przekażę go na własność córki/syna?
 • co zrobić, żeby spadkobiercy nie płacili zachowku?
 • co się stanie z moją firmą w przypadku mojej śmierci?
 • co to jest dyspozycja na wypadek śmierci?
 • co wejdzie w skład spadku po matce jeśli mam z nią wspólne konto?
 • czy mogę za życia zadysponować środkami zgromadzonymi na IKE?
 • czym różni się umowa o dożywocie od darowizny?
 • czy mogę zawrzeć umowę o dożywocie co do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?
 • czy dożywocie wchodzi w skład majątku wspólnego?
 • czy odziedziczone rzeczy wchodzą do majątku wspólnego?
 • czy spadkobiercy będą mogli egzekwować po mojej śmierci przysługujące mi kwoty np. z tytułu sprzedaży, zwrotu pożyczki, zachowku etc.?
 • jak uchronić spadkobierców przed moimi długami?
 • jak zabezpieczyć interesy małoletnich dzieci?
 • jak ułatwić zarząd spadkiem, gdy wśród spadkobierców są osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione?
 • czy mogę wskazać w banku komu mają przypaść pieniądze po mojej śmierci?
 • jak podzielić dzieci równo majątkiem spadkowym?

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci specjalizuje się w prawie spadkowym. Dzięki prowadzonym postępowaniom sądowym potrafimy przewidzieć konsekwencje podjęcia lub niepodjęcia pewnych działań za życia spadkodawcy. Na konsultacjach prawnych w naszej Kancelarii odpowiemy na wszystkie Państwa pytania z zakresu prawa spadkowego.

Planowanie dziedziczenia – co wchodzi w zakres usług adwokata?

Rola adwokata przy planowaniu dziedziczenia polega przede wszystkim na znalezieniu rozwiązań prawnych, które umożliwią uniknięcie problemów finansowych w przyszłości. Część działań może zostać omówiona na poradzie prawnej – zwykle gdy w skład potencjalnego majątku spadkowego wchodzi niewiele składników. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji majątkowych adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci w ramach planowania dziedziczenia prostują wpisy w księgach wieczystych, dokonują zniesienia współwłasności, zmieniają zapisy umów spółek handlowych, przeprowadzają analizy ryzyka podatkowego, przygotowują projekty testamentów, proponują zapisy umowy dożywocia, umowy darowizny obciążonej służebnością i wydziedziczenia a także doradzają przy dziedziczeniu poza granicami Polski.

Ile kosztuje pomoc adwokata przy planowaniu dziedziczenia?

Koszt pomocy adwokata przy planowaniu dziedziczenia może się sprowadzać do kosztu godzinnej porady prawnej, w trakcie której adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek lub adwokat Kinga Henzel-Janowska podpowiedzą jakie należy podjąć czynności, aby zminimalizować przyszłe ryzyka finansowe. W razie celowości poprowadzenia w imieniu Klienta sprawy sądowej, załatwienia kwestii administracyjnych lub pozyskania dokumentów, wynagrodzenie ustalane jest odrębnie w zależności od przewidywanego nakładu pracy.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji ceny.

Planowanie dziedziczenia. Dlaczego warto korzystać z usług naszej Kancelarii Adwokackiej?

Kancelarię BHS-Adwokaci wyróżnia przede wszystkim wysoki poziom specjalizacji w prawie spadkowym oraz specjalizacja z dziedzin pokrewnych. Umożliwia to kompleksowe podejście do planowania dziedziczenia i przewidzenie konsekwencji czynności prawnych również z perspektywy prawa cywilnegoprawa nieruchomościprawa gospodarczegoprawa karnego czy prawa podatkowego. Bogate doświadczenie adwokat Kingi Henzel-Janowskiej i adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek zdobyte w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wyczula nas na zagrożenia związane z umowami zawieranymi za życia oraz z zapisami, które pozornie można chcieć zawrzeć w testamencie. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomagają klientom również w trakcie procesów sądowych związanych ze sprawami spadkowymi.

Planowanie dziedziczenia. Częste pytania o sprawy dotyczące sukcesji:

O czym warto pamiętać przeznaczając spadek osobie spoza najbliższej rodziny?

W życiu niestety zdarzają się sytuacje, gdy najbliżsi krewni nie utrzymują kontaktu albo nawet pozostają w konflikcie. Wówczas często osobą najbliższą dla spadkodawcy jest ktoś spoza kręgu spadkobierców ustawowych. W takiej sytuacji należy przeanalizować planowane rozporządzenia majątkowe pod kątem roszczenia o zachowek i konsekwencji podatkowych. Często najlepszym rozwiązaniem może okazać się zawarcie za życia umowy o dożywocie czy umowy sprzedaży albo przewidzenie skutecznego wydziedziczenia w testamencie. W przypadku dużej, wielopokoleniowej rodziny, gdy spadkobiercami ustawowymi są osoby, z którymi nie utrzymujemy kontaktu warto jest również na poczet przyszłej sprawy spadkowej stworzyć drzewo genealogiczne wraz z adresami krewnych. Istotnie przyspieszy to stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym.

Czy w testamencie można przeznaczyć konkretną rzecz konkretnej osobie?

Co do zasady w testamencie zapisywany jest cały spadek na rzecz wybranych spadkobierców w udziałach, jakie oznacza spadkodawca. Innymi słowy do czasu działu spadku każdy ze spadkobierców testamentowych ma określony udział w każdym ze składników majątku spadkowego. Spadkodawca chcący zapisać konkretną rzecz wybranej osobie może natomiast skorzystać z instytucji zapisu windykacyjnego lub z zapisu nazywanego zapisem zwykłym. Istnieje również możliwość przeznaczenia części środków pieniężnych oznaczonej osobie w ramach tzw. dyspozycji na wypadek śmierci. W trakcie konsultacji prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci doradzimy Państwu, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić planowane przesunięcia majątkowe.

Czy warto zapisywać majątek na rzecz małoletnich dzieci?

Dzieci jako zstępni rodziców są spadkobiercami ustawowymi. Oznacza to, że w przypadku śmierci rodzica dziedziczą one spadek wraz z małżonkiem zmarłego. Taka sytuacja może powodować wiele problemów faktycznych w zakresie zarządu odziedziczonym majątkiem. Dzieje się tak nawet, gdy współmałżonek jest jednocześnie rodzicem małoletnich i jego interesy oraz interesy dzieci są zbieżne. Wynika to przede wszystkim z tego, że do sprzedaży majątku małoletnich konieczna jest zgoda sądu rodzinnego lub zgoda zastępcza sądu cywilnego. Może wówczas pojawić się prozaiczny problem chociażby przy sprzedaży samochodu, którą poprzedzać będzie musiało postępowanie sądowe, w trakcie którego samochód straci na wartości. Bywa również, że problemów jest więcej np. gdy zmarły prowadził działalność gospodarczą, miał niepokończone kontrakty oraz należności do opłacenia. Dysponowanie środkami znajdującymi się na rachunku zmarłego w wielu bankach napotka wówczas na liczne przeszkody. Z tego względu, prowadząc biznes i jednocześnie mając małe dzieci, warto rozważyć sporządzenie testamentu oraz ustanowienie zarządu sukcesyjnego. W naszej ocenie odbycie konsultacji prawnej w zakresie dziedziczenia przez małoletnich jest celowe również, gdy spadkodawca posiada majątek generujący dochód (np. z najmu), zajmuje się obrotem nieruchomościami lub ruchomościami istotnej wartości albo posiada zarówno liczne aktywa jak i kredyty.

Jak ochronić spadkobierców przed długami?

Osobom borykającym się z niespłaconymi kredytami i pożyczkami rekomendujemy sporządzanie listy swoich zobowiązań oraz częste jej aktualizowanie. W praktyce adwokackiej wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy spadkobiercy nie wiedzą czy zmarły miał długi i w jakiej wysokości a w związku z tym ciężko im ocenić, czy powinni spadek przyjąć czy też odrzucić. Bywa również, że do spadkobierców zwracają się osoby, które domagają się spłaty zobowiązań zmarłego, których spadkobiercy nie są w stanie zweryfikować.

W przypadku spadku, którego wartość jest ujemna udzielamy porad prawnych dotyczących spisu inwentarza spadkowego, limitacji odpowiedzialności majątkowej do wysokości czynnego stanu spadku (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza) oraz odrzucenia spadku.

Porady prawne z zakresu planowania dziedziczenia. Skontaktuj się z krakowską Kancelarią BHS-Adwokaci

W naszej Kancelarii Adwokackiej możecie Państwo odbyć konsultację prawną w formie stacjonarnej w jednej z dwóch lokalizacji w Krakowie, telefonicznie oraz przy użyciu popularnych aplikacji umożliwiających transmisję dźwięku i obrazu. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z adwokat Kinga Henzel-Janowską i adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek jeśli potrzebujecie Państwo porady prawnej z zakresu planowania dziedziczenia. 

Więcej informacji na temat porad prawnych w Kancelarii BHS-Adwokaci znajduje się w zakładce porady prawne.

W jakich sprawach spadkowych pomagają adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska poprowadzą w Państwa imieniu sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego, wykonanie zapisu, zachowek, uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, uzyskanie zgody na odrzucenie spadku a także sprawy dotyczące zabezpieczenia spadku. W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomagamy w uzyskaniu europejskiego poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentujemy klientów również w sprawach spadkowych z aspektem międzynarodowym. Adwokaci Kinga Henzel-Janowska oraz Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają także porad prawnych dotyczących podatku od spadków oraz dziedziczenia przedsiębiorstwa. Adwokaci z Krakowa zapewniają pomoc prawną przy umowach dotyczących spadku oraz w toku negocjacji ugodowych i mediacji. 

W czym jeszcze oprócz prawa spadkowego, specjalizują się adwokaci z naszej Kancelarii

Kancelaria BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie udziela porad prawnych i prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Szczegółowy opis usług znajdziecie Państwo w zakładce Specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Planowanie dziedziczenia - Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Planowanie dziedziczenia - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej