Międzynarodowe sprawy rodzinne – Adwokat Kraków

Spis treści Rozwiń

Co to są międzynarodowe sprawy rodzinne?

Międzynarodowe sprawy rodzinne to sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w których jedna ze stron lub obie mieszkają poza terytorium Polski albo nie mają polskiego obywatelstwa. Do kategorii tych spraw zaliczamy więc m.in. sprawy o rozwód pomiędzy obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce lub pomiędzy Polakami a obcokrajowcami, sprawy o władzę rodzicielską nad dzieckiem przebywającym za granicą czy sprawy o alimenty od rodzica mieszkającego na stałe za granicą. Do międzynarodowych spraw rodzinnych zaliczamy również sprawy dotyczące egzekucji alimentów z zagranicy i sprawy prowadzone w trybie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. 

We wszystkich sprawach, w których występuje tzw. czynnik międzynarodowy niezbędne jest ustalenie czy sąd polski w ogóle będzie uprawniony do prowadzenia sprawy, a więc czy w sprawie występuje jurysdykcja sądu polskiego oraz na podstawie prawa, którego z państw sąd będzie procedował (ustalenie tzw. prawa właściwego). Brak szczegółowego rozpatrzenia powyższych kwestii przed zainicjowaniem postępowania nierzadko pociąga poważne konsekwencje dla stron procesu. 

Kto może skorzystać z usług Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach dotyczących międzynarodowego prawa rodzinnego?

Do skorzystania z usług prawników z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które szukają pomocy prawnej w sprawach rodzinnych, w których jedna ze stron lub obie mieszkają poza terytorium Polski albo nie mają polskiego obywatelstwa. 

Pomoc prawna w sprawach dotyczących międzynarodowego prawa rodzinnego udzielana jest zarówno na rzecz Polaków jak i obcokrajowców – przez adwokat Katarzynę Budzoń-Grabek w języku angielskim a przez adwokat Kingę Henzel-Janowską w języku angielskim i niemieckim

Jakie są skutki braku jurysdykcji krajowej?

Skutkiem braku jurysdykcji krajowej jest odrzucenie pozwu (wniosku) i brak rozpoznania sprawy. Sąd z urzędu bada, czy w danej sprawie właściwa jest jurysdykcja sądu polskiego. W razie błędnego przyjęcia przez Sąd jurysdykcji polskiej możliwe jest podniesienie przez stronę zarzutu nieważności postępowania. 

Mając na uwadze jak bardzo poważne skutki niesie ze sobą stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej, warto przed zainicjowaniem sprawy, w której występuje czynnik międzynarodowy udać się na poradę prawną do prawnika zajmującego się sprawami międzynarodowymi. Pozwoli to zminimalizować ryzyko odrzucenia pozwu/wniosku, a w konwencji zaoszczędzi czas i niepotrzebnie wydatkowane pieniądze.

W jakim państwie złożyć pozew o rozwód pomiędzy obywatelami różnych państw?

Problematyka jurysdykcji krajowej w sprawach małżeńskich, a wiec w sprawach dotyczących m.in. rozwodu, separacji czy unieważnienia małżeństwa została uregulowana w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. (potocznie zwanym rozporządzeniem Bruksela II ter), przepisach kodeksu postepowania cywilnego oraz w umowach międzynarodowych.

Rozporządzenie Bruksela II ter, które weszło w życie 1 sierpnia 2022 r. i zastąpiło dotąd stosowane rozporządzenie Bruksela II bis, reguluje jurysdykcję w sprawach małżeńskich w państwach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się natomiast w przypadku małżonków niemieszkających na terenie Unii Europejskiej.

Jurysdykcja w sprawach wewnątrzunijnych

Stosownie do art. 3 rozporządzenia Bruksela II ter w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa właściwe są sądy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium:

 1. oboje małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu,
 2. oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że jedno z nich nadal w tym miejscu przebywa,
 3. strona przeciwna ma miejsce zwykłego pobytu;
 4. w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma miejsce zwykłego pobytu;
 5. powód lub wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, jeżeli przebywał tam przynajmniej od roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku;
 6. powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, i jest obywatelem tego państwa członkowskiego.

Ponadto zawsze właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód będzie sąd tego z państw członkowskich, którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie.

Jurysdykcja w sprawach poza unijnych

W sprawach o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa między małżonkami, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu poza terytorium Unii Europejskie sądom polskim przysługuje jurysdykcja, w sytuacji gdy:

 1. małżonek pozwany ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce;
 2. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, pod warunkiem, że jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,
 3. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,
 4. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,
 5. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Rozwód pomiędzy obywatelami różnych państw. Prawo, którego z państw zastosuje sąd?

Czasami może się zdarzyć, że pomimo iż polski sąd będzie uprawniony do rozpoznania sprawy o rozwód to nie będzie orzekał na podstawie prawa polskiego a na podstawie prawa obcego. 

W sytuacji, gdy w chwili żądania rozwodu lub separacji zamieszkujący w Polsce małżonkowie mają to samo obywatelstwoto polski sąd będzie rozpoznawał te sprawy według ich wspólnego prawa ojczystego. Jeżeli natomiast małżonkowie posiadają obywatelstwo różnych państw to właściwe będzie prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania ich małżeństwa miejsce zamieszkania, zaś jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, pod warunkiem, że jedno z nich nadal ma w nim miejsce zwykłego pobytu. Natomiast jeśli żadna z w/w zasad nie będzie mogła zostać zastosowana to sąd będzie procedował według prawa polskiego

Kiedy sądowi polskiemu przysługuje jurysdykcja w sprawach dotyczących dzieci?

Sprawy wewnątrzunijne

Rozporządzenie Bruksela II ter reguluje także problematykę jurysdykcji w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi. Zgodnie z rozporządzeniem, w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, a więc w sprawach dotyczących m.in. władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i kontaktów z dzieckiem co do zasady jurysdykcję posiadają sądy miejsca zwykłego pobytu dziecka. Warto jednak wiedzieć, że w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, rodzice dziecka mogą zawrzeć porozumienie dotyczące wyboru sądu w sprawach dotyczących dziecka. Na mocy powyższego porozumienia rodzice mogą umówić się, że właściwy do rozpoznania tych spraw będzie właściwy sąd innego państwa niż państwo jego zamieszkania. Oczywiście na mocy takiego porozumienia rodzice nie mogą wybrać dowolnego państwa, a jedynie państwo z którym dziecko ma istotny związek (np. państwo pobytu jednego z rodziców lub państwo, którego dziecko ma obywatelstwo).

Pozostałe sprawy

Do spraw, w których nie mają zastosowania przepisy unijne stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi sprawy ze stosunków między rodzicami i dziećmi należą do jurysdykcji krajowej w przypadku, gdy:

 1. dziecko albo przysposobiony lub przysposabiający mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce lub
 2. powód, jeżeli nie jest nim dziecko, ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, lub
 3. powód, jeżeli nie jest nim dziecko, jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, lub
 4. powód i pozwany są obywatelami polskimi.

Pamiętać jednak należy, że jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli wszystkie osoby występujące jako strony są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

Kiedy sąd polski posiada jurysdykcję w sprawach dotyczących alimentów?

W państwach Unii Europejskiej kwestię jurysdykcji reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Zgodnie z art. 3 w/w rozporządzenia sądami posiadającymi jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach Unii Europejskiej są:
 1. sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego;
 2. sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela;
 3. sąd, który zgodnie z prawem sądu ma jurysdykcję do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu osoby, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron;
 4. sąd, który zgodnie z prawem sądu jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron.

Z kolei kwestię jurysdykcji w sprawach pozaunijnych regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z ogólną zasadą sprawy rozpoznawane w procesie, a więc m.in. sprawy o alimenty należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania albo zwykłego pobytu w Polsce. Ponadto sprawy o alimenty należą do jurysdykcji krajowej także w sytuacji, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

Warto również wiedzieć, że w sytuacji, gdy sprawa o alimenty rozpoznawana jest łącznie ze sprawą małżeńską (a więc np. ze sprawą o rozwód to należeć będzie ona do jurysdykcji krajowej. Podobnie, sprawa o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka rozpoznawana łącznie ze sprawą o ustalenie pochodzenia dziecka (a więc np. ze sprawą o ustalenie ojcostwa należeć będzie do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej należy sprawa o ustalenie pochodzenia dziecka.

Czy da się wyegzekwować alimenty od dłużnika mieszkającego za granicą?

Egzekucja alimentów od dłużnika, który wyjechał za granicę jest jak najbardziej możliwa, natomiast sam sposób egzekucji będzie zależał od tego, w jakim państwie aktualnie przebywa dłużnik alimentacyjny i czy wierzycielowi znane jest dokładne miejsce jego pobytu. Procedurę egzekucji alimentów od dłużników mieszkających za granicą regulują zarówno konwencje międzynarodowe jak i umowy dwustronne

Przykładowo postawę egzekucji alimentów od dłużników zamieszkałych na ternie Unii Europejskiej stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (np. egzekucja alimentów z Niemiec). 

Oprócz tego egzekucja alimentów jest możliwa jest na podstawie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej dnia 20.06.1956 r. w Nowym Jorku, w trybie Konwencji Haskiej z dnia 23.11.2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci i innych członków rodziny (np. przeciwko dłużnikowi mieszkającemu w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii), w trybie umów dwustronnych oraz na zasadzie wzajemności z Kanadą. 

Każda z konwencji i umów międzynarodowych dotyczących egzekucji alimentów zawiera odrębną procedurę egzekucji alimentów oraz przewiduje inny katalog dokumentów, które należy dołączyć do wniosku egzekucyjnego. W dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych z zagranicy pomagają sądy okręgowego właściwe według miejsca zamieszkania wierzyciela. Szczegółowe informacje na temat zasad egzekucji alimentów na podstawie każdego z w/w aktów uzyskają Państwo podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci. 

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania dotyczące międzynarodowych spraw rodzinnych, na które odpowiedzą adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa:

Podczas konsultacji prawnych z naszymi adwokatami specjalizującymi się w międzynarodowych sprawach rodzinnych dowiedzą się Państwo m.in.:

 • który sąd będzie uprawniony do orzeczenia rozwodu pomiędzy obywatelami rożnych państw?
 • który sąd będzie właściwy do orzeczenia rozwodu pomiędzy Polakiem a obcokrajowcem?
 • jak rozwieść się z obcokrajowcem w Polsce?
 • jak nie dopuścić do rozwodu z cudzoziemcem w innym kraju niż Polska?
 • jak nie dopuścić do rozwodu w Polsce?
 • czy sąd, który orzeka rozwód zawsze będzie uprawniony do orzekania w sprawie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi i alimentów na nich? 
 • jak ustalić prawo właściwe w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej?
 • czy orzeczenie dotyczące pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej ważne jest za granicą?
 • czy orzeczenie dotyczące pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej wydane za granicą ważne jest w Polsce?
 • który sąd posiada jurysdykcję do orzekania w sprawie władzy rodzicielskiej w przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka? 
 • jak ustalić prawo właściwe w sprawach dotyczących alimentów?
 • czy sąd polski może orzec alimenty na dzieci, które mieszkają za granicą? 
 • czy sąd polski może zasądzić alimenty od rodzica, który mieszka za granicą?
 • czy sąd polski może zasądzić alimenty w Euro?
 • w którym państwie należy złożyć pozew o alimenty, gdy ojciec dziecka mieszka na stałe za granicą?
 • jak wyegzekwować alimenty od dłużnika, który mieszka na stałe w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej? 
 • jak wyegzekwować alimenty od dłużnika, który mieszka na stałe poza terenem Unii Europejskiej? 
 • czy polski komornik może ściągnąć alimenty z zagranicy?
 • czy za niezapłacone alimenty komornik może ścigać za granicą?
 • czy za niezapłacone alimenty komornik może zająć konto zagraniczne?
 • czy obcokrajowiec może odpowiadać za przestępstwo nie alimentacji?
 • skąd sąd będzie znał tekst prawa obcego? 
 • jak wyegzekwować alimenty z zagranicy, gdy nie znam miejsca zamieszkania dłużnika?
 • jakie sądy mają jurysdykcję w sprawie o podział majątku wspólnego?

Międzynarodowe sprawy rodzinne – zakres usług

W sprawach dotyczących międzynarodowego prawa rodzinnego prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych, biorą udział w mediacjach i negocjacjach oraz jeśli tylko w danej sprawie występuje jurysdykcja sądu polskiego to reprezentują klientów podczas postępowania sądowego. 

Podczas konsultacji prawnej nasi prawnicy wyjaśnią Państwu, które sądy i jakie prawo będą właściwe w przypadku spraw rodzinnych pomiędzy obywatelami różnych państw lub stronami mieszkającymi w różnych krajach. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają także porad prawnych w sprawach egzekucji alimentów z zagranicy oraz pomagają w przygotowaniu wniosków egzekucyjnych. 

Ile kosztuje pomoc adwokata w międzynarodowych sprawach rodzinnych?

Koszt pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów z Kancelarii BHS-Adwokaci w międzynarodowych sprawach rodzinnych, podobnie jak w innego rodzaju sprawach, uzależniony jest od zawiłości sprawy, z którą zgłaszają się klienci do kancelarii i jej etapu, ilości czynności, które należy w niej podjąć, ilości terminów rozpraw czy odległości pomiędzy Krakowem a miejscowością, w której znajduje się sąd orzekający w sprawie. 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo przechodząc do zakładki ceny.

Międzynarodowe sprawy rodzinne. Dlaczego warto korzystać z usług naszej kancelarii?

Mając na uwadze, jak poważne skutki niesie za sobą chociażby stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej, niewątpliwie powierzenie międzynarodowych spraw rodzinnych specjaliście w tej dziedzinie pozwoli uniknąć dotkliwych konweniencji prawnych oraz niepotrzebnego stresu.

Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zajmują się prowadzeniem spraw z wątkami międzynarodowymi (nie tylko spraw z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego ale także spraw dotyczących międzynarodowego prawa spadkowego od początku swojej działalności zawodowej a doświadczenie zgromadzone przez lata pozwoliło im wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych spraw. Ponadto biegła znajomość języków obcych, tj. języka angielskiego i niemieckiego jest atutem, który ułatwi analizę dokumentów obcojęzycznych i pozwoli na kontrolowanie tłumaczenia symultanicznego w czasie rozprawy. 

Warto również dodać, że adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek jest absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego zaś adwokat Kinga Henzel-Janowska studiowała prawo na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy) oraz ukończyła Szkołę Prawa Austriackiego. Dzięki zdobytemu wykształceniu adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci mają ogromną łatwość w rozumieniu zawiłości przepisów międzynarodowych.

Międzynarodowe sprawy rodzinne. Częste pytania o sprawy dotyczące międzynarodowych spraw rodzinnych:

Co w sytuacji, gdy każdy z małżonków złoży pozew o rozwód w innym kraju?

Gdy małżonkowie mieszkający za granicą rozstają się i jeden z nich powraca do kraju, nierzadko dochodzi do sytuacji, że każdy z małżonków składa pozew o rozwód w innym państwie Unii Europejskiej. Sąd, do którego pozew o rozwód został wniesiony później zawiesza z urzędu postępowanie do czasu ustalenia jurysdykcji sądu, do którego wcześniej został wniesiony pozew. W sytuacji, gdy sąd, do którego w pierwszej kolejności wniesiono pozew o rozwód uzna się za właściwy, drugi sąd zmuszony będzie stwierdzić brak swej jurysdykcji

Gdzie złożyć wniosek o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą?

Wniosek o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych składa się są za pośrednictwem sądu okręgowego właściwego według miejsca zamieszkania wierzyciela

Jak wyegzekwować alimenty od dłużnika mieszkającego w Wielkiej Brytanii?

W związku z Brexitem egzekucja alimentów od dłużników mieszkających w Wielkiej Brytanii nie odbywa się już na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych a na podstawie Konwencji Haskiej z 23.11.2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci i innych członków rodziny.

Porady prawne w międzynarodowych sprawach rodzinnych. Skontaktuj się z Kancelarią BHS-Adwokaci

Wszystkie osoby szukające pomocy prawnej z zakresu międzynarodowych spraw rodzinnych serdecznie zapraszamy do kontaktu z adwokat Kingą Henzel-Janowską lub adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek. Dane teleadresowe znajdą Państwo tutaj.

Porady prawne przez naszych prawników udzielane są w Krakowie przy ulicy Królewskiej 11/3 i przy ulicy św. Anny 9. W trosce o Państwa wygodę i oszczędność czasu istnieje możliwość odbycia porady prawnej w formie zdalnej (telefonicznie lub w trybie wideokonferencji) albo mailowo. W celu udzielenia pełnomocnictwa nie jest konieczna osobista wizyta w Kancelarii.

W jakich jeszcze sprawach rodzinnych, oprócz międzynarodowych spraw rodzinnych uzyskają Państwo pomoc w Kancelarii BHS-Adwokaci?

Kancelaria BHS-Adwokaci specjalizuje się w prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących: rozwodu, separacji, ustalenia ojcostwa, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, uprowadzenia dziecka, podziału majątku, ustanowienia rozdzielności majątkowejubezwłasnowolnienia. Więcej na temat zakresu pomocy prawnej udzielanej przez prawników z Kancelarii BHS-Adwokaci w sprawach rodzinnych przeczytają Państwo przechodząc do zakładek poświęconych w/w sprawom. 

W czym jeszcze oprócz międzynarodowych spraw rodzinnych specjalizują się adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa?

Praktyka Kancelarii BHS-Adwokaci skupia się nie tylko na udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, ale także z zakresu: prawa spadkowegoprawa cywilnegoprawa nieruchomościprawa pracyprawa gospodarczego i prawa karnego. Wszystkie osoby szukające pomocy prawnej z zakresu w/w działów prawa serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. 

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Międzynarodowe sprawy rodzinne – Adwokat Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Międzynarodowe sprawy rodzinne – Adwokat Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej