Weksel – Kraków

Czym jest weksel?

Weksel to papier wartościowy, dokument, który stanowi podstawę zobowiązania wystawcy (podpisującego) lub trasata (osoby wskazanej przez wystawcę), do zapłaty określonej sumy pieniężnej w określonym terminie i miejscu. Na podstawie oryginału weksla osoba uprawniona (określana jako remitent) może żądać od osoby zobowiązanej (dłużnika wekslowego) zapłaty sumy wekslowej (tj. kwoty, na którą weksel został wystawiony). Weksel jest najczęściej stosowany w celu zabezpieczenia zapłaty, z uwagi na swoją funkcję gwarancyjną, polegającą na abstrakcyjnym i bezwarunkowym charakterze zobowiązania wekslowego. 

Kto powinien zasięgnąć porady prawnej w zakresie prawa wekslowego?

Klientami krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci są posiadacze weksli – remitenci – osoby uprawnione do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie weksli, dłużnicy wekslowi, a także osoby dopiero planujące podpisać weksel lub zabezpieczyć za pomocą weksla swoją wierzytelność. Adwokaci udzielają porad prawnych w zakresie analizy ryzyka związanego z wystawieniem – podpisaniem weksla, weryfikacją ważności dokumentów wekslowych, zajmują się także sporządzeniem weksli i deklaracji wekslowych – tj. umów dotyczących zasad skorzystania z weksla. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek, specjalizuje się w prawie wekslowym, udziela porad prawnych uprawnionym i zobowiązanym z weksla, podmiotom, które wystawiły weksle bądź są remitentami – mogą dochodzić swoich wierzytelności za pomocą weksli zabezpieczających zapłatę. Adwokaci Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach sądowych o zapłatę z weksla – w postępowaniach cywilnych bądź gospodarczych, oraz ustalają strategię postępowania zmierzającego do odzyskania należności: w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych

Jakie są rodzaje weksli?

Ustawa prawo wekslowe reguluje dwa rodzaje weksli: weksel własny (nazywany również wekslem sola) oraz weksel trasowany. Weksel własny to papier wartościowy zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie osoby, która go podpisuje – wystawia- do zapłacenia oznaczonej kwoty we wskazanym miejscu i terminie. Natomiast weksel trasowany to papier wartościowy, w którym wystawca bezwarunkowo poleca innej osobie (nazywanej trasatem) zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej. Trasat staje się dłużnikiem wekslowym w chwili, gdy zaakceptuje (przyjmie) weksel.

Co to jest weksel in blanco?

Weksel in blanco zwany również wekslem niezupełnym jest rodzajem weksla własnego, który obligatoryjnie zawiera jedynie podpis wystawcy. Nie zawiera natomiast kwoty do zapłaty oraz terminu płatności. Weksle in blanco spotykane są najczęściej jako gwarancja spłaty zaciągniętej pożyczki, kredytu bądź innego zobowiązania. Weksel in blanco jest z wielu powodów ryzykownym dla dłużnika sposobem zabezpieczenia, w przypadku decyzji o podpisaniu takiego rodzaju weksla warto:

 • uzupełnić jak najwięcej elementów weksla, 

 • zastosować odpowiednie klauzule wekslowe 

 • zawrzeć umowę – deklarację wekslową regulującej zasady wypełnienia weksla. 

Z punktu widzenia wierzycieli (posiadaczy weksli in blanco) kluczową kwestią umożliwiającą dochodzenie należności z weksla, jest poprawne (zgodne z deklaracją) wypełnienie weksla.

Co to jest deklaracja wekslowa?

Deklaracja wekslowa – nazywana często umową wekslową albo porozumieniem wekslowym jest dokumentem określającym sposób oraz sytuacje, w których możliwe jest wypełnienie weksla in blanco. Deklaracja wekslowa jest dołączoną do weksla in blanco instrukcją, kiedy i jak można go uzupełnić. Poprawne sporządzenie porozumienia wekslowego zabezpiecza wystawcę tj. osobę, która podpisuje weksel, gwarantując, że nie zostanie on wypełniony nieprawidłowymi informacjami np. zawyżoną sumą wekslową.

Czym jest poręczenie wekslowe?

Poręczenie wekslowe, inaczej aval, zabezpiecza zapłatę całości lub części sumy wekslowej. Poręczyciele (avaliści) odpowiadają za zapłacenie sumy wekslowej tak samo jak dłużnik, za którego poręczyli, całym swoim majątkiem. Poręczenie wekslowe oznacza się wyrazem „poręczam” umieszczonym na wekslu i podpisanym przez osobę poręczającą. Poręczenia wekslowego nie można wycofać, w wyjątkowych przypadkach – jeżeli zawiera błędy formalne, można uznać je za nieważne. 

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe problemy związane z wekslami, które rozwiązują adwokaci w Krakowie specjalizujący się w prawie wekslowym

Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS-Adwokaci udzielają m.in. odpowiedzi na poniższe pytania związane z obszarem prawa wekslowego:

 • Jak długo ważny jest weksel? Czy weksel traci ważność?
 • Czy można dochodzić zapłaty z weksla w przypadku, gdy dłużnik ogłosił upadłość lub jest niewypłacalny?
 • Czy weksel in blanco narusza prawa konsumenta?
 • Czy weksel jest dobrym zabezpieczeniem?
 • Jakie są konsekwencje zgubienia, zniszczenia, kradzieży weksla?
 • Czy małżonek musi wyrazić zgodę na podpisanie weksla przez żonę/męża?
 • Jakie są prawa i obowiązki wystawcy weksla, dłużnika wekslowego, poręczyciela, posiadacza weksla i indosanta?
 • Jak nie płacić za weksel?
 • Czy weksel jest bezpieczny?
 • Jaka jest odpowiedzialność członka zarządu za weksel wystawiony przez spółkę?
 • Czy można wycofać się z weksla, anulować weksel?

  Weksel - co wchodzi w zakres usług adwokata?

  Adwokaci kancelarii BHS-adwokaci udzielają porad prawnych w zakresie prawa wekslowego, sporządzają wezwania do zapłaty i wykupu weksla, odpowiedzi na wezwania, pozwy, wnioski, apelacje i zażalenia, w postępowaniach sądowych toczących się na podstawie weksla. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek reprezentuje Klientów w sporach dotyczących weksli na etapie przedsądowym – podczas mediacji i negocjacji, sporządzając wezwania do wykupu weksla oraz w trakcie procesu sądowego, w postępowaniu nakazowym z weksla i postępowaniach egzekucyjnych bądź zabezpieczających. Adwokaci świadczą usługi prawne nie tylko w Krakowie, ale także, w razie potrzeby, przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. 

  Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach dotyczących weksla?

  Wynagrodzenie adwokata w sprawach z zakresu prawa wekslowego każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem, na jego wysokość wpływa przede wszystkim zakres potrzebnej pomocy prawnej, rodzaj i okoliczności sprawy, stopień jej skomplikowania, obszerność analizowanej dokumentacji. Przed przyjęciem zlecenia Klienci Kancelarii mogą dokonać wyboru sposobu rozliczania usług prawnych – systemem godzinowym lub ryczałtowym. Więcej informacji o sposobie ustalenia wysokości wynagrodzenia Kancelarii za świadczone usługi prawne można znaleźć w cenniku.

  Weksel. Dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

  Ze względu na specyfikę prawa wekslowego – jego sformalizowany charakter, nawet najmniejsze niedopatrzenie czy drobna pomyłka może spowodować poważne, często nieodwracalne skutki dla możliwości skorzystania z weksla, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek specjalizuje się w prawie wekslowym, posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz prowadzeniu postępowań sądowych. Wszechstronna adwokatów Kancelarii w dziedzinie prawa gospodarczego, cywilnego i podatkowego gwarantuje optymalne i najkorzystniejsze dla Klientów rozwiązania prawne w zakresie weksli, a także profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania. 

  Najczęściej zadawane pytania w zakresie prawa wekslowego adwokatom w Krakowie:

  Jakie są wymagane elementy weksla? Jak powinien wyglądać weksel? Co musi być na wekslu?

  Art. 1 oraz art. 101 ustawy prawo wekslowe szczegółowo regulują obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się na wekslu. Weksel własny powinien zawierać nazwę „weksel”, przyrzeczenie zapłacenia, kwotę, termin i miejsce płatności, dane osoby, na rzecz której ma być dokonana zapłata, własnoręczny podpis wystawcy. Elementami weksla trasowanego jest nazwa „weksel”, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, dane osoby, która ma zapłacić (trasata), oznaczenie terminu i miejsca płatności, dane osoby, na której rzecz ma być dokonana zapłata, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla oraz własnoręczny podpis wystawcy.

  Czy weksel musi być wypełniony własnoręcznie?

  Weksel musi być sporządzony w formie pisemnej – odręcznie na kartce papieru, komputerowo, na maszynie do pisania. Elementem, który koniecznie musi zostać naniesiony na weksel własnoręcznie, jest podpis dłużnika wekslowego zawierający co najmniej jego nazwisko. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna, odręczny podpis pod wekslem składają członkowie zarządu lub inne osoby uprawnione do reprezentacji spółki ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Jakie są korzyści posiadania weksla?

  W przypadku konieczności dochodzenia zapłaty na drodze sądowej posiadanie weksla znacznie skraca czas postępowania, ponieważ sąd wydaje nakaz zapłaty bez przeprowadzenia rozprawy – na posiedzeniu niejawnym i bez przesłuchania świadków. Niewątpliwą zaletą są również niższe opłaty sądowe oraz rygor natychmiastowej wykonalności, który uprawnia wierzyciela do szybszego skierowania sprawy do egzekucji. Innymi słowy, posiadacz weksla może skorzystać z krótszego i tańszego trybu postępowania przed sądem, a dzięki temu w krótszym czasie odzyskać należność.

  Kiedy weksel jest nieważny?

  W praktyce najczęściej spotykaną przyczyną nieważności weksla własnego jest brak podpisu dłużnika wekslowego lub podpisanie weksla przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji spółki wystawiającej weksel. Weksel in blanco będzie nieważny, jeżeli zostanie wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową. Należy również pamiętać, że jeżeli weksel zawiera inną kwotę zapisaną liczbowo, a inną słownie ważny jest na sumę napisaną słownie. Natomiast, jeżeli w jednym wekslu pojawia się kilka różnych kwot, to weksel jest ważny na najniższą z nich.

  Jak przebiega procedura windykacji należności z weksla?

  W celu rozpoczęcia procedury windykacyjnej, w pierwszej kolejności należy sporządzić pozew, zachowując wymogi formalne oraz dokonać opłaty sądowej w odpowiedniej wysokości. Następnie należy złożyć pozew w sądzie właściwym miejscowo i rzeczowo. Po nadaniu sygnatury i wylosowaniu sędziego referenta, sprawa zostanie rozpoznana w postępowaniu nakazowym. Jeżeli sąd po analizie weksla nie będzie miał wątpliwości co do jego treści i prawdziwości, na posiedzeniu niejawnym wyda orzeczenie, w którym nakaże dłużnikowi zapłatę całości roszczenia, a także kosztów i odsetek w terminie miesiąca od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu zostanie nadana klauzula natychmiastowej wykonalności, która uprawnia wierzyciela do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Na podstawie nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz wniosku wierzyciela komornik sądowy przeprowadzi przymusową egzekucję z majątku dłużnika.

  Jakie są opłaty w sprawie o zapłatę z weksla?

  Wysokość opłaty sądowej od pozwu reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata jest uzależniona od kwoty żądanej pozwem (tzw. wartości przedmiotu sporu). W sprawach o zapłatę rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla opłata wynosi czwartą część (¼) opłaty stosunkowej. Zatem dla roszczenia w wysokości 50 000 zł opłata sądowa, która w zwykłej sprawie cywilnej wyniosłaby 2500 zł, w sprawie o zapłatę z weksla wyniesie 625 zł. 

  Porady prawne z zakresu weksli. Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa.

  Zapraszamy do kontaktu z adwokatami z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci w celu zasięgnięcia porady prawnej lub powierzenia sprawy z zakresu prawa wekslowego. Nasi adwokaci udzielają porady prawne również online – za pośrednictwem e-mail lub w formie wideokonferencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie zapraszamy do odwiedzenia zakładki Porady prawne.

  W jakich sprawach z zakresu prawa gospodarczego, oprócz spraw o zapłatę z weksla, pomagają adwokaci naszej Kancelarii?

  Krakowska Kancelaria BHS-Adwokaci specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym. Adwokaci Kancelarii udzielają porad prawnych w sprawach gospodarczych, dotyczących sporów pomiędzy przedsiębiorcami, reprezentują Klientów w sprawach o zapłatę, w tym na podstawie weksla, na etapie przedsądowym, prowadząc negocjacje, mediacje, w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Adwokaci Kancelarii pomagają w dochodzeniu należności również od członków zarządu spółek. Adwokaci Kancelarii zapewniają kompleksową pomoc prawną, również w ramach stałej obsługi prawnej.

  W czym jeszcze oprócz prawa wekslowego, specjalizują się adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie?

  Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci zajmuje się świadczeniem usług prawnych: udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa. Adwokaci specjalizują się przede wszystkim w prawie spadkowymprawie nieruchomościprawie cywilnymprawie pracyprawie karnym a także prawie rodzinnym. Szczegółowy opis zakresu usług dostępny jest w zakładce Specjalizacje.

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Weksel – Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Weksel – Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej